Week 01 Dag 02 – ‘n Dobbellaar – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Is jou selfoon af? Jy het nou ’n afspraak met God … wees bewus van sy teenwoordigheid en wanneer jy gereed is om na Hom te luister, kan jy die volgende Skrifgedeelte lees.

Gebed

Dink biddend ná oor:
Gen 1:1:
11In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 
Ps 90:2:
2Voordat die berge gebore is
en U die aarde en die bewoonbare
wêreld voortgebring het,
ja, van altyd af en vir ewig is U God.

Stel jouself oop om jou te verwonder oor die grootsheid van God.

Dink na en besin

Van wanneer af was God daar – van ewigheid af? Ons kan ons dit nie voorstel nie, maar God wás reeds daar vóór die begin – voor die eerste woorde van Gen 1:1.

Kyk na die skets hierbo: Die ruimte van die ovaal stel die ewigheid of God voor, terwyl die lyn tyd voorstel.
Ÿ Watter deel van die lyn is die verste van die ewigheid / God af? Die ewigheid kan nie in terme van tyd gemeet word nie. Soos wat God tyd geskep het (A), sal tyd ook weer ophou (B).

Delf Dieper

DIEPER DELF: Vgl Gen 1:14, 15; Op 21:1, 23, 25.

Gen 1:14, 15:
14God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye, en vir dae en jare. 15Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf om lig te gee op die aarde.” Dit het toe so gebeur.

Op 21:1, 23, 25
211Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie.
23Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die Lam is haar lamp.
25Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie.

Genesis 1 tot 3 sê één belangrike ding: God IS voordat daar enigiets was, en uit niks het Hy die kosmos volgens sy ewigheidsplan tot stand gebring! Kan jy jou die almag en die grootsheid van die Skeppergod indink, wat die heelal in al sy glorie gemaak het?

Gebed

Raak vir ’n oomblik stil, “sien” die aarde, sterre, planete en sonnestelsels in jou geestesoog en aanbid God vir wie Hy is …

God is nie (soos die lied Spanish Train van Chris de Burgh wil voorgee) ’n dobbelaar wat sy skepping en my en jou ewige bestemming op die spel plaas, of sal toelaat dat enige iemand ’n stok in sy wiel steek, of sy ewigheidsplan omverwerp nie! Die geskiedenis bewys die waarheid hiervan. Daarom lees ons ook telkens in die Nuwe Testament die woorde “… sodat die Skrif vervul sou word …” … en daarom begin die Nuwe Testament in Matt 1:1 met die geslagsregister van Jesus Christus – net om te sê: God se plan is op koers!

God is verseker nie planloos nie! Hy is ook nie reaktief (asof Hy vir die mens wag om iets te doen waarop Hy kan reageer) nie. Nee, Hy is die ewige, onveranderlike God wat sy ewige plan uitvoer tot sy eer. Dis ’n voorreg om te weet dat God mense (soos ek en jy) gebruik om sy plan tot uitvoer te bring. Dink maar aan Jesus wat gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” (Joh 20:21).

Delf Dieper

DIEPER DELF: Vgl Ps 33:10-11; 1 Pet 1:20. Oorweeg gerus om Gideon Joubert se Die Groot Gedagte te lees.

Ps 33:10-11:
10Die Here verydel
die raadsplanne van nasies,
Hy dwarsboom die planne van volke.
11Die raadsplan van die Here
bestaan vir ewig,
die planne wat Hy bedink,
van geslag tot geslag.

1 Pet 1:20:
20Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, ter wille van julle 21wat deur Hom glo in God, wat Hom uit die dood opgewek, en heerlikheid aan Hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Beantwoord die vrae

Dink na oor en antwoord die volgende vrae:
Wat sê God se Woord vir jou oor jou skeppingsdoel en God se wil (ewige plan)?


Hoe rig jy jou lewe (huwelik, werk, toekomsplanne, ens.) in sodat dit in lyn kom met God se doel vir jou lewe?


Skryf die dinge neer wat jy moet aflê.


Skryf die dinge neer wat jy moet doen.


Ons is die Plan 9 Weke Week01 Dag2
Ons is die Plan 9 Weke Week01 Dag2
Delf Dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 2-13
Wat sou Albert Einstein bedoel het, toe hy by geleentheid uitgeroep het: “God does not play dice!”?
Watter troos en versekering bied Ps 49:8-16; 1 Kor 6:19-20 vir jou in hierdie verband? Lees ook Ps 22:28-32; Rom 1:19-25. Wat is God se doel met die skepping (mens ingeslote)?

Ps 49:8-16;

8Een familielid kan nooit
‘n ander vrykoop nie,
hy kan nie aan God die losprys
vir hom betaal nie,
9want die vrykoopprys
vir hulle lewens is te hoog
en hy moet vir altyd daarvan afsien
10dat hy vir ewig kan leef
en die graf nie sal sien nie.
11‘n Mens sien immers
dat wyse mense sterf;
saam met die dwaas
en die onverstandige vergaan hulle
en laat hulle besittings aan ander na.
12Hulle graf is hulle tuiste vir altyd,
hulle woning van geslag tot geslag.
Hulle noem stukke grond na hulleself,
13maar ‘n mens met skatte
is nie blywend nie;
hy is net soos die diere –
hulle gaan ten gronde;
14dit is hulle lewenspad,
dié wat vol selfvertroue is,
hulle einde,
dié wat van hulle eie uitsprake hou. •Sela
15Soos kleinvee is hulle
vir die •doderyk bestem,
die dood is hulle herder,
teen die môre heers opregtes oor hulle.
Hulle liggame is bestem
vir vertering deur die doderyk,
ver van hulle indrukwekkende wonings.
16Maar God sal my lewe vrykoop
uit die mag van die doderyk,
ja, Hy sal my wegneem. •Sela

1 Kor 6:19-20
19Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, ‘n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? 20Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam.

Ps 22:28-32

28Almal tot aan die uithoeke
van die aarde
moet daaraan dink
en hulle tot die Here bekeer.
Al die familiegroepe van die nasies
moet voor U in aanbidding buig;
29want aan die Here
behoort die koningskap,
en Hy heers oor die nasies.
30Ja, voor Hom sal almal
wat oordadig leef,
in aanbidding neerbuig;
voor Hom sal alle sterflinge kniel,
elkeen wat nie die lewe kan behou nie.
31‘n Nageslag sal Hom dien;
hulle sal van my Heer vertel
aan die volgende geslag.
32Hulle sal kom en sy geregtigheid
bekend maak aan mense
wat nog gebore moet word:
Hy het dit gedoen.

Rom 1:19-25

19aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. 20Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging; 21want alhoewel hulle God ken, het hulle Hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. 22Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. 23Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir ‘n afbeelding soos dié van ‘n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.

24Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer 25– hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper, wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen.

Wenk

WENK: Praat met iemand na aan jou oor God se spesifieke plan en doel met jou lewe. Vra sy of haar ondersteuning en voorbidding en begin bewustelik God se wil uit te leef.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za