Week 01 Dag 03 – Wat kry ek daaruit? – Ons is die plan: 9 weke van transformasie

Sê-nou-maar is mos ’n speletjie wat ons kleintyd gespeel het. Ek wil dit vir ’n oomblik met jou speel – net sodat ek vir jou ’n baie moeilike vraag kan vra. Wat meer is, jou antwoord gaan sommer ’n klomp dinge aan die lig bring. Hier gaan ons!

Dink na / Besin
Dink na / Besin

Sê-nou-maar jy gaan die ewigheid in die hel deurbring – al is jy ’n Christen:

  • Sou dit jou lewe verander?
  • Indien wel, op watter manier?
  • Sou jy nog steeds ’n toegewyde Christen wees?
  • Sou jy anders opgetree het as tans?

Natuurlik is die sê-nou-maar ongeldig, maar ek wil hê jy moet eerlik dink aan die ware rede waarom jy ’n volgeling van Christus is. Die motief kan so maklik oor myself gaan en dit wat ék uit die verhouding kan kry. Die uitdrukking “what’s in it for me?” is mos juis populêr in ons dag. Dit kan so maklik gaan oor mý redding, mý gewaarborgde eindbestemming. Ja, soms is hierdie motief baie subtiel en wil ons liewer nie hê daar moet gekrap word waar dit nie jeuk nie!

Gebed
Gebed

Ek wil hê jy moet vir ’n paar minute hieroor met die Here praat. Vra Hom om vir jou te wys wat ten diepste jou motief is. Miskien is dit nodig dat jy ’n selfgerigte motief moet bely. Dalk moet jy opnuut verklaar dat jy Hom volg omdat jy Hom liefhet vir wie Hy is – en nie vir enige byvoordele nie – selfs nie ter wille van jou eie redding nie!

Luister na lied
Luister na lied

Luister na snit 2 (NIEMAND SOOS U) op die ingeslote CD.

(Lees net eers Jes 46:3-9.)
3“Luister na My, huis van Jakob,
die hele oorblyfsel
van die huis van Israel,
julle wat gedra is
vanaf die baarmoeder,
wat opgetel is
van die moederskoot af.
4Tot in julle ouderdom is Ek daar;
tot in julle gryse ouderdom
is Ek die Een wat julle dra.
Dit is Ek wat dit gedoen het:
dit is Ek wat optel,
dit is Ek wat dra en verlos.
5Met wie wil julle My vergelyk,
en aan wie My gelykstel,
wie beskou julle as My gelyke,
dat ons dieselfde is?
6Hulle wat goud uit ‘n geldsak skud
en silwer met ‘n weegskaal afweeg,
hulle huur ‘n goudsmid,
en hy maak ‘n god daarvan.
Hulle kniel voor hom,
hulle buig selfs in aanbidding;
7hulle tel hom op hulle skouers,
hulle dra hom en plaas hom
op sy plek –
en daar staan hy!
Van dié plek af kan hy nie beweeg nie.
Selfs as iemand na hom om hulp roep,
antwoord hy nie;
uit benoudheid kan hy iemand
nie verlos nie.
8“Onthou dit,
sodat julle standvastig kan wees.
Neem dit ter harte, oortreders!
9Onthou die dinge van vroeër,
van lank gelede;
want Ek is God,
en daar is geen ander nie,
God,
en daar is niemand soos Ek nie –

Johann Botes – Niemand soos U nie.

Niemand soos U – Johann Botes

O Heer, hoe sal ek ooit verstaan
Hoe kan ek ooit begryp wie U is (wie U is)
O Heer, hoe sal ek ooit kan sê
Die woorde sal ontbreek, wie U is (wie U is)
O Heer, hoe sal ek ooit kan dink
My gedagtes is te klein, oor wie U is
Daar is niemand, niemand soos U
Niemand, daar is niemand soos U
O Heer, u genade is so groot
Ek kan dit nie bepaal, wonderbaar (wonderbaar)
O Heer, u liefde sal my dra
Waar ek ook mag gaan, wonderbaar (wonderbaar)
O Heer, hoe sal ek ooit kan dink
My gedagtes is te klein, oor wie U is
Daar is niemand, niemand soos U
Niemand, daar is niemand soos U
Niemand, niemand

Beantwoord die vrae

Daar is drie Skrifgedeeltes wat jy moet oordink voordat jy hieronder die kernwaarhede neerskryf wat daaruit vir jou na vore kom: Luk 9:23-26; 14:26-33; Kol 1:16.

Luk 9:23-26
23Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand My wil navolg, moet hy homself verloën, en elke dag sy kruis opneem en My volg; 24want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit red. 25Want wat help dit ‘n mens as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar homself verloor of skade aangedoen het? 26Wie hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die •Seun van die Mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en die heilige engele. 

Luk 14:26-33
26“As iemand na My kom en My nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie. 27Wie nie sy eie kruis dra en My volg nie, kan my dissipel nie wees nie. 28Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie? 29Sodat dit nie gebeur dat, as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, met hom begin spot 30en sê, ‘Hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie.’ 31Of watter koning trek op om met ‘n ander koning oorlog te voer, en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met tienduisend man opgewasse sal wees teen die ander een wat met twintigduisend teen hom optrek nie? 32Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, ‘n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. 33Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my dissipel wees nie.”

Kol 1:16
16want deur Hom
het God alles geskep:
alles in die hemel en op die aarde,
die sigbare en die onsigbare dinge,
of dit koninklike of heersende magte,
owerhede of gesagvoerders is –
alles is deur Hom
en tot Hom geskep.

Kernwaarhede:


Dink na / Besin

Dink ’n bietjie krities aan populêre evangelisasiemetodes – en met watter motief ongelowiges gewoonlik “gelok” word om die “sondaarsgebed” te bid, of om “vorentoe te kom”, of om hulle “hande op te steek”.

Word die evangelie nie gewoonlik aangebied in ’n vorm wat sekere voordele inhou nie: redding, geluk, gesondheid, voorspoed en ’n hele klompie ander byvoordele? Hierdie idilliese wêreld wat wag op nuwe bekeerlinge, steier vroeër of later wanneer die realiteite van die gebroke werklikheid waarin ons leef, kop uitsteek. Selfs gelowiges kry by tye swaar, is soms bekommerd, hartseer, moedeloos, word siek en gaan dood. Die gevolg kan dan maklik ’n onhanteerbare ontnugtering en gepaardgaande ongeloof wees. En weet jy wat; meermale is ’n hele boel skuldgevoelens ook nog op die koop toe die wrange vrugte van ’n selfgerigte geloof.

Nee, om God waarlik te dien, beteken dat ons dit doen omdat Hy God is; ongeag die omstandighede of die prys wat dit vra. Daarom is die Christelike geloof nie goedkoop nie, en waarsku Jesus dat voornemende volgelinge moet sekermaak dat hulle bereid is om die prys te betaal (Joh 6:41-71; veral :66).

Joh 6:41-71; veral :66
41Toe het die Jode oor Hom gemor omdat Hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.” 42En hulle het gesê: “Is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ‘Ek het uit die hemel neergedaal?’ ” 43Jesus het hulle geantwoord: “Hou op om onder mekaar te mor. 44Niemand kan na My kom as die Vader, wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. 45In die Profete staan daar geskryf, ‘En hulle sal almal deur God onderrig word.’ Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe. 46Nie dat iemand die Vader gesien het nie – net die Een wat van God af kom, Hy het die Vader gesien. 47Amen, amen, Ek sê vir julle: Hy wat glo, het die ewige lewe. 48Ek is die brood van die lewe. 49Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. 50Maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit: 51Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam wat Ek gee vir die lewe van die wêreld.”

52Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê: “Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?” 53Daarop sê Jesus vir hulle: “Amen, amen, Ek sê vir julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die Mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. 55Want my liggaam is ware voedsel, en my bloed is ware drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader leef, so sal die een wat My eet, ook deur My leef. 58Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het – nie soos die manna wat die vaders geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef.”

59Dit het Hy in ‘n •sinagoge gesê terwyl Hy in Kapernaum onderrig gegee het.

60Baie van sy dissipels het, toe hulle dit hoor, gesê: “Hierdie woord is erg; wie kan daarna luister?” 61Maar Jesus, innerlik bewus daarvan dat sy dissipels hieroor mor, het vir hulle gesê: “Gee dit julle aanstoot? 62Wat dan as julle die •Seun van die Mens sou sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63Dit is die Gees wat lewend maak; die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat Ek tot julle gespreek het, is Gees en is lewe. 64Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie.” Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie Hom sou verraai. 65Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê: Niemand kan na My toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie.”

66Hieroor het baie van sy dissipels teruggedraai en nie meer saam met Hom rondgegaan nie. 67Daarop het Jesus vir die twaalf gesê: “Julle wil tog seker nie ook weggaan nie?” 68Simon •Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. 69En ons glo en weet dat U die •Heilige van God is.” 70Jesus het hulle geantwoord: “Het Ek nie julle twaalf uitgekies nie? En tog is een van julle die Duiwel!” 71Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou Hom uitlewer, hy wat een van die twaalf was.

Soos dit sy lewe gekos het, kos dit in ’n sekere sin ook ons lewens om sy dissipels te wees. Ek moet my kruis opneem en Hom volg, dan kan ons saam met Paulus getuig dat ek nie meer leef nie, maar Christus in my (Gal 2:2020ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die •Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.).

Enkele jare gelede preek ek in die Oekraïne. Die tema van die boodskap was: In the footsteps of Jesus. Ek verwys tydens die boodskap daarna dat sy voetspore ook dui op die prys van dissipelskap; dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor Hom. Na die tyd word ek oorval met die reaksie: “Hierdie is ’n vreemde evangelie. Die boodskap wat ons van evangeliste hoor, is dat Christenskap vir ons voorspoed en die einde van probleme beteken.” Dit laat my dink aan die woorde van ’n “gospel”-liedjie: It’s all about you, Jesus!

Ek wil jou uitdaag om ’n bietjie na te dink oor ’n diep filosofiese vraag. Jy stem mos saam dat God altyd daar was – selfs voordat Hy geskep het. Nouja, as alles sou gaan oor die skepping of die skepsels, waaroor het dit dan vóór die skepping gegaan? Beteken dit dat God eers “betekenis kry” nadat en omdat Hy geskep het?

Dink na / Besin


“Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity. But worship abides forever.”

Wat dink jy van John Piper se stelling dat: “Mission is not the ultimate goal of the church … worship is.”?

Skryf / Vul in

Maak ’n lysie van die 5 belangrikste prioriteite (ook drywers genoem) wat jou motiewe / keuses in die lewe bepaal: (a) = tans, (b) = behoort.

BehoortTans
01 a)b)
02 a)b)
03 a)b)
04 a)b)
05 a)b)
Gebed

Miskien het jy behoefte om hieroor met die Here te praat …

Delf Dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 14-16
Lees Gen 1:1, 14, 15; Ps 90:2; 115:1-2; Op 21:1, 23, 25.
Gen 1:1, 14,15
1In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 

14God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye, en vir dae en jare. 5Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde.” Dit het toe so gebeur.

Ps 90:2
2Voordat die berge gebore is
en U die aarde en die bewoonbare
wêreld voortgebring het,
ja, van altyd af en vir ewig is U God.

Ps 115:1-2
1Nie aan ons nie, Here,
nie aan ons nie,
maar aan u Naam kom die eer toe,
oor u troue liefde,
oor u bestendigheid.
2Waarom sê die nasies:
“Waar is hulle God dan?”

Op 21:1, 23, 25.
1Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie.
23Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp. 
25Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. 

Wenk

WENK: Toets gerus in die toekoms jou eie motiewe, dié van ander, asook van preke wat jy hoor en die uitsprake wat gemaak word, aan die volgende beginsel: Gaan dit oor God en sy eer, of oor iets of iemand anders?

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za