Afkondigings – 28 November – 5 Desember 2021

Afkondigings

Ned. Geref. Kerk Groot-Brakrivier

28 November – 5 Desember 2021

Vandag – Sondag 28 November 2021:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Dr Jurie Vermeulen van Radio Feba wat vanoggend se erediens lei.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Handelinge 1: 8.
 • Spesiale offer vir Burger-Kersfonds

Nuwe lidmate in ons gemeente

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Desember 2021 is beskikbaar in die voorportaal. Die gidse is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou. Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste. Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube.

Ons wil die lidmate wat getrou die video opnames bywoon, baie bedank. Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.

Die opneem van die YouTube dienste vind elke Woensdag in die kerkgebou plaas. Die opnames begin om 16:00 en ons vra u om u sitplek asb. teen 15:45 in te neem.

Die YouTube diens is net na 07:00 op die Sondagoggend beskikbaar deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Die Kersdagdiens sal ook 25 Desember 2021 op YouTube uitgesaai word.

Sondag – 5 Desember 2021:

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker: Dr Frans Hancke

Spesiale Offer vir die Hugenote-kollege

Kerssangdiens – 28 November 2021

As gevolg van die Covid-19 risiko’s verbonde aan ‘n sangdiens het die Bestuurspan besluit om nie die Kerssangdiens hierdie jaar te hou nie.

Rek en strek oefeninge vir seniors

Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00 is daar oefeninge vir seniors in die

kerksaal.  Nuwe lede is welkom.

Kontakpersoon:  Piet Snyman (082 297 3476).

Groenewaldfonds:

Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit eerskomende Dinsdag op 30 November 2021. Die voorgeskrewe aansoekvorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asb. die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig.

KERKRAADSVERGADERING

Tydens die kerkraadsvergadering gehou 16 November 2021 is die volgende persone as kerkraadslede verkies:

Ouderlinge:

Elsie Potgieter Blok 5D Hersham langs Morrisonweg

Johan de Wit Blok 8A Bergsig – Wes

Ann Pretorius Blok 9B Vogelsang tot Duinelaagte

Dr Frans Hancke

Diakens:

Adolf Jonker Blok 7 Bergsig – Oos

Linda Grobler Blok 9B Vogelsang tot Duinelaagte

Corlien Kleyn Blok 13B Groenkloof

Skakel asseblief vir Emile Hurter by 082 554 1979.

GETUIENISBEDIENING

Die bediening se kreatiewe projekte benodig deurlopende wol, afvallappies, naalde, garing, babaklere, ou porselein om mosaïek mee te doen asook “t-shirt” bolle vir truie en komberse.

Wolwedans sop en brood

Ons sluit ons laaste geleentheid vir 2021 af op 1 Desember met die uitdeel van koopbewyse, die gee van ‘n Kersboodskap asook bederfies vir die kinders.

Ons wil weereens vir almal wat deur die jaar so getrou op verskeie maniere gehelp en deelgeneem het, bedank. Saam is ons beter en word ons gemeente se visie van Jesus vir ons, vir almal sigbaar in ons omgewing. 

Ons sien daarna uit om 2022 einde Januarie te begin en die pad saam met u te stap.

Skakel asseblief vir Emile Hurter by 082 554 1979.

Omgeebediening:

Ons gee steeds maandeliks 32 kruidenierswarepakkies uit aan behoeftige gesinne. Hierby is daar ook instapgevalle wat ons op ‘n ad hoc basis in hulle behoeftes waar moontlik voorsien.

Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

As deel van Desember se pakkies wil ons iets spesiaals insit, soos koekies, koeldrank, jellies, lekkers, toiletware en klein geskenkies.

Indien u u weg oopsien om die Kersgety vir van die minder bevoorregtes in ons gemeenskap spesiaal te maak, sal u bydrae baie waardeer word.

U kan vir Corrie Pieters (082 327 9527) kontak vir verdere inligting.

Bydraes kan Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. Skakel asseblief die kerkkantoor indien ons moet reël om dit op te laai.

Sang en musiek talent

Ons wil baie graag sang en instrumente inbring by ons erediens se video opnames.

Die verwagting is dat ons sal voortgaan met die YouTube uitsendings en ons wil dit graag so realisties as moontlik maak.

Ons vra enige persoon wat sy / haar Godsgawe talente wil aanwend tot uitbreiding van sy koninkryk om asseblief die kerkkantoor te skakel.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Virtuele pretdraf vir Jan KrielDie Jan Kriel Instituut se jaarlikse Tekkie Challenge vind vanjaar virtueel plaas. Drawwers word aangemoedig om van 1 – 5 Desember deel te neem aan die verskillende afstande. Registreer op STRAVA, gebruik jou slimfoon se gesondheidstoepassing of stuur jou tyd deur na events@jankriel.co.za teen 12:00 op 7 Desember. Inskrywingsfooie is R55 en gaan om leerders met spesiale onderrigbehoeftes te ondersteun. Heerlike pryse is op die spel. Registeer by https://www.racetraq.co.za/.


Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: nggrootbrak.co.za

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Flitse Week 48

Nuus Flitse

Dr Noël-Jean Creille

‘n Huldeblyk diens is op 24 November 2021 vir wyle Dr. Noël-Jean Creille (Noel Kriel) deur Ds. Danie Goosen gehou.

Noël-Jean het internasionale bekendheid verwerf met sy besondere musikale talent en het orrel uitvoerings in verskeie lande gehou.Hy was ‘n persoon met ‘n besondere intellek en baie talente wat hy tot eer van ons hemelse Vader en tot die uitbreiding van sy koninkryk aangewend het.Hy het op 14 Maart 2021 vir die laaste keer in ons gemeente tydens ‘n erediens opgetree en ons mis sy entoesiasme en sy wonderlike aanvoeling vir veral orrelmusiek.

Lied 512 en lied 514 soos deur wyle Dr Noël-Jean Creille op 14 Maart 2021 vertolk, die laaste keer wat hy by ‘n erediens in ons kerk opgetree het.

Lees meer “Dr Noël-Jean Creille”

Flitse week 47 +

Nuus Flitse
 • Sondag – 28 November 2021 – Prediker:  Dr Jurie Vermeulen van Radio Feba
 • 24 November 2021 11:00 – Huldeblykdiens – Dr Noël-Jean Creille
 • Bloedskenking – 25 November 2021 –  15:00 – 19:00 – kerksaal
 • Kerssangdiens – 28 November 2021 – Gekanselleer weens Covid
 • Rek en strek oefeninge vir seniors – Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00
 • Groenewaldfonds – Aansoeke sluit op 26 November 2021
 • Badisa – Hartenbos Bejaardesorgdiens – gebak nodig vir ons opkomende basaar wat plaasvind op 18 Desember 2021
 • Wolwedans sop en brood – 24 November en 1 Desember 2021
 • Kerspakkie projek – Ons beplan om op 1 Desember vir elkeen weer ‘n Kerspakkie. Die plaaslike Pick ‘n Pay en Spar gaan gesamentlik ‘n derde van die projek finansier. 
 • Omgeebediening: Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking. Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood
 • Sang en musiek talent: Ons wil baie graag sang en instrumente inbring by ons  erediens se video opnames. Ons vra enige persoon wat sy / haar Godgawe talente wil aanwend tot uitbreiding van sy koninkryk om asseblief die kerkkantoor te skakel.
Lees meer “Flitse week 47 +”

Afkondigings 21 – 28 November 2021

Afkondigings

Ned. Geref. Kerk  Groot-Brakrivier

21 – 28 November 2021                                                                            

Vandag – Sondag 21 November 2021

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan familie en vriende van Sonia en Luigi Guerra en hulle dogtertjie Isabella Sofia Guerra wat vanoggend gedoop word.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Samuel 23 vers 1 tot 7.  Die tema van die prediking is: Weerkaatsers?
 • Spesiale offer vir Kankervereniging.

Jeug – Geen kategese vir die res van die jaar.  Ons wens al ons leerlinge en matrikulante sterkte toe met hulle eksamens.

Lees meer “Afkondigings 21 – 28 November 2021”

Belydenis van geloof 2021

Belydenis van geloof 2021

‘n Hartlike woord van welkom aan ons nuwe belydendelidmate.

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle* met die mond bely wat
julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ‘n belofte wat
julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou
deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te
volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en
daad te verheerlik.
Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit
julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin
te groei.

Lees meer “Belydenis van geloof 2021”

Afkondigings 14 November 2021

14 – 21 November 2021                                                                         

Vandag – Sondag 14 November 2021:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 1 vers 4 to 20.  
 • Die tema van die prediking is: Kommapunt?
 • Spesiale offer vir Up with Downs-skool.
Lees meer “Afkondigings 14 November 2021”

Boodskap aan Wolwedans

Wolwedans Boodskap

God se hemelse vre(d)e verdryf ons wêreldse vre(s)e

Verlede keer het ek vertel dat dit voorwaar vir twee jaar al swaar, moeilik en broekskeur met ons gaan. Ons leef waarlik in uitdagende tye. Alhoewel ons hierdie vreesagtige tye met baie bekommernisse leef, weet ek verseker – die Skeppergod het ons op ‘n besondere manier uit die stof van die aarde geskep. Boonop het ons die Here se eie lewensasem in ons (Genesis 2:7). Ons is baie spesiaal vir God en Hy het ons oneindig lief. So lief dat Hy Jesus Christus na ons gebroke wêreld toe gestuur het om ons te red (Johannes 3:16). Sal die Vader ons dan nie nou ook help nie? Daarom vra ek weer die vraag: Hoe weet ek dat God se hemelse vre(d)e ons wêreldse vre(s)e kan stilmaak?

Lees meer “Boodskap aan Wolwedans”