Week 7 Dag 35 – Die Kiem- Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

In 1 Kor 3:6-7 sê Paulus: “ dit is God wat laat groei” en dan verwys hy hier na saad wat gesaai of geplant word, natgegooi word en wat groei. Wanneer ons van groei in God se Koninkryk praat, geld presies dieselfde beginsel.

1 Kor 3:6-7
6Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar God het laat groei. 7Daarom is nóg hy wat plant, nóg hy wat natgooi iets, maar slegs God wat laat groei.

Gebed

Omdat alles uit God, deur God en tot God is, is dit belangrik dat jy nou eers sal stil word in sy teenwoordigheid, jouself vir die volgende paar minute afsonder en net op Hom sal fokus. Bid nou Ps 8 en dit wat die Heilige Gees in jou gedagtes plaas. Eer en aanbid Hom vir Wie Hy is.

PS 8

81Vir die •musiekleier. Op Haghittiet. ‘n Psalm. Van Dawid.
2Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam
oor die hele aarde,
U wat u luister
bo die hemelruim vestig.
3Deur die mond van kleuters en suigelinge
het U mag gevestig, vanweë u teenstanders,
om vyande en wraakgieriges stil te maak.
4Wanneer ek na u hemelruim kyk,
die werk van u vingers,
die maan en die sterre
wat U gevestig het –
5wat is ‘n mens dan dat U aan hom dink,
‘n mensekind dat U aan hom aandag skenk?
6U het hom net minder
as ‘n hemelse wese gemaak;
U het hom met eer en majesteit gekroon.
7U laat hom heers oor die werk
van u hande;
U het alles onder sy voete gestel:
8al die kleinvee en beeste,
ja, selfs die diere van die veld,
9die voëls van die hemel,
en die visse van die see wat verbytrek
op hulle roetes deur die oseane.
10Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam
oor die hele aarde!

Lees die Skrif

Lees Matt 10:18-20; Luk 24:45-49; Hand 2:47; 9:27-31 en wees oop (ontvanklik) vir die inspraak en leiding van die Heilige Gees.

Matt 10:18-20;

18Voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. 19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.

Luk 24:45-49;

45Daarop het Hy hulle verstand daarvoor geopen om die Skrifte te verstaan, 46en vir hulle gesê: “So staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en dat in sy Naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, 48en getuies van hierdie dinge wees. 49En kyk, Ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word.”

Hand 2:47;

47Hulle het God bly prys, en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg.

Hand 9:27-31

27Barnabas het hom egter gaan haal en na die •apostels geneem, en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, dat Hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die Naam van Jesus gepreek het. 28Saam met hulle het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die Naam van die Here gepreek. 29Hy het ook met die Helleniste gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. 30Maar toe die broers dit agterkom, het hulle hom na Caesarea geneem en na Tarsus weggestuur.

31Die •kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontsag voor die Here geleef, en met die bemoediging van die Heilige Gees, het hulle getalle toegeneem.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Jes 10:5-16; Joh 6:37, 39, 44; 17:2, 6, 9, 24; Hand 10:19; 11:15-18; Ef 1:13; 3:6.

Jes 10:5-16;

5“Wee Assirië,
die stok van my toorn!
My verontwaardiging –
‘n staf is dit in hulle hand.
6Teen ‘n nasie, vervreem van God,
stuur Ek hom;
teen die volk op wie my gramskap rus,
gee Ek hom volmag,
om oorlogsbuit te roof
en buit te maak,
om van hulle ‘n vertrapte ding,
soos die kleigrond van strate,
te maak.
7Maar hy het dit nie so bedink nie,
sy hart het dit nie so beplan nie;
want sy voorneme was
om uit te delg,
om tallose nasies uit te roei.
8Hy het immers gesê,
‘Is my bevelvoerders
nie almal konings nie?
9Is Kalno nie soos Karkemis,
en Hamat soos Arpad
of Samaria soos Damaskus nie?
10Soos my hand die koninkryke
van nuttelose afgode bekom het,
hulle wie se gesnede beelde
dié van Jerusalem
en Samaria oortref het –
11sal ek dan nie met Jerusalem
en haar afgode maak
net soos ek met Samaria
en haar nuttelose afgode gemaak het nie?’ ”

12En dan, wanneer my Heer al sy werk op die berg Sion en in Jerusalem voltooi het, sal Hy afreken met die vrug van die grootheidswaan van die koning van Assirië en met die verwaande blik in sy oë, 13omdat hy gesê het:

“Met die krag van my hand
het ek opgetree,
en in my wysheid –
ja, ek het insig.
Ek verwyder die grense van volke,
hulle voorraadkamers plunder ek,
en, as die sterke, slaan ek
wie op trone sit, neer.
14Asof dit ‘n voëlnes is,
het my hand die rykdom
van die volke bekom;
soos mens eiers insamel
wat in ‘n nes agtergelaat is,
het ek die hele aarde ingesamel.
Daar was nie ‘n vlerk wat geklap het,
‘n bek wat oopgegaan
of getjirp het nie.”
15Kan ‘n byl spog teen die een
wat met hom kap;
of kan ‘n saag hom groot hou
teen die een wat met hom saag,
asof ‘n stok die een swaai
wat hom optel,
of ‘n staf die een optel
wat nie hout is nie?
16Daarom sal die Heer, die Here,
Heerser oor alle magte,
onder Assirië se vet mense
‘n uitterende siekte instuur,
en onder sy geëerdes
sal ‘n brand uitbreek
wat soos ‘n egte vuur sal brand.

Joh 6:37, 39, 44;

37Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My kom, en Ek sal die een wat na My kom, nooit verstoot nie; 

39En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: Dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie ‘n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek.

44Niemand kan na My kom as die Vader, wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan.

Joh 17:2, 6, 9, 24;

2net soos U aan Hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat Hy aan elkeen wat U aan Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

6“Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. 

9“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

24Vader, Ek wil hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het, omdat U My van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het.

Hand 10:19;

19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek.

Hand 11:15-18;

15En toe ek begin praat, het die Heilige Gees op hulle neergedaal, net soos aanvanklik ook op ons. 16Ek het egter die woord van die Here onthou, toe Hy gesê het, ‘Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.’ 17As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie was ek dan dat ek God sou verhinder?” 18Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: “So het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.”

Ef 1:13;

13In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid,
die evangelie van julle verlossing,
gehoor en tot geloof gekom het,
verseël met die Heilige Gees, wat beloof is.

EF 3:6

6Laat niemand julle verlei met niksseggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid.

Skryf / Vul in

Dink ’n bietjie na oor die vraag: “Wie is eintlik aan die werk in God se Koninkryk – God self, of sy Kerk (= mense)?”


Lees die Skrif

Vergelyk ook Jes 10:5, 15-16 waar God selfs ʼn heidennasie as instrument gebruik – en hulle nie sy hand in hul lewens kon raaksien en sy hart kon hoor klop nie In die Nuwe Testament hoor ons duidelik dat ware (numeriese) groei die resultaat is van die Missio Dei (die sendinghart van God).

Jes 10:5, 15-16

5“Wee Assirië,
die stok van my toorn!
My verontwaardiging –
‘n staf is dit in hulle hand.

15Kan ‘n byl spog teen die een
wat met hom kap;
of kan ‘n saag hom groot hou
teen die een wat met hom saag,
asof ‘n stok die een swaai
wat hom optel,
of ‘n staf die een optel
wat nie hout is nie?
16Daarom sal die Heer, die Here,
Heerser oor alle magte,
onder Assirië se vet mense
‘n uitterende siekte instuur,
en onder sy geëerdes
sal ‘n brand uitbreek
wat soos ‘n egte vuur sal brand.

Jare gelede vra ’n groep leraars opgewonde en vol verwagting vir Mel Tari (toe ’n leraar van Indonesië) of hy reken dat hulle land ryp is vir herlewing. Sy antwoord het hul tot diepe selfondersoek geskok toe hy sê: “Nee, want die Kerk in hierdie land moet eers tot bekering kom!” As verduideliking vir sy antwoord, vra Mel Tari toe wat hulle sou doen as 200 000 van hul vyande (’n bevolkingsgroep van die buurland met wie hulle in ’n oorlog gedompel was) tot bekering sou kom en by hul kerk (denominasie) sou wou aansluit?

Soms bid ons mooi dinge , sónder om bereid te wees om self die instrumente te wees waardeur God ons gebede verhoor. Dan staan ons, as Kerk, as struikelblokke in sy pad en moet óns eers tot bekering kom voordat Hy ons tot sy eer in sy diens kan gebruik (Hand 10:1-11:4, 18).

Hand 10:1-11:4, 18

PETRUS EN CORNELIUS

101Daar was ‘n man in Caesarea bekend as Cornelius, ‘n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. 2Hy, en ook sy hele huis, was godsdienstig en godvresend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. 3Hy het teen die negende uur van die dag in ‘n visioen duidelik ‘n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê: “Cornelius!” 4Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra: “Wat is dit, Meneer?” Toe antwoord hy hom: “Jou gebede en jou liefdadigheid het tot ‘n gedenkoffer voor God opgestyg. 5Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as •Petrus, te gaan haal. 6Hy gaan tuis by ‘n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan.” 7Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en ‘n godvresende soldaat, een van hulle wat hom dien, 8en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe.

9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, het Petrus teen ongeveer die sesde uur na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. 10Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. 11Hy sien toe die hemel geopen, en iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. 12Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. 13Toe kom daar ‘n stem tot hom: “Staan op, Petrus, slag en eet!” 14Maar Petrus het geantwoord: “Onder geen omstandighede nie, Here! Want ek het nog nooit iets wat besoedel of •onrein is geëet nie.” 15Maar die stem het weer, ‘n tweede keer, na hom gekom: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.” 16Dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem.

17Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het, kon beteken, toe die mans wat deur Cornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. 18Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuisgaan. 19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 20Maak gereed, klim af en gaan sonder aarseling saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.” 21En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: “Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?” 22En hulle het geantwoord: “Cornelius, die centurio, ‘n regverdige en godvresende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur ‘n heilige engel ‘n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde.” 23Toe het Petrus hulle binnegenooi en as gaste verwelkom.

En nadat hy die volgende dag gereedgemaak het, het hy saam met hulle vertrek, en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. 24Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte, en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. 25Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. 26Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: “Staan op, ek self is ook net ‘n mens.” 27En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. 28Hy het vir hulle gesê: “Julle weet dat dit vir ‘n Joodse man verbode is om met iemand van ‘n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. 29Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?” 30Cornelius antwoord toe: “Vier dae gelede was ek teen hierdie tyd, op die negende uur, besig om in my huis te bid. Opeens staan daar toe ‘n man in ‘n stralende gewaad voor my 31en sê, ‘Cornelius, jou gebed is verhoor en jou liefdadigheid het voor God in herinnering gekom. 32Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is ‘n gas van Simon, die leerlooier, by ‘n huis langs die see.’ 33Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur, en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is.”

PETRUS SE TOESPRAAK BY CORNELIUS

34Petrus het toe begin praat en gesê: “Ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, 35maar dat die mens wat ontsag vir Hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir Hom aanvaarbaar is. 36Dít is die boodskap wat Hy vir die kinders van Israel gestuur het toe Hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het: Hy is die Here van alle mense. 37Julle weet wat dwarsdeur Judea gebeur het – dit het begin in Galilea, ná die doop wat Johannes verkondig het – 38hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees, omdat God met Hom was. 39Ons is getuies van alles wat Hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang. 40Vir Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy verskyn – 41nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is – aan ons wat saam met Hom geëet en gedrink het nadat Hy uit die dood opgestaan het. 42En Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as Regter oor die lewendes en die dooies. 43Oor Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, deur sy Naam vergewing van sondes ontvang.”

DIE HEILIGE GEES AAN HEIDENE

44Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdaal. 45Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met •Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. 46Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus: 47“Niemand kan tog verhinder dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie?” 48En hy het opdrag gegee dat hulle in die Naam van Jesus •Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog ‘n paar dae aan te bly.

PETRUS SE VERANTWOORDING IN JERUSALEM

111Die •apostels en die broers dwarsdeur Judea het gehoor dat ook die heidene die woord van God aanvaar het. 2Toe •Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is, met hom geargumenteer 3en gesê: “Jy was by onbesnede mans aan huis en het saam met hulle geëet.” 4Daarop het Petrus dit soos volg stap vir stap vir hulle begin uitlê: 

18Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: “So het God dus ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.”

As ons die rol van die Kerk in God se verlossingsplan reg wil verstaan, moet ons eers God se hartklop volgens Joh 3:16 hoor. Soms moet die Kerk eers tot bekering kom voordat sy gereed is om ’n instrument in God se hand wees en nie ’n struikelblok in sy pad nie! (Vgl ook Hand 10:13-15, 34.)

Skryf / Vul in

Wat sê die Here nou vir jou persoonlik?


Dink na / Besin

Dink aan praktiese voorbeelde waar jy tot nou toe versuim het om jou knie (of wil) voor God (se wil) te buig. Bely die sonde van opstandigheid en versuim en aanvaar God se vergifnis daarvoor (Ps 32:1-7).

321Van Dawid. ‘n Maskiel.
Gelukkig is die een
wie se oortreding vergewe,
wie se sonde bedek is.
2Gelukkig is die mens
vir wie die Here
sondeskuld nie toereken nie,
en in wie se gees geen bedrog is nie.
3Toe ek stilgebly het,
het my gebeente broos geword
onder my gekreun die hele dag.
4Ja, dag en nag was u hand
swaar op my;
my lewenskrag het weggekwyn
soos in die hitte van die somer. •Sela
5My sonde het ek teenoor U erken;
my sondeskuld het ek nie bedek nie.
Ek het gedink, ek wil my oortredings
teenoor die Here bely,
en U het my sondeskuld vergewe. Sela
6Dit is waarom elke getroue
volgeling tot U moet bid
terwyl die geleentheid daar is.
Die geluid van ‘n groot watervloed
sal hom nie bereik nie.
7U bied vir my beskutting;
U vrywaar my van nood;
met jubelkrete van bevryding
omring U my. Sela

Vra ook die Heilige Gees om jou van ander sondes in jou lewe te oortuig sodat jy dit kan bely, laat staan en ’n effektiewe instrument in God se hand kan wees (Ps 97:10).

10Julle wat die Here liefhet,
moet die kwaad haat.
Hy beskerm die lewe
van sy troue volgelinge;
uit die hand van goddeloses
red Hy hulle.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Spr 28:13; Matt 5:23-24; Mark 11:25; Joh 16:8-14; Rom 6:1-23; Heb 10:17-18; 1 Joh 1:8-9.

Spr 28:13;

13Wie sy oortredings bedek,
sal nie sukses behaal nie;
maar hy wat dit bely en dit laat vaar,
ervaar ontferming.

Matt 5:23-24;

23“En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, 24laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.

Mark 11:25;

25En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

Joh 16:8-14;

8En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van •geregtigheid en van oordeel:

9“Van sonde,
omdat hulle nie in My glo nie;
10van geregtigheid,
omdat Ek na die Vader gaan
en julle My nie meer sal sien nie;
11van oordeel,
omdat die heerser van hierdie wêreld
reeds geoordeel is.

12“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. 13Maar wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die volle waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself praat nie, maar Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. 14Hy sal My verheerlik omdat Hy dit wat Hy van My sal ontvang, aan julle bekend sal maak.

Rom 6:1-23;

DOOD VIR DIE SONDE EN LEWEND VIR GOD

61Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? 2Hoegenaamd nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef?

3Of weet julle nie dat ons wat in •Christus Jesus in gedoop is, in sy dood in gedoop is nie? 4Deur die doop is ons dus saam met Hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons só ‘n nuwe lewe kan lei. 5As ons inderdaad met Hom saamgegroei het in ‘n dood soos syne, sal ons ook met Hom saamgroei in ‘n opstanding soos syne. 6Dit weet ons: dat ons ou mens saam met Hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. 7Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. 8As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal leef. 9Ons weet dat Christus, nadat Hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie – die dood het nie meer seggenskap oor Hom nie. 10Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 11Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God.

ALLES TOT BESKIKKING VAN GOD

12Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. 13Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julleself tot beskikking van God, en julle ledemate as wapens van •geregtigheid tot beskikking van God. 14Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie; julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade.

15Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie!

16Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is óf slawe van die sonde, wat tot die dood lei, óf slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. 17Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is; 18vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword 19– ter wille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme – want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. 20Want toe julle nog slawe van die sonde was, was julle nie aan geregtigheid gebonde nie.

21Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. 22Maar, noudat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. 23Want die loon van die sonde is die dood; maar die genadegawe van God is die ewige lewe in •Christus Jesus ons Here.

Heb 10:17-18;

17“Aan hulle sondes
en aan hulle wettelose dade
sal Ek glad nie meer dink nie.”
18Waar daar vergifnis hiervoor is, word ‘n offer vir sondes nie meer gebring nie.

1 Joh 1:8-9

8As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. 9As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig.

Skryf / Vul in

Dink na oor die volgende stellings en skryf jou indrukke daaroor neer:

Numeriese groei is ’n belangrike merkteken van die ware Kerk.


Die gemeente se hunkering na numeriese groei wys na sy
Sentrum, Jesus Christus.


Dis die gemeente se aard om daarna te hunker dat meer en meer mense tot aanbidding van God sal kom.


Numeriese groei is ten diepste die gevolg van die Missio Dei
(God se sending). (Vgl Joh 3:16; Hand 13:46-52.)

Hand 13:46-52

46Maar Paulus en Barnabas het prontuit vir hulle gesê: “Die woord van God moes eerste aan júlle verkondig word. Maar aangesien julle dit verwerp en julleself nie die ewige lewe werd ag nie, kyk, nou wend ons ons tot die heidennasies. 47Want so het die Here dit aan ons opgedra:
“ ‘Ek het jou aangewys
as ‘n lig vir die nasies,
sodat jy verlossing kan bring
tot aan die uiteindes van die aarde.’”
48Toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here. En diegene wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. 49Die woord van die Here het deur die hele landstreek versprei. 50Die Jode het egter die godsdienstige vroue uit die vooraanstaande kringe en ook die leiers van die stad aangehits, en hulle het ‘n vervolging teen Paulus en Barnabas ontketen en hulle uit hulle gebied verdryf. 51Hulle het toe die stof van hulle voete afgeskud as getuienis teen die stad en na Ikonium vertrek. 52Die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.

  • Wat sê dit van jou gemeente?
  • Wat sê dit van jou lewe?

Gebed

Vertel God wat op jou hart is.

Week 7 Dag 35 Ware groei is die resultaat van Missio Dei
Week 7 Dag 35 Ware groei is die resultaat van Missio Dei
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 138-144
Lees gerus Matt 28:19; Rom 1:16; 3:23-26, 28-31; Rom 10:9-15; 15:20; Fil 2:13; 1 Tim 2:1-7; 2 Tim 2:2; 3 Joh :5-8.

Matt 28:19;
19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,

Rom 1:16;
16Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek.

Rom 3:23-26, 28-31;
23Almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle; 24en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. 25-26God het Hom, deur sy bloed, daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid; want so het Hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en dié wat in Jesus glo, regverdig te verklaar.

28Ons is immers daarvan oortuig dat ‘n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. 29Of is God net die God van Jode? Is Hy nie ook God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode, 30aangesien dit een God is wat besnedenes op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenes deur die geloof. 31Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie! Trouens, ons bevestig die wet.

Rom 10:9-15; 15:20;

9Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. 10Want met die hart glo ons, en word so regverdig verklaar; met die mond bely ons, en word so verlos. 11Die Skrif sê tog: “Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaamd staan nie.” 12Dit maak inderdaad geen verskil of jy ‘n Jood of ‘n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here, en Hy deel sy rykdom uit aan almal wat Hom aanroep. 13Want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.”

14Hoe kan hulle Hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in Hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? 15En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: “Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig!”

Rom 15:20
20So het ek my dit ten doel gestel om die evangelie te verkondig, nie waar Christus reeds bekend was en ek dus op iemand anders se fondament sou bou nie,

Fil 2:13;
13Want Hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos Hy dit goedvind, is God. 

1 Tim 2:1-7;

21Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, 2vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons ‘n rustige en stil lewe, in alle godvresendheid en waardigheid, kan lei. 3Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom.

5Want daar is een God,
en een Middelaar tussen God en die mense:
die mens •Christus Jesus,
6wat Homself as losprys vir almal gegee het,

tot getuienis op die bestemde tyd.7Hiervoor is ek aangestel as prediker en •apostel – ek praat die waarheid, ek lieg nie – as leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig.

2 Tim 2:2;
2en dra dit wat jy deur baie getuies van my gehoor het, oor aan betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook ander te onderrig. 

3 Joh 1:5-8
5Geliefde, jy tree getrou op in wat jy ook al vir die broers doen, en dit terwyl hulle vir jou vreemdelinge is. 6Hulle het voor die •gemeente van jou liefde getuig. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op ‘n manier wat God waardig ag. 7Want ter wille van die Naam, het hulle uitgegaan, sonder om iets van die heidene te ontvang. 8Ons behoort sulke mense daarom goed te ontvang, sodat ons medewerkers van die waarheid kan wees.

Wenk

WENK: Dink hoe God jou kan gebruik om ’n inset te lewer in jul gemeente se fokus op die uitbreiding van God se Koninkryk – ook deur die groei van jul plaaslike gemeente.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading