Week 5 Dag 24 – Rooi ligte – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

’n Studente vriend van my het by geleentheid ’n sendinguitreik in Noord-Afrika bygewoon. In hul groepie was ’n Jordaniër – wie se land op daardie tydstip in ’n oorlog gewikkel was. Tydens ’n gebedsgeleentheid is onderwerpe vir voorbidding gevra. Die Jordaniër vra toe dat hulle vir sy verhouding met God sal bid, aangesien hy daaroor bekommerd is. Die rede – deesdae weet hy nie meer wat om vir die Here na 2 ure van gebed te sê nie, terwyl dit vroeër nooit vir hom ’n probleem was om ure lank met God te gesels nie…

Gebed

Ek wil voorstel dat jy hierdie tyd in God se teenwoordigheid begin deur vir minstens 5 minute stil te wees voor Hom. Probeer jou instel op sy Vaderhart, sy liefdeskarakter en sy omgee vir jou. Die geheim is om nie op mense, omstandighede, of aktiwiteite te fokus nie – maar op God self.

Het jy die uitdaging aanvaar om met ’n ander oor na die Here te luister? In party opsigte mag dit vir jou ’n nuwe en onbekende pad wees. Is jy bang jy maak foute? Onthou, ’n gemeente of gelowige wat God se wil soek, sal onsekerheid en groeipyne ervaar, maar hoef nooit daarvoor bang te wees nie.

Lees die Skrif

Lees Hand 17:11; Ef 4:12-16.

Hand 17:11;
11Die mense daar was meer welwillend as dié in Thessalonika. Hulle het die boodskap baie geesdriftig ontvang en die Skrifte daagliks bestudeer om vas te stel of dit so is.

Ef 4:12-16
12om die •heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, 13totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die •Seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. 14Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan; 15maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom toe sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 16uit wie die hele liggaam, harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Joh 10:14,27; 15:3-4

Joh 10:14,27;

14Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie, en my eie ken My,

27My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.

Joh 15:3-4
3Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. 4Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in My bly nie. 

Skryf / Vul in

Dink jy dat wanneer ’n mens die omgaan met en bestudering van die Woord van God verwaarloos, dit ’n impak op jou verhouding met God sal hê, asook op jou vermoë om sy stem te hoor? Watter invloed kan iets soos sinisme hê?


Dit kan maak dat ons onsensitief raak vir God se stem, of dat ons Hom in sy soewereiniteit probeer beperk. Onthou Hy is God! Die toets bly egter die Woord ( Sola Scriptura ). Wie die Bybel verwaarloos is blootgestel aan misleiding.
(Vgl 2 Pet 1:20-21; 2 Pet 3:16-18.)

2 Pet 1:20-21
20Dit moet julle veral besef: Geen profesie in die Skrif berus op eie uitleg nie. 21Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie; maar, meegevoer deur die Heilige Gees, het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is.

2 Pet 3:16-18
16soos in al sy briewe waarin hy oor hierdie sake praat. Daarin kom sekere moeilik verstaanbare dinge voor, wat onkundige en onstandvastige mense tot hulle eie ondergang verdraai – soos hulle ook met die ander geskrifte maak.
17Julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet – wees op julle hoede om nie deur die dwaling van beginsellose mense meegesleur te word, en so julle eie standvastigheid te verloor nie. 18Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus •Christus.

Jesus verseker ons dat sy skape sy stem ken, gehoorsaam en volg. As ons ’n intieme verhouding met Hom koester sal ons Hom hoor praat – op watter wyse Hy ookal goeddunk om met ons te kommunikeer – selfs deur ’n stem, drome of visioene. Hy sal dit bevestig deur die gemeente, medegelowiges en selfs deur omstandighede, want Hy is ook daarvan in beheer.

Die sondige geneigdheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld sal ons probeer oortuig dat so ’n intieme verhouding met God ’n riskante saak is (Rom 8:3-9; Gal 5:16-18, 24).

Rom 8:3-9;
3Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen: Deur sy eie Seun vanweë die sonde in die gestalte van ‘n sondige mens te stuur, het Hy die sonde in die mens veroordeel, 4sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. 5Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. 6Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. 7Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God; dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie.
9Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees – as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.

Gal 5:16-18, 24
16Maar ek sê: Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. 17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees; die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. 18As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie.
24Almal wat aan •Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. 

Ons word dan maklik oortuig om ’n veiliger opsie te kies – dit kan selfs ons teologie of sogenaamde beginsels wees. Die resultaat? ’n Geestelike doofheid en ’n groeiende oortuiging dat God nie meer op besondere wyses met sy mense praat nie.

(Vgl Hos 10:12-13.)

12Ek het gesê,
‘Saai vir julleself geregtigheid,
oes troue liefde in oorvloed;
breek vir julle nuwe grond oop.
Dit is die aangewese tyd
om die Here te soek,
totdat Hy kom en geregtigheid
vir julle laat neerreën.’
13Julle het goddeloosheid ingeploeg;
onreg is wat julle geoes het;
julle het die vrug van leuens geëet.


Het jy al ooit gewonder of die Here tydens Moses se 40-jaar skaapwagtersbestaan met hom gepraat het? God hoef nie elke keer wanneer ons die Bybel lees, of bid só met ons te praat nie. Onthou – Hy is God! Die gevaar bestaan dat Bybellees ’n soort ritueel kan word

(Joh 5:38-40).
38En julle het sy woord nie blywend in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo nie. 39Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle wat oor My getuig. 40Maar julle wil nie na My kom, sodat julle die lewe kan hê nie.

Ons is dikwels tevrede om uit gewoonte stiltetyd te hou. Wat egter ononderhandelbaar is, is dat ons sy teenwoordigheid moet aanvaar, selfs al sou ons Hom nie met ons hoor praat nie. Daarsonder word stiltetyd maklik ’n leë, sinlose gewoonte-handeling.

Skryf / Vul in

Wat maak jy wanneer God stil is?


Lees die Skrif

Job het met die Here bly worstel, ten spyte van sy skynbare afwesigheid.

Lees Job 13:15, 22; 23:3-5.

Job 13:15, 22;

15Kyk, Hy kan my doodmaak,
maar ek gaan nie wag nie.
Ek wil net my optrede
in sy teenwoordigheid verdedig.

22Roep maar!
Ek sal myself verdedig.
Of, ek sal praat,
en antwoord U my.

Job 23:3-5

3Ag, as ek maar geweet het
waar ek Hom kon vind,
as ek maar tot by
sy vaste woonplek kon kom!
4Ek sou die saak voor Hom uiteensit;
my mond sou ek vul met pleitredes.
5Ek sou kennis neem van die woorde
waarmee Hy teen my getuig;
ek sou begryp wat Hy vir my sê.

Ons moet drie vrae vra, wanneer God swyg:

  1. Is daar (onbelyde) sonde in my (die gemeente se) lewe (Jos 7:10-12)?
    Jos 7:10-12
    10Die Here het Josua geantwoord: “Staan op! Waarom lê jy nou op jou gesig? 11Israel het gesondig. Hulle het my verbond wat Ek hulle beveel het, oortree, asook van die bangoed geneem, dit gesteel en daaroor gelieg, en dit boonop by hulle goed gevoeg. 12Die Israeliete sal nie kan standhou voor hulle vyande nie; hulle moet voor hulle vyande vlug, omdat hulle self bangoed geword het. Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die bangoed tussen julle uitdelg.

    Hierdie vraag is van wesensbelang wanneer ons ervaar dat ons
    verhouding met die Here koud geword het. Gewoonlik sal die Heilige Gees ons bewus maak van sonde en ons oortuig om dit te bely. Die Here gebruik ons minder effektief as ons sonde in ons lewens koester.
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Spr 28:13; Jes 30:21; 59:1-2; Matt 5:23-24; Mark 11:25.

Spr 28:13;

13Wie sy oortredings bedek,
sal nie sukses behaal nie;
maar hy wat dit bely en dit laat vaar,
ervaar ontferming.

Jes 30:21;

21Met julle ore sal julle
‘n woord agter julle hoor:
“Hier is die pad, gaan daarop,
wanneer julle regs of links wil hou!”

Jes 59:1-2;

1Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,
dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;

Matt 5:23-24;
23“En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, 24laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.

Mark 11:25
5En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

2. Wil die Here my / ons iets van Homself leer?

Toe Lasarus siek was, het Jesus doelbewus gedraal (Joh 11:14-15, 21, 32, 37, 40- 44).

Joh 11:14-15, 21, 32, 37, 40- 44

14Toe sê Jesus openlik vir hulle: “Lasarus het gesterf, 15en ter wille van julle is Ek bly dat Ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe.”
21Martha sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.
32Toe Maria aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir Hom gesê: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie.” 
37Maar sommige van hulle het gesê: “Kon Hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het dat hierdie man sterf nie?”
40Jesus sê vir haar: “Het Ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie?” 41Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. 42Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” 43En nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ‘n harde stem: “Lasarus, kom uit!” 44Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind, en sy gesig met ‘n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle: “Maak hom los en laat hom gaan.”

Die mense het geweet Hy kan siekes genees, maar hulle het nie geweet Hy het mag oor die dood nie. Jesus het geswyg . Hy het nie onmiddellik op hulle versoek gereageer of aan hulle verwagting voldoen nie, omdat Hy Homself op ’n nuwe wyse aan hulle wou openbaar. Is dieselfde nie waar van Job nie?

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook: Job 42:1-6; Jes 30:19-20.

Job 42:1-6;

421Job het die Here geantwoord; hy het gesê:
2“Ek weet dat U alles kan vermag,
dat geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
3Wie is die een wat ‘n plan verberg,
terwyl hy geen kennis het nie?
Daarom het ek, sonder begrip,
ja, sonder kennis, my mening gegee
oor dinge wat vir my te wonderbaar is.
4Luister, en ek sal praat!
U het gesê,
‘Ek sal jou ondervra,
lig jy My dan in!’
5Op hoorsê het ek van U verneem,
maar nou het my oog U gesien.
6Daarom herroep ek dit,
en het ek berou –
in stof en as.”

Jes 30:19-20

19Ja, volk wat op Sion,
in Jerusalem, woon,
julle sal sekerlik nie meer huil nie.
Die Here sal beslis genade
aan julle bewys
op julle roepstem om hulp.
Wanneer Hy hoor,
sal Hy julle antwoord.
20My Heer sal vir julle
brood van kommer
en water van verdrukking gee.
Maar dan sal julle Groot
Leermeester Hom nie meer
vir julle verberg nie;
julle eie oë sal julle Groot
Leermeester sien.

3. Is Hy besig om my (die gemeente se) karakter te bou?

God is voortdurend aan die werk (Joh 5:17).

Joh 5:17
17Maar Jesus het hulle geantwoord: “My Vader is tot nou toe aan die werk, en Ek is ook aan die werk.”

Hy is besig om ons te vorm en te slyp om meer soos Jesus te word. Daar is dinge wat jy van ’n 6-jarige, maar nie van ’n 3-jarige kan verwag nie. ’n 18-jarige kan weer ’n veel groter verantwoordelikheid aanvaar as die 6-jarige. Hoe teleurgesteld moet die Here egter nie wees as sy 18-jarige soos ’n 3-jarige of 6-jarige kind optree nie en voortgaan om so op te tree.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Rom 8:29; Fil 1:6; 2:12-13.

Rom 8:29;
29want Hy het hulle wat Hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy Seun te word, sodat Hy die •Eersgeborene onder baie broers kan wees;

Fil 1:6;
6juis hiervan oortuig dat Hy, wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van •Christus Jesus.

Fil 2:12-13
12Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was – nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid – werk met vrees en bewing aan julle verlossing. 13Want Hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos Hy dit goedvind, is God. 

Vir Abraham om die vader van die gelowiges te wees, moes die Here tyd neem (25 jaar) om sy karakter te vorm, sodat sy verhouding kon groei en hy kon leer om op die Here te vertrou. Wat die Here deur ons wil doen, is meestal groter as dit waartoe ons self in staat is (Jes 55:8-9).

Jes 55:8-9

8“Ja, my planne is nie julle planne nie,
en julle paaie is nie my paaie nie,”
is die uitspraak van die Here.
9“Want soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my paaie hoër as julle paaie,
en my planne as julle planne.

Ons kan Hom egter vertrou om nie ’n verantwoordelikheid aan ons op te dra wat ons nie (deur sy krag en hulp) kan hanteer nie. Dit werp ’n ander lig op Paulus se uitspraak in Fil 3:8, 10-11.

Fil 3:8, 10-11

8Inderdaad reken ek alles as verlies,
ter wille van die uitnemendheid

daarvan om Christus Jesus,
my Here, te ken.

Ter wille van Hom,
het alles vir my ‘n verlies geword,

en beskou ek dit as vullis,
sodat ek Christus as wins kan verkry,

10en sodat ek Christus kan ken,
die krag van sy opstanding,
en die verbondenheid met sy lyding,
deur aan sy dood gelykvormig te word,

11en ek so, hoe dan ook,
die opstanding uit die dood kan bereik.

Is dit ook die begeerte van jou hart om Jesus só te ken en meer en meer na sy beeld gevorm te word?

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook: Rig 7:1-7; 1 Kor 10:13; Fil 4:13.

Rig 7:1-7;

71Jerubbaäl, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, het vroeg opgestaan en kamp opgeslaan by En-Garod. Die kamp van die Midianiete was aan sy noordekant, vanaf die heuwel Morê in die vlakte. 2Die Here sê toe vir Gideon: “Die manskappe wat by jou is, is vir My te veel om die Midianiete in hulle hand te gee, anders spog Israel teenoor My en sê, ‘My eie hand het my verlos.’ 3Kondig dan nou aan, ten aanhore van die manskappe, ‘Wie ook al bang en aan die bewe is, kan omdraai en wegvlug van die berg Gilead.’ ” Van die manskappe het daar toe twee-en-twintigduisend omgedraai, en tienduisend het oorgebly.

4Daarop sê die Here vir Gideon: “Die manskappe is nog te veel. Laat hulle afgaan na die water, dan sal Ek hulle daar vir jou uitsif. Elkeen van wie Ek vir jou sê, ‘Hierdie een moet met jou saamgaan’, hy moet met jou saamgaan; maar elkeen van wie Ek vir jou sê, ‘Hierdie een moet nie met jou saamgaan nie’, hy mag nie met jou saamgaan nie.” 5Hy het die manskappe laat afgaan na die water. Die Here sê toe vir Gideon: “Almal wat met hulle tong van die water oplek soos ‘n hond dit oplek, moet jy apart hou van almal wat op hulle knieë afsak om te drink.” 6Die getal manne wat opgelek het, was driehonderd; al die ander manskappe het op hulle knieë afgesak om water te drink. 7Toe sê die Here vir Gideon: “Met die driehonderd man wat die water opgelek het, gaan Ek julle verlos. Ek sal die Midianiete in jou hand gee. Al die ander manskappe kan maar gaan, elkeen na sy woonplek.”

1 Kor 10:13;
13Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe ‘n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.

Fil 4:13
3Tot dit alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee. 

Wanneer die Here swyg, is dit moeilik om jou oog op Hom gevestig te hou.

Job 19:11-12, 25-27
11Jesus het hom geantwoord: “U sou geen volmag oor My gehad het as dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom is hy wat My aan u oorgelewer het, aan ‘n groter sonde skuldig.” 12Van dié oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om Hom vry te laat, maar die Jode het geskreeu: “As u hierdie man vrylaat, is u nie ‘n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser.”

25By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. 26Toe Jesus sy moeder sien, asook die dissipel vir wie Hy lief was, wat by haar staan, sê Hy vir sy moeder: “Vrou, kyk, daar is u seun!” 

Tog help dit om bogenoemde 3 vrae te vra en hoopvol
op Hom te bly wag

Ps 130:5-7;
5Ek wag op die Here;
my hele wese wag,
en op sy woord vestig ek my hoop.
6My hele wese wag op my Heer,
meer as wagte op die môre,
ja, wagte op die môre.

7Israel, vestig jou hoop op die Here;
want by die Here is troue liefde,
by Hom is volkome bevryding.

Ps 131:1-3

1311‘n •Pelgrimslied. Van Dawid.

Here, my hart is nie hoogmoedig
en my oë nie verwaand nie.
Ek hou my nie besig met groot dade
of wat te wonderbaar is vir my nie.
2Maar ek het my siel tot kalmte
en bedaring gebring.
Soos ‘n kindjie by sy moeder,
soos ‘n kindjie, is my siel in my.

3Israel, vestig jou hoop op die Here,
nou en vir altyd.


Moet daarom nie moedeloos raak wanneer jy ervaar dat God swyg nie. Onthou Hy is steeds besig – al is sy stem stil.

Gebed

Praat met die Here. Wat het jy vandag beleef?

Week 5 Dag 24 Om die Here voortdurend vars te hoor
Week 5 Dag 24 Om die Here voortdurend vars te hoor
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 76-81
Lees gerus ook Ps 39:8; 97:10; Ef 4:12-16.

Ps 39:8;

8“En nou, wat verwag ek, my Heer?
My hoop, op U is dit gevestig.

Ps 97:10;

10Julle wat die Here liefhet,
moet die kwaad haat.
Hy beskerm die lewe
van sy troue volgelinge;
uit die hand van goddeloses
red Hy hulle.

Ef 4:12-16
12om die •heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, 13totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die •Seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. 

Wenk

WENK: Dit kan sinvol wees om op jou spoor terug te stap na die laaste ding wat die Here vir jou (die gemeente) gesê het. Was jy ’n Nike-mens (just do it)? Het jy dit wat jy van Hom gehoor het, gedoen?

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading