Week 8 Dag 39 – As jy dit nie het nie… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Jy ken seker die Onse Vader-gebed wat Jesus in Matt 6:9-13 vir sy dissipels geleer het uit jou kop? Miskien kan jy nog soos in jou Sondagskooldae jou oë toeknyp, die gebed aframmel en uitasem by die Amen uitkom. Maar pasop Iemand het by geleentheid gesê jy moet weet dat wanneer jy met God in gebed praat, Hy jou SAL antwoord…

Gebed

Verwag daarom dat God jou sal antwoord – ook wanneer jy nou jouself voor Hom gaan blootstel om as klei in die Pottebakker se hande, gevorm te word. Deel met Hom jou vrae (vrese?), pyne en seerkry wanneer dit kom by die verhoudings in jou lewe – met God, maar ook met jou huweliksmaat, kollegas, familie, vriende of jou naaste met wie jy te doen kry. Vra dan ook vir die leiding van sy Heilige Gees deur sy Woord.

Lees die Skrif

Lees Matt 18:21-35 en Luk 6:37 biddend in ’n gees van afhanklikheid.

Matt 18:21-35

21Toe het •Petrus nader gekom en Hom gevra: “Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe keer toe?” 22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie tot sewe keer nie, maar tot sewentig maal sewe keer.

23“Daarom is die •koninkryk van die hemele soos ‘n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. 24Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat tienduisend talent verskuldig was, na hom gebring. 25Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die heer beveel dat hy, asook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. 26Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, ‘Wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. 28Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom honderd denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, ‘Betaal terug wat jy skuld!’ 29Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, ‘Wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal.’ 30Maar hy wou nie – inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal.

31“Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. 32Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, ‘Jou slegte slaaf! Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. 33Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie?’ 34En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. 35So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Luk 6:37

37“Moenie oordeel nie, dan sal ook julle beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Vergeef, dan sal julle ook vergewe word.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Kol 3:12-15.

Kol 3:12-15

12Daarom, omdat julle God se uitverkore •heiliges en geliefdes is, beklee julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. 13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. 14Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. 15Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar.

Skryf / Vul in

Wat hoor jy by God? Wat verstaan jy uit die gedeelte wat jy gelees het?


Lees die Skrif

Lees nou ook Matt 6:9-15.

Matt 6:9-15

9“Só moet julle dan bid:
“Ons Vader wat in die •hemele is,
laat u Naam geheilig word.
10Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel, so ook op die aarde.
11Gee ons vandag ons daaglikse brood.
12En vergeef ons ons skulde,
soos ook ons hulle vergeef
wat teenoor ons skuldig staan.
13En bring ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. •Amen.

14“Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Spr 19:11; Jes 58:1-14; 59:1-2.

Spr 19:11;

11Die skranderheid van ‘n mens
maak hom geduldig,
en dit is vir hom ‘n eer
om ‘n oortreding oor te sien.

Jes 58:1-14

581“Roep hard uit!
Moenie terughou nie!
Verhef jou stem soos ‘n •ramshoring!
Maak aan my volk
hulle oortredings bekend,
aan die huis van Jakob
hulle sonde!
2Vir My raadpleeg hulle dag ná dag;
kennis van My weë begeer hulle.
Soos ‘n nasie wat geregtigheid uitleef
en nie afwyk van sy God
se beslissings nie,
vra hulle My oor
regverdige beslissings;
die nabyheid van God begeer hulle.
3‘Waarom vas ons,
maar U sien dit nie raak nie,
verootmoedig ons ons,
maar U merk dit nie op nie?’
Kyk, op julle vasdag
kry julle kans vir besigheid,
en jaag julle al julle werknemers aan.
4Kyk, net om te twis
en rusie te maak, vas julle,
en om genadeloos
met die vuis te slaan.
Julle vas nie vandag om julle stem
in die hoogte te laat hoor nie.
5Is die vas wat Ek verkies dan so,
‘n dag van verootmoediging
vir ‘n mens?
Is dit om die hoof te buig soos ‘n biesie,
en in sak en as te lê?
Is dit wat julle vas noem?
is dit ‘n dag wat die Here
se goedkeuring wegdra?
6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”

8Dan sal jou lig deurbreek
soos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.
11Die Here sal jou voortdurend lei;
in dor plekke sal Hy jou keel verkwik,
jou gebeente sal Hy sterk maak.
Jy sal soos ‘n natgeleide tuin wees,
soos ‘n waterbron waarvan
die water nie teleurstel nie.
12Sommige uit jou sal die oeroue
puinhope herbou,
die fondamente van geslagte gelede
sal jy weer oprig.
Jy sal genoem word:
die een wat bresse toebou,
die een wat paaie herstel,
sodat mense daar kan woon.
13As jy jou voet terughou
van die Sabbat,
jou daarvan weerhou
om te doen wat jy wil
op my heilige dag,
en die Sabbat ‘n vreugde noem,
eerbied toon vir dit wat heilig is
vir die Here,
die dag eer deur nie te doen
wat jy gewoonlik doen nie,
deur nie geleentheid te vind
om jou besigheid te doen
en ‘n saketransaksie
te bespreek nie,

14dan sal jy jou vreugde vind
by die Here.
“Ek sal jou laat ry op die hoogtes
van die aarde.
Ek sal jou die erfenis van jou vader
Jakob laat geniet.”
Ja, die mond van die Here
het gespreek.

Jes 59:1-2.

591Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,
dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;

Skryf / Vul in

Lees Matt 6:11-15(sien bo) weer stadig deur. Hoe verstaan jy dit? Wat sê Jesus hier?(Miskien selfs méér as wat sommige teoloë wil aanvaar.)


Dink na / Besin

Vers 12 sê iets wat jy nie ondeurdag vir God moet vra nie: “ …vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.” Dink ʼn bietjie. Kan jy, met ’n skoon gewete, deur al die herinneringe van mense wat jy ken (of dalk ooit geken het), blaai en sê dat jy dié wat jou seergemaak of te na gekom het, onvoorwaardelik vergewe het? Kan jy aan jou medegelowiges by die gemeente of kleingroep dink en eerlik sê dat jy geen kwade gevoelens koester nie? Want as jy nie kan nie, verstaan ek uit hierdie gedeelte, dat God jou oortredinge dan ook nie vergewe nie (Matt 6:14-15). Dit is soos ’n handgranaat – as jy dit nie van jou weggooi nie (verkieslik so vêr as moontlik), ontplof dit in jou eie hand. Die ander persoon kom niks oor nie, maar jy sit met bitter gevolge. Die wyse Salomo sê ’n verstandige mens stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Hy het toe reeds geweet dat dit dom is om nie te vergeef nie.

Miskien het jy lank reeds vir God gevra om jou sondes te vergewe, maar ontdek dit dan steeds op jou eie skouers. Dalk ervaar jy steeds die las, want jy weier om jou broer sy oortreding te vergeef? In Jes 58:1-3; 59:2 blyk dit verder dat God soms nie luister na ons pleidooie nie – oor ons eie oortredings!

Skynbaar het die rabbi’s in die tyd van Jesus, na aanleiding van Amos 2:6(
6So sê die Here:
“Oor drie oortredings van Israel,
ja, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie;
omdat hulle regverdiges
vir geld verkoop
en behoeftiges
vir ‘n paar sandale.
)

, aangevoer dat dit billik is om drie tot vier keer te vergewe. Petrus neem dit ’n bietjie verder en vra vir die Here of sewe maal genoeg sou wees – amper twee keer soveel soos die samelewing vereis. Ek vermoed dat Jesus se antwoord hom bietjie onkant betrap het. Sewentig maal sewe keer! En moenie dink Jesus bedoel 490 keer nie! Nee, sy antwoord beteken jy moet onophoudelik, elke keer, oneindig baie kere vergewe.

Lees die Skrif

Lees Ps 25:6-11; 79:9

Ps 25:6-11;

ז ZAJIN

6Dink aan u barmhartigheid
en u troue liefde, Here,
want dit is van altyd af daar.

ח GET

7Aan die sondes van my jeug
en my oortredings
moet U nie dink nie;
dink aan my in u troue liefde,
omdat U goed is, Here.

ט TET

8Die Here is goed en reg,
daarom leer Hy sondaars die pad.

י JOD

9Mag Hy verdruktes lei in wat reg is;
mag Hy hulle sy pad leer.

כ KAF

10Al die paaie van die Here
is troue liefde en waarheid
vir hulle wat hou by sy verbond
en sy bepalings.

ל LAMED

11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe my sondeskuld,
want dit is groot.

Ps 79:9

9Help ons, o God wat ons verlos,
ter wille van die eer van u Naam.
Red ons en bedek ons sondes,
ter wille van u Naam.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Ps 103; Miga 7:18-19.

Ps 103;

1031Van Dawid.
Loof die Here, o my siel,
ja, alles wat in my is,
sy heilige Naam!
2Loof die Here, o my siel,
en moenie enige van sy weldade
vergeet nie –
3Hy wat al jou sondeskuld vergewe,
wat al jou siektes genees,
4wat jou lewe vrykoop van die graf,
jou kroon met troue liefde
en ontferming,
5wat jou begeerte
met die goeie versadig.
Soos ‘n arend word jou jeug
dan weer nuut.
6Die Here handhaaf geregtigheid,
die regte van almal wat verdruk word.
7Hy het sy weë aan Moses geopenbaar,
aan die Israeliete sy dade.
8Barmhartig en genadig is die Here,
geduldig en oorvloedig
in troue liefde;
9Hy beskuldig nie vir ewig nie,
en bly nie vir altyd toornig nie.
10Hy behandel ons nie ooreenkomstig
ons sonde nie
en vergeld ons nie ooreenkomstig
ons sondeskuld nie;
11want so hoog as wat die hemel
bo die aarde is,
so troon sy troue liefde uit bo dié
wat vir Hom ontsag het.
12So ver as wat die ooste verwyder
is van die weste,
so ver verwyder Hy ons oortredings
van ons.
13Soos ‘n vader hom ontferm
oor kinders,
so ontferm die Here Hom
oor dié wat vir Hom ontsag het;
14want Hy, Hy weet waarvan
ons gemaak is,
Hy hou in gedagte dat ons
maar stof is.
15‘n Mens, soos gras is sy lewensdae,
soos ‘n veldblom, so bloei hy.
16As die wind oor hom waai,
is hy nie meer daar nie
en sy plek ken hom nie meer nie.
17Maar die troue liefde van die Here
is van altyd af en vir ewig oor hulle
wat vir Hom ontsag het,
en sy geregtigheid geld
vir die kinders se kinders,
18vir hulle wat sy verbond hou,
en vir hulle wat sy opdragte
in gedagte hou, om dit uit te voer.
19Die Here het in die hemel
sy troon gevestig,
en sy heerskappy strek oor alles.
20Prys die Here,
julle wat sy boodskappers is,
sterk helde wat sy woord uitvoer
deur sy bevel te gehoorsaam.
21Loof die Here, al sy hemelse magte,
sy dienaars wat sy wil volbring.
22Loof die Here,
alles wat Hy gemaak het,
op al die plekke waar Hy heers!
Loof die Here, o my siel!

Miga 7:18-19

18Wie is ‘n God soos U?
U is ‘n God wat skuld vergewe,
wat by die oortreding verbygaan
tot voordeel van die oorblyfsel
van sy eiendom,
wat nie vir altyd vasklem
aan sy toorn nie,
maar wat vreugde vind in troue liefde,
19wat ons weer genadig sal wees,
ons skuld sal vertrap.
U sal al ons sondes in die dieptes
van die see gooi.

Skryf / Vul in

Let veral op die REDE wat Dawid aanvoer vir vergifnis. Skryf neer watter leiding jy in hierdie verband by die Gees kry.


In Ps 25:11 vra Dawid vir God om sy sondes te vergewe – om sy Naam ontwil. Asaf vra in Ps 79:9 vergifnis van sonde ter wille van God se Naam. (Vgl ook Eseg 20:9.9Maar Ek het toe ter wille van my Naam opgetree, sodat dit nie ontheilig sou word in die oë van die nasies tussen wie hulle was nie – die nasies voor wie se oë Ek My aan Israel bekend gemaak het met die belofte om hulle uit Egipteland uit te lei.) God se Naam is hier ter sprake – nie in die eerste plek die mens se behoefte (selfs aan vergifnis) nie! Impliseer sy Naam dan vergifnis? God se vergifnis is so volmaak en volledig dat dit selfs herinneringe aan die oortredings uitwis. Hy verwyder ons oortredinge so ver van ons as die ooste verwyderd is van die weste (Ps 103:12). Noord en Suid is identifiseerbare plekke op die aarde, maar by Wes en Oos sal jy nooit uitkom nie. Net so sal jy en jou sondes nie weer bymekaar uitkom, as God dit vergewe het nie. God verwag van ons om, soos Hy, Oos-Wes te vergewe en nie Noord-Suid nie. Jou voortdurende behoefte aan God se genade moet jou juis ’n draer van genade aan ander maak . (Afgelei van anonieme aanhaling.)

Dink na / Besin

Dink ’n bietjie na: God se mense is God se beelddraers. Niemand gaan jou glo dat God skarlakenrooi sonde wit maak soos sneeu en sonde van purperrooi, wit soos wol (Jes 1:18) as jy dit self nie leef nie.

Jes 1:18
18“Kom tog,
laat ons die saak uitpraat!”
sê die Here.
“Al is julle sondes rooi soos karmosyn,
dit sal wit word soos sneeu;
al is dit rooi soos skarlaken,
soos wol sal dit word.

Miskien pas die bekende Engelse spreekwoord “Walk the Talk” baie goed hierby.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Fil 3:1-17

Fil 3:1-17

31Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. 2Waak teen die honde! Waak teen die kwaadstokers! Waak teen die afsnyding!
3Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op •Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie, 4al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer –
5Ek is besny op die agtste dag,
afkomstig uit die volk Israel,
uit die stam van Benjamin,
‘n Hebreër uit die Hebreërs;
wat die wet betref, ‘n •Fariseër,
6wat ywer betref,
‘n vervolger van die •kerk,
wat •geregtigheid op grond van
wetsbeoefening betref,
onberispelik.
7Maar alles wat vir my wins was,
reken ek nou as verlies,
ter wille van Christus.
8Inderdaad reken ek alles as verlies,
ter wille van die uitnemendheid
daarvan om Christus Jesus,
my Here, te ken.
Ter wille van Hom,
het alles vir my ‘n verlies geword,
en beskou ek dit as vullis,
sodat ek Christus as wins kan verkry,
9en in Hom bevind kan word –
nie met my eie geregtigheid
op grond van die wet nie,
maar met die geregtigheid
deur geloof in Christus,
die regverdiging wat van God kom,
deur die geloof –
10en sodat ek Christus kan ken,
die krag van sy opstanding,
en die verbondenheid met sy lyding,
deur aan sy dood gelykvormig te word,
11en ek so, hoe dan ook,
die opstanding uit die dood kan bereik.

12Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. 13Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê. 14Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. 15Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink; maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. 16In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het.

17Broers, volg dan my voorbeeld, en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het, 

Gebed

Die Here het met jou gepraat deur sy Woord en Gees. Nou kan jy met Hom in gebed praat en dit prakties toepas en uitleef tot eer van sy Naam. Vertel Hom wat op jou hart is,,,

Week 8 Dag 39 Gebroke verhoudings
Week 8 Dag 39 Gebroke verhoudings
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 165-172
Lees gerus Ps 25; Jes 58; 59; Matt 5:23-24; 18:15-35; Mark 11:25; Luk 17:3-4 ; Rom 2:1-11; 1 Kor 13:4-7; 2 Kor 5:14-6:1; Kol 3:13, 18- 21.

Ps 25;

251Van Dawid.

א ALEF

Na U, Here, hunker ek.

ב BET

2My God, op U vertrou ek;
laat my tog nie beskaamd staan nie;
laat my vyande nie oor my jubel nie.

ג GIMEL

3Ja, niemand wat op U wag,
sal beskaamd staan nie;
maar hulle wat sonder rede
ontrou is, sal beskaamd staan.

ד DALET

4Here, maak u paaie aan my bekend;
leer my u weë.

ה HE

5Lei my deur u waarheid

ו WAW

en leer my,
want U is die God wat my red;
op U wag ek die hele dag.

ז ZAJIN

6Dink aan u barmhartigheid
en u troue liefde, Here,
want dit is van altyd af daar.

ח GET

7Aan die sondes van my jeug
en my oortredings
moet U nie dink nie;
dink aan my in u troue liefde,
omdat U goed is, Here.

ט TET

8Die Here is goed en reg,
daarom leer Hy sondaars die pad.

י JOD

9Mag Hy verdruktes lei in wat reg is;
mag Hy hulle sy pad leer.

כ KAF

10Al die paaie van die Here
is troue liefde en waarheid
vir hulle wat hou by sy verbond
en sy bepalings.

ל LAMED

11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe my sondeskuld,
want dit is groot.

מ MEM

12Wie is die mens
wat vir die Here ontsag het?
Die Here leer hom die pad
wat hy moet kies.

נ NUN

13Sy lewe verloop voorspoedig
en sy nageslag sal die land besit.

ס SAMEK

14Die Here neem
hulle wat vir Hom ontsag het,
in sy vertroue,
en sy verbond is daar
om hulle te onderrig.

ע AJIN

15My oë bly altyd op die Here,
want dit is Hy wat my voete
uit die vangnet bevry.

פ PE

16Draai U na my en wees my genadig,
want ek is eensaam en magteloos.

צ TSADE

17Die benoudheid van my hart
is oorweldigend;
lei my uit my kwellinge.

ר RESJ

18Sien tog my ellende
en my swaarkry raak
en vergewe al my sonde.
19Kyk na my vyande,
hoe baie hulle geword het;
en hoe fel hulle my haat.

שׁ SJIN

20Beskerm tog my lewe en red my;
laat my nie beskaamd staan nie,
want ek skuil by U.

ת TAW

21Mag onskuld en opregtheid
oor my wag hou,
want ek wag op U.
22Bevry Israel, o God,
van al sy benoudheid.

Jes 58;

581“Roep hard uit!
Moenie terughou nie!
Verhef jou stem soos ‘n •ramshoring!
Maak aan my volk
hulle oortredings bekend,
aan die huis van Jakob
hulle sonde!
2Vir My raadpleeg hulle dag ná dag;
kennis van My weë begeer hulle.
Soos ‘n nasie wat geregtigheid uitleef
en nie afwyk van sy God
se beslissings nie,
vra hulle My oor
regverdige beslissings;
die nabyheid van God begeer hulle.
3‘Waarom vas ons,
maar U sien dit nie raak nie,
verootmoedig ons ons,
maar U merk dit nie op nie?’
Kyk, op julle vasdag
kry julle kans vir besigheid,
en jaag julle al julle werknemers aan.
4Kyk, net om te twis
en rusie te maak, vas julle,
en om genadeloos
met die vuis te slaan.
Julle vas nie vandag om julle stem
in die hoogte te laat hoor nie.
5Is die vas wat Ek verkies dan so,
‘n dag van verootmoediging
vir ‘n mens?
Is dit om die hoof te buig soos ‘n biesie,
en in sak en as te lê?
Is dit wat julle vas noem?
is dit ‘n dag wat die Here
se goedkeuring wegdra?
6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”
8Dan sal jou lig deurbreek
soos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.
11Die Here sal jou voortdurend lei;
in dor plekke sal Hy jou keel verkwik,
jou gebeente sal Hy sterk maak.
Jy sal soos ‘n natgeleide tuin wees,
soos ‘n waterbron waarvan
die water nie teleurstel nie.
12Sommige uit jou sal die oeroue
puinhope herbou,
die fondamente van geslagte gelede
sal jy weer oprig.
Jy sal genoem word:
die een wat bresse toebou,
die een wat paaie herstel,
sodat mense daar kan woon.
13As jy jou voet terughou
van die Sabbat,
jou daarvan weerhou
om te doen wat jy wil
op my heilige dag,
en die Sabbat ‘n vreugde noem,
eerbied toon vir dit wat heilig is
vir die Here,
die dag eer deur nie te doen
wat jy gewoonlik doen nie,
deur nie geleentheid te vind
om jou besigheid te doen
en ‘n saketransaksie
te bespreek nie,
14dan sal jy jou vreugde vind
by die Here.
“Ek sal jou laat ry op die hoogtes
van die aarde.
Ek sal jou die erfenis van jou vader
Jakob laat geniet.”
Ja, die mond van die Here
het gespreek.

Jes 59;

591Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,
dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;
3want julle handpalms
is deur bloed besoedel,
en julle vingers
deur sondeskuld.
Julle lippe praat leuens,
julle tonge prewel ongeregtigheid.
4Niemand beroep hom
op geregtigheid nie,
en niemand bepleit sy saak
met die waarheid nie.
Hulle vertrou op nietighede,
en maak valse uitsprake.
Hulle raak swanger van moeilikheid,
en gee geboorte aan onheil.
5Hulle broei die eiers van kobras uit,
en weef spinnerakke.
Wie van daardie eiers eet, sterf;
en as dit stukkend gedruk word,
peul daar adders uit.
6Hulle spinnerakdrade deug nie
vir klere nie –
met hulle handewerk kan mense
hulleself nie bedek nie.
Hulle handewerk is onheilswerk –
dade van geweld is in hulle hande.
7Hulle voete hardloop na die kwaad;
hulle haas hulle om onskuldige
bloed te vergiet.
Hulle planne is planne van onheil;
daar is verwoesting en vernietiging
op hulle hoofpaaie.
8Die pad van vrede ken hulle nie.
Daar is geen regverdige optrede
op hulle roetes nie.
Hulle maak self hulle paaie
vol kinkels;
niemand wat daarop loop,
ervaar vrede nie.
9Daarom is regverdigheid
ver van ons,
geregtigheid bereik ons nie.
Ons wag op die lig,
maar kyk, daar is duisternis –
op ‘n ligskynsel,
maar ons dwaal in die donker.
10Ons tas soos blindes aan ‘n muur,
asof sonder oë tas ons rond.
Ons slaan helder oordag neer,
asof dit skemeraand is;
ons slaan tussen gesondes neer,
asof ons dooies is.
11Soos bere grom ons almal,
soos duiwe kla ons aanhoudend.
Ons wag op regverdigheid,
maar daar is niks nie –
op verlossing,
maar dit bly ver van ons.
12Want ons oortredings voor U is baie,
ons sonde getuig teen ons.
Ja, ons oortredings is met ons,
en ons sondeskuld – ons ken dit:
13Ons oortree teenoor,
en verloën die Here;
ons draai weg van ons God af
deur te praat oor afpersing
en wat vals is.
Ons het swanger geraak
van leuentaal,
en prewel dit uit die hart.
14So is regverdigheid teruggedwing,
en bly geregtigheid ver weg staan.
Ja, op die dorpsplein
struikel die waarheid,
en openhartigheid
kan nie daar kom nie.
15So gebeur dit dat trou ontbreek.
Wie afwyk van die kwaad,
word beroof.
Die Here sien dit,
en dit is verkeerd in sy oë dat daar
geen regverdigheid is nie.
16Hy het gesien dat daar niemand is nie,
en was verbaas dat niemand tussenbeide tree nie.
Sy voorarm het Hom bygestaan,
en sy geregtigheid,
dit het Hom ondersteun.17Hy het geregtigheid aangetrek

as ‘n harnas,
met die helm van verlossing
op sy hoof.
Hy trek klere van wraak
as sy uitrusting aan;
Hy draai Hom toe in ywer
soos in ‘n mantel.
18Volgens verdienste vergeld Hy:
woede vir sy teenstanders,
en wat hulle verdien, vir sy vyande.
Die eilande vergeld Hy
volgens verdienste.
19In die weste sal hulle ontsag hê
vir die Naam van die Here,
in die ooste vir sy heerlikheid.
Want Hy sal kom soos ‘n rivier
in ‘n vernouing,
wat deur die wind van die Here
voortgedryf word.
20“’n Losser sal na Sion kom;
Hy sal na dié in Jakob kom
wat hulle bekeer van oortredings,”
is die uitspraak van die Here.
21“Wat My betref,
dit is my verbond met hulle,”
sê die Here:
“My Gees wat op jou rus
en my woorde wat Ek
in jou mond gelê het,
sal nie uit jou mond wyk,
of uit die mond
van jou nageslag,
of uit die mond
van jou nageslag se nageslagte nie,
van nou af en vir altyd,” sê die Here.

Matt 5:23-24;
23“En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, 24laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.

Matt 18:15-35;

15“As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. 16As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke saak bevestig mag word. 17As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die •gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die •tollenaar.

18“•Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. 19Verder, amen, Ek sê vir julle: As twee van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. 20Want waar twee of drie in my Naam byeen is, daar is Ek in hulle midde.”

HERHAALDELIKE VERGIFNIS

21Toe het •Petrus nader gekom en Hom gevra: “Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe keer toe?” 22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie tot sewe keer nie, maar tot sewentig maal sewe keer.

23“Daarom is die •koninkryk van die hemele soos ‘n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. 24Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat tienduisend talent verskuldig was, na hom gebring. 25Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die heer beveel dat hy, asook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. 26Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, ‘Wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. 28Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom honderd denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, ‘Betaal terug wat jy skuld!’ 29Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, ‘Wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal.’ 30Maar hy wou nie – inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal.

31“Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. 32Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, ‘Jou slegte slaaf! Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. 33Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie?’ 34En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. 35So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Mark 11:25;
25En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

Luk 17:3-4 ;
 3Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. 4En as hy sewe maal op een dag teen jou sondig, en sewe maal na jou terugkom en sê, ‘Ek het berou’, moet jy hom vergewe.”

Rom 2:1-11;
21Daarom is daar vir jou, o mens, wat oordeel, wie jy ook al is, geen verontskuldiging nie. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself, omdat jy wat oordeel, dieselfde doen. 2Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. 3Dink jy, o mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? 4Of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? 5Deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar sal word. 6“Hy sal elkeen beloon volgens sy dade:” 7die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, 8maar toorn en gramskap aan diegene wat uit eiesinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. 9Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. 10Maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. 11Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie.

1 Kor 13:4-7;

4Liefde bly geduldig,
liefde gee om,
liefde is nie jaloers nie,
spog nie,
en is nie verwaand nie.
5Liefde tree nie onbehoorlik op nie,
jaag nie eiebelang na nie,is nie liggeraak nie.

Dit hou nie boek van die kwaad nie,
6is nie bly oor onreg nie,
maar is saam bly oor die waarheid.
7Dit bedek alles,
glo alles,
hoop alles,
verduur alles.

2 Kor 5:14-6:1;

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.
61As medewerkers van God doen ons ‘n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie!

Kol 3:13, 18- 21.
13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe.
18Vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. 19Mans, julle moet julle vroue liefhê, en nie verbitterd teenoor hulle raak nie. 20Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. 21Vaders, julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word nie. 

Wenk

WENK: Jy weet wat die Here vandag van jou vra. (Om jou geheue te verfris: lees weer die boublok hierbo.) Werk vandag aan jou
verhoudings!

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za