Week 1 Groepgesprek: God en sy mense – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

 1. Waarom sou God se verhouding en kommunikasie met ons vir Hom belangrik wees? Dit is vir Hom belangrik.
 2. Is daar van God se planne wat, as gevolg van ons, nooit uitgevoer word nie?
 3. Wat is die implikasies as ek God dien met ’n what’s-in-it-for-me benadering?
 4. Wat sou ons kon doen, sodat mense se verstaan van wat die Kerk is, kan verander?
 5. Wat is die praktiese implikasies van ons belydenis dat Christus die Hoof van sy Kerk is?

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Week 1 Dag 5 Eienaar vennoot? – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Dink na / Besin

Dink ’n bietjie … wat sou jy sê is die verskil tussen iemand wat die hoof of alleeneienaar van ’n onderneming is, teenoor iemand wat ’n vennoot is?
Wanneer die Bybel na Jesus as die Hoof van sy Kerk verwys, dan het dit die volgende implikasie: Jesus, die Hoof, is die eienaar; het volle seggenskap; alleenbelang en Hy is 100% in beheer. Vennote daarenteen, is gelykes en hulle het gedeelde belang.

Gebed

Lees Ps 139:23-24 en laat die Heilige Gees jou lei om die waarheid oor God se posisie in jou lewe en jou verhouding met Hom na vore te bring
Psalm 139: 23-24
23Ondersoek my, o God, en ken my hart; toets my,
en ken my ontstellende gedagtes.
24Kyk of ek nie op ‘n pad
van verdriet is nie,
en lei my op die ewige pad.

Lees die Skrif

Lees nou Ef 1:9-14, 22-23; Kol 1:15-20. Gee God geleentheid om deur sy Woord en Gees met jou te praat …


Efesiers 1:9-14
9Hy het die geheimenis van sy wil
aan ons bekend gemaak,
soos Hy dit goedgedink en in Christus voorgeneem het,
10om die volheid van die tye te bestuur, en om alle dinge – die dinge in die hemel en die dinge op die aarde – onder een Hoof in Christus saam te bring, 11In Hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die Een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, 12sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. 13In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. 14Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid.

Efesiers 1:22-23
22Hy het alles onder sy voete gestel, en Hom aan die kerk gegee, as Hoof oor alles, 23die kerk wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vul.

Kolossense 1:15-20
15Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die •Eersgeborene oor die hele skepping; 16want deur Hom het God alles geskep: alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is – alles is deur Hom en tot Hom geskep. 17Hy het oor alles bestaan, en in Hom hou alles stand. 18Hy is die Hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die Eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die eerste plek kon inneem; 19want God het dit goedgevind om die hele volheid in Hom te laat woon, 20en om deur Hom alles, ja, alles op aarde en in die hemel, met Homself te versoen, deurdat Hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis.


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Kol 2:6-23; 3:1-17.

Kol 2:6-23
STERWE EN OPSTANDING MET CHRISTUS
6Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in Hom; 7in Hom is julle gewortel en in Hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. 8Pasop dat niemand julle meevoer deur ‘n filosofie en leë bedrieëry, wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente, en nie op •Christus nie. 9Want in Hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. 10En in Hom, wat Hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle met hierdie volheid vervul. 11In Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. 12Omdat julle in die doop saam met Hom begrawe is, is julle ook saam met Hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat Hom uit die dood opgewek het. 13Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het Hy julle saam met Hom lewend gemaak, deurdat Hy al ons oortredings vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe Hy dit aan die kruis vasgespyker het. 15Nadat Hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het Hy hulle in die openbaar tot skande gemaak toe Hy hulle in sy triomftog meegevoer het.

16Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor ‘n fees, ‘n nuwemaansfees of ‘n Sabbat nie. 17Hierdie dinge is net ‘n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. 18Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele, en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself, 19en hou nie vas aan die Hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere, met groeikrag wat van God kom.

NUWE LEWE IN CHRISTUS

20As julle saam met •Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos: 21“Moenie daaraan vat of proe of raak nie”? 22Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan, en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. 23Hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde godsdienspligte, geveinsde nederigheid en liggaamlike kastyding, die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard.

Kol 3:1-17
31As julle dan saam met •Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. 2Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. 3Julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 4Wanneer Christus verskyn, Hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met Hom in heerlikheid verskyn. 5Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, doodmaak: onsedelikheid, onreinheid, wellus en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. 6As gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. 7Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. 8Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae: woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering, en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. 9Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, 10en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. 11By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skittiër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. 12Daarom, omdat julle God se uitverkore •heiliges en geliefdes is, beklee julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. 13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. 14Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. 15Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar. 16Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar, in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. 17En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur Hom dank.

Skryf / Vul in

Wat leer die Bybel jou van die verhouding tussen Christus en sy Kerk?Is dit regtig waar in jou lewe?


Met ander woorde: Is Christus werklik daagliks jou Hoof – van jou gedagtes, gesindheid (veral teenoor mense wat die lewe vir jou moeilik maak, of van wie jy nie hou nie), verhoudings, konflikhantering, prioriteite, dit waarop jy geld spandeer, noem maar op …? Jy sien, Christus die Hoof, is nie maar net ’n teologiese of geestelike waarheid, of net ’n mooi Bybelse (lippetaal) belydenis nie. Dit beteken nie net om my dag met Skriflesing en gebed te open of af te sluit nie, maar dit het ook te doen met hoe ek deur die loop van die dag met mense verskil – of dit plaasvind op ’n manier wat tot God se eer is. Dit het selfs te doen met die oomblik-vir-oomblik besluite wat ek neem – of ek eerder die praktyk of omstandighede die deurslag laat gee in plaas van God se wil. Jy sien, Christus as Hoof het praktiese implikasies vir jou lewe!
Dit gaan nie hier oor die vraag of God buite-om ons verstand, of deur ons verstand werk nie. Dit gaan oor die eerlike vraag na die “bottom line” van jou geloof – dit waarby jy staan of val; dit waarvoor jy sal sterf! – en of Christus wérklik in praktiese terme die Hoof van jou lewe is.

Skryf / Vul in

Watter waarhede oor jou verhouding met God het die Heilige Gees aan jou geopenbaar?


Gebed

Miskien het jy iets om vir God te sê, of ’n belydenis om te doen … Dalk wil jy opnuut die beheer oor jou lewe “afgee”; Hom opnuut die beheer van jou gedagte-wêreld, verhoudings – jou totale lewe gee (Ps 31:6 6In u hand gee ek my gees oor; U het my bevry, Here, troue God.). Miskien is dit nou die tyd om Hom die Hoof en Eienaar, met 100% alleenbelang, in jou lewe te laat wees. Praat gerus hieroor met Hom en laat sy Gees jou daarin lei.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 25-29
Kyk wat leer Ef 5:21-32 ons van Christus as die Hoof van die Kerk. Sien Figuur 1 in Bylae 2, p 171

Ef 5:21-32
VROU EN MAN IN DIE HUWELIK
21Wees onderdanig aan mekaar, uit ontsag vir •Christus.
22Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, 23omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die •kerk; Hy is Verlosser van die liggaam. 24Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees.
25Mans, julle moet julle vroue liefhê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en Homself ter wille van haar oorgegee het, 26sodat Hy haar kon heilig, deurdat Hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. 27Dit het Hy gedoen, sodat Hy vir Homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. 28Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. 29Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie; inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy •kerk. 30Ons is immers lede van sy liggaam. 31“Om hierdie rede sal ‘n man sy vader en moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind – en hulle twee sal een vlees wees.” 32Hierdie geheimenis is groot; ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. 

9 Weke Model Figuur 1
9 Weke Model Figuur 1
Wenk

WENK: Dit is baie sinvol om ’n kaartjie te vat en daarop in baie duidelike en praktiese terme neer te skryf wat dit beteken as Christus die Hoof van sy Kerk en ook van jou lewe is. Moenie probeer verbykom met swaarwigtige teologiese uitsprake nie. Hou dit eenvoudig en kyk hoe vaar die gemeente waaraan jy behoort, asook jyself … (Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 1 Dag 4 Nie sommer-so nie – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Hieronder sien jy drie blokkies. Kom ons kyk of jy ’n goeie kunstenaar is. Teken in blokkie 01 jou siening van die kerk. Met ander woorde, as jy aan die kerk dink, wat sien jy in jou geestesoog? Onthou net, moenie teken wat jy dink die kerk behoort te wees nie, maar wat jy tans prakties van die kerk ervaar.

Skryf / Vul in

01


02


03


Gebed

Praat nou met die Here oor jou belewenis van die kerk. Miskien is daar mense wat jou verstaan en belewenis van die kerk deur die jare negatief beïnvloed het. Dalk is daar mense wat jy moet vergewe of selfs vryspreek … Dalk is jou belewenis van die kerk ’n hindernis in jou geestelike lewe …

Skryf / Vul in

Skryf neer wat jy ervaar nadat jy hieroor gebid en na God geluister het.


Noudat jy op “ golflengte Jesus” is, lees 1 Pet 2:1-10; 1 Kor 6:19-20.
1 Pet 2:1-10
21Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, 2en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, 3noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”.
4Kom na Hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore, en vir Hom kosbaar is; 5en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat, deur Jesus •Christus, vir God aanneemlik is. 6Daar staan immers in die Skrif:
“Kyk, Ek sit in Sion ‘n klip neer,
‘n hoeksteen, uitverkore en kosbaar;
maar wie in Hom glo,
sal vir seker nie beskaamd staan nie.”
7Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld,
“Juis die klip wat die bouers afgekeur het,
het die hoeksteen geword,”
8en “’n klip waaroor ‘n mens kan struikel,
ja, ‘n rots wat jou kan laat val.”Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is; hulle was daartoe bestem.
9Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig –
10julle wat eers nie ‘n volk was nie,
maar nou volk van God is;
wat eers nie ontferming ontvang het nie,
maar nou ontferming ontvang het.

1 Kor 6:19-20
19Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, ‘n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? 20Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam.


Kyk of jy hieronder die kerngedagte van elke Skrifgedeelte in een sin kan saamvat.


Petrus se brief, waaruit jy nou net gelees het, is geskryf aan verstrooide groepies gelowiges wat in heidense samelewings geleef het. Hierdie Christene het diskriminasie ervaar en hulle is beskou as dié soort mense met wie jy liewer nie geassosieer wil wees nie. Dit was selfs erger as dit – hulle het lyding verduur omdat hulle hul geloof openlik uitgeleef het. Petrus noem hulle
daarom tereg bywoners en vreemdelinge.

Petrus se motief is om hierdie jong gelowiges te troos en te bemoedig. Hy wil hulle help om hulle identiteit in Christus, sowel as hul roeping, te herontdek. Jesus het hulle spesiaal uitverkies en met sy bloed losgekoop. Op Christus as die hoeksteen en met hulleself as lewende stene, bou God ’n splinternuwe gebou in hierdie wêreld – dít is hulle identiteit. Hulle roeping is nou om in die wêreld ’n heilige (afgesonder vir God) priesterdom te wees. Priesters se roeping is om dienswerk te doen en offers te bring wat God se hart bly maak. Hulle is dus nie maar net bywoners en vreemdelinge soos wat die wêreld van hulle dink nie, nee, hulle moet hulleself eerder as God se kosbare eiendom
sien, mense met ’n spesiale roeping.

In 1 Pet 2:9-10 gebruik Petrus nog ’n klompie Ou Testamentiese beelde om hulle identiteit en hulle roeping as kerk te verduidelik:

 • Uitverkore volk: ’n Term wat net vir die volk Israel in die Ou Testament gebruik is – mense wat in ’n spesiale verhouding met God staan.
 • Koninklike priesterdom: Mense wat in diens van die Koning staan, dienswerk verrig, offers bring wat vir God aanvaarbaar en goed is.

Dit is egter belangrik om te sien dat dit nou nie meer om diereoffers of ander brandoffers gaan nie, maar om geestelike offers. (Kyk gerus ook na Rom 12:1-2.)

Rom 12:1-2
121Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as ‘n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. 2Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.

 • Nasie vir God afgesonder: Die rol wat Israel as lig vir die nasies moes speel, is nou oorgedra aan hierdie verstrooide gemeentetjies wat lig moet bring in die donkerte van ’n oorweldigende heidendom. Waar Israel as volk etnies verstaan is (net Jode), bestaan hierdie nuwe nasie egter nou uit Jode, Grieke, Romeine en ander – mense wat hulle op Christus as hoeksteen in die geestelike huis laat inbou het en daarom deel van die nuwe volk geword het.
 • Eiendomsvolk van God: Hierdie nuwe volk is God se eiendom. Daar is ’n intieme en hegte verbintenis tussen God en sy volk. As die eiendom van God is hulle (die Kerk) daarom ook net aan Hom gehoorsaam. (Kyk na 1 Joh 5:1-5.)

1 Joh 5:1-5
51Elkeen wat glo dat Jesus die •Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit Hom gebore is. 2Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet, en sy gebooie nakom. 3Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie ‘n swaar las nie; 4want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dít is die oorwinning wat die wêreld oorwin – ons geloof.
DIE WARE GETUIE OOR DIE SEUN
5Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die •Seun van God is?

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Nasie vir God afgesonder: Vgl ook Rom 9:6-8; Hand 2:1-11; Kol 3:11-12.

Rom 9:6-8;
6Dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. Want nie almal wat uit Israel afkomstig is, is die ware Israel nie. 7Ook is nie almal wat nageslag van Abraham is, sy kinders nie. Inteendeel, daar staan: “Dit is deur Isak dat jou nageslag benoem sal word.” 8Dit wil sê: Dit is nie die kinders na die liggaam wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte, word as nageslag beskou.

Kol 3:11-12
11By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skittiër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. 12Daarom, omdat julle God se uitverkore •heiliges en geliefdes is, beklee julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld.

Hand 2:1-11
UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES
21Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2Onverwags het daar uit die hemel ‘n geluid soos dié van ‘n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. 4En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek.

5Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. 6Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom, en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. 7Verstom en verbaas het hulle gevra: “Kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? 8Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons grootgeword het? 9Ons – Parte en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosië, Pontus en Asië, 10Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, 11Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere – ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat.”


DIEPER DELF: Eiendomsvolk van God: Vgl ook Jes 43:1, 4; Hos 11:8; Ef 2:19-22.

Jes 43:1, 4

431“Maar nou,” so sê die Here,
jou Skepper, Jakob,
die Een wat jou gevorm het, Israel,
“moenie bang wees nie,
want Ek het jou losgekoop,
Ek het jou op jou naam geroep –
aan My behoort jy.

4Omdat jy kosbaar is in my oë,
geëer is,
omdat Ek die Een is wat jou liefhet,
gee Ek mense in jou plek,
volke in ruil vir jou lewe.

Hos 11:8
8“Hoe kan Ek jou prysgee, Efraim?
Hoe kan Ek jou oorlewer, Israel?
Hoe kan Ek jou prysgee soos Adma,
jou maak soos Sebojim?
My hart is diep ontroer in My,
die deernis brand in My.

Ef 2:19-22
EEN BOUWERK VAN GOD
19So is julle dan nie meer •vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die •heiliges, en lede van die huisgesin van God, 20gebou op die fondament van die •apostels en profete, met •Christus Jesus self as hoeksteen. 21In Hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot ‘n heilige tempel in die Here. 22In Hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees.


God het hulle wat vroeër geen volk was nie, nou sy eie volk gemaak. Hy het hulle verander van mense wat voorheen in die duister was, verstote was, vreemdelinge was, niks was nie, na ’n nuwe gemeenskap waar daar barmhartigheid, liefde en warmte is. Dit is wat die Kerk is, dit is haar identiteit … of liewer, so behoort dit te wees! As eiendomsvolk het die Kerk die roeping om God se verlossingsdade, hierdie groot barmhartigheid waarmee Hy ’n nuwe gemeenskap, ’n nuwe huis bou, wyd en syd te verkondig.
Met so ’n identiteit en so ’n roeping kan die Kerk (ek en jy) nie anders as om hoopvol en getrou te bly nie – al is dit soms asof ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is. Ons is God se mense (1 Kor 3:22)!
22Of dit Paulus of Apollos of Sefas, of die wêreld, of lewe of dood, of teenswoordige of toekomstige dinge is – alles behoort aan julle. 
Daarom moet ons ook besef: Die Kerk is nie ons vyand nie! ONS is die Kerk!
Inteendeel, as jy die Kerk as vyand beleef, dan beteken dit jy is jou eie vyand – want, jy is die Kerk.

Skryf / Vul in

Dit is nou weer tyd om kunstenaar te speel. Teken ’n beeld van die Kerk in blokkie 03 (p 010), maar hierdie keer soos God sy Kerk sien.

03


 • Hoe verskil God se prentjie (blokkie 03) van die prentjie wat jy (blokkie 01) van die Kerk gehad het?
 • Vul nou blokkie 02 in. Skryf daarin wat die Here van jou vra.

Wat is nodig om jou prentjie (01) te verander na God se beeld (03) van sy Kerk?

Gebed

Wat wil jy vir God sê?

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 18-25
Lees ook Rom 6:1-23; Gal 2:19-20; 3:7; Ef 1:9-14, 22-23; 1 Joh 3:1-10.

Rom 6:1-23
DOOD VIR DIE SONDE EN LEWEND VIR GOD

61Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? 2Hoegenaamd nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef?

3Of weet julle nie dat ons wat in •Christus Jesus in gedoop is, in sy dood in gedoop is nie? 4Deur die doop is ons dus saam met Hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons só ‘n nuwe lewe kan lei. 5As ons inderdaad met Hom saamgegroei het in ‘n dood soos syne, sal ons ook met Hom saamgroei in ‘n opstanding soos syne. 6Dit weet ons: dat ons ou mens saam met Hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. 7Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. 8As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal leef. 9Ons weet dat Christus, nadat Hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie – die dood het nie meer seggenskap oor Hom nie. 10Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 11Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God.

ALLES TOT BESKIKKING VAN GOD

12Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. 13Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julleself tot beskikking van God, en julle ledemate as wapens van •geregtigheid tot beskikking van God. 14Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie; julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade.

15Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie!

16Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is óf slawe van die sonde, wat tot die dood lei, óf slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. 17Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is; 18vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword 19– ter wille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme – want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. 20Want toe julle nog slawe van die sonde was, was julle nie aan geregtigheid gebonde nie.

21Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. 22Maar, noudat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. 23Want die loon van die sonde is die dood; maar die genadegawe van God is die ewige lewe in •Christus Jesus ons Here.

Gal 2:19-20
19Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf, sodat ek vir God leef. Met Christus is ek gekruisig; 20ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die •Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.

Gal 3:7
7Besef dan: Die mense wat uit die geloof is, dié is kinders van Abraham.

Efesiers 1:9-14

9Hy het die geheimenis van sy wil
aan ons bekend gemaak,
soos Hy dit goedgedink en in Christus voorgeneem het,
10om die volheid van die tye te bestuur,
en om alle dinge
– die dinge in die hemel en die dinge op die aarde
–onder een Hoof in Christus saam te bring,
11In Hom is ons ook as erfgename uitverkies,
voorbestem volgens die voorneme
van die Een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur,
12sodat ons,
wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het,
kan bestaan tot lof van sy heerlikheid.
13In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid,
die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het,
verseël met die Heilige Gees, wat beloof is.
14Die Gees is die waarborg van ons erfenis,
om ons los te koop as God se eiendom,
tot lof van sy heerlikheid.

22Hy het alles onder sy voete gestel,
en Hom aan die kerk gegee,
as Hoof oor alles,
23die kerk wat sy liggaam is,
die volheid van Hom
wat alles in almal vul.

1 Johannes 3:-10

31Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! En dit is ons ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle Hom nie leer ken het nie. 2Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer Hy verskyn, ons soos Hy sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 3En elkeen wat hierdie vaste hoop op Hom het, hou homself rein, net soos Hy rein is. 4Elkeen wat sonde doen, beoefen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. 5Julle weet dat Hy verskyn het om die sondes weg te neem, en in Hom is daar geen sonde nie. 6Elkeen wat in Hom bly, sondig nie meer nie; elkeen wat aanhou sondig, het Hom nie gesien, en Hom nie leer ken nie.

7Kinders, laat niemand julle mislei nie: wie doen wat reg is, is regverdig, soos Hy regverdig is. 8Wie sonde doen, is uit die Duiwel, omdat die Duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die •Seun van God verskyn: om die dade van die Duiwel te vernietig. 9Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. 10Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die Duiwel is: Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer liefhet nie.

Wenk

WENK: Staan nou van jou knieë af op en dan gaan leef jy volgens God se beeld van sy Kerk.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 01 Dag 03 – Wat kry ek daaruit? – Ons is die plan: 9 weke van transformasie

Sê-nou-maar is mos ’n speletjie wat ons kleintyd gespeel het. Ek wil dit vir ’n oomblik met jou speel – net sodat ek vir jou ’n baie moeilike vraag kan vra. Wat meer is, jou antwoord gaan sommer ’n klomp dinge aan die lig bring. Hier gaan ons!

Dink na / Besin
Dink na / Besin

Sê-nou-maar jy gaan die ewigheid in die hel deurbring – al is jy ’n Christen:

 • Sou dit jou lewe verander?
 • Indien wel, op watter manier?
 • Sou jy nog steeds ’n toegewyde Christen wees?
 • Sou jy anders opgetree het as tans?

Natuurlik is die sê-nou-maar ongeldig, maar ek wil hê jy moet eerlik dink aan die ware rede waarom jy ’n volgeling van Christus is. Die motief kan so maklik oor myself gaan en dit wat ék uit die verhouding kan kry. Die uitdrukking “what’s in it for me?” is mos juis populêr in ons dag. Dit kan so maklik gaan oor mý redding, mý gewaarborgde eindbestemming. Ja, soms is hierdie motief baie subtiel en wil ons liewer nie hê daar moet gekrap word waar dit nie jeuk nie!

Gebed
Gebed

Ek wil hê jy moet vir ’n paar minute hieroor met die Here praat. Vra Hom om vir jou te wys wat ten diepste jou motief is. Miskien is dit nodig dat jy ’n selfgerigte motief moet bely. Dalk moet jy opnuut verklaar dat jy Hom volg omdat jy Hom liefhet vir wie Hy is – en nie vir enige byvoordele nie – selfs nie ter wille van jou eie redding nie!

Luister na lied
Luister na lied

Luister na snit 2 (NIEMAND SOOS U) op die ingeslote CD.

(Lees net eers Jes 46:3-9.)
3“Luister na My, huis van Jakob,
die hele oorblyfsel
van die huis van Israel,
julle wat gedra is
vanaf die baarmoeder,
wat opgetel is
van die moederskoot af.
4Tot in julle ouderdom is Ek daar;
tot in julle gryse ouderdom
is Ek die Een wat julle dra.
Dit is Ek wat dit gedoen het:
dit is Ek wat optel,
dit is Ek wat dra en verlos.
5Met wie wil julle My vergelyk,
en aan wie My gelykstel,
wie beskou julle as My gelyke,
dat ons dieselfde is?
6Hulle wat goud uit ‘n geldsak skud
en silwer met ‘n weegskaal afweeg,
hulle huur ‘n goudsmid,
en hy maak ‘n god daarvan.
Hulle kniel voor hom,
hulle buig selfs in aanbidding;
7hulle tel hom op hulle skouers,
hulle dra hom en plaas hom
op sy plek –
en daar staan hy!
Van dié plek af kan hy nie beweeg nie.
Selfs as iemand na hom om hulp roep,
antwoord hy nie;
uit benoudheid kan hy iemand
nie verlos nie.
8“Onthou dit,
sodat julle standvastig kan wees.
Neem dit ter harte, oortreders!
9Onthou die dinge van vroeër,
van lank gelede;
want Ek is God,
en daar is geen ander nie,
God,
en daar is niemand soos Ek nie –

Johann Botes – Niemand soos U nie.

Niemand soos U – Johann Botes

O Heer, hoe sal ek ooit verstaan
Hoe kan ek ooit begryp wie U is (wie U is)
O Heer, hoe sal ek ooit kan sê
Die woorde sal ontbreek, wie U is (wie U is)
O Heer, hoe sal ek ooit kan dink
My gedagtes is te klein, oor wie U is
Daar is niemand, niemand soos U
Niemand, daar is niemand soos U
O Heer, u genade is so groot
Ek kan dit nie bepaal, wonderbaar (wonderbaar)
O Heer, u liefde sal my dra
Waar ek ook mag gaan, wonderbaar (wonderbaar)
O Heer, hoe sal ek ooit kan dink
My gedagtes is te klein, oor wie U is
Daar is niemand, niemand soos U
Niemand, daar is niemand soos U
Niemand, niemand

Beantwoord die vrae

Daar is drie Skrifgedeeltes wat jy moet oordink voordat jy hieronder die kernwaarhede neerskryf wat daaruit vir jou na vore kom: Luk 9:23-26; 14:26-33; Kol 1:16.

Luk 9:23-26
23Toe het Hy vir almal gesê: “As iemand My wil navolg, moet hy homself verloën, en elke dag sy kruis opneem en My volg; 24want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit red. 25Want wat help dit ‘n mens as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar homself verloor of skade aangedoen het? 26Wie hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die •Seun van die Mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en die heilige engele. 

Luk 14:26-33
26“As iemand na My kom en My nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie. 27Wie nie sy eie kruis dra en My volg nie, kan my dissipel nie wees nie. 28Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie? 29Sodat dit nie gebeur dat, as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, met hom begin spot 30en sê, ‘Hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie.’ 31Of watter koning trek op om met ‘n ander koning oorlog te voer, en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met tienduisend man opgewasse sal wees teen die ander een wat met twintigduisend teen hom optrek nie? 32Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, ‘n afvaardiging en vra voorwaardes vir vrede. 33Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my dissipel wees nie.”

Kol 1:16
16want deur Hom
het God alles geskep:
alles in die hemel en op die aarde,
die sigbare en die onsigbare dinge,
of dit koninklike of heersende magte,
owerhede of gesagvoerders is –
alles is deur Hom
en tot Hom geskep.

Kernwaarhede:


Dink na / Besin

Dink ’n bietjie krities aan populêre evangelisasiemetodes – en met watter motief ongelowiges gewoonlik “gelok” word om die “sondaarsgebed” te bid, of om “vorentoe te kom”, of om hulle “hande op te steek”.

Word die evangelie nie gewoonlik aangebied in ’n vorm wat sekere voordele inhou nie: redding, geluk, gesondheid, voorspoed en ’n hele klompie ander byvoordele? Hierdie idilliese wêreld wat wag op nuwe bekeerlinge, steier vroeër of later wanneer die realiteite van die gebroke werklikheid waarin ons leef, kop uitsteek. Selfs gelowiges kry by tye swaar, is soms bekommerd, hartseer, moedeloos, word siek en gaan dood. Die gevolg kan dan maklik ’n onhanteerbare ontnugtering en gepaardgaande ongeloof wees. En weet jy wat; meermale is ’n hele boel skuldgevoelens ook nog op die koop toe die wrange vrugte van ’n selfgerigte geloof.

Nee, om God waarlik te dien, beteken dat ons dit doen omdat Hy God is; ongeag die omstandighede of die prys wat dit vra. Daarom is die Christelike geloof nie goedkoop nie, en waarsku Jesus dat voornemende volgelinge moet sekermaak dat hulle bereid is om die prys te betaal (Joh 6:41-71; veral :66).

Joh 6:41-71; veral :66
41Toe het die Jode oor Hom gemor omdat Hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.” 42En hulle het gesê: “Is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ‘Ek het uit die hemel neergedaal?’ ” 43Jesus het hulle geantwoord: “Hou op om onder mekaar te mor. 44Niemand kan na My kom as die Vader, wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. 45In die Profete staan daar geskryf, ‘En hulle sal almal deur God onderrig word.’ Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe. 46Nie dat iemand die Vader gesien het nie – net die Een wat van God af kom, Hy het die Vader gesien. 47Amen, amen, Ek sê vir julle: Hy wat glo, het die ewige lewe. 48Ek is die brood van die lewe. 49Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. 50Maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit: 51Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam wat Ek gee vir die lewe van die wêreld.”

52Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê: “Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?” 53Daarop sê Jesus vir hulle: “Amen, amen, Ek sê vir julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die Mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. 55Want my liggaam is ware voedsel, en my bloed is ware drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader leef, so sal die een wat My eet, ook deur My leef. 58Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het – nie soos die manna wat die vaders geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef.”

59Dit het Hy in ‘n •sinagoge gesê terwyl Hy in Kapernaum onderrig gegee het.

60Baie van sy dissipels het, toe hulle dit hoor, gesê: “Hierdie woord is erg; wie kan daarna luister?” 61Maar Jesus, innerlik bewus daarvan dat sy dissipels hieroor mor, het vir hulle gesê: “Gee dit julle aanstoot? 62Wat dan as julle die •Seun van die Mens sou sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63Dit is die Gees wat lewend maak; die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat Ek tot julle gespreek het, is Gees en is lewe. 64Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie.” Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie Hom sou verraai. 65Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê: Niemand kan na My toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie.”

66Hieroor het baie van sy dissipels teruggedraai en nie meer saam met Hom rondgegaan nie. 67Daarop het Jesus vir die twaalf gesê: “Julle wil tog seker nie ook weggaan nie?” 68Simon •Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. 69En ons glo en weet dat U die •Heilige van God is.” 70Jesus het hulle geantwoord: “Het Ek nie julle twaalf uitgekies nie? En tog is een van julle die Duiwel!” 71Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou Hom uitlewer, hy wat een van die twaalf was.

Soos dit sy lewe gekos het, kos dit in ’n sekere sin ook ons lewens om sy dissipels te wees. Ek moet my kruis opneem en Hom volg, dan kan ons saam met Paulus getuig dat ek nie meer leef nie, maar Christus in my (Gal 2:2020ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in die •Seun van God, wat my liefgehad en Homself vir my oorgegee het.).

Enkele jare gelede preek ek in die Oekraïne. Die tema van die boodskap was: In the footsteps of Jesus. Ek verwys tydens die boodskap daarna dat sy voetspore ook dui op die prys van dissipelskap; dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor Hom. Na die tyd word ek oorval met die reaksie: “Hierdie is ’n vreemde evangelie. Die boodskap wat ons van evangeliste hoor, is dat Christenskap vir ons voorspoed en die einde van probleme beteken.” Dit laat my dink aan die woorde van ’n “gospel”-liedjie: It’s all about you, Jesus!

Ek wil jou uitdaag om ’n bietjie na te dink oor ’n diep filosofiese vraag. Jy stem mos saam dat God altyd daar was – selfs voordat Hy geskep het. Nouja, as alles sou gaan oor die skepping of die skepsels, waaroor het dit dan vóór die skepping gegaan? Beteken dit dat God eers “betekenis kry” nadat en omdat Hy geskep het?

Dink na / Besin


“Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity. But worship abides forever.”

Wat dink jy van John Piper se stelling dat: “Mission is not the ultimate goal of the church … worship is.”?

Skryf / Vul in

Maak ’n lysie van die 5 belangrikste prioriteite (ook drywers genoem) wat jou motiewe / keuses in die lewe bepaal: (a) = tans, (b) = behoort.

BehoortTans
01 a)b)
02 a)b)
03 a)b)
04 a)b)
05 a)b)
Gebed

Miskien het jy behoefte om hieroor met die Here te praat …

Delf Dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 14-16
Lees Gen 1:1, 14, 15; Ps 90:2; 115:1-2; Op 21:1, 23, 25.
Gen 1:1, 14,15
1In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 

14God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye, en vir dae en jare. 5Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde.” Dit het toe so gebeur.

Ps 90:2
2Voordat die berge gebore is
en U die aarde en die bewoonbare
wêreld voortgebring het,
ja, van altyd af en vir ewig is U God.

Ps 115:1-2
1Nie aan ons nie, Here,
nie aan ons nie,
maar aan u Naam kom die eer toe,
oor u troue liefde,
oor u bestendigheid.
2Waarom sê die nasies:
“Waar is hulle God dan?”

Op 21:1, 23, 25.
1Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie.
23Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp. 
25Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. 

Wenk

WENK: Toets gerus in die toekoms jou eie motiewe, dié van ander, asook van preke wat jy hoor en die uitsprake wat gemaak word, aan die volgende beginsel: Gaan dit oor God en sy eer, of oor iets of iemand anders?

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 01 Dag 02 – ‘n Dobbellaar – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Ons is die Plan 9 Weke Week01 Dag2

Is jou selfoon af? Jy het nou ’n afspraak met God … wees bewus van sy teenwoordigheid en wanneer jy gereed is om na Hom te luister, kan jy die volgende Skrifgedeelte lees.

Gebed

Dink biddend ná oor:
Gen 1:1:
11In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 
Ps 90:2:
2Voordat die berge gebore is
en U die aarde en die bewoonbare
wêreld voortgebring het,
ja, van altyd af en vir ewig is U God.

Stel jouself oop om jou te verwonder oor die grootsheid van God.

Dink na en besin

Van wanneer af was God daar – van ewigheid af? Ons kan ons dit nie voorstel nie, maar God wás reeds daar vóór die begin – voor die eerste woorde van Gen 1:1.

Kyk na die skets hierbo: Die ruimte van die ovaal stel die ewigheid of God voor, terwyl die lyn tyd voorstel.
Ÿ Watter deel van die lyn is die verste van die ewigheid / God af? Die ewigheid kan nie in terme van tyd gemeet word nie. Soos wat God tyd geskep het (A), sal tyd ook weer ophou (B).

Delf Dieper

DIEPER DELF: Vgl Gen 1:14, 15; Op 21:1, 23, 25.

Gen 1:14, 15:
14God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye, en vir dae en jare. 15Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde.” Dit het toe so gebeur.

Op 21:1, 23, 25
211Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie.
23Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp.
25Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie.

Genesis 1 tot 3 sê één belangrike ding: God IS voordat daar enigiets was, en uit niks het Hy die kosmos volgens sy ewigheidsplan tot stand gebring! Kan jy jou die almag en die grootsheid van die Skeppergod indink, wat die heelal in al sy glorie gemaak het?

Gebed

Raak vir ’n oomblik stil, “sien” die aarde, sterre, planete en sonnestelsels in jou geestesoog en aanbid God vir wie Hy is …

God is nie (soos die lied Spanish Train van Chris de Burgh wil voorgee) ’n dobbelaar wat sy skepping en my en jou ewige bestemming op die spel plaas, of sal toelaat dat enige iemand ’n stok in sy wiel steek, of sy ewigheidsplan omverwerp nie! Die geskiedenis bewys die waarheid hiervan. Daarom lees ons ook telkens in die Nuwe Testament die woorde “… sodat die Skrif vervul sou word …” … en daarom begin die Nuwe Testament in Matt 1:1 met die geslagsregister van Jesus Christus – net om te sê: God se plan is op koers!

God is verseker nie planloos nie! Hy is ook nie reaktief (asof Hy vir die mens wag om iets te doen waarop Hy kan reageer) nie. Nee, Hy is die ewige, onveranderlike God wat sy ewige plan uitvoer tot sy eer. Dis ’n voorreg om te weet dat God mense (soos ek en jy) gebruik om sy plan tot uitvoer te bring. Dink maar aan Jesus wat gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh 20:21).

Delf Dieper

DIEPER DELF: Vgl Ps 33:10-11; 1 Pet 1:20. Oorweeg gerus om Gideon Joubert se Die Groot Gedagte te lees.

Ps 33:10-11:
10Die Here verydel
die raadsplanne van nasies,
Hy dwarsboom die planne van volke.
11Die raadsplan van die Here
bestaan vir ewig,
die planne wat Hy bedink,
van geslag tot geslag.

1 Pet 1:20:
20Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, ter wille van julle 21wat deur Hom glo in God, wat Hom uit die dood opgewek, en heerlikheid aan Hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Beantwoord die vrae

Dink na oor en antwoord die volgende vrae:
Wat sê God se Woord vir jou oor jou skeppingsdoel en God se wil (ewige plan)?


Hoe rig jy jou lewe (huwelik, werk, toekomsplanne, ens.) in sodat dit in lyn kom met God se doel vir jou lewe?


Skryf die dinge neer wat jy moet aflê.


Skryf die dinge neer wat jy moet doen.


Ons is die Plan 9 Weke Week01 Dag2
Ons is die Plan 9 Weke Week01 Dag2
Delf Dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 2-13
Wat sou Albert Einstein bedoel het, toe hy by geleentheid uitgeroep het: “God does not play dice!”?
Watter troos en versekering bied Ps 49:8-16; 1 Kor 6:19-20 vir jou in hierdie verband? Lees ook Ps 22:28-32; Rom 1:19-25. Wat is God se doel met die skepping (mens ingeslote)?

Ps 49:8-16;

8Een familielid kan nooit
‘n ander vrykoop nie,
hy kan nie aan God die losprys
vir hom betaal nie,
9want die vrykoopprys
vir hulle lewens is te hoog
en hy moet vir altyd daarvan afsien
10dat hy vir ewig kan leef
en die graf nie sal sien nie.
11‘n Mens sien immers
dat wyse mense sterf;
saam met die dwaas
en die onverstandige vergaan hulle
en laat hulle besittings aan ander na.
12Hulle graf is hulle tuiste vir altyd,
hulle woning van geslag tot geslag.
Hulle noem stukke grond na hulleself,
13maar ‘n mens met skatte
is nie blywend nie;
hy is net soos die diere –
hulle gaan ten gronde;
14dit is hulle lewenspad,
dié wat vol selfvertroue is,
hulle einde,
dié wat van hulle eie uitsprake hou. •Sela
15Soos kleinvee is hulle
vir die •doderyk bestem,
die dood is hulle herder,
teen die môre heers opregtes oor hulle.
Hulle liggame is bestem
vir vertering deur die doderyk,
ver van hulle indrukwekkende wonings.
16Maar God sal my lewe vrykoop
uit die mag van die doderyk,
ja, Hy sal my wegneem. •Sela

1 Kor 6:19-20
19Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, ‘n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? 20Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam.

Ps 22:28-32

28Almal tot aan die uithoeke
van die aarde
moet daaraan dink
en hulle tot die Here bekeer.
Al die familiegroepe van die nasies
moet voor U in aanbidding buig;
29want aan die Here
behoort die koningskap,
en Hy heers oor die nasies.
30Ja, voor Hom sal almal
wat oordadig leef,
in aanbidding neerbuig;
voor Hom sal alle sterflinge kniel,
elkeen wat nie die lewe kan behou nie.
31‘n Nageslag sal Hom dien;
hulle sal van my Heer vertel
aan die volgende geslag.
32Hulle sal kom en sy geregtigheid
bekend maak aan mense
wat nog gebore moet word:
Hy het dit gedoen.

Rom 1:19-25

19aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21want alhoewel hulle God ken, het hulle Hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. 22Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. 23Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir ‘n afbeelding soos dié van ‘n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.

24Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer 25– hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen.

Wenk

WENK: Praat met iemand na aan jou oor God se spesifieke plan en doel met jou lewe. Vra sy of haar ondersteuning en voorbidding en begin bewustelik God se wil uit te leef.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 01 Dag 01 – ‘n Skroef los – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Ons is die plan Week 1 dag 1

Jy gaan in hierdie Bybelstudies kort-kort gevra word om na God se stem te luister. In die Ou Testament kry ons gereeld te doen met profete wat sê: “So spreek die Here!” Ook na Jesus se hemelvaart kry ons voortdurend die indruk dat die vroeë Christene die Here “se stem” gehoor het, maar die vraag is of dit vandag nog so werk? In die weke wat kom gaan ons indringend hieroor besin.
Ek vertrou dat jy die voorwoord en die aanwysings hoe om hierdie gids te gebruik, goed deurgelees het. Hoe jy hierdie eerste dag van die volgende 9 weke benader, gaan grootliks bepaal hoe verrykend die ervaring vir jou gaan wees. Jy kan deur elke studie blits en dan verwag om ’n paar nuwe insigte raak te lees, maar dit is nie ons verwagting en hopelik ook nie joune nie. Ons vertrou
hierdie gaan 9 weke van transformasie wees – weke waarna jy vir die res van jou lewe met groot dankbaarheid sal terugkyk. Weke wat sal maak dat jy nooit weer dieselfde kan wees nie. Daarom is hierdie materiaal meer as ’n Bybelstudie – dit is veronderstel om ’n “ervaring” te wees. So ernstig is ons hieroor dat ’n span gebedsondersteuners daagliks vir elke persoon bid wat met die materiaal besig is – ook vir jou!
Nou weet jy hoe ernstig ons hieroor is.

Gebed

Ek wil voorstel dat jy ’n paar minute emosioneel en geestelik stil raak in God se teenwoordigheid. Vertel Hom van jou verwagting om ’n besondere ontmoeting met Hom te hê. Moenie gejaagd wees nie. Jy hoef nie heeltyd te praat nie – wees ook stil en ontvanklik om te hoor wat Hy deur sy Gees vir jou wil sê.

Lees die skrifgedeeltes

Hier is ’n paar Skrifgedeeltes wat jy met groot aandag en nadenke moet lees. Doen dit met die wete dat die Here deur sy Woord aan die woord is:
Deut 6:1-13:
1“Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem – 2sodat jy ontsag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel, na te kom so lank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy ‘n lang lewe mag hê. 3Jy moet luister, Israel; kom dit nougeset na dat dit met jou goed mag gaan en dat julle baie meer mag word soos wat die Here die God van jou voorouers jou beloof het – ‘n land wat oorloop van melk en heuning.”
DIENS AAN DIE HERE ALLEEN
4“Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. 5Jy moet die Here jou God met hart en siel liefhê en met al jou krag. 6En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. 7Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. 8Bind dit as ‘n teken om jou hand en laat dit ‘n versiering op jou voorkop wees. 9Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte.
10“Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om vir jou te gee – groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, 11huise vol met alles wat goed is, wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet en versadig word, 12moet jy oppas dat jy nie die Here vergeet wat jou uit Egipteland, uit ‘n plek van slawerny, uitgelei het nie. 13Vir die Here jou God moet jy ontsag hê: Hom moet jy dien, en slegs in sy Naam moet jy sweer.
20-21;
20“Wanneer jou kind in die toekoms vir jou vra, ‘Wat is die bedoeling van die bepalings, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here ons God vir julle voorgeskryf het?’ 21dan moet jy vir jou kind sê, ‘Ons was slawe vir die farao in Egipte, maar die Here het ons met ‘n sterk hand uit Egipte uitgelei. 

Hos 11:1-11:
GOD SE LIEFDE VIR ISRAEL
111“Toe Israel ‘n kind was,
het Ek hom al liefgehad,
en uit Egipte het Ek my seun geroep.
2Toe daar later net so
na hulle geroep is,
het hulle van My af weggegaan.
Hulle het vir die Baäls offers geslag,
vir afgodsbeelde die rook
van offers laat opstyg.
3“Ek self het Efraim leer loop,
Ek het hulle in my arms geneem,
maar hulle wou nie erken
dat Ek hulle versorg nie.
4“Met menslike bande
het Ek hulle nadergetrek,
met die toue van liefde.
Ek was vir hulle soos dié
wat die juk lig
wat teen hulle kake druk.
Ek het na Efraim afgebuk,
hom gevoed.
5“Hy sal nie na Egipteland teruggaan nie,
maar Assirië, dié sal sy koning wees;
want hulle het geweier
om hulle te bekeer.
6Die swaard sal deur sy stede gaan
en sy orakelpriesters uitroei;
dit sal hulle vernietig oor die raad
wat hulle gegee het.
7My volk sal opgehang
word vir sy afvalligheid,
en na die juk sal hulle hom roep,
‘n juk wat glad nie gelig sal word nie.
8“Hoe kan Ek jou prysgee, Efraim?
Hoe kan Ek jou oorlewer, Israel?
Hoe kan Ek jou prysgee soos Adma,
jou maak soos Sebojim?
My hart is diep ontroer in My,
die deernis brand in My.
9Ek sal nie in my brandende toorn
optree nie;
Ek sal nie omdraai en Efraim
vernietig nie;
want Ek is God, nie ‘n mens nie –
die Heilige in jou midde;
Ek sal nie in woede kom nie.”
10Hulle sal die Here volg.
Soos ‘n leeu sal Hy brul;
wanneer Hy brul,
sal kinders bewend
van die see af kom.
11Hulle sal bewend aankom
soos voëls uit Egipte,
en soos ‘n duif
uit die land Assirië.
“Ek sal hulle in hulle huise laat woon,”
is die uitspraak van die Here.
12:7:
7Maar jy, na jou God moet jy terugkeer.
Lê jou toe op troue liefde en wat reg is,
en wag altyddeur op jou God.

Joh 3:16-21;
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die Naam van die unieke Seun van God geglo het nie. 19En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. 20Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. 21Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is.
14:23.
23Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.

Beantwoord die vrae

Jy kon sekerlik agterkom dat hierdie gedeeltes iets te sê het oor die verhouding tussen God en sy kinders. Hoe sou jy die kernwaarheid wat in hierdie verse voorkom, beskryf?


Voel dit ook soms asof jou verhouding met die Here nie intiem is nie; asof dit nie eg is nie en jou sogenaamde stiltetyd niks meer as ’n gewoonte is nie?

Soms probeer ons enige verskoning om die stiltetyd uit te stel, kort te knip of selfs af te stel. Dan is daar mos ’n skroef los! Sekerlik is dit nie wat God in gedagte het nie – en die gedeeltes wat jy sopas gelees het, beaam dit. Inteendeel, die hele Bybelse boodskap bevestig dit. Kortom, ek wil vir jou ’n vraag vra. Hoe sien jou verhouding met die Here op hierdie oomblik daaruit?
Kom ek help jou om die vraag te beantwoord. Vat ’n skryfding en BID en BESIN oor die volgende vrae – en skryf neer hoe jy dit beleef. Moenie dat afsprake of die horlosie jou aanjaag nie – laat die Here toe om vir jou insig te gee oor die ware toedrag van sake.

Beantwoord die vrae

Hoe voel jy op die oomblik oor God: opgewonde, teleurgesteld of dalk kwaad vir Hom? Hoekom sê jy so?Was jou geestelike wasgoed eerlik voor God!
Ÿ Identifiseer elke afsonderlike kledingstuk – noem die sonde, teleurstelling, seerkry, probleem, behoefte by die naam.Ÿ Watter kledingstukke is so erg verslete dat jy dit liefs moet weggooi (Heb 12:1-3)?

AANMOEDIGING OM TE VOLHARD

121Daarom, terwyl ons ook so ‘n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. 3Dink inderdaad aan Hom wat so ‘n vyandigheid van die kant van sondaars teen Hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie.Hoe dink jy voel God oor jou verhouding met Hom? (Kyk na Matt 15:8; Op 2:1-7 en as jy nog tyd het, lees ook Eseg 8:12.)

Matt 15:8

8“ ‘Hierdie volk eer My met die lippe,
maar hulle harte is ver van My af;

Op 2:1-7

21“Skryf aan die boodskapper van die •gemeente in Efese:
“Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, en wat tussen die sewe goue kandelare rondbeweeg,

2“ ‘Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding, en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle •apostels is, maar nie is nie, getoets, en hulle as leuenaars uitgewys. 3Verder hou jy aan om te volhard, en het jy ter wille van my Naam baie verduur, sonder om moeg te word. 4Maar Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het. 5Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal Ek na jou toe kom, en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder. 6Maar dít tel in jou guns: Jy haat die dade van die Nikolaïete, wat Ek ook haat. 7“ ‘Laat dié wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan.’ ”

Eseg 8:12

12Hy sê toe vir my: “Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel besig is om te doen in die donker, elkeen in sy binnekamers vol afbeeldings? Want hulle sê, ‘Die Here sien ons nie; die Here het die land verlaat.’ ”


Luister na die lied

Luister na snit 1 (GENADE) op die ingeslote CD.

Johann Botes / ProChristo – Genade.


As die son se laaste strale deur die doringbome skyn
In die verte warrelwinde die rooigeelstof omhein
Staan ek stom, verbysterd nader met my oog na bo gekeer
Vind ek vrede in my Vader, my Heer

As die storms eers verby is en die wolke prentjies maak
En die druppels strome water in die droë vore raak
Sing my hart ’n lied van vreugde, reik my hande self na bo
Weet ek seker dat ek in my Vader glo

Soos die maanlig donker skadu’s wat my bangmaak laat verdwyn
Is u liefde en u almag, is u lig wat in my skyn
Soos die arend sweef daarbowe met sy vlerke oopgesprei
Is die Vader se genade ook vir my

As die boom sy blare afgooi en sy skadu skraler raak
En die blaremat verander soos die wind sy paaie maak
Dors my siel na u beskerming, na u sorg o troue Heer
Word verlange na die hemel meer en meer

Gebed

Het jy dalk ’n behoefte om iets vir die Here te sê na aanleiding van jou ervaring met Hom? Dalk wil jy opnuut jou lewe aan Hom toewy. Doen dit gerus …

Wenk

WENK: Skryf in enkele woorde op ’n kaartjie wat die Here vir jou gesê het. Jy sal dit sekerlik vandag met jou wil “saamneem”. Sit dit in jou sak en dra dit saam met jou; sit dit so op jou lessenaar dat jy dit nie kan miskyk nie. Dink daaroor en praat deurlopend met die Here daaroor. (Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za