Gemeentebrief Junie 2022

Gemeentebrief

25 Mei 2022
Goeie môre gemeente
Ons Pinkster begin eerskomende Sondag om 10h00 in die kerk en ‘n opname word by Groenkloof uitgesaai. Ons kom elke aand vanaf Sondagaand om 18h00 bymekaar in die kerkgebou en ons eet lekker saam sop daarna in die saal.

Die tema word die volgende oggend herhaal by Groenkloof om 10h00.

Ons herinner ook aan ons Hemelvaartdiens môreaand om 18h00 by die kerk.
Prof. Ian Nell van Stellenbosch lei ons Pinkster die jaar. Ons bid vir hom.

Hier is die inligting en temas vir Pinkster 2022.
Die vorming vir die lewe:
Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag.
In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig.

Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stilgestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.
Onderwerp, Vorming, Teks.

  1. Gesigte en stemme: die vorming van ons harte 2 Kor 3:12-18
  2. Roeping en drange: die vorming van ons begeertes Luk 3:21-22; 4:1-13 3. Deugde en wysheid: die vorming van ons karakters Ef 3:14-21
  3. Geheime en dissiplines: die vorming van ons siele. Matt 6:1-15
  4. Om vorm te verloor: Misvorming deur lyding en dood. Ps 22:1-12
    Ons moedig u aan om dit by te woon.

    Groete in Christus.
    Ds. Danie Goosen.

Gemeentebrief 26 April 2022

shallow focus of letter paper

26 April 2022
Goeie môre gemeente,
Die evangelie verkondig die boodskap dat Jesus Christus die Here is. Dit word beklemtoon in die Paasgebeure met die opstanding uit die dood en verskyning van Jesus Christus aan talle getuies. Ons deel in die skare getuies van gelowiges wat gereeld ons geloof in die Opgestane Christus bely. Ons hoop is op Hom gerig en in Hom gesetel. Mag ons dit gereeld met mekaar en die wêreld deel.
In die kerklike jaar leef ons nou in die tyd tussen Paasfees, Hemelvaart en Pinkster. Ons Pinkster begin 29 Mei 2022 in die kerk om 10h00 en daar sal slegs van die eerste Sondag se diens ‘n opname gemaak word, wat ook by Groenkloof uitgesaai word. Daar sal dus elke oggend om 10h00 ‘n erediens wees by Groenkloof en saans om 18h00 by die kerk. Die week sluit af Woensdagaand in die kerk en die volgende oggend om 10h00 by Groenkloof. Na ons aanddienste sal ons ‘n koppie sop geniet in die saal. Kontak u kerkraadslid om te help met die maak van die sop. Prof Ian Nell van die Universiteit van Stellenbosch sal die Pinkster dienste lei. Kom ons bid vir hom vir sy voorbereiding. Ons sien met verwagting daarna uit.
Daar is ook die mooi gebeurtenis, waar ons as gemeente saam met ds. Paul en Hettie Roodt gaan kuier omrede die Covidpandemie dit verhoed het toe hy op vroeë aftrede gegaan het. Die dag is 8 Mei 2022 en ons wil u elkeen uitnooi om die dag na die erediens te kom en daarna lekker eetgoed in die saal saam met hulle te geniet.
Ons gemeentefees vind op die 14de Mei 2022 om 09h00 plaas. Ons vertrou dat dit ‘n groot sukses sal wees. Hierdie is ‘n geleentheid waar ons saam kuier en saam werk. Ons het u elkeen se hulp nodig en daar is talle wyses hoe u betrokke kan raak nl.

Kom geniet die dag saam met ons.

Kontak die sameroepers as u produkte wil skenk of saam werk by die tafels (Ons kort veral nog by die
koektafel enige gebak, asook by die poedingtafel.)

Dra finansieel by deur ‘n EFT te maak wat duidelik gemerk is “gemeentefees”, of maak ‘n betaling by die
kerkkantoor of u kerkraadslid.

Bid vir ‘n mooi dag en samesyn.


Ons eredienste is tans nog op Youtube beskikbaar en ons kom bymekaar in die kerkgebou. Ons wil u aanmoedig om ons eredienste in persoon by te woon, aangesien die gemeenskap van gelowiges ‘n belangrike deel van ‘n gemeente is. Ons Youtube dienste gaan voort soos in die verlede.
Die projek waar ons die pastorie omgeskakel het in ‘n tehuis vir verswakte bejaardes is voltooi en word verhuur aan mev. Julia van der Merwe. U kan haar kontak vir meer inligting by 084 409 3857.
Wat ons finansies aanbetref is ons gemeente geseënd. Ons kan al ons diensaksies onverpoosd voortsit. Ons ondersoek die moontlikheid om die poste van ‘n tweede leraarspos, asook ‘n voltydse orrelistepos te vul.

Ons dank u vir u offervaardigheid in moeilike tye. Ons sal sodra ons boeke geoudit is, terugvoer gee aan die gemeente.
Op ons vorige Bestuurspanvergadering is Willem du Preez verkies as voorsitter van ons Bestuurspan en Johan Smit as onder-voorsitter. Hartlike geluk Willem en Johan. Ons bid vir hulle vir die taak en vra ook u ondersteuning vir die werk wat hul verrig. Willem kan gekontak word by 082 823 5988.

Mag u elkeen in hierdie jaar die besondere teenwoordigheid van ons Here Jesus ervaar deur Sy Gees. Bid vir ons, bid vir mekaar en bid in besonder vir ‘n brose stukkende wêreld.

Groete in Christus.
Danie Goosen.
(Nms die Kerkraad)

Gemeentebrief 3 Desember 2021

shallow focus of letter paper

Goeie more gemeente,

Die seisoen is hier. ‘n Tyd van terugkyk en vorentoe kyk (Adventstyd). Dit was ‘n jaar waarin ons as gemeente met dankbaarheid kon ervaar hoe God op talle wyses voorsien het. Ons het ook verlies ervaar. ‘n Verlies van geliefdes, normaliteit en soms gemeenskap van gelowiges. Ons moes elkeen op kreatiewe maniere nuut dink oor ons lewens, familie en vriende. Ook kerkwees het ‘n nuwe era ingegaan. Virtuele eredienste het ‘n algemene verskynsel geword en ons glo dat, alhoewel ons weer in die kerkgebou bymekaar kom, eredienste virtueel sal voortgaan. Dit kan egter nooit plaasvervangend wees vir die “in die oë kyk” geleenthede nie. Mag ons ere-diens aan God in ons lewens nuwe gestalte kry in ons huise, gemeenskap en wêreld. Ons moedig kreatiewe dissipelskap in u invloedsfeer aan. Soos Christus eens na die wêreld gekom het, mag iets van die gestalte van Sy koms ook in ons en deur ons sigbaar word.

Lees meer “Gemeentebrief 3 Desember 2021”