Groot-Brakrivier se vroue verenig vir Wêreldbiddag 2024

Die geleentheid is bygewoon deur 120 vroue van die verskillende kerklike denominasies in Groot-Brakrivier. Dit was ‘n pragtige geleentheid wat ingelei is met die meesleurende Christelike musiek van Palestina, wat hierdie jaar vir die program verantwoordelik was.

Die Tema van die dag was ‘Ek smeek julle…verdra mekaar in liefde’, en dit was ‘n wonderlike ekumeniese geleentheid waar vroue van verskeie kerke saam die biddag aangebied en begelei het. Ds Charne Viljoen het die geleentheid gelei, en Victor van die VGK het die musiek begeleiding gedoen. Christen vroue van al die kerke (AGS, Congregational Church, St. Johns, NG Groot-Brakrivier, Searle Memorial en VGK ) het ook aktief deelgeneem aan die program.

Die geleentheid is afgesluit met koffie/tee en verversings in die kerksaal, wat deur ons gemeente voorsien is, en waar die vroue mekaar beter kon leer ken.

Dankie vir almal wat by die reëlings betrokke was, asook almal wat die dag bygewoon het. Mag dit julle lewe verryk het.

Wêreld biddag vir vroue: 1 Maart 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier

“Ek smeek jou… Aanvaar mekaar in Liefde”

Datum: 1 Maart 2024 ​

Tyd: 16:00

Plek: Nederduits Gereformeerde Kerk Groot-Brakrivier

Program geskryf deur: Ekumeniese Christen Palestynse vroue

Agtergrond

1 Maart 2024 ​

Hietdie program versoek ons om mekaar in liefde te aanvaar, ten spyte van alle probleme en ondrrdrukking. Die program is geskryf deur ‘n groep ekumenise Christen Palestynse vroue in antwoord op Eff. 4:1-7 (“Daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here ‘n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is: deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld in liefde te verdra, 3 en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede – een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is: een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is ‘n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het.“). Ons het die gedeelte saam oordink vanuit die konteks en onmoontlike moeilike omstandighede van ons Palestynse Christen vroue. Ons hoop om ander vroue dwarsdeur die wereld te inspireer om mekaar te verdra in liefde ten tye van nood en swaarkry.

​Bybelstudie

“Daarom spoor ek julle aan, ek, wat ter wille van die Here ‘n gevangene is,* om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is:* 2 *deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld in liefde te verdra, 3 *en julle daarop toe te lê om die eenheida wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede –” Eff 4:1-3 (2020 vertaling)

Effesiers word beskou as een van Paulus se“tronk briewe”, geskryf in Rome ongeveer 60-61 NC. Paulus het hierdie briewe geskryf om die Christen gemeenskap se geloof in Jesus Christus, die genade van God en die werk van die Evangelie te versterk. Hy het ook geskryf om hulle aan te moedig om vol te hou met hulle werk en in hul leefwyse, in onderdanigheid aan God en mekaar en in diens van God se verlossende genade. Die brief van Effesiers dra dus ‘n tema van vermaning en versekering.

Die eerste drie hoofstukke van Effesiers verduidelik God se verlossing en die gawe van Eenheid, terwyl die laaste drie hoofstukke die reaksie van die gelowiges op God se plan van verlossing beskryf. Hierdie jaar se Wereldbiddag program kom vanuit die eerste ses verse van hoofstuk vier. In hierdie verse, moedig Paulus die Effesiers aan om heilig te lewe in ootmoed, om mekaar te aanvaar en te verdra in nederigheid en liefde, om die gawe van eenheid wat God gegee het te kan behou. Paulus herinner die Effesiers dat God beide die nie-Jode en die Jode red en dus mense van uiteenlopende en versillende agtergronde saambring in die gedeelde belofte van verlossing deur Jesus Christus aan alle lede van Sy kerk. Paulus versoek die Effesiers dringend om ‘n lewe waardig aan die roeping wat hul ontvang het te lewe, as verenigde lede deur Christus se verlossings werk.

Hierdie roeping is nie maklik nie. Dit vereis geduld, self-verloening, en liefde. Paulus herinner die Effesiers om een te wees in gees deur die hoop wat hulle deel in Christus. En soos ons Christene versprei deur die wereld kan ons ook ons eenheid en hoop vind in hierdie teksverse. ​

Geskiedenis en Kultuur

Wie van julle het nog nie gehoor van hierdie klein stukkie land in die Midde Ooste, wat vir oor die 3000 jaar belangrik was vir drie monoteïstiese gelowe: Judaisme, die Christelike geloof, en die Islamitiese geloof.

Hoewel die streek baie ouer is, en vele name gehad het, afhangend van die volke wat verskillende tye in die land gevestig het. Die land is gevoed deur ‘n verskeidenheid van civilizations en strukture as gevolg van sy strategiese posisie tussen drie kontinente: Asia, Afrika en Europa.

In 1967, toe Israel die Palestynse gebiede beset het, het Western magte die streek die West Bank genoem, omdat dit op die westelike oewer van die Jordana Rivier gelee is. Na die Oslo Ooreenkomste van 1993-1995, was die Wes Bank verdeel in Areas A, B en C. Om te reis tussen hierdie areas van die Wes Bank, moet Palestyne deur kontrolepunte gaan.

Vanaf Julie 31, 2019, het 138 van die 193 Verenigde State (UN) lede state Palestina as staat aanvaar, en die Palestynse vlag wapper nou buite die Verenigde State.

Daar is ‘n persepsie/geloof deur die wereld heen dat die vroue van die Midde Ooste passief, stil en nie invloed het nie. Alhoewel, die rol van die vroue in Palestina (beide histories en in moderne tye) is aktief en invloedryk. Hulle is standvastig, sterk en moedig.

Alhoewel Palestynse vroue ‘n belangrike rol in die sosiale sisteem speel, is daar plek vir verbeterde toestande. Sommige van die Protestantse kerke het onlangs begin verbeter aangaande geslags kwessies, soos die ordening van Sally Azar as die eerste Palestynse vroulike pastoor in Palestinia getuig.

Meer oor die Kuns en Kunstenaar

Foto van Halima Aziz (geb. 1999 in Hagen, Duitsland) is ‘n passievolle Palestynse visuele kunstenares en ontwerp student gebaseer in Duitsland.

Sy het haar kinderdae in Palestina deurgebring. Halima het die oorlog van 2008 indie Gaza strook beleef en oorleef. In 2009 het sy terug getrek na Duitsland. Hierdie kunswerk is spesiaal gemaak vir die Wereldbiddag vir vroue. Die kunswerk verteenwoordig drie Palestynse vroue wat saam bid in ‘n vredevolle plek in die natuur. Haar werk vertoon verskillende motiewe en simbole wat die oorsprong en die samehorigheid van hierdie vroue aantoon.

Olyfbome en takke is ‘n teken van ewigdurende en oorvloedige lewe, aangesien hulle vir duisende jare kan leef.

Die goue wortels onderskryf die feit dat die Palestyne sal voortleef en bestaan, sodoende sal hulle opstaan vir hulle regte en vryheid. Papawer blomme is volop en betekenisvol vir die Palestynse bevolking. Dit herinner Palestyne aan geliefdes wat hulke lewe opgeoffer het vir hul land.

Die vrou dra tradisionele Palestynse rokke met die ‘tatreez’ (borduurwerk) ‘thobe’ (rokke) of die wit serp en die sleutels is ‘n simbool van hoop om terug te keer na Palistina.

‘n Voorsmaak van die Musiek

Yarabba ssalami (God of Peace) – Traditional Palestinian Song

I Urge You (Composed especially for the 2023 WDP Program) – Najwa Hashweh Azazian

Your Word Lights the Path – Luai Zaher and Rabab Zaitoun

Addisionele inligting

Op 2 December 2023, WDPIC, in samewerking met die WDP Palestina Kommittee, het ‘n Globale Gesprek gehad gebaseer op die WDP 2024 program met die tema, “Ek smeek jou… Aanvaar mekaar in Liefde” (Eff. 4:1-3).

Dit was’ n wonderlike geleentheid vir die Kommitee om hulself voor te stel en hul ervaring tydens die ontwikkeling van die program vir 2024, asook die huidige situasie in Palestina.

World day of prayer: 1 March 2024 – I beg you… bear with another in love.

I Beg You… Bear With One Another in Love”

Date: March 1, 2024 ​

Time: 16:00

Place: Dutch Reformed Church Groot-Brakrivier

Program written by: Ecumenical Christian Palestinian women

Background

March 1, 2024 ​

This program calls us to bear with each other in love, despite all difficulties and oppression. The program was written by a group of ecumenical Christian Palestinian women in response to the passage from Ephesians 4:1-7. We reflected collectively on this theme from the context of our suffering as Palestinian Christian women. We hope to inspire other women around the world to bear with one another in love during troubled times.

​Bible Study

“I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.” Ephesians 4:1-3 (NRSV)

Ephesians is considered one of Paul’s “prison letters,” written in Rome around 60-61 CE. Paul wrote this epistle to strengthen the community of faith in Christ, the grace of God and the Gospel. He also wrote to encourage them to continue their work of living in holiness and service in response to God’s saving grace. Ephesians therefore carries themes of exhortation and assurance.

The first three chapters of Ephesians discuss God’s salvation and the gift of unity, while the last three chapters describe the response of believers to God’s plan of salvation. This year’s World Day of Prayer program comes from the first six verses of chapter four. In these verses, Paul encourages the Ephesians to live a sanctified life, bearing with one another in humility and love in order to maintain the gift of unity that God had given them. Paul reminds the Ephesians that God chose both Gentiles and Jews to be saved, bringing together people of very different backgrounds through the shared promise guaranteed by Christ to all the members of his church. Paul urges the Ephesians to live a life worthy of the calling they received, as people united with one another through Christ’s saving work.

This calling is not easy. It requires patience, self-denial, and love. Paul reminds the Ephesians to be united in one spirit by the hope they share in Christ. And so, we Christians spread throughout the world, can also find our unity and hope in this text. ​

History & Culture

Who among you has not heard of this tiny spot in the Middle East, that for over 3000 years has been significant to three monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam.

However, the region is much older and has had many names, depending on the many tribes that have settled at different times in the land. The land has been nourished by an unfolding series of civilizations and structures because of its strategic position as a crossroad to three continents: Asia, Africa and Europe.

In 1967, when Israel occupied the Palestinian territories, Western powers called the region the West Bank, because it was on the west bank of the Jordan River. After the Oslo Accords of 1993-1995, the West Bank was divided into Areas A, B and C. In order to travel between any of the areas in the West Bank, Palestinians must go through checkpoints.

As of July 31, 2019, 138 of the 193 United Nations member states have recognized Palestine as a state, and the Palestinian flag now flies outside of the United Nations.

There is a perception/belief around the world that women in the Middle East region are passive, silent, and non-influential. However, the role of women in Palestine (both historically and in modern times) is active and influential. They are steadfast, strong and courageous.

Although Palestinian women have played an influential role in society, there is still room for better conditions. Recently, some Protestant churches have progressed on gender issues, such as ordaining Sally Azar as the first Palestinian female pastor in Palestine.

About the Art & Artist

PictureHalima Aziz (b.1999 in Hagen, Germany) is a passionate Palestinian visual artist and design student based in Germany.

She spent her childhood in Palestine. Halima experienced the war in Gaza in 2008 and survived it. In 2009 she moved back to Germany. This artwork is made in honor of the World Day of Prayer. Through her artwork, Halima represents three Palestinian women praying together in nature in a peaceful place. In her work, she has different motives and symbols that indicate the origin of these women and their cohesion​.

Olive trees/ branches are a sign of everlasting and abundant life because they can live for thousands of years.

The golden roots are underlining the fact that the Palestinians will always exist and as they exist, they will always resist for their rights and freedom. Poppy flowers are abundant and meaningful to Palestinians. They remind Palestinians of loved ones who have given their lives for their country.

The women are wearing traditional Palestinian dresses like the tatreez (embroidery) thobe (dress) or the white scarf. And the keys are a symbol of the hope to return back to Palestine.

A Taste of Music

Yarabba ssalami (God of Peace) – Traditional Palestinian Song

I Urge You (Composed especially for the 2023 WDP Program) – Najwa Hashweh Azazian

Your Word Lights the Path – Luai Zaher and Rabab Zaitoun

Aboun d’Bishmayo (Lord’s Prayer in Aramaic) – Latin Patriarchate & George Salsa

Additional Materials

On December 2 2023, WDPIC, in collaboration with the WDP Palestine Committee, hosted a Global Conversation based on the WDP 2024 program and theme, “I Beg You… Bear With One Another in Love” (Ephesians 4:1-3).

It was a great opportunity for the writing committee to introduce themselves and their experience developing the program for 2024, as well as the current situation in Palestine today.

Wêreldbiddag vir Vroue 3 Maart 2023

Wêreldbiddag vir vroue 3 Maart 2023

Die wêreldbiddag vir Voue is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging van Christinvroue, – mans en -kinders uit verskillende nasies wat elke eerste Vrydag in Maart saambid. Die Wêreldbiddag bring mense uit verskillende rasse, kulture en kerke byeen, om saam voor God te verenig in gemeenskap met Hom en groter begrip vir mekaar.

Hierdie jaar was die Wêreldbiddag, in ons omgewing, by die VGK Groot-Brakrivier gehou. Die tema vir hierdie jaar was:

Lees meer “Wêreldbiddag vir Vroue 3 Maart 2023”