Voorwoord en jou verwagtinge: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Na ’n periode van bykans twee-en-’n-half jaar waartydens Frans Hancke die
Ons-is-die-Plan werkwinkel by verskeie gemeentes en ander geleenthede
aangebied het, was die enigste “negatiewe” kommentaar wat ek van
kerkleiers gehoor het: “Wow! … Hoe kry ons hierdie inligting by ons lidmate?”
Ek het verstaan wat hulle bedoel. Alhoewel die werkwinkel primêr op die
kerkleierskap gerig word, is die inhoud van so ’n aard dat enigeen wat dit
bywoon, werklik besef: Die Bybelse verstaan van die roeping en taak van die
Kerk weerklink in hierdie tyd van teologiese verwarring verrassend suiwer en
Woordgetrou deur hierdie materiaal. Juis daarom is dit belangrik om lidmate
hieraan bloot te stel! Verder het ek verskeie van hierdie werkwinkels self
bygewoon en kan daarom getuig dat die Heilige Gees mense se lewens
aanraak en in sommige gevalle selfs radikaal verander! Dan moet daar mos ’n
antwoord gevind word vir hierdie versugting van kerkleiers!
Die antwoord wat Frans (saam met ’n span) by die Here gekry het, was om die
inligting in die vorm van ’n Bybelstudieboek beskikbaar te stel. Nou kan
gelowiges self vanuit God se Woord deur die Heilige Gees gelei word tot ’n
nege weke proses van transformasie en groei in hul kennis van en verhouding
met God – asook hul geloof in Hom!
Frans het verskeie kundiges genader wat bereid was om as medewerkers op
te tree. Prof Dons Kritzinger, Prop Ensie Enslin, Ds Evert Bergh, Dr Gideon
van der Watt, Me Melanie Strydom, Ds Peet Grobbelaar, Ds Pieter Pretorius,
Prof Pieter Verster, Ds Riaan van der Mescht en Ds TC du Toit het bygedra tot
hierdie boek wat jy in jou hand het. Wat ’n voorreg was dit nie vir elkeen van
ons wat hiertoe meegewerk het nie!
Self kan ek getuig van wat die besig-wees met hierdie Bybelstudiestukke die
afgelope paar maande vir my persoonlik beteken het! Miskien is dit beter
gestel om te sê dat God hierdie tyd met my op ’n besondere manier besig was
… en ek loof en aanbid Hom daarvoor!
Mag dit ook jou ervaring gedurende die volgende nege weke wees!
“Soli Deo Gloria”.

Ensie Enslin


Hierdie is dalk een van die belangrikste vrae wat jy moet antwoord. Dit wil voorkom asof daar altyd ’n sterk verband bestaan tussen wat mense verwag en wat hulle kry. ’n Mens sou kon sê jy kry gewoonlik wat jy verwag. Verwag jy min, sal jy min kry – en omgekeerd.
Dit is dus belangrik dat jy eers hierdie saak met jouself uitmaak:
Ÿ Waarom pak ek hierdie 9 weke van transformasie aan?
Ÿ Doen ek dit vrywillig; of is ek deur persone of groepe onder druk geplaas?
Ÿ Wat verwag ek van die volgende 9 weke?
Ek wil jou aanmoedig om hierdie studies met ’n reuse verwagting aan te pak.
Hoekom sê ek so?
Eerstens, omdat die materiaal op die Bybel, op die Woord van die lewende God, gegrond is. Die Woord van die Here is lewendig en skerper as ’n tweesnydende swaard – sy Woord keer nooit leeg terug nie.
Tweedens, omdat die materiaal te make het met ’n werkwinkel wat al vir meer as twee jaar by gemeentes aangebied word en wat telkens deur die Here gebruik word om die lewens van mense (soms radikaal) te verander.
Derdens is hierdie ’n besondere bundel omdat dit die insette en bydraes van besondere kundiges bevat. Kyk gerus op die agterblad en jy sal verstaan waarom ek so sê.
Vierdens is die materiaal lekker leesbaar, maklik om te verstaan en word vars en nuwe maniere gebruik om te verseker dat hierdie 9 weke ’n besondere ervaring sal wees.
Vyfdens, omdat daar ’n hele netwerk van voorbidders is wat daagliks intree vir elke persoon wat met die materiaal besig is.
Laastens, omdat hierdie materiaal iets probeer openbaar van God se besondere liefde vir en betrokkenheid by sy mense. Dit gaan dus oor God; en hoe kan ons dan ooit in die teenwoordigheid van God kom sónder ’n verwagting?


Ek wil voorstel dat jy eers weer jou verwagting oordink voordat jy verder lees.
Ek wil waag om te sê dat jy met vrymoedigheid kan verwag dat jy die volgende 9 weke ’n besondere ervaring met God sal hê. Ek wil waag om te sê dat jou lewe verryk, verdiep en verander sal word. Ek wil durf sê dat jy na 9 weke sal terugkyk na vandag en erken dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie!