Week 02 Dag 07 – Wat soek ek en waar? – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Gister het jy nagedink oor die besondere doel wat God met jou lewe het, maar vandag gaan jy die rol van ’n ontdekkingsreisiger speel. As God dan met ons as individue ’n spesifieke plan het, is dit nie moeilik om te verstaan dat Hy ook met sy mense (kollektief), die Kerk, ’n besondere plan het nie.
Voordat ons by sy besondere plan kom, moet ons eers die breë raamwerk verstaan – kom ons noem dit God se algemene of universele plan. Sy universele plan skep die raamwerk waarbinne ek dinge moet verstaan. Dit het te doen met wat geleerdes ’n wêreld- en lewensbeskouing noem. Wat soek ek waar? Dis ’n snaakse opskrif vir vandag se onderwerp. Jy kan maar solank die wat vervang met die woorde die plan . Dis mos wat ons wil weet: Waar kry ons God se plan? Waar openbaar Hy dit aan ons? Alhoewel Hy ook medegelowiges (die Kerk), sy hele skepping en omstandighede gebruik om sy wil te openbaar, doen Hy dit primêr deur sy Woord – die Bybel. Dus, as ons na God se algemene of universele plan soek, is die Bybel die bron om te raadpleeg.

Gebed

Ek wil hê jy moet dit self ontdek. Gelukkig gee God deur sy Gees die insig en onderskeiding wat ons nodig het om sy Woord te kan verstaan. Daarom moet jy eers in jouself rustig raak, gefokus wees en jouself oopstel vir sy leiding. Miskien is daar iets wat jy eers moet bely – iets wat jou pla, jou verhouding met Hom beïnvloed. Doen dit nou …

Skryf / Vul in

Lees Ef 3.
Efesiers 3
PAULUS SE DIENSWERK ONDER DIE HEIDENE

31Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van •Christus Jesus, ter wille van julle, die heidene.
2Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is. 3Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. 4Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. 5Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige •apostels en profete geopenbaar is nie, 6naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. 7Van dié evangelie het ek ‘n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. 8Aan my, minder as die geringste van al die •heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, 9en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. 10Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die •kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, 11ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat Hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. 12In Hom het ons, deur ons geloof in Hom, ‘n seker en vrymoedige toegang tot God. 13Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek.

PAULUS SE GEBED VIR DIE LESERS

14Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, 15van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. 16Ek bid dat Hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dít sal skenk:
om deur sy Gees met krag
na die innerlike mens versterk te word,
17sodat •Christus deur die geloof
in julle harte mag woon,
terwyl julle in die liefde
gewortel en gegrond is,
18sodat julle volledig in staat mag wees
om saam met al die •heiliges
tot die besef te kom
van die breedte en die lengte
en die hoogte en die diepte,
19ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan,
sodat julle gevul mag word
met al die volheid van God.

LOFPRYSING

20Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, 21aan Hom kom toe die heerlikheid in die •kerk en in •Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. •Amen.

Vul nou die 5 ontbrekende kernbegrippe hieronder in waarvan jy in vers 9-11 gelees het:
Efesiers 3: 9 – 11 (’83/’92 Vertaling)

9Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. 10Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, 11soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.

“Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy ______________ uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid __________ bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos Hy Hom ________ af al voorgeneem het om dit __________, ___, tot ____ te bring.”

Skryf die begrippe onder mekaar in die volgende tabel neer en langs elkeen wat dit vir jou openbaar van God se plan:

Bybelse begripWat openbaar dit van God se plan?
1
2
3
4
5

Kyk of ons saamstem. Ek sal dit só opsom. Ons sou kon sê dat God se plan op twee pilare staan.
Die eerste pilaar: God se Plan het ’n gestalte – dié van Jesus Christus, ons Here. Alhoewel hierdie plan deur al die eeue ’n geheim was, kan ’n mens amper sê die geheim is nou uit! In en deur Jesus het die geheim nou uitgekom . Dis nie meer ’n geheim nie!
Pilaar nommer twee: Paulus sê ’n kritiese ding. Die feit dat God se plan in die gestalte van Jesus tot vervulling gekom het, moet deur die kerk verkondig word! Anders sou ons kon sê dat die geheim steeds ’n geheim bly!
En sommer net om seker te maak dat ons verlede week se studies goed verstaan het en om alle twyfel uit die weg te ruim, skryf Paulus weer dat hierdie plan op twee pilare nie iewers uit nood gebore is nie. Nee, dit was nog altyd God se bedoeling!
Kom ons teken dit:

In populêre taal sou ons byna kon sê ons rol is om die geheim te verklap – om seker te maak dat dit uitlek ! Wat beteken dit? Hoe moet ons dit doen?

Eenvoudig gestel: Ons doen dit deur ons woorde en dade. Kom ons dink bietjie hieroor. Ons moet die Plan dus praat en leef, sodat mense daardeur bewus word van hoe lief God die wêreld het. God se plan is dat ALMAL die goeie nuus moet hoor. Ons moenie net aan hoor dink as klanke opvang nie. Daar moet só gehoor word dat dit regtig verstaan word as relevante en belangrike nuus. Trouens, hopelik moet dit regtig as Goeie Nuus gehoor word wat lewens verander.

Paulus en die ander apostels het maar net met die werk begin. Die Kerk oor die afgelope 20 eeue het merkwaardig met die bekendmaking van die Plan gevorder (i) Vandag noem 1 uit 3 mense hulleself Christene en (ii) die Kerk van Christus is feitlik orals gevestig. (iii) Maar meer mense as ooit tevore het nog nie só gehoor dat hulle positief gereageer het nie. (iv) En dan is daar altyd ’n nuwe geslag wat nog glad nie gehoor het nie

Nog nooit was dit so maklik om die hele wêreld te bereik nie, maar dalk is dit moeiliker as ooit om gehoor te word!

Nou wonder ek – sou daar mense wees wat dalk nie die nuus hoef te hoor nie?

In die Bybelse tyd was dit bitter moeilik om kerkmense te oortuig dat die nuus ook vir nie-Jode bedoel was. Petrus en Paulus, asook ander wat soos hulle gevoel het, het baie teenstand beleef. Die eerste sinode is selfs daaroor gehou (Hand 15).

In ons tyd is die algemene gevoel weer dat die verspreiding van hierdie Nuus (noem dit sending as jy wil) net vir hulle bedoel is Hulle wat daar ver is, anderskleuriges, anderstaliges, dié anderkant die treinspoor.

Nee, daar is nie mense wat te sleg of te goed is om van hierdie geheim te hoor nie. Die Goeie Nuus moet by almal uitkom. Onthou, daar is baie gedaantes van ongeloof.

Dit alles beteken dat die bekendmaking deur woorde en dade HIER begin. Dit gebeur by die raakpunt van geloof en ongeloof – daar waar die koningskap van Christus aanstoot gee teen dit wat nie van God is nie. Eintlik begin dit alles in my eie hart, waar die stukke ongeloof en ongehoorsaamheid gekonfronteer word. Sending begin in die kerk (Hand 10:1-11:18), waar die prioriteite omgedraai moet word, sending begin in my huis, in my straat…

Hand 10:1-11:18

101Daar was ‘n man in Caesarea bekend as Cornelius, ‘n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. 2Hy, en ook sy hele huis, was godsdienstig en godvresend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. 3Hy het teen die negende uur van die dag in ‘n visioen duidelik ‘n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê: “Cornelius!” 4Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra: “Wat is dit, Meneer?” Toe antwoord hy hom: “Jou gebede en jou liefdadigheid het tot ‘n gedenkoffer voor God opgestyg. 5Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as •Petrus, te gaan haal. 6Hy gaan tuis by ‘n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan.” 7Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en ‘n godvresende soldaat, een van hulle wat hom dien, 8en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe.

9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, het Petrus teen ongeveer die sesde uur na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. 10Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. 11Hy sien toe die hemel geopen, en iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. 12Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. 13Toe kom daar ‘n stem tot hom: “Staan op, Petrus, slag en eet!” 14Maar Petrus het geantwoord: “Onder geen omstandighede nie, Here! Want ek het nog nooit iets wat besoedel of •onrein is geëet nie.” 15Maar die stem het weer, ‘n tweede keer, na hom gekom: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.” 16Dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem.

17Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het, kon beteken, toe die mans wat deur Cornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. 18Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuisgaan. 19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 20Maak gereed, klim af en gaan sonder aarseling saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.” 21En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: “Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?” 22En hulle het geantwoord: “Cornelius, die centurio, ‘n regverdige en godvresende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur ‘n heilige engel ‘n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde.” 23Toe het Petrus hulle binnegenooi en as gaste verwelkom.

En nadat hy die volgende dag gereedgemaak het, het hy saam met hulle vertrek, en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. 24Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte, en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. 25Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. 26Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: “Staan op, ek self is ook net ‘n mens.” 27En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. 28Hy het vir hulle gesê: “Julle weet dat dit vir ‘n Joodse man verbode is om met iemand van ‘n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. 29Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?” 30Cornelius antwoord toe: “Vier dae gelede was ek teen hierdie tyd, op die negende uur, besig om in my huis te bid. Opeens staan daar toe ‘n man in ‘n stralende gewaad voor my 31en sê, ‘Cornelius, jou gebed is verhoor en jou liefdadigheid het voor God in herinnering gekom. 32Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is ‘n gas van Simon, die leerlooier, by ‘n huis langs die see.’ 33Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur, en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is.”

PETRUS SE TOESPRAAK BY CORNELIUS

34Petrus het toe begin praat en gesê: “Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, 35maar dat die mens wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir Hom aanvaarbaar is. 36Dít is die boodskap wat Hy vir die kinders van Israel gestuur het toe Hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het: Hy is die Here van alle mense. 37Julle weet wat dwarsdeur Judea gebeur het – dit het begin in Galilea, ná die doop wat Johannes verkondig het – 38hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees, omdat God met Hom was. 39Ons is getuies van alles wat Hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang. 40Vir Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy verskyn – 41nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is – aan ons wat saam met Hom geëet en gedrink het nadat Hy uit die dood opgestaan het. 42En Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as Regter oor die lewendes en die dooies. 43Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang.”

DIE HEILIGE GEES AAN HEIDENE

44Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdaal. 45Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met •Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. 46Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus: 47“Niemand kan tog verhinder dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie?” 48En hy het opdrag gegee dat hulle in die Naam van Jesus •Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog ‘n paar dae aan te bly.

111Die •apostels en die broers dwarsdeur Judea het gehoor dat ook die heidene die woord van God aanvaar het. 2Toe •Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is, met hom geargumenteer 3en gesê: “Jy was by onbesnede mans aan huis en het saam met hulle geëet.” 4Daarop het Petrus dit soos volg stap vir stap vir hulle begin uitlê: 5“Ek was in die stad Joppe besig om te bid, en in ekstase het ek ‘n visioen gesien: iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en wat aan sy vier hoeke uit die hemel neergelaat word; en dit het tot by my gekom. 6En ek het aandagtig daarna gekyk, en opgemerk, en viervoetige diere van die aarde en wilde diere en kruipende diere, asook voëls van die hemel gesien. 7Ek het ook ‘n stem vir my hoor sê, ‘Staan op, Petrus, slag en eet!’ 8Maar ek het geantwoord, ‘Onder geen omstandighede nie, Here! Want niks wat besoedel of •onrein is, het al ooit by my mond ingegaan nie.’ 9Die stem het toe ‘n tweede keer uit die hemel geantwoord, ‘Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.’ 10Dit het drie maal gebeur, en toe is alles weer in die hemel opgetrek. 11En kyk, skielik het daar drie mans wat van Caesarea af na my gestuur is, aangekom by die huis waar ons was. 12En die Gees het vir my gesê dat ek sonder aarseling saam met hulle moes gaan. Hierdie ses broers het toe saam met my gegaan en ons het die man se huis binnegegaan. 13Daarop het hy ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het wat vir hom sê, ‘Stuur manne na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. 14Hy sal vir jou ‘n boodskap meedeel waardeur jy verlos sal word – jy en jou hele huis.’ 15En toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. 16Ek het egter die woord van die Here onthou, toe Hy gesê het, ‘Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ 17As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God sou verhinder?” 18Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: “So het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.”

Skryf / Vul in

Iemand het gesê: “Soms moet die kerk eers tot bekering kom voordat die Heilige Gees ons kan gebruik as instrumente van bekering na buite.”
Hoe voel jy oor hierdie stelling? Dink aan ’n paar terreine waar die kerk (julle plaaslike gemeente) sal moet verander / bekeer en skryf dit neer. (Vgl ook Rom 12:1-2; Ef 5:10.)

Romeine 12:1-2
121Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as ‘n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. 2Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.

Efesiers 5:10
10Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 


Wat wil die Here hê moet jy nou gaan doen ter wille van sy wil en sy koninkryk?


Trouens, sending kan nie daar ver, by die uiteindes van die wêreld, gedoen word as dit nie hier begin is nie. Die bekendmaak van die Goeie Nuus begin binne-in die gelowige en kring uit in steeds wyer kringe oral waar God se mense hulle bevind in antwoord op God se roepstem en opdrag.

Gebed

Hoe vaar jy as iemand wat die geheim moet bekendmaak ? Praat hieroor met Hom wat jou wil gebruik om sy Plan tot uitvoer te bring. (Kyk of jy die lied I Surrender all in die hande kan kry en luister dan biddend daarna.)

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 31-36
Lees gerus Gen 12:3; Ps 73:28; Matt 28:19; Joh 3:16; Hand 1:8; 2 Kor 5:14-6:1.

Gen 12:3
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Ps 73:28
28Maar wat my betref,
die nabyheid van God is vir my goed.
Ek het my Heer, die Here,
my skuilplek gemaak,
sodat ek van al u werk kan vertel.

Matt 28:19
19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,

Joh 3:16
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

2 Kor 5:14-6:1

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.
61As medewerkers van God doen ons ‘n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie!


Sien Figuur 2 in Bylae 2, p 171

Wenk

WENK: God wil jou gebruik om sy Plan tot uitvoer te bring. Skryf die dinge neer waarvan jy nou in jou gesprek met Hom, bewus geraak het.
Rig nou jou lewe daarvolgens in en verander koers indien nodig.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za