Week 2 Groepgesprek: Die plan – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

week2 groepgesprek

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Skryf / Vul in

Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Skryf / Vul in

Wat het jy geleer of ontdek?


Skryf / Vul in

Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Skryf / Vul in

Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

 1. Kan dit werklik wees dat God ’n spesifieke plan met elke persoon se lewe het?
  En met ongelowiges? (Vgl Jes 10:5-6; 15-16; 44:24-28; 45:1.)
 2. Is die gemeente waaraan jy behoort, doelbewus besig om Jesus se versoening te verkondig?
 3. Wat is die verskil in implikasie wanneer ons sê dat sending God se werk is, of dat dit die Kerk se werk is?
 4. Gebruik God NET mense om sy seën na die nasies te dra?
 5. Hoe gebruik God julle as gemeente om sy seën na die nasies uit te dra?

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Week 02 Dag 10 – Ons doen beter – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Week 2 Dag 10 God bebruik sy mense om sy seen na die nasies uit te dra - ook vandag

Ons moet nie dink dat God se Ou Testamentiese (OT) pogings misluk het en dat daar in die Nuwe Testament (NT) nou ’n nuwe plan ( krisis-bestuur ) na vore kom nie! Nee, daarom begin die NT met ’n geslagsregister wat aandui hoe God se ewigheidsplan deur die (OT) geslagte op koers is en in die NT op ’n besondere manier in vervulling kom.

Gebed

Wat jy nou uit God se Woord sal ontdek, is so belangrik dat jy jou daarvoor geestelik moet voorberei. Jesus het belowe: “Wie soek, sal vind ” (Luk 11:9- 10).

Luk 11:9- 10
9Ek sê vir julle:
“Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
10Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.

Soek God se wil biddend in afhanklikheid en stel jouself oop vir die Heilige Gees se leiding.

Lees die Skrif

Lees Matt 1:21-23; 28:19; Joh 1:1-18; 3:16.

Matt 1:21-23

21Sy sal geboorte gee aan ‘n seun, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos.” 22Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word:

23“Kyk, die maagd sal swanger word
en ‘n seun in die wêreld bring,
en hulle sal Hom Immanuel noem” –wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.’

Matt 28:19
19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,

Joh 1:1-18

11In die begin was die Woord,
en die Woord was by God,
en die Woord was God.
2Hy was in die begin by God.
3Alles het deur Hom ontstaan,
en sonder Hom het selfs
nie een ding wat bestaan,
ontstaan nie.
4In Hom was lewe,
en dié lewe was die lig vir die mense.
5En die lig skyn in die duisternis,
en die duisternis kon dit nie uitdoof nie
.

6Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. 7Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. 8Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig,
was aan die kom na die wêreld.
10Hy was in die wêreld,
en die wêreld het
deur Hom ontstaan,
en tog het die wêreld
Hom nie erken nie.
11Hy het gekom na wat syne was
en tog het sy eie mense
Hom nie aanvaar nie.
12Maar aan almal wat Hom
aanvaar het,
het Hy die reg gegee
om kinders van God te word –
hulle wat in sy Naam glo.
13Hulle is nie uit bloed nie,
ook nie uit liggaamlike drang nie,
ook nie uit die wil van ‘n man nie,
maar uit God gebore.
14En die Woord het vlees geword
en onder ons kom woon,
en ons het sy heerlikheid aanskou,
‘n heerlikheid soos dié
van die unieke Seun van die Vader –
vol genade en waarheid.

15Johannes getuig oor Hom en roep uit: “Hý is die Een van wie ek gesê het, ‘Hy wat ná my kom, is my voor, omdat Hy die eerste was.’ ”

16Uit sy volheid het ons almal genade ontvang – ja, genade op genade. 17Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God nog ooit gesien nie; die unieke Seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, Hy het Hom bekend kom maak.

Joh 3:16
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Jes 66:18-19; 2 Kor 5:14; Rom 10:13-17: 15:20; 1 Tim 2:3-6; 2 Pet 3:9.

Jes 66:18-19
18“En Ek? Wat hulle dade en gedagtes betref, die vuur is aan die kom om al die nasies en tale bymekaar te dryf. Hulle sal kom en my heerlikheid sien. 19Ek sal onder hulle ‘n teken oprig, en sommige van dié wat oorleef, stuur na die nasies, na Tarsis, Pul en Lud – hulle wat die boog span – na Tubal en Jawan, die verre eilande wat nog nie van my roem gehoor en my heerlikheid nog nie gesien het nie. Hulle sal my heerlikheid onder die nasies bekend maak. 

2 Kor 5:14
14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het;

Rom 10:13-17

13Want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.”

14Hoe kan hulle Hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in Hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? 15En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: “Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig!”

16Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers: “Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het?” 17Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.

Rom 15:20
20So het ek my dit ten doel gestel om die evangelie te verkondig, nie waar Christus reeds bekend was en ek dus op iemand anders se fondament sou bou nie, 

1 Tim 2:3-6

3Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom.

5Want daar is een God,
en een Middelaar tussen God en die mense:
die mens •Christus Jesus,
6wat Homself as losprys vir almal gegee het,
tot getuienis op die bestemde tyd.

2 Pet 3:9
9Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 

Skryf / Vul in

Skryf dit wat jy ontdek het van hoe God se ewigheidsplan ook in die NT ontvou, neer.


Die NT is van begin tot einde ’n sendingboek – dink maar aan Jesus se eerste intree-preek (Mark 1:15) waar Hy reeds die Koninkryk van God voor oë gehad het. Hier is egter een groot verskil: sending kry nou ’n gestalte, dié van Jesus. Die Missio Dei maak sy verskyning as Immanuel – God met ons. Dit beteken dat sending in die NTnie net ’n opdrag is nie, maar ’n Persoon! Jou en
my betrokkenheid by sending
is méér as net gehoorsaamheid: Dit is die gevolg van ’n ontmoeting met Jesus Christus! Dit is dissipelskap!

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Dink aan Jesus se opmerking in Matt 12:34, sy belofte in Hand 1:8, Petrus en Johannes se ervaring in Hand 4:19-20 asook Paulus se belydenis in 2 Kor 5:14

Matt 12:34
34Addergeslag! Hoe kan julle iets goeds sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. 

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

Hand 4:19-20
19Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê: “Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel; 20want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

2 Kor 5:14
4Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 

Net soos in die OT, sal ons ook in die NT vind dat sending op drie maniere tot uiting kom:

 1. Sentripetaal: Deurdat mense tot ons aangetrokke voel omdat die kragtige teenwoordigheid en dade van die Here in ons lewens ’n sigbare werklikheid is.
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl Hand 4:13-20; 9:31-42; Matt 5:16; 10:19-20

Hand 4:13-20
13Toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leke is, was hulle verbaas en het hulle hulle herken as mense wat saam met Jesus was. 14Maar omdat hulle die man wat gesond gemaak is, by hulle sien staan het, kon hulle niks daarteen sê nie. 15Hulle het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat, en met mekaar beraadslaag: 16“Wat gaan ons met hierdie mense doen? Dit is immers vir al die inwoners van Jerusalem duidelik dat ‘n onmiskenbare teken deur hulle toedoen plaasgevind het. Ons kan dit nie ontken nie. 17Maar om te verhoed dat dit verder onder die volk versprei, laat ons hulle dreig, sodat hulle nie meer met enige mens in hierdie Naam praat nie.” 18Hulle het hulle toe teruggeroep en hulle beveel om hoegenaamd nie meer in die Naam van Jesus te praat of onderrig te gee nie. 19Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê: “Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel; 20want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Hand 9:31-42

31Die •kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontsag voor die Here geleef, en met die bemoediging van die Heilige Gees, het hulle getalle toegeneem.

GENESING VAN ENEAS

32•Petrus het oral rondgereis, en ook by die •heiliges wat in Lidda woon, aangekom. 33Daar het hy ‘n man teëgekom met die naam Eneas, wat al agt jaar bedlêend en verlam was. 34Petrus het vir hom gesê: “Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op!” En hy het dadelik opgestaan. 35Al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien, en hulle tot die Here gewend.

OPWEKKING VAN TABITA

36In Joppe was daar ‘n sekere vrouedissipel met die naam Tabita, wat as Dorkas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. 37In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in ‘n bovertrek neergelê. 38Aangesien Lidda naby Joppe was, het die dissipels, toe hulle hoor dat •Petrus daar is, twee mans na hom gestuur met die versoek: “Kom sonder uitstel na ons toe!” 39Petrus het toe gereedgemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan, en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorkas gemaak het toe sy nog by hulle was. 40Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: “Tabita, staan op!” Sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. 41Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die •heiliges en die weduwees geroep, en haar lewend aan hulle getoon. 42Dit het dwarsdeur die hele Joppe bekend geword, en baie het tot geloof in die Here gekom.

Matt 5:16
16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

Matt 10:19-20
19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.

Week 2 Dag 9 Modelleer
Week 2 Dag 9 Modelleer
 1. Modelleer: Deur as volk van God só te leef dat ander jaloers sal word en ook tot God aangetrokke sal wees en Hom dan die eer bring wat Hom toekom.
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 5:13-16; 1 Kor 11:1; Ef 5:8-20; Fil 2:12-16a; 1 Tim 1:16; 2 Tim 3:10; Heb 13:7

Matt 5:13-16
BERGREDE: SOUT EN LIG

(Mark 9:50; 4:21; Luk 14:34-35; 8:16)

13“Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word sodat dit deur die mense vertrap kan word.

14“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 15Mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n maatemmer nie, maar op ‘n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis.

16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

1 Kor 11:1
111Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van •Christus volg.

Ef 5:8-20

8Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig! 9Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en •geregtigheid en waarheid. 10Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 11Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak. 12Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word – selfs net om daaroor te praat, is skandelik. 13Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar; 14immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê:

Word wakker, jy wat slaap,
en staan op uit die dood
en •Christus sal sy lig
oor jou laat skyn.

DIE LEWE DEUR DIE GEES

15Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef – nie as onverstandiges nie, maar as wyses. 16Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. 17Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. 18En moenie deur wyn bedwelm raak nie; daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel: Word vervul deur die Gees, 19terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing, 20en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus •Christus dank.

Fil 2:12-16a

LIGDRAERS IN DIE WÊRELD

12Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was – nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid – werk met vrees en bewing aan julle verlossing. 13Want Hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos Hy dit goedvind, is God. 14Doen alles sonder kla en teenpraat, 15sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God, smetteloos, te midde van ‘n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, 16deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. 

1 Tim 1:16
16Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy geduld kon betoon, as voorbeeld vir hulle wat in Hom sou glo met die oog op die ewige lewe.

2 Tim 3:10
10Jy het my egter nougeset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding, 

Heb 13:7
7Hou altyd julle leiers in gedagte, dié wat die woord van God aan julle verkondig het; gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop, en neem hulle geloof as voorbeeld. 

3. Sentrifugaal: Deur God se getuies vir die nasies te wees.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 24:14; Hand 1:8; Rom 1:1-7; 14-17; 2 Kor 4:13-15; 1 Pet 2:9.

Matt 24:14
4Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom.”

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.” 

Rom 1:1-7

11Paulus, ‘n dienskneg van •Christus Jesus, ‘n geroepe •apostel, afgesonder vir die evangelie van God, 2wat Hy reeds tevore deur sy profete in die heilige Skrifte beloof het 3aangaande sy Seun –
wat na die liggaam
uit die nageslag van Dawid gebore is,
4wat na die Gees van heiligheid
op grond van sy opstanding uit die dood
kragtig aangedui is
as die •Seun van God –Jesus Christus, ons Here, 5deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het om tot eer van sy Naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, 6onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is –
7aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges:
Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.

Rom 1:14-17

14Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld – 15vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig.

16Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. 17Want daarin word geopenbaar dat die •geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan: “Die regverdige op grond van geloof sal leef.”

2 Kor 4:13-15
13Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het – soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” – glo ons ook, en daarom praat ons. 14Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en julle voor Hom sal stel. 15Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God.

1 Pet 2:9
9Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig –

Om te leef as gestuurdes, as sendelinge, was vir die vroeë gemeentes voor die handliggend en sinoniem met Christenwees. Dit was nie net vir sekere mense bedoel nie! Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees lei onafwendbaar tot sendingbetrokkenheid! Dit het sin en betekenis aan hulle bestaan gegee, selfs wanneer hulle daarvoor moes sterf (Joh 21:15-19; Fil 1:20-25; 2:17).

Joh 21:15-19;
15Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon •Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle?” Hy sê vir Hom: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” Hy sê vir hom: “Laat my lammers wei.” 16Hy vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon, seun van Johannes, het jy My baie lief?” Hy sê vir Hom: “Ja, Here, U weet dat ek U liefhet.” Hy sê vir hom: “Pas my skape op.” 17Hy vra hom die derde keer: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Hy hom die derde keer gevra het, “Het jy My lief?” en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Jesus sê vir hom: “Laat my skape wei. 18Amen, amen, Ek sê vir jou: Toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.” 19Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat Hy dit gesê het, sê Hy vir Petrus: “Volg My!”

Fil 1:20-25;
20Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. 21Want vir my is om te leef Christus, en om te sterf wins;

Fil 2:17
17Maar al word ek ook as •drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, en verbly ek my saam met julle almal.

Skryf / Vul in

Stem jy saam dat die Nuwe Testamentiese gelowiges hierdie siening en ervaring van sending gehad het? Hoekom sê jy so?


Wat het sedertdien verander – God? Die Heilige Gees? Die gelowiges? JY? Geld dieselfde beginsels nog vandag? Waarom sê jy so?


Skryf / Vul in

Hoe voel jy oor die volgende stellings?:

 1. ’n Gelowige kan nie losgemaak word van die roeping om God se verteenwoordiger op aarde te wees nie.

2. Hoe vaar die Kerk ten opsigte daarvan vandag?


3. Hoe vaar jy? Onthou jy is deel van die Kerk.


Luister na lied

Luister na snit 4 (IS JY BEREID?) op die ingeslote CD.

Johann Botes – Is jy bereid om te gaan?

Johann Botes – Is jy bereid om te gaan?

Is jy bereid om te gaan, te vertel wat jy weet
Wat jy ken, nie verstaan, wat jy glo

Is jy bereid om te hoor wat jou God van jou vra
Om sy Woord uit te dra, te vertel

Is jy bereid om te volg waar die Gees jou ook lei
Met jou lewe, jou alles te gaan

Gaan dan heen die wêreld in, verkondig net die Woord
Vertel aan die mensdom om te glo

Is jy bereid om die krag van die Gees te ontvang
Te getuig van verlossing van bo

Gebed

Praat met die Here oor wat jy vandag in sy teenwoordigheid beleef het.

Week 2 Dag 10 God bebruik sy mense om sy seen na die nasies uit te dra - ook vandag
Week 2 Dag 10 God gebruik sy mense om sy seen na die nasies uit te dra – ook vandag
Skryf / Vul in

BEOORDELING: Gee ’n punt uit 10 vir hoe God se Nuwe Testamentiese sendelinge, die Kerk, vandag vaar.
Nou miskien die moeilikste: gee ’n punt uit 10 vir God se vandag-sendeling : JY…


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 50-56
Lees gerus ook Mark 13:10; Rom 1:1-4; 1 Tim 3:15

Mark 13:10
10En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. 

Rom 1:1-4
11Paulus, ‘n dienskneg van •Christus Jesus, ‘n geroepe •apostel, afgesonder vir die evangelie van God, 2wat Hy reeds tevore deur sy profete in die heilige Skrifte beloof het 3aangaande sy Seun –
wat na die liggaam
uit die nageslag van Dawid gebore is,
4wat na die Gees van heiligheid
op grond van sy opstanding uit die dood
kragtig aangedui is
as die •Seun van God –Jesus Christus, ons Here,

1 Tim 3:15
5Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God: dit is die •kerk van die lewende God, ‘n pilaar en ‘n fondament van die waarheid.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 02 Dag 09 – Volslae mislukking – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Week 2 Dag 9 God is n missionere God
Gebed

Besef jy dat God op hierdie oomblik besig is om sy ewigheidsplan deur jou lewe tot uitvoer te bring? Skakel af – wees ontvanklik vir die werking van sy Gees en laat Hy jou insig gee (Spr 9:10; Luk 24:45) in die ontdekking van die ewige skat in sy Woord.

Spr 9:10;
10Die begin van wysheid
is ontsag vir die Here,
en kennis van die Heilige is insig.

Luk 24:45
45Daarop het Hy hulle verstand daarvoor geopen om die Skrifte te verstaan,

Lees die Skrif

Lees Gen 12:1-3; Ps 67

Gen 12:1-3
21Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys.
2“Ek sal jou ‘n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak,
sodat jy ‘n seën sal wees.
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Ps 67

671Vir die •musiekleier. Met snarespel. ‘n Psalm. ‘n Lied.

2Mag God ons genadig wees
en ons seën;
mag Hy die lig van sy aangesig
by ons laat skyn. •Sela

3Mag U pad op die aarde bekend wees,
u verlossing onder al die nasies.
4Mag volke U prys, o God,
mag al die volke U prys.
5Mag nasies bly wees en jubel,
want U oordeel volke billik;
en nasies, mag U hulle
op die aarde lei. Sela
6Mag volke U prys, o God,
mag al die volke U prys.

7Die aarde het sy opbrengs gelewer.
Mag God, ons God, ons seën.
8Mag God ons seën,
sodat al die uithoeke van die aarde
vir Hom ontsag sal hê.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Jes 45:23; Ps 119:175.

Jes 45:23
23By Myself sweer Ek,
uit my mond gaan ‘n belofte
oor geregtigheid,
en dit sal nie herroep word nie:
Voor My sal elke knie buig,
elke tong sal plegtig verklaar,

Ps 119:175
175Hou my lewend
sodat ek U kan loof
en laat u beslissings my help
.

Skryf / Vul in

Skryf die gedagte neer wat in beide hierdie Skrifgedeeltes uitstaan. (Let veral op die sodat in Ps 67:3; Joh 3:16.)

PS 67:3 (1935/1992 Vertaling)
3sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word,
sy reddende krag onder alle nasies.

Joh 3:16
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.


God se plan – ons kan dit God se sending noem – het ten doel dat die ganse skepping Hom (as God) sal loof en eer. Hierin speel die mens ’n sentrale rol. In die Ou Testament roep God vir Abram (Abraham) en sluit met hom ’n verbond om ’n seën vir die nasies te wees

Gen 12:1-3

121Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys.
2“Ek sal jou ‘n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak,
sodat jy ‘n seën sal wees.
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Soos Abraham, moes sy nageslag, die volk Israel, ook tot ’n seën vir die nasies wees. Dit het in die Ou Testament hoofsaaklik op drie maniere na vore gekom:

Lees die Skrif
 1. Deurdat mense na Israel aangetrek moes word
  omdat die kragtige teenwoordigheid en dade
  van die Here daar ’n sigbare werklikheid was.
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook: Sag 8:20-23; Ps 87:4-6; 106:8; Deut 28:1-12; 2 Kron 6:32-33; Jes 55:5.

Sag 8:20-23

20“So sê die Here, Heerser oor alle magte, ‘Daar sal weer volke en inwoners van baie stede hierheen kom. 21Die inwoners van een stad sal na ‘n ander stad gaan en sê, “Kom, laat ons dadelik gaan om die Here se guns te soek en die Here, Heerser oor alle magte, te raadpleeg. Ek gaan ook!” 22Baie volke en magtige nasies sal kom om die Here, Heerser oor alle magte, in Jerusalem te raadpleeg en die Here se guns te soek.’

23“So sê die Here, Heerser oor alle magte, ‘Dit sal in daardie dae wees dat tien mense uit al die tale van die nasies die kleed van ‘n Jood gryp en vashou terwyl hulle sê: “Ons wil saam met julle gaan, want ons het gehoor God is by julle.” ’ ”

Ps 87:4-6

4“Ek sal Rahab en Babilonië noem
onder dié wat My erken,
ja, Filistea en Tirus saam met Kus
onder dié wat daar gebore is.”
5En oor Sion sal daar gesê word:
“Man vir man is in haar gebore,
en die Allerhoogste self
hou haar in stand.”
6Die Here teken in die •boekrol
van volke op:
“Hierdie een is daar gebore.” Sela

Ps 106:8
8En tog het Hy hulle verlos
ter wille van sy Naam,
om sy mag bekend te maak.

Deut 28:1-12

281“As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God deur al sy gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf, nougeset na te kom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van die aarde. 2Al hierdie seëninge sal jy ontvang, en dit sal jou deel word as jy luister na die stem van die Here jou God:

3“Geseënd sal jy wees in die dorp en geseënd sal jy wees in die veld! 4Geseënd die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond en die vrug van jou diere – die aanteel van jou beeste en die aanwas van jou kleinvee! 5Geseënd jou mandjie, en jou knieskottel!

6“Geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek. 7Die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan. Met een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie sal hulle voor jou uit vlug.

8“Die Here sal vir jou seën stuur – in jou graanskure en in alles waaraan jy jou hand waag. Ja, die Here jou God sal jou seën in die land wat Hy vir jou gaan gee.

9“Die Here sal jou vestig as ‘n heilige volk vir Hom, soos Hy aan jou met ‘n eed beloof het. As jy die gebooie van die Here jou God nakom en sy paaie volg, 10sal al die volke van die aarde sien dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal ontsag vir jou hê. 11Op die grond wat die Here aan jou voorvaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee, sal die Here aan jou ryke oorvloed skenk met die vrug van jou liggaam, die vrug van jou diere en die vrug van jou grond. 12Die Here sal vir jou sy goeie skatkamer, die hemel, oopmaak om die reën van jou land op tyd vir jou te gee en al jou handewerk te seën. Jy sal aan baie nasies uitleen, maar jy sal self nie hoef te leen nie.

2 Kron 6:32-33
32“En ook die buitelander wat nie deel van u volk Israel is nie, maar uit ‘n ver land kom ter wille van u groot Naam, u sterk hand en uitgestrekte arm – wanneer hy dan kom en in die rigting van hierdie tempel bid, 33moet U self hoor uit die hemel, die plek van u verblyf. U moet dan optree volgens alles waaroor die buitelander U aanroep, sodat al die volke van die aarde u Naam mag ken, en vir U ontsag mag hê soos u volk Israel, en sal besef dat dit u Naam is wat uitgeroep is oor hierdie tempel wat ek gebou het.

Jes 55:5
Kyk, jy sal ‘n nasie roep
wat jy nie ken nie;
en ‘n nasie wat jou nie ken nie,
sal na jou toe hardloop,
ter wille van die Here, jou God,
ter wille van die Heilige van Israel,
omdat Hy jou verheerlik het.”

Week 2 Dag 9 Modelleer
Week 2 Dag 9 Modelleer
 1. Deur as volk van die enige ware God só te leef dat ander jaloers sou raak en dan ook tot God aangetrokke sou word.
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus: Deut 4:5-8; 6:1; Jes 49:1, 3, 6; 1 Kon 8:58-61; 10:1,9; Mal 3:16-18.

Deut 4:5-8
5“Kyk, ek leer julle die vaste voorskrifte en beslissings soos die Here my God my beveel het, sodat julle daarvolgens kan leef in die land waarheen julle op pad is en wat julle in besit gaan neem. 6Kom dit na en voer dit uit, want daaruit sal dit vir die nasies duidelik wees dat julle wysheid en insig het. Wanneer hulle al hierdie vaste voorskrifte hoor, sal hulle sê, ‘Wat ‘n wyse en verstandige volk is hierdie groot nasie nie!’ 7Want watter ander groot nasie het ‘n god wat so na aan hulle is soos die Here ons God aan ons is wanneer ook al ons Hom aanroep? 8Watter ander groot nasie het vaste voorskrifte en beslissings wat so regverdig is soos hierdie hele wet wat ek vandag aan julle gaan voorhou?

Deut 6:16
1“Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem – 

Jes 49:1, 3, 6;
491Luister na my, eilande,
gee aandag, afgeleë nasies!
Die Here het my reeds geroep
toe ek in die moederskoot was;
Hy het reeds my naam genoem
toe ek in my moeder se liggaam was.

3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”

6Hy het gesê: “Dit is nie genoeg
dat jy vir My ‘n dienskneg is
om die stamme van Jakob op te rig nie,
om dié wat bewaar gebly het van Israel,
te laat terugkeer nie.
Ek gee jou as ‘n lig vir nasies,
sodat my heil sal strek tot aan
die uiteindes van die aarde.”

1 Kon 8:58-61
58sodat Hy ons harte na Hom sal wend om al sy paaie te volg en sy gebooie, vaste voorskrifte en bepalings na te kom wat Hy ons voorouers beveel het. 59Mag hierdie woorde van my waarmee ek voor die Here smeek, dag en nag by die Here ons God wees, sodat Hy die reg van sy dienskneg en van sy volk Israel sal handhaaf, volgens die eis van elke dag, 60sodat al die volke van die aarde mag besef dat die Here, dat Hy, God is, niemand anders nie. 61En mag julle harte volkome by die Here ons God wees, deur sy vaste voorskrifte te volg en sy gebooie na te kom soos dit vandag is.”

1 Kon 10:1,9
1Die koningin van Skeba het die berigte oor Salomo bly hoor, iets wat die Naam van die Here tot eer gestrek het. Sy het toe gekom om hom met raaisels te toets. 
9Die Here u God moet geprys word, Hy wat u so goedgesind is om u op die troon van Israel te plaas. Omdat die Here Israel altyd liefhet, het Hy u as koning aangestel om reg en geregtigheid te laat geskied.”

Mal 3:16-18

16Daarop het dié wat vir die Here ontsag het, met mekaar geredeneer. Die Here het goed geluister en dit gehoor. Dit is toe in sy teenwoordigheid in ‘n gedenkboek opgeteken tot voordeel van diegene wat ontsag vir die Here en respek vir sy Naam het.
17“Hulle sal aan My behoort,” sê die Here, Heerser oor alle magte, “hulle sal my persoonlike eiendom wees op die dag wat Ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos ‘n man deernis het met sy seun wat vir hom werk. 18Dan sal julle weer die verskil sien tussen regverdiges en wetteloses, tussen wie God dien en wie Hom nié dien nie.

Delf dieper

3. Deur God se getuies te wees vir die nasies

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus 1 Kron 16:8, 23-31; Ps 40:4; Jes 6:8; 43:10-12; 49:1-6

1 Kron 16:8
8Prys die Here, roep sy Naam uit;
maak onder die volke
sy dade bekend!

1 Kron 16:23-31
23Sing vir die Here, o ganse aarde!
Verkondig sy verlossing
van dag tot dag!
24Maak onder die nasies
sy majesteit bekend,
onder al die volke
sy wonderdade.
25Want groot is die Here
en besonder lofwaardig;
Hy is ontsagwekkend, meer as alle gode.
26Ja, al die gode van die volke
is niksbeduidend,
maar die Here
het die hemel gemaak.
27Luister en glans
is voor Hom;
krag en blydskap
is in sy heiligdom.
28Gee erkenning aan die Here,
familiegroepe van volke!
Gee erkenning aan die Here
vir sy heerlikheid en krag!
29Gee erkenning aan die Here
vir die heerlikheid van sy Naam!
Bring offers en kom
in sy teenwoordigheid!
Buig in aanbidding voor die Here
in sy glansryke heiligheid!
30Bewe vanweë sy teenwoordigheid, o ganse aarde!
Ja, die wêreld staan vas,
dit wankel nie.
31Laat die hemel bly wees,
en die aarde juig.
Mense onder die nasies sê:
“Die Here regeer!”

Ps 40:4
4Hy het ‘n nuwe lied in my mond gelê,
‘n lofsang vir ons God.
Baie sal dit sien, en ontsag hê,
ja, hulle sal op die Here vertrou.

Jes 6:8
8Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê:
“Wie sal Ek stuur
en wie sal vir ons gaan?”
Ek sê toe:
“Hier is ek, stuur my!”

Jes 43:10-12
10“Julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“my dienskneg wat Ek uitgekies het,
sodat julle My kan ken,
in My kan glo,
en kan insien dat dit Ek is.
Voor My is daar nie ‘n god gevorm nie,
en ná My sal daar nie een wees nie.
11Ek, ja, Ek is die Here,
en daar is geen verlosser
buiten My nie.
12Ek is die Een
wat dit bekend gemaak het;
Ek het verlos
en dit aangekondig –
Ek, nie ‘n vreemde onder julle nie.
En julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“dat Ek God is.

Jes 49:1-6
491Luister na my, eilande,
gee aandag, afgeleë nasies!
Die Here het my reeds geroep
toe ek in die moederskoot was;
Hy het reeds my naam genoem
toe ek in my moeder se liggaam was.
2Hy het my mond
soos ‘n skerp swaard gemaak,
in die skaduwee van sy hand
het Hy my weggesteek.
Hy het my ‘n geslypte pyl gemaak,
in sy pylkoker het Hy my versteek.
3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”
4Ek het egter gedink:
Tevergeefs het ek my
moeg gemaak.
Verniet, vrugteloos het ek
my kragte ingespan.
En tog, die beslissing oor my
lê by die Here,
my beloning is by my God.
5Maar nou, die Here het gepraat
– Hy wat my in die moederskoot
al gevorm het as ‘n dienskneg
vir Hom –
sodat ek Jakob na Hom
kan terugbring,
sodat Israel vir Hom
byeengebring kan word.
In die oë van die Here word ek geëer;
my God het my krag geword.
6Hy het gesê: “Dit is nie genoeg
dat jy vir My ‘n dienskneg is
om die stamme van Jakob op te rig nie,
om dié wat bewaar gebly het van Israel,
te laat terugkeer nie.
Ek gee jou as ‘n lig vir nasies,
sodat my heil sal strek tot aan
die uiteindes van die aarde.”

Die tong-in-die-kies opskrif (Hulle was ’n volslae mislukking) is net gedeeltelik waar, want God ( Missio Dei ) het gesorg dat vele ander na Hom gesoek – en Hom gevind het (Ps 33:10-11; Jona 1:1-2; 3:5, 8-10; 4:10-11)!

Ps 33:10-11;

10Die Here verydel
die raadsplanne van nasies,
Hy dwarsboom die planne van volke.
11Die raadsplan van die Here
bestaan vir ewig,
die planne wat Hy bedink,
van geslag tot geslag.

Jona 1:1-2;1
1Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom: 2“Staan op, gaan na die groot stad Nineve en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor My.”

Jona 3:5, 8-10;
5Die mense van Nineve het toe in God geglo en ‘n vasdag uitgeroep, en hulle het almal, belangrik en onbelangrik, rouklere aangetrek.

8Mens en dier moet met ‘n roukleed bedek wees. Die mense moet God ernstig aanroep en elkeen moet hom bekeer van sy slegte gedrag en van die geweld wat aan sy hande kleef. 9Wie weet, dalk draai God terug en het Hy berou; dalk draai Hy om, weg van sy brandende toorn, sodat ons nie vergaan nie.”

10God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad. God was jammer dat Hy gesê het Hy gaan ‘n ramp oor hulle bring, en Hy het dit toe nie uitgevoer nie.

Jona 4:10-11
10Toe sê die Here: “Jy is besorg oor die kasterolieplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. 11Maar Ek, Ek mag nie besorg wees oor Nineve nie, die groot stad waarin daar meer as honderd-en-twintigduisend mense is wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere?”

Tog sou ons moes bely dat Israel as Ou Testamentiese sendelinge, dikwels meer ’n struikelblok in God se pad, as ’n instrument in sy hand was. Meer nog, God openbaar Homself nooit in die Ou Testament as ’n stamgod van die volk Israel nie! Die lewende Skeppergod is nie ’n stamgod nie. Reg van die begin af bemoei Hy Hom met sy héle skepping en álle mense. Hy openbaar Hom egter as die Verbondsgod wat met sy uitverkorenes (uit elke stam, volk en nasie) in ’n besondere verhouding tree. Op dié manier word sy mense deel van sy Plan om Hom so bekend te stel dat elke knie sal buig en elke tong bely dat Hy die Here is (Jes 49:3; 45:23; Eseg 24:24-27; 37:28; 39:7; Rom 14:11; Fil 2:10-11).

Jes 49:3;

3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”

Jes 45:23;

23By Myself sweer Ek,
uit my mond gaan ‘n belofte
oor geregtigheid,
en dit sal nie herroep word nie:
Voor My sal elke knie buig,
elke tong sal plegtig verklaar,

Eseg 24:24-27;

24‘Esegiël sal vir julle ‘n teken wees: Net soos hy gedoen het, moet julle doen. Wanneer dit gebeur, sal julle besef dat Ek, die Heer, die Here is.’ ”
25“ ‘En jy, mensekind, die dag wanneer Ek hulle bergvesting van hulle wegneem, hulle pragtige bron van vreugde wat so kosbaar is in hulle oë, hulle hartsverlange, ook hulle seuns en dogters, 26op daardie dag sal een wat ontkom het, beslis by jou aankom met ‘n berig vir jou persoonlik. 27Op daardie dag sal jou mond oopgaan teenoor die een wat ontkom het; jy sal kan praat, en jy sal nie meer stom wees nie. So sal jy vir hulle ‘n teken wees, en hulle sal besef dat Ek die Here is.’ ”

Eseg 37:28;
28Die nasies sal besef dat Ek die Here is wat Israel heilig, wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle sal wees.

Eseg 39:7;
7My heilige Naam sal Ek bekend maak midde-in my volk Israel. Ek sal my heilige Naam nie weer laat ontwy nie. Die nasies sal besef dat Ek die Here is, heilig in Israel. 

Rom 14:11;
11Want daar staan geskryf:
“So seker as wat Ek leef,
sê die Here,
voor My sal elke knie buig
en elke tong sal My as God bely.”

Fil 2:10-11
10sodat in die Naam van Jesus
elke knie sal buig –
van diegene in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde –
11en elke tong sal bely,
“Jesus Christus is die Here!”
tot eer van God die Vader.


As jy God se Ou Testamentiese sendelinge, die volk Israel, moes beoordeel – hoeveel sou jy hulle uit 10 gee, vir hoe hulle as sendelinge gevaar het?

Skryf / Vul in

Het jy dalk ook nog altyd gedink dat die Ou Testament net oor die volk Israel gaan? Onthou, God het nie verander nie! Bedink sy ontsaglike grootheid as Skeppergod en praat met Hom daaroor. Skryf jou gewaarwordinge neer


Week 2 Dag 9 God is n missionere God
Week 2 Dag 9 God is n missionêre God
Skryf / Vul in

BEOORDELING: Skryf die punt uit 10 neer wat jy aan God se Ou Testamentiese sendelinge toeken.


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 40-49
Vgl ook die Nuwe Testamentiese tekste wat bogenoemde Ou
Testamentiese tekste bevestig: Rom 9:30-10:4; Gal 3:8, 26-29; 1 Pet 2:9; Op 1:4-6; 7:9-10

Rom 9:30-10:4

30Wat sal ons dan sê? Dat die heidene die •geregtigheid wat hulle nie nagejaag het nie, verkry het, naamlik die regverdiging deur die geloof, 31terwyl Israel, wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie? 32Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, 33soos daar geskryf staan:
“Kyk, Ek sit in Sion ‘n klip neer
waaroor ‘n mens kan struikel,
ja, ‘n rots wat jou kan laat val;
maar wie in Hom glo,
sal nie beskaamd staan nie.”
101Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. 2Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. 3Omdat hulle die •geregtigheid wat van God af kom, nie begryp nie, en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God af kom nie. 4Die einddoel van die wet is immers •Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo.

Gal 3:8
8En omdat die Skrif dit vooruit gesien het dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die Skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig: “In jou sal al die nasies geseën word.”

Gal 3:26-29
GELOWIGES AS KINDERS EN ERFGENAME VAN GOD
26Want deur die geloof
is julle almal kinders van God
in •Christus Jesus,
27want julle wat in Christus gedoop is,
het Christus soos ‘n kleed aangetrek.
28Daar is nou nie meer Jood of Griek,
nie meer slaaf of vryman,
nie meer manlik en vroulik nie;
want julle almal is één
in Christus Jesus!
29En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en, ooreenkomstig die belofte, erfgename.

Op 1:4-6
4Johannes,
aan die sewe •gemeentes in Asië:
Genade vir julle en vrede van Hom
wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste
wat voor sy troon is;
5en van Jesus •Christus,
die betroubare getuie,
die •Eersgeborene uit die dood
en die heerser oor die konings van die aarde.
Aan Hom wat ons liefhet,
en ons deur sy bloed
van ons sondes verlos het,
6wat ons ‘n koninkryk gemaak het,
priesters vir God, sy Vader –
aan Hom kom die heerlikheid
en die sterkte toe,
vir ewig en ewig. •Amen.

Op 7:9-10

9Hierna het ek gesien, en kyk, daar was ‘n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die Lam. Hulle het lang wit stolas gedra, met palmtakke in hulle hande. 10Hulle het met ‘n harde stem uitgeroep:
“Die verlossing behoort aan ons God,
wat op die troon sit,
en aan die Lam!”

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 02 Dag 08 – Ons het dit nie uitgedink nie? – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

week 2dag 6 Sending begin by God

Stelling 01: God was steeds die eintlike Uitreiker (Vader)
Stelling 02: God kom self Hy word Sendeling (Seun)
Stelling 03: God is steeds die eintlike Sendeling (Heilige Gees)

Gebed

Stel jou in op God se teenwoordigheid. Skakel af van alles wat nie nou op God fokus nie en word bewus van die feit dat jy in die teenwoordigheid van die lewende, Drie-enige God is wat jou liefhet en ook in hierdie oomblikke deur sy Woord en Gees met jou wil praat.

Lees die Skrif

Stelling 01: God was steeds die eintlike Uitreiker (Vader)

Lees Jes 49:5-6; Mark 12:1-12; 1 Kor 1:29-31.

Jes 49:5-6
5Maar nou, die Here het gepraat
– Hy wat my in die moederskoot
al gevorm het as ‘n dienskneg
vir Hom –
sodat ek Jakob na Hom
kan terugbring,
sodat Israel vir Hom
byeengebring kan word.
In die oë van die Here word ek geëer;
my God het my krag geword.
6Hy het gesê: “Dit is nie genoeg
dat jy vir My ‘n dienskneg is
om die stamme van Jakob op te rig nie,
om dié wat bewaar gebly het van Israel,
te laat terugkeer nie.
Ek gee jou as ‘n lig vir nasies,
sodat my heil sal strek tot aan
die uiteindes van die aarde.”

Mark 12:1-12
121Hy het toe met hulle in gelykenisse gepraat: “’n Man het ‘n wingerd aangeplant. Hy het dit omhein, ‘n parskuip gegrawe en ‘n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. 2Op die regte tyd het hy ‘n slaaf na die landbouers gestuur, sodat hy van hulle die opbrengs van die wingerd kon ontvang. 3Maar hulle het hom gegryp, afgeransel en met leë hande teruggestuur. 4Daarna het hy weer ‘n ander slaaf na hulle gestuur, en hierdie een het hulle oor die kop geslaan en verneder. 5Hy stuur toe nog een. En hierdie een het hulle doodgemaak. Hy het ook baie ander gestuur, van wie hulle sommige geslaan en ander doodgemaak het. 6Hy het nog net een oorgehad – sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle gestuur met die gedagte: Hulle sal my seun met respek behandel. 7Daardie landbouers het egter onder mekaar gesê, ‘Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood, en die erfdeel sal ons s’n wees.’ 8Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi. 9Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom, die landbouers doodmaak en die wingerd vir ander gee. 10Julle het tog hierdie Skrifgedeelte gelees,
“ ‘Die klip wat die bouers afgekeur het,
juis dit het die hoeksteen geword.
11Van die Here het dit gekom,
en dit is wonderlik in ons oë.’ ”
12Hulle wou Hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare. Hulle het immers besef dat Hy die gelykenis met die oog op hulle vertel het. Hulle het Hom met rus gelaat en weggegaan.

1 Kor 1:29-31
29sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. 30Deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. 31Daarom, soos daar geskryf staan: “Wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Matt 21:33-46; Luk 20:9-19.

Matt 21:33-46
23Hy het na die tempelterrein gegaan, en terwyl Hy besig was om onderrig te gee, het die leierpriesters en die familiehoofde van die volk na Hom gekom en gevra: “Op watter gesag doen jy hierdie dinge? En wie het aan jou hierdie gesag gegee?” 24Jesus het hulle geantwoord: “Ook Ek sal julle net een vraag vra, en as julle My kan antwoord, sal Ek op my beurt vir julle sê op watter gesag Ek hierdie dinge doen: 25Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom? Van die hemel of van mense?” Hulle het toe onder mekaar geredeneer: “As ons sê, ‘van die hemel’, sal Hy vir ons sê, ‘Waarom het julle hom dan nie geglo nie?’ 26Maar as ons sê, ‘van mense …’ – ons is bang vir die skare, want almal beskou Johannes as ‘n profeet.” 27Hulle het Jesus geantwoord: “Ons weet nie.” Toe sê Hy vir hulle: “Dan sê Ek ook nie vir julle met watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.”

GELYKENIS VAN TWEE KINDERS

28“Wat dink julle? ‘n Man het twee kinders gehad. Hy gaan toe na die eerste een en sê, ‘My kind, gaan werk vandag in die wingerd.’ 29Maar hy antwoord, ‘Nee, ek wil nie.’ Later het hy egter spyt gekry en tog gegaan. 30Die man het toe na die ander kind gegaan en dieselfde gesê. Hy het geantwoord, ‘Ek sal, heer,’ maar hy het nie gegaan nie. 31Wie van die twee het die wil van hulle vader gedoen?” Hulle sê: “Die eerste een.” Jesus sê vir hulle: “•Amen, Ek sê vir julle, die •tollenaars en prostitute sal voor julle in die •koninkryk van God ingaan. 32Want Johannes het na julle gekom met die pad van •geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en prostitute het hom geglo. En hoewel julle dit gesien het, het julle tog nie later berou gekry en hom geglo nie.”

GELYKENIS VAN DIE HUURDERS

(Mark 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Luister na ‘n ander gelykenis. Daar was ‘n grondeienaar wat ‘n wingerd aangeplant het. Hy het dit omhein, ‘n parskuip daarin gegrawe en ‘n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. 34Toe die oestyd aanbreek, het hy sy slawe na die landbouers gestuur om sy opbrengs te ontvang. 35Maar die landbouers het sy slawe gegryp, een afgeransel, ‘n ander een doodgemaak, en nog een gestenig. 36Hy het weer ander slawe gestuur, nog meer as die eerstes, en hulle het dieselfde met hulle gedoen. 37Uiteindelik het hy sy seun na hulle gestuur, met die gedagte, ‘Hulle sal my seun met respek behandel.’ 38Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, ‘Dit is die erfgenaam dié! Kom ons maak hom dood, en kry sy erfdeel in die hande.’ 39Hulle het hom toe gegryp, uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. 40Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daardie landbouers maak?” 41Hulle sê vir Hom: “Hy sal daardie slegte mense ‘n aaklige dood laat sterf, en die wingerd aan ander landbouers verhuur wat aan hom die opbrengs op die regte tyd sal lewer.” 42Jesus sê vir hulle: “Het julle nog nooit in die Skrifte gelees nie:
“ ‘Die klip wat die bouers afgekeur het,
juis dit het die hoeksteen geword.
Van die Here het dit gekom,
en dit is wonderlik in ons oë.’
43“Daarom sê Ek vir julle: Die •koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer. 44Wie op hierdie klip val, sal verpletter word; en as dit op iemand val, sal dit hom vergruis.”
45Toe die leierpriesters en die •Fariseërs Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat Hy van hulle praat. 46Hulle wou Hom gevange neem, maar was bang vir die skare, omdat dié Hom as ‘n profeet beskou het.

Luk 20:9-19
9Hy het die volgende gelykenis aan die volk vertel: “Daar was ‘n man wat ‘n wingerd aangeplant het. Toe het hy dit aan landbouers verhuur, en vir ‘n lang tyd op reis gegaan. 10Teen oestyd het hy ‘n slaaf na die landbouers gestuur, sodat hulle vir hom van die opbrengs van die wingerd kon gee. Maar die landbouers het hom afgeransel en met leë hande teruggestuur. 11Daarna het hy weer ‘n ander slaaf gestuur, maar ook hom het hulle afgeransel, verneder en met leë hande teruggestuur. 12Die eienaar het nog ‘n derde een gestuur, maar hulle het hom erg verwond en uit die wingerd uitgegooi.
13“Toe sê die eienaar van die wingerd, ‘Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur – dalk sal hulle hom met respek behandel.’ 14Toe die landbouers hom egter sien, het hulle onder mekaar beraadslaag en gesê, ‘Dit is die erfgenaam dié! Kom ons maak hom dood, sodat die erfdeel ons s’n kan word.’ 15Hulle het hom toe uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. Wat sal die eienaar van die wingerd met hulle doen? 16Hy sal kom en die landbouers doodmaak, en die wingerd aan ander gee.”
Toe die mense dit hoor, sê hulle: “Mag dit nooit gebeur nie!” 17Jesus het hulle stip aangekyk en gesê: “Wat beteken dit dan wat geskryf staan:
“ ‘Die klip wat die bouers afgekeur het,
juis dit het die hoeksteen geword.’”
18“Elkeen wat op daardie klip val,
sal verpletter word,
en as dit op iemand val,
sal dit hom vergruis.”
19Die skrifkenners en die leierpriesters wou Hom onmiddellik gevange neem, omdat hulle besef het dat Hy die gelykenis met die oog op hulle vertel het. Hulle was egter bang vir die volk.

Skryf / Vul in

Wie is die eienaar van die wingerd? Wie stuur al die boodskappers?


God het steeds bly uitreik na sy mense: “Adam, waar is jy?” (Gen 3:9 9Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?”). Selfs toe Hy sy wingerd (Israel) geplant het, het Hy voortgegaan om betrokke te bly. Hy het aangehou stuur, om te herinner aan die verbond, om met die wet te vermaan en om deur sy profete en leiers die pad te wys.

Stelling 02: God kom self Hy word Sendeling (Seun)
Die Seun word gestuur “hulle sal tog my seun ontsien!” Dit is waar die gelykenis kan mislei: Dit is nie Iemand anders wat gestuur word nie, dit is God Self. Hy verneder homself deur mens te word, ’n arme slaaf, wat ly tot aan die kruis (Fil 2:5-8)!

Fil 2:5-8
5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:
6Hoewel Hy in die gestalte van God was,
het Hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie,
7maar Hy het Homself daarvan leeggemaak,|
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy in die vorm van ‘n mens verskyn het,
8het Hy Homself verneder,
deurdat Hy gehoorsaam
geword het tot die dood toe,
ja, die dood aan die kruis.

As mens kom wys Jesus vir ons God se hart, praat Hy God se woorde en doen sy dade. Hy kom wys hoe God as ’n sendeling optree. Meer nog: Hy kom dra die somtotaal van die ongehoorsaamheid van God se mense en betaal daarvoor met sy bloed. (Vgl Job se gebed in Job 9:27-35.)

Job 9:27-35

27As ek sê,
‘Ek wil my klagte vergeet,
my gesigsuitdrukking verander
en vrolik lyk,’
28word ek bang vir al my lyding:
Ek weet dat U my nie sal vryspreek nie.
29Ek is die een wat skuldig sal bly.
Waarom sou ek my dan nog vermoei vir niks?
30Al was ek my met sneeuwater,
en reinig my hande met potas,
31sal U my steeds in ‘n kuil
dompel,
sodat selfs my klere my afstootlik vind.
32“Ja, Hy is nie ‘n mens, soos ek,
dat ek my teenoor Hom kan verweer,
en ons saam na die gereg kan gaan nie.
33As daar maar iemand was
wat die saak tussen ons kon besleg,
wat sy hand oor ons albei kon hou!
34God sou sy staf van my moes verwyder;
sy verskrikking sou my dan nie ontstel nie.
35Dan kon ek praat
sonder om Hom te vrees;
maar in my geval is dit nie so nie.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus Ps 49:8-16; Joh 4:34; 5:19-20; 14:6-11, 24; Rom 3:25-26; 1 Kor 6:19-20; 2 Kor 5:20-21; 1 Joh 1:7

Ps 49:8-16
8Een familielid kan nooit
‘n ander vrykoop nie,
hy kan nie aan God die losprys
vir hom betaal nie,
9want die vrykoopprys
vir hulle lewens is te hoog
en hy moet vir altyd daarvan afsien
10dat hy vir ewig kan leef
en die graf nie sal sien nie.
11‘n Mens sien immers
dat wyse mense sterf;
saam met die dwaas
en die onverstandige vergaan hulle
en laat hulle besittings aan ander na.
12Hulle graf is hulle tuiste vir altyd,
hulle woning van geslag tot geslag.
Hulle noem stukke grond na hulleself,
13maar ‘n mens met skatte
is nie blywend nie;
hy is net soos die diere –
hulle gaan ten gronde;
14dit is hulle lewenspad,
dié wat vol selfvertroue is,
hulle einde,
dié wat van hulle eie uitsprake hou. •Sela

15Soos kleinvee is hulle
vir die •doderyk bestem,
die dood is hulle herder,
teen die môre heers opregtes oor hulle.
Hulle liggame is bestem
vir vertering deur die doderyk,
ver van hulle indrukwekkende wonings.
16Maar God sal my lewe vrykoop
uit die mag van die doderyk,
ja, Hy sal my wegneem. •Sela

Joh 4:34
34En Jesus sê vir hulle: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.

5:19-20
19Hierop het Jesus vir hulle gesê: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat Hy sien die Vader doen; want wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. 20Die Vader het immers die Seun lief en wys Hom alles wat Hy self doen; en Hy sal Hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan. 

14:6-11, 24
6Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 7As julle My leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle Hom, en het Hom reeds gesien.” 8Filippus sê toe vir Hom: “Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 9Jesus sê vir hom: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’ 10Glo jy dan nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek vir julle sê, sê Ek nie uit Myself nie, maar dit is die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11Glo My dat Ek in die Vader en die Vader in My is; of glo dan op grond van die werke self.

24Wie My egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar dié van die Vader wat My gestuur het.

Rom 3:25-26
25-26God het Hom, deur sy bloed, daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid; want so het Hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en dié wat in Jesus glo, regverdig te verklaar.

1 Kor 6:19-20
19Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, ‘n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie? 20Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam.

2 Kor 5:20-21
20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.

1 Joh 1:7
7maar as ons in die lig leef, soos wat Hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde, en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.

Lees die Skrif

Stelling 03: God is steeds die eintlike Sendeling (Heilige Gees)

Lees Hand 1:4, 5; Gal 3:1-5

Hand 1:4, 5
4Terwyl Hy met hulle saamgeëet het, het Hy hulle beveel: “Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van My gehoor het. 5Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word.”

Gal 3:1-5
EVANGELIE IN GALASIË
31O, julle dwase Galasiërs, wie het julle getoor – julle voor wie se oë Jesus •Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is? 2Net dit wil ek van julle weet: Het julle die Gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? 3Is julle so dwaas? Julle het met die Gees begin; wil julle nou met die vlees eindig? 4Het julle vergeefs soveel beleef? Indien wel, dan was dit inderdaad tevergeefs! 5Gee Hy dan vir julle die Gees, en verrig Hy kragtige dade onder julle, op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het?

Skryf / Vul in

Waarom moes die dissipels in Jerusalem bly?


Soos van die begin af, roep God steeds mense. Hy roep hulle na Hom en stuur hulle die wêreld in om van Hom te getuig om te doen dit wat God nog altyd bedoel het sy mense moet doen. God se mense moes egter nie sonder Hom probeer om die wêreld tot Hom terug te roep nie. Hy – die eintlike Sendeling (die Heilige Gees) – sou hulle meeneem in sy sending in die wêreld. Soos die Vader Jesus gestuur het die wêreld in en in sy persoon met Hom was, so stuur Hy sy dissipels uit met hierdie belofte: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus: Matt 10:19-20; Joh 15:26-27; 17:18,20; 20:21; Hand 1:4-8; Rom 8:1-17 (:9,15,16); 10:9-17; Fil 2:13; 4:13.

Matt 10:19-20
19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.

Joh 15:26-27
26“Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 27En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by My is.

Joh 15:17:
17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê.”

Joh 15:18,20;

18“As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. 
 20Onthou die woorde wat Ek vir julle gesê het: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam.

Joh 20:21
21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 

Hand 1:4-8
4Terwyl Hy met hulle saamgeëet het, het Hy hulle beveel: “Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van My gehoor het. 5Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word.”
JESUS SE HEMELVAART
6Toe hulle bymekaar was, het hulle Hom gevra: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” 7Maar Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

Rom 8:1-17
‘N LEWE ONDER BEHEER VAN DIE GEES
81Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in •Christus Jesus is nie. 2Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. 3Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen: Deur sy eie Seun vanweë die sonde in die gestalte van ‘n sondige mens te stuur, het Hy die sonde in die mens veroordeel, 4sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. 5Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. 6Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. 7Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God; dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie.

9Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees – as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie. 10Maar as Christus in julle is, is die liggaam, as gevolg van die sonde, wel dood; daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. 11As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

12Daarom dan, broers, het ons ‘n verpligting – maar nie teenoor ons sondige aard, om daarvolgens te leef nie. 13Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. 14Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. 15Julle het immers nie ‘n Gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie; nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur Hom roep ons “Abba, Vader!” 16Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. 17Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename – erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

(Rom:9,15,16);
15Vir Moses sê Hy tog:
“Ek sal My ontferm
oor wie ook al
Ek My wil ontferm,
en Ek sal barmhartig wees
teenoor wie ook al
Ek barmhartig wil wees.”
16Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspan nie, maar by God wat Hom ontferm.

Rom 10:9-17
9Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. 10Want met die hart glo ons, en word so regverdig verklaar; met die mond bely ons, en word so verlos. 11Die Skrif sê tog: “Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.” 12Dit maak inderdaad geen verskil of jy ‘n Jood of ‘n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here, en Hy deel sy rykdom uit aan almal wat Hom aanroep. 13Want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.”

14Hoe kan hulle Hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in Hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? 15En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: “Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig!”

16Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers: “Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het?” 17Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.

Fil 2:13;
13Want Hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos Hy dit goedvind, is God.

Fil 4:13
13Tot dit alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee. 

Opsomming:
God (die Vader) het sending in sy hart; God (die Seun) word self
sendeling; God (die Heilige Gees) sit die sending voort.

God maak egter ook van mense gebruik. Hy roep hulle (ons, sy Kerk!) om sy medesendelinge (mede-gestuurdes) te wees. Moet dit net nooit sonder Hom probeer doen nie!

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus: Jes 43:10-12; 49:1-6; Joh 15:5; 1 Kor 3:6-9.

Jes 43:10-12
10“Julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“my dienskneg wat Ek uitgekies het,
sodat julle My kan ken,
in My kan glo,
en kan insien dat dit Ek is.
Voor My is daar nie ‘n god gevorm nie,
en ná My sal daar nie een wees nie.
11Ek, ja, Ek is die Here,
en daar is geen verlosser
buiten My nie.
12Ek is die Een
wat dit bekend gemaak het;
Ek het verlos
en dit aangekondig –
Ek, nie ‘n vreemde onder julle nie.
En julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“dat Ek God is.

Jes 49:1-6
491Luister na my, eilande,
gee aandag, afgeleë nasies!
Die Here het my reeds geroep
toe ek in die moederskoot was;
Hy het reeds my naam genoem
toe ek in my moeder se liggaam was.
2Hy het my mond
soos ‘n skerp swaard gemaak,
in die skaduwee van sy hand
het Hy my weggesteek.
Hy het my ‘n geslypte pyl gemaak,
in sy pylkoker het Hy my versteek.
3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”
4Ek het egter gedink:
Tevergeefs het ek my
moeg gemaak.
Verniet, vrugteloos het ek
my kragte ingespan.
En tog, die beslissing oor my
lê by die Here,
my beloning is by my God.
5Maar nou, die Here het gepraat
– Hy wat my in die moederskoot
al gevorm het as ‘n dienskneg
vir Hom –
sodat ek Jakob na Hom
kan terugbring,
sodat Israel vir Hom
byeengebring kan word.
In die oë van die Here word ek geëer;
my God het my krag geword.
6Hy het gesê: “Dit is nie genoeg
dat jy vir My ‘n dienskneg is
om die stamme van Jakob op te rig nie,
om dié wat bewaar gebly het van Israel,
te laat terugkeer nie.
Ek gee jou as ‘n lig vir nasies,
sodat my heil sal strek tot aan
die uiteindes van die aarde.”

Joh 15:5
5Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder My kan julle niks doen nie. 

1 Kor 3:6-9
6Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar God het laat groei. 7Daarom is nóg hy wat plant, nóg hy wat natgooi iets, maar slegs God wat laat groei. 8Dit is een wat plant, en dit is een wat natgooi, en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9Ons is medewerkers van God; julle is God se saailand, God se bouwerk.

Skryf / Vul in

Oordink die volgende vrae en reageer deur daarop te antwoord:

Is jy ’n sendeling?


Watter soort sendeling?


Watter plek het die Heilige Gees regtig in jou daaglikse lewe?


Kan jy getuig van God se uitreik na die wêreld deur jou lewe?


Beleef jy dat God na jou uitreik?


Hoe reik God na jou uit?


Gebed

Erken dat jou lewe in God se hande is en dat Hy gekies het om ook vir jou as instrument van sy seën in die wêreld te gebruik. Wat ʼn voorreg! Loof Hom daarvoor (Vgl Gal 1:15.15Toe God dit egter goedgevind het – Hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het –)

week 2dag 6 Sending begin by God
week 2dag 6 Sending begin by God
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 37-39
Lees gerus ook Gen 12:3; Rom 9:6-8; 1 Kor 3:6-9; 12:3; 2 Kor 3:5; 4:13-15; Gal 3:7-9,14.

Gen 12:3
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Rom 9:6-8
6Dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. Want nie almal wat uit Israel afkomstig is, is die ware Israel nie. 7Ook is nie almal wat nageslag van Abraham is, sy kinders nie. Inteendeel, daar staan: “Dit is deur Isak dat jou nageslag benoem sal word.” 8Dit wil sê: Dit is nie die kinders na die liggaam wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte, word as nageslag beskou.

1 Kor 3:6-9
6Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar God het laat groei. 7Daarom is nóg hy wat plant, nóg hy wat natgooi iets, maar slegs God wat laat groei. 8Dit is een wat plant, en dit is een wat natgooi, en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9Ons is medewerkers van God; julle is God se saailand, God se bouwerk.

1 Kor 12:3
3Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê “Jesus is vervloek!” nie, en niemand kan sê “Jesus is die Here!” behalwe deur die Heilige Gees nie.

2 Kor 3:5
5Nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie – nee, ons bekwaamheid kom van God. 

2 Kor 4:13-15
13Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het – soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” – glo ons ook, en daarom praat ons. 14Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en julle voor Hom sal stel. 15Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God.

Gal 3:7-9,14
7Besef dan: Die mense wat uit die geloof is, dié is kinders van Abraham. 8En omdat die Skrif dit vooruit gesien het dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die Skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig: “In jou sal al die nasies geseën word.” 9Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën.

14Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die Gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang.

Wenk

OPMERKING: God soek nie ’n kerk of gemeente met ’n sending- of getuienisaksie nie, maar ’n gestuurde kerk! Gesels vandag met iemand hieroor en probeer bepaal wat die verskil is.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 02 Dag 07 – Wat soek ek en waar? – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Gister het jy nagedink oor die besondere doel wat God met jou lewe het, maar vandag gaan jy die rol van ’n ontdekkingsreisiger speel. As God dan met ons as individue ’n spesifieke plan het, is dit nie moeilik om te verstaan dat Hy ook met sy mense (kollektief), die Kerk, ’n besondere plan het nie.
Voordat ons by sy besondere plan kom, moet ons eers die breë raamwerk verstaan – kom ons noem dit God se algemene of universele plan. Sy universele plan skep die raamwerk waarbinne ek dinge moet verstaan. Dit het te doen met wat geleerdes ’n wêreld- en lewensbeskouing noem. Wat soek ek waar? Dis ’n snaakse opskrif vir vandag se onderwerp. Jy kan maar solank die wat vervang met die woorde die plan . Dis mos wat ons wil weet: Waar kry ons God se plan? Waar openbaar Hy dit aan ons? Alhoewel Hy ook medegelowiges (die Kerk), sy hele skepping en omstandighede gebruik om sy wil te openbaar, doen Hy dit primêr deur sy Woord – die Bybel. Dus, as ons na God se algemene of universele plan soek, is die Bybel die bron om te raadpleeg.

Gebed

Ek wil hê jy moet dit self ontdek. Gelukkig gee God deur sy Gees die insig en onderskeiding wat ons nodig het om sy Woord te kan verstaan. Daarom moet jy eers in jouself rustig raak, gefokus wees en jouself oopstel vir sy leiding. Miskien is daar iets wat jy eers moet bely – iets wat jou pla, jou verhouding met Hom beïnvloed. Doen dit nou …

Skryf / Vul in

Lees Ef 3.
Efesiers 3
PAULUS SE DIENSWERK ONDER DIE HEIDENE

31Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van •Christus Jesus, ter wille van julle, die heidene.
2Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is. 3Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. 4Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. 5Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige •apostels en profete geopenbaar is nie, 6naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. 7Van dié evangelie het ek ‘n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. 8Aan my, minder as die geringste van al die •heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, 9en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. 10Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die •kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, 11ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat Hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. 12In Hom het ons, deur ons geloof in Hom, ‘n seker en vrymoedige toegang tot God. 13Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek.

PAULUS SE GEBED VIR DIE LESERS

14Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, 15van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. 16Ek bid dat Hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dít sal skenk:
om deur sy Gees met krag
na die innerlike mens versterk te word,
17sodat •Christus deur die geloof
in julle harte mag woon,
terwyl julle in die liefde
gewortel en gegrond is,
18sodat julle volledig in staat mag wees
om saam met al die •heiliges
tot die besef te kom
van die breedte en die lengte
en die hoogte en die diepte,
19ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan,
sodat julle gevul mag word
met al die volheid van God.

LOFPRYSING

20Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, 21aan Hom kom toe die heerlikheid in die •kerk en in •Christus Jesus, deur alle geslagte heen, vir ewig en ewig. •Amen.

Vul nou die 5 ontbrekende kernbegrippe hieronder in waarvan jy in vers 9-11 gelees het:
Efesiers 3: 9 – 11 (’83/’92 Vertaling)

9Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. 10Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, 11soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.

“Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy ______________ uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid __________ bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos Hy Hom ________ af al voorgeneem het om dit __________, ___, tot ____ te bring.”

Skryf die begrippe onder mekaar in die volgende tabel neer en langs elkeen wat dit vir jou openbaar van God se plan:

Bybelse begripWat openbaar dit van God se plan?
1
2
3
4
5

Kyk of ons saamstem. Ek sal dit só opsom. Ons sou kon sê dat God se plan op twee pilare staan.
Die eerste pilaar: God se Plan het ’n gestalte – dié van Jesus Christus, ons Here. Alhoewel hierdie plan deur al die eeue ’n geheim was, kan ’n mens amper sê die geheim is nou uit! In en deur Jesus het die geheim nou uitgekom . Dis nie meer ’n geheim nie!
Pilaar nommer twee: Paulus sê ’n kritiese ding. Die feit dat God se plan in die gestalte van Jesus tot vervulling gekom het, moet deur die kerk verkondig word! Anders sou ons kon sê dat die geheim steeds ’n geheim bly!
En sommer net om seker te maak dat ons verlede week se studies goed verstaan het en om alle twyfel uit die weg te ruim, skryf Paulus weer dat hierdie plan op twee pilare nie iewers uit nood gebore is nie. Nee, dit was nog altyd God se bedoeling!
Kom ons teken dit:

In populêre taal sou ons byna kon sê ons rol is om die geheim te verklap – om seker te maak dat dit uitlek ! Wat beteken dit? Hoe moet ons dit doen?

Eenvoudig gestel: Ons doen dit deur ons woorde en dade. Kom ons dink bietjie hieroor. Ons moet die Plan dus praat en leef, sodat mense daardeur bewus word van hoe lief God die wêreld het. God se plan is dat ALMAL die goeie nuus moet hoor. Ons moenie net aan hoor dink as klanke opvang nie. Daar moet só gehoor word dat dit regtig verstaan word as relevante en belangrike nuus. Trouens, hopelik moet dit regtig as Goeie Nuus gehoor word wat lewens verander.

Paulus en die ander apostels het maar net met die werk begin. Die Kerk oor die afgelope 20 eeue het merkwaardig met die bekendmaking van die Plan gevorder (i) Vandag noem 1 uit 3 mense hulleself Christene en (ii) die Kerk van Christus is feitlik orals gevestig. (iii) Maar meer mense as ooit tevore het nog nie só gehoor dat hulle positief gereageer het nie. (iv) En dan is daar altyd ’n nuwe geslag wat nog glad nie gehoor het nie

Nog nooit was dit so maklik om die hele wêreld te bereik nie, maar dalk is dit moeiliker as ooit om gehoor te word!

Nou wonder ek – sou daar mense wees wat dalk nie die nuus hoef te hoor nie?

In die Bybelse tyd was dit bitter moeilik om kerkmense te oortuig dat die nuus ook vir nie-Jode bedoel was. Petrus en Paulus, asook ander wat soos hulle gevoel het, het baie teenstand beleef. Die eerste sinode is selfs daaroor gehou (Hand 15).

In ons tyd is die algemene gevoel weer dat die verspreiding van hierdie Nuus (noem dit sending as jy wil) net vir hulle bedoel is Hulle wat daar ver is, anderskleuriges, anderstaliges, dié anderkant die treinspoor.

Nee, daar is nie mense wat te sleg of te goed is om van hierdie geheim te hoor nie. Die Goeie Nuus moet by almal uitkom. Onthou, daar is baie gedaantes van ongeloof.

Dit alles beteken dat die bekendmaking deur woorde en dade HIER begin. Dit gebeur by die raakpunt van geloof en ongeloof – daar waar die koningskap van Christus aanstoot gee teen dit wat nie van God is nie. Eintlik begin dit alles in my eie hart, waar die stukke ongeloof en ongehoorsaamheid gekonfronteer word. Sending begin in die kerk (Hand 10:1-11:18), waar die prioriteite omgedraai moet word, sending begin in my huis, in my straat…

Hand 10:1-11:18

101Daar was ‘n man in Caesarea bekend as Cornelius, ‘n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. 2Hy, en ook sy hele huis, was godsdienstig en godvresend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. 3Hy het teen die negende uur van die dag in ‘n visioen duidelik ‘n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê: “Cornelius!” 4Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra: “Wat is dit, Meneer?” Toe antwoord hy hom: “Jou gebede en jou liefdadigheid het tot ‘n gedenkoffer voor God opgestyg. 5Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as •Petrus, te gaan haal. 6Hy gaan tuis by ‘n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan.” 7Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en ‘n godvresende soldaat, een van hulle wat hom dien, 8en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe.

9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, het Petrus teen ongeveer die sesde uur na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. 10Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. 11Hy sien toe die hemel geopen, en iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. 12Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. 13Toe kom daar ‘n stem tot hom: “Staan op, Petrus, slag en eet!” 14Maar Petrus het geantwoord: “Onder geen omstandighede nie, Here! Want ek het nog nooit iets wat besoedel of •onrein is geëet nie.” 15Maar die stem het weer, ‘n tweede keer, na hom gekom: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.” 16Dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem.

17Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het, kon beteken, toe die mans wat deur Cornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. 18Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuisgaan. 19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 20Maak gereed, klim af en gaan sonder aarseling saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.” 21En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: “Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?” 22En hulle het geantwoord: “Cornelius, die centurio, ‘n regverdige en godvresende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur ‘n heilige engel ‘n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde.” 23Toe het Petrus hulle binnegenooi en as gaste verwelkom.

En nadat hy die volgende dag gereedgemaak het, het hy saam met hulle vertrek, en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. 24Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte, en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. 25Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. 26Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: “Staan op, ek self is ook net ‘n mens.” 27En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. 28Hy het vir hulle gesê: “Julle weet dat dit vir ‘n Joodse man verbode is om met iemand van ‘n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. 29Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?” 30Cornelius antwoord toe: “Vier dae gelede was ek teen hierdie tyd, op die negende uur, besig om in my huis te bid. Opeens staan daar toe ‘n man in ‘n stralende gewaad voor my 31en sê, ‘Cornelius, jou gebed is verhoor en jou liefdadigheid het voor God in herinnering gekom. 32Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is ‘n gas van Simon, die leerlooier, by ‘n huis langs die see.’ 33Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur, en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is.”

PETRUS SE TOESPRAAK BY CORNELIUS

34Petrus het toe begin praat en gesê: “Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, 35maar dat die mens wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir Hom aanvaarbaar is. 36Dít is die boodskap wat Hy vir die kinders van Israel gestuur het toe Hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het: Hy is die Here van alle mense. 37Julle weet wat dwarsdeur Judea gebeur het – dit het begin in Galilea, ná die doop wat Johannes verkondig het – 38hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees, omdat God met Hom was. 39Ons is getuies van alles wat Hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang. 40Vir Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy verskyn – 41nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is – aan ons wat saam met Hom geëet en gedrink het nadat Hy uit die dood opgestaan het. 42En Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as Regter oor die lewendes en die dooies. 43Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang.”

DIE HEILIGE GEES AAN HEIDENE

44Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdaal. 45Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met •Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. 46Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus: 47“Niemand kan tog verhinder dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie?” 48En hy het opdrag gegee dat hulle in die Naam van Jesus •Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog ‘n paar dae aan te bly.

111Die •apostels en die broers dwarsdeur Judea het gehoor dat ook die heidene die woord van God aanvaar het. 2Toe •Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is, met hom geargumenteer 3en gesê: “Jy was by onbesnede mans aan huis en het saam met hulle geëet.” 4Daarop het Petrus dit soos volg stap vir stap vir hulle begin uitlê: 5“Ek was in die stad Joppe besig om te bid, en in ekstase het ek ‘n visioen gesien: iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en wat aan sy vier hoeke uit die hemel neergelaat word; en dit het tot by my gekom. 6En ek het aandagtig daarna gekyk, en opgemerk, en viervoetige diere van die aarde en wilde diere en kruipende diere, asook voëls van die hemel gesien. 7Ek het ook ‘n stem vir my hoor sê, ‘Staan op, Petrus, slag en eet!’ 8Maar ek het geantwoord, ‘Onder geen omstandighede nie, Here! Want niks wat besoedel of •onrein is, het al ooit by my mond ingegaan nie.’ 9Die stem het toe ‘n tweede keer uit die hemel geantwoord, ‘Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.’ 10Dit het drie maal gebeur, en toe is alles weer in die hemel opgetrek. 11En kyk, skielik het daar drie mans wat van Caesarea af na my gestuur is, aangekom by die huis waar ons was. 12En die Gees het vir my gesê dat ek sonder aarseling saam met hulle moes gaan. Hierdie ses broers het toe saam met my gegaan en ons het die man se huis binnegegaan. 13Daarop het hy ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het wat vir hom sê, ‘Stuur manne na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. 14Hy sal vir jou ‘n boodskap meedeel waardeur jy verlos sal word – jy en jou hele huis.’ 15En toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. 16Ek het egter die woord van die Here onthou, toe Hy gesê het, ‘Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ 17As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God sou verhinder?” 18Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: “So het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.”

Skryf / Vul in

Iemand het gesê: “Soms moet die kerk eers tot bekering kom voordat die Heilige Gees ons kan gebruik as instrumente van bekering na buite.”
Hoe voel jy oor hierdie stelling? Dink aan ’n paar terreine waar die kerk (julle plaaslike gemeente) sal moet verander / bekeer en skryf dit neer. (Vgl ook Rom 12:1-2; Ef 5:10.)

Romeine 12:1-2
121Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as ‘n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. 2Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is.

Efesiers 5:10
10Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 


Wat wil die Here hê moet jy nou gaan doen ter wille van sy wil en sy koninkryk?


Trouens, sending kan nie daar ver, by die uiteindes van die wêreld, gedoen word as dit nie hier begin is nie. Die bekendmaak van die Goeie Nuus begin binne-in die gelowige en kring uit in steeds wyer kringe oral waar God se mense hulle bevind in antwoord op God se roepstem en opdrag.

Gebed

Hoe vaar jy as iemand wat die geheim moet bekendmaak ? Praat hieroor met Hom wat jou wil gebruik om sy Plan tot uitvoer te bring. (Kyk of jy die lied I Surrender all in die hande kan kry en luister dan biddend daarna.)

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 31-36
Lees gerus Gen 12:3; Ps 73:28; Matt 28:19; Joh 3:16; Hand 1:8; 2 Kor 5:14-6:1.

Gen 12:3
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Ps 73:28
28Maar wat my betref,
die nabyheid van God is vir my goed.
Ek het my Heer, die Here,
my skuilplek gemaak,
sodat ek van al u werk kan vertel.

Matt 28:19
19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,

Joh 3:16
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

2 Kor 5:14-6:1

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.
61As medewerkers van God doen ons ‘n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie!


Sien Figuur 2 in Bylae 2, p 171

Wenk

WENK: God wil jou gebruik om sy Plan tot uitvoer te bring. Skryf die dinge neer waarvan jy nou in jou gesprek met Hom, bewus geraak het.
Rig nou jou lewe daarvolgens in en verander koers indien nodig.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 02 Dag 06 – Padkaart – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

God het n plan met jou lewe

Jy gaan hierdie week weer met ’n luistersessie begin.
As ek jou sou vra wat die Here se spesifieke en besondere wil vir jou lewe is, wat sal jy antwoord? Ek weet ons kan maklik verval in ’n klomp mooiklinkende en korrekte geestelike cliches, byvoorbeeld: Om elke dag vir Hom te leef, of om tot sy eer te lewe, of Hom met alles wat ek doen te verheerlik. Dit is nie waarvan ek praat nie – ek soek ’n praktiese antwoord. Sou jy ’n padkaart kon teken van waarheen die Here met jou op pad is?

Dink na / Besin

Miskien moet jy eers diep dink oor die volgende vraag: Het die Here ’n spesifieke, besondere en unieke doel met jou lewe, of het Hy net ’n breë, algemene plan waarby alle mense op een of ander manier inskakel?

Gebed

Moenie net oor hierdie wesenlike vraag dink nie – praat ook met Hom daaroor.

Skryf / Vul in

Die Bybel gee vir ons die beeld dat God Homself met die kleinste en fynste detail van sy skepping en skepsels bemoei. Kan jy dink aan Bybelse voorbeelde? Skryf die voorbeelde waaraan jy dink hier neer:


Lees die Skrif

Lees gerus Jer 1:5; Luk 12:7, of dink aan Bybelse profesieë wat in die fynste detail waar word, of dink sommer net aan die skepping en die ongelooflike presisie wat ons daarin kan sien…

Jer 1:5
5“Nog voordat Ek jou gevorm het
die baarmoeder,
het Ek jou geken;
nog voordat jy uitgegaan het
uit die moederskoot,
het Ek jou geheilig.
As profeet vir die nasies
het Ek jou bestem.”

Luk 12:7
7Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie – julle is meer werd as baie mossies.”

As ons saamstem dat God met jou lewe ’n baie besondere doel het, wil ek vra dat jy vandag daaroor sal dink en bid. Kom ek probeer jou daarmee help.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF (oor God se plan): Vgl ook Jes 46:11; 49:3; Jer 29:11a; 30:24; Miga 4:12.

Jes 46:11
11Ek wat uit die ooste ‘n roofvoël roep,
van ‘n ver land af iemand roep
vir my raadsbesluit.
Ja, Ek het dit aangekondig;
Ek sal dit beslis laat gebeur.
Ek het dit gereedgemaak;
Ek sal dit beslis uitvoer.

49:3
3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”

Jer 29:11a
11Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,” is die uitspraak van die Here. 

30:24
24Die brandende toorn van die Here
sal nie bedaar nie,
totdat Hy die planne van sy hart uitgevoer,
dit tot stand gebring het.
Aan die einde van die dae
sal julle dit verstaan.

Miga 4:12
12Húlle weet egter nie
wat die Here beplan nie
en hulle verstaan nie sy besluite nie,
dat Hy hulle soos gerwe
op ‘n dorsvloer
bymekaargemaak het.

Die Here maak nie jakkalsdraaie met sy kinders nie. Hy is ook nie met ’n raai-raai speletjie besig waarin Hy sy wil wegsteek en ons dit moet probeer vind nie. Hy wil hê ons moet sy wil ken – en uitvoer! Ek het al agtergekom dat ons baie te wete kom van waarheen God met ons op pad is as ons terugkyk na ons verlede. Meermale is daar ’n duidelike lyn wat deur ons verlede loop en iets openbaar van wat God in en deur ons lewens wil doen. Probeer gerus terugdink aan die bakens in jou verlede.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Vgl ook Miga 6:8; Jak 1:22-27; Matt 7:21-23; 15:8-9; Rom 2:13.

Miga 6:8
8Hy het aan jou, mens,
bekend gemaak wat goed is:
Wat anders eis die Here van jou
as om net te doen wat reg is,
om troue liefde te bewys
en om nederig die pad
saam met jou God te loop?

Jak 1:22-27
22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in ‘n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n doener. 26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself; so ‘n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou.

Matt 7:21-23
21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”

15:8-9
8“ ‘Hierdie volk eer My met die lippe,
maar hulle harte is ver van My af;
9tevergeefs vereer hulle My,
want hulle onderrig as leerstellings die voorskrifte van mense.’

Rom 2:13
13Dit is tog nie die blote hoorders van die wet wat voor God regverdig is nie, maar dit is die daders van die wet wat geregverdig sal word. 

Skryf / Vul in

Hieronder is ’n leë strokiesprent – behalwe vir jou geboorte. Begin deur jou geboortedatum in die blokkie in te vul. Nou kan jy die blokkies voor jou geboorte invul – jy kan prentjies daarvan teken of woorde gebruik. Miskien is dit opmerklik dat baie van jou voorsate miskien sendelinge was – dan teken jy dit in die voorgeboorte blokkies. Nou kan jy belangrike momente in jou eie lewe invul – dit help soms om datums of tydperke hieraan te koppel. Teken, skryf, dink voltooi die strokiesprent van jou lewe waarin jy die hoofkarakter is.Geboortedatum:
_ _ _ _ / _ _ / __


Gebed

Geleentheid om te bid; stil te word; te luister …
Waarskynlik het die Here reeds die afgelope paar minute met jou gepraat. Ek wil voorstel dat jy geestelik en emosioneel stil word in die teenwoordigheid van jou hemelse Vader. Verlustig jou in sy teenwoordigheid en in die wete dat jy nie maar net vir Hom ’n nommer is nie, nie maar net nog een van sy kinders nie, maar iemand wat spesiaal is – iemand met ’n besondere doel, iemand wat selfs voor geboorte – inteendeel van voor die skepping af (Ef 1:4-5 4So het Hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou wees, 5nadat Hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos Hy dit volgens sy wil goedgedink het, ) – ’n besondere rol in God se ewigheidsplan moet vervul. Jy is uniek!

Luister na lied

Luister na snit 3 (NEDERIG KNIEL EK) op die ingeslote CD.

Johann Botes – Nederig Kniel ek


Nederig kniel ek voor U neer, Heilige Heer
In aanbidding voor u troon, buig ek, o Heer
Amen
Al my lof en dank aan U, neem dit, o Heer
Ewig is u majesteit, en U regeer
Amen

Skryf / Vul in

Ten slotte – skryf hier neer wat jy beleef wat God vir jou sê…


God het n plan met jou lewe
God het n plan met jou lewe
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 27-29
Kyk wat leer Ps 139:13-18 ons van God se betrokkenheid by ons lewens reg van die begin af! Lees gerus ook: Jes 10:5-6, 15-16; 44:24-28; 45:1.

Ps 139:13-18
13Dit is immers U wat my niere
geskep het,
my in die moederskoot geweef het.
14Ek prys U omdat ek
op ‘n ontsagwekkende,
wonderbaarlike wyse gemaak is.
Wonderbaarlik is u werke
en ek besef dit maar te goed.
15My skelet was nie vir U verborge
toe ek in die geheim gemaak is nie,
toe ek kunstig geweef is
in die dieptes van die aarde.
16U oë het my vormloosheid gesien.
En in u •boekrol is hulle almal
opgeteken –
dae wat beplan is,
toe nie een daar was nie.
17En vir my, hoe kosbaar
is u gedagtes, o God –
hoe oorweldigend
is die volle getal daarvan!
18As ek dit tel,
is dit meer as die sand.
Word ek wakker,
dan is ek steeds by U.

Jes 10:5-6
5“Wee Assirië,
die stok van my toorn!
My verontwaardiging –
‘n staf is dit in hulle hand.
6Teen ‘n nasie, vervreem van God,
stuur Ek hom;
teen die volk op wie my gramskap rus,
gee Ek hom volmag,
om oorlogsbuit te roof
en buit te maak,
om van hulle ‘n vertrapte ding,
soos die kleigrond van strate,
te maak.

15-16
15Kan ‘n byl spog teen die een
wat met hom kap;
of kan ‘n saag hom groot hou
teen die een wat met hom saag,
asof ‘n stok die een swaai
wat hom optel,
of ‘n staf die een optel
wat nie hout is nie?
16Daarom sal die Heer, die Here,
Heerser oor alle magte,
onder Assirië se vet mense
‘n uitterende siekte instuur,
en onder sy geëerdes
sal ‘n brand uitbreek
wat soos ‘n egte vuur sal brand.

44:24-28
24So sê die Here, jou losser,
Hy wat jou in die moederskoot
al gevorm het:
“Ek is die Here
wat alles gemaak het,
wat alleen die hemel oopspan,
wat die aarde uitbrei
– wie was by My? –
25wat die voortekens
van orakelpriesters verydel,
wat van voorspellers gekke maak,
wat wyses laat terugdeins
en hulle kennis belaglik maak,
26wat die woord
van sy dienskneg bevestig,
wat die plan
van sy boodskappers uitvoer,
die Een wat oor Jerusalem sê,
‘Sy sal bewoon word,’
en oor die dorpe van Juda,
‘Hulle sal herbou word,
Ek sal sy puinhope weer oprig,’
27die Een wat vir die diepsee sê,
‘Word droog!
Jou seestrome gaan Ek drooglê,’
28die Een wat oor Kores sê,
‘Hy is my herder;
en alles wat Ek wil, sal hy uitvoer,’
deur oor Jerusalem te sê,
‘Sy sal herbou word,’
en die •tempel –
‘sy fondament sal gelê word.’ ”

45:1
451“So sê die Here vir sy gesalfde,
vir Kores,
wie se regterhand Ek vasgegryp het
om nasies voor hom te verslaan,
deur konings te ontwapen
om voor hom deure oop te maak,
sodat poorte nie vir hom
gesluit sal bly nie,

Wenk

WENK: Dit is goed om in woorde te probeer neerskryf wat jy as jou lewensdoel sien – jy sou dit ook ’n lewensmissie kon noem. Dit help om van tyd tot tyd weer daarna te kyk, daaroor te bid en besin – en dalk verstellings aan te bring as jy daarvan oortuig is.
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za