Week 8 Dag 38 – Soos Alexander – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Daar word vertel dat Alexander die Grote ’n gedrewe en gemotiveerde leier was, wat nie met mislukkings tevrede was nie. Hy was uiters streng en self ’n dapper kryger. Die verhaal lui dat een van die jong wagte op ’n nagwaak uitgevang is, waar hy op sy wagpos aan die slaap geraak het. Hy is voor Alexander gebring. Op die vraag van sy keiser: “Seun, wat is jou naam?”, het die vreesbevange jongman geantwoord: “ Alexander, my keiser.” “Wat sê jy is jou naam?!”, skree die woedende keiser vir die jongman. “My naam is Alexander, my heer”, sê die jongman skaam, vreesbevange en verleë. Die verhaal lui dat Alexander se reaksie almal verstom het, aangesien hulle verwag het dat hy die jongman met die dood sou straf. Alexander het egter die jongman aangekyk en gesê: “As jou naam Alexander is – gaan leef dan soos ALEXANDER!”

Gebed

Hierdie woorde eggo appellerend in ’n mens se ore. Raak daarom eers ’n paar minute emosioneel en geestelik stil in God se teenwoordigheid. Vertel Hom van jou verwagting om ’n besondere ontmoeting met Hom te hê. Moenie gejaagd wees nie. Wees ontvanklik om te hoor wat Hy deur sy Gees vir jou wil sê.

Lees die Skrif

God se Gees praat primêr met ons deur sy Woord. Lees die volgende Skrifgedeeltes met die wete dat Hy daardeur met jou persoonlik wil praat: Fil 2:1-5; Rom 15:1-7.

Fil 2:1-5;

21Daarom, as daar enige aansporing in •Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, 2maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees – een in liefde, een van gees, een in denke; 3deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself; 4deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na dié van ander.

5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:

Rom 15:1-7

1Ons wat sterk is in die geloof, is verplig om die swakhede te dra van diegene wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. 2Laat elkeen van ons sy medemens behaag met die oog op wat vir hom goed is en hom kan opbou. 3•Christus het tog ook nie Homself behaag nie, maar, soos daar geskryf staan:
“Die beledigings van hulle
wat U beledig,
het My getref.”
4Alles wat vroeër opgeteken is, is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die Skrif ontvang. 5En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, 6sodat julle eenparig, ja, uit een mond, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring.

7Daarom, aanvaar mekaar, soos •Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.

Jy kon sekerlik agterkom dat hierdie gedeeltes in die eerste plek iets te sê het oor die verhouding tussen God en sy kinders.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Fil 1:27; 4:2-5.

Fil 1:27;

27Nog net dit: Tree so op dat dit die evangelie van •Christus waardig is, sodat, of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in één gees vasstaan, en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie,

Fil 4:2-5

2Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. 3Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Klemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. 4Verbly julle altyd in die Here! Ek herhaal: Verbly julle! 5Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.

Skryf / Vul in

Hoe sou jy die kernwaarheid wat in hierdie verse voorkom beskryf?


Watter praktiese implikasie(s) het my verhouding as kind met God, my Vader, vir my verhouding(s) met God se ander kinders? Kyk weer na die teksgedeeltes hierbo en beantwoord dan die vraag so prakties as moontlik.


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Joh 5:1-2.

1 Joh 5:1-2.

1Elkeen wat glo dat Jesus die •Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit Hom gebore is. 2Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet, en sy gebooie nakom.

Lees die Skrif

Lees Joh 13:34-35; Rom 13:8; Gal 5:13-17.

Joh 13:34-35;

34Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.”

Rom 13:8;

8Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul.

Gal 5:13-17

13Julle, broers, is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. 14Want die hele wet word in één uitspraak vervul: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 15As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie!

16Maar ek sê: Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. 17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees; die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 25:30-46; Fil 2:5-11; 1 Pet 1:22

Matt 25:30-46;

30En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daarbuite. Daar sal ‘n geween wees en ‘n gekners van tande.’ ”

31“Wanneer die •Seun van die Mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy glansryke troon gaan sit. 32Al die nasies sal voor Hom byeengebring word, en Hy sal hulle van mekaar skei soos ‘n herder die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. 34Dan sal die Koning vir dié aan sy regterhand sê, ‘Julle, geseëndes van my Vader, kom beërf die koninkryk, wat vir julle gereedgemaak is van die grondlegging van die wêreld af. 35Want Ek was honger, en julle het vir My iets te ete gegee; Ek was dors, en julle het vir My iets te drinke gegee; Ek was ‘n •vreemdeling, en julle het My as ‘n gas verwelkom; 36Ek was nakend, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My versorg; Ek was in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal die •regverdiges Hom antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? 38En wanneer het ons U as ‘n vreemdeling gesien, en as gas verwelkom, of nakend, en U geklee? 39En wanneer het ons U siek of in die tronk gesien, en U besoek?’ 40Maar die Koning sal vir hulle sê, ‘•Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van My gedoen het, het julle vir My gedoen.’

41“Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereedgemaak is vir die Duiwel en sy engele. 42Want Ek was honger, en julle het My nie iets te ete gegee nie, dors, en julle het My nie iets te drinke gegee nie. 43Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie as gas verwelkom nie, nakend, en julle het My nie geklee nie, siek en in die tronk, en julle het My nie besoek nie.’ 44Dan sal hulle antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien, of dors, of as ‘n vreemdeling, of nakend, of siek, of in die tronk, en U nie versorg nie?’ 45Dan sal Hy hulle antwoord, ‘Amen, Ek sê vir julle: Wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir My gedoen nie.’ 46Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe.”

Fil 2:5-11;

5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:
6Hoewel Hy in die gestalte van God was,
het Hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie,
7maar Hy het Homself daarvan leeggemaak,
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy in die vorm van ‘n mens verskyn het,
8het Hy Homself verneder,
deurdat Hy gehoorsaam
geword het tot die dood toe,
ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook uitermate verhoog
en aan Hom die Naam geskenk
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elke knie sal buig –
van diegene in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde –
11en elke tong sal bely,
“Jesus Christus is die Here!”
tot eer van God die Vader.

1 Pet 1:22

22Omdat julle julle innerlike, in gehoorsaamheid aan die waarheid, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte liefhê. 

Skryf / Vul in

Wat sou ’n verskil maak in ons getuienis en aan die eer wat God
toekom?


Teen hierdie agtergrond – hoe sou jy jou eie verhouding met ander beoordeel? Sê nou maar jy moes jouself ’n punt uit 10 gee vir hoe jou verhouding met ander mense, bydra tot God se eer – hoeveel sou jy jouself gee?


Twee stellings:

  • “The church is a people, a community of people, who owe their existence, their solidarity and their corporate distinctness from other communities to one thing only – the call of God. Such is the church, God’s people, called out of the world to Himself, called to holiness, called to mission, called to suffering, and called through suffering to glory. And this calling of the church is the calling of the whole church and of every member of the church, without any distinction or partiality.”–John Stott
  • “Dis nie moontlik om die boodskap van versoening (2 Kor 5:14-21) te verkondig as ons self met gekoesterde gebroke verhoudings saamleef nie. Ons verkondig die evangelie van liefde – ons kan nie iets met geloofwaardigheid verkondig wat ons self nie uitleef nie!”

2 Kor 5:14-21

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.

Skryf / Vul in

Hoe voel jy oor hierdie (skerp) woorde? Skryf neer wat dit prakties vir jou beteken.


Dit bring ons by ’n laaste, maar uiters belangrike vraag: Hoe sien jou verhouding met die Here op hierdie oomblik daaruit? (Eerlik, want dit beïnvloed elke ander verhouding!) En: hoe lyk (die) God wat jy en jou gemeente vir die wêreld wys? (Dink sommer ook aan die gesigte en gesindheid van jou mede-kerkgangers Trek dit mense nader aan Christus?)


(Kyk weer terug na Week 1 Dag 1 en dit wat jy toe daar geskryf het – het daar al verandering, vernuwing en groei plaasgevind?)

Gebed

Miskien het jy behoefte om hieroor met die Here te praat….
Maak dan die beste gebruik van hierdie geleentheid (Ef 5:16 16Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is) en moenie in die slaggat val van uitstel nie …

Luister na lied

Luister na snit 11 (DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13) op die ingeslote CD.

DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13 – Johann Botes

Dis al wat ek vra – 1 Kor 13: Johann Botes


DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13 – Johann Botes

Net een ding wil ek vra o Heer
Dis al wat ek van U begeer
’n Liefde in my hart, ’n liefde van U, slegs van U
Dis al wat ek vra van U Heer

Al is daar geloof, ’n vreemde taal
Al sou ek aan ander alles gee
Dan baat dit my niks, sonder liefde is ek niks
Dis al wat ek vra van U Heer

Geloof, hoop en liefde, hierdie drie o Heer
Maar ek vra van U die grootste, die liefde my Heer
Dit bedek, hoop, glo, verdra en sal nooit kan vergaan
Ek vra die allerbeste, die liefde van U o Heer

Die liefde is geduldig, nooit verwaand
Dit soek nie sy eie belang
Dis nooit nie jaloers en reken die kwaad nie toe
Ja dis al wat ek vra van U Heer

Geloof, hoop en liefde, hierdie drie o Heer
Maar ek vra van U die grootste, die liefde my Heer
Dit bedek, hoop, glo, verdra en sal nooit kan vergaan
Ek vra die allerbeste, die liefde van U Heer

Week 8 Dag 38 Dit word nie toevallig die evangelie van liefde genoem nie
Week 8 Dag 38 Dit word nie toevallig die evangelie van liefde genoem nie
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 165-172
Lees gerus Sag 7:1-14; Matt 22:37-40; Joh 15:17; 1 Tess 3:12; 4:9; 1 Joh 4:7-21.

Sag 7:1-14;

71In die vierde regeringsjaar van koning Darius, op die vierde dag van die negende maand, Kislef, was dít die woord van die Here aan Sagaria. 2Bet-El het Sar-Eser en Regem-Meleg met sy manne gestuur om die Here se guns te soek. 3 Hulle moes vir die priesters van die huis van die Here, Heerser oor alle magte, en vir die profete vra: “Moet ek nog in die vyfde maand huil terwyl ek my van baie dinge onthou, soos ek so baie jare lank gedoen het?”

4Toe was dít die woord van die Here, Heerser oor alle magte, aan my: 5“Sê vir die hele volk van die land en vir die priesters, ‘Toe julle in hierdie sewentig jaar in die vyfde en sewende maand gevas en gerou het, het julle werklik om my ontwil gevas? 6En wanneer julle eet en wanneer julle drink, eet en drink julle nie net soos gewoonlik nie?’ 7Is dit nie die woorde wat die Here by monde van vroeëre profete verkondig het nie, toe Jerusalem en sy omliggende dorpe nog rustig en bewoon was, en ook die Negev en die Sjefela nog bewoon was?”

8Daarna was die woord van die Here aan Sagaria: 9“So sê die Here, Heerser oor alle magte, ‘Laat die waarheid seëvier in julle regspraak; betoon troue liefde en barmhartigheid aan mekaar. 10Moenie weduwees, weeskinders, •vreemdelinge en armes verdruk nie; moenie bose planne in julle harte teenoor mekaar bedink nie.’ ”11Maar hulle het geweier om te luister; hulle was halsstarrig. Hulle het hulle ore toegestop sodat hulle nie kon hoor nie. 12Hulle het hulle harte verhard, so hard soos ‘n diamant, sodat hulle nie die wet en die woorde gehoor het wat die Here, Heerser oor alle magte, deur sy Gees en deur die vroeëre profete gestuur het nie. Daarom was daar van die kant van die Here, Heerser oor alle magte, ‘n baie groot oordeel uit toorn.

13“ ‘Soos hulle nie geluister het toe daar geroep is nie, so roep hierdie mense en luister Ek nie,’ sê die Here, Heerser oor alle magte. 14‘Ek gaan hulle wegwaai tot tussen al die nasies wat hulle nie geken het nie. Agter hulle sal die land verlate wees; niemand sal daardeur trek of daarheen terugkeer nie. Hulle het van ‘n pragtige land ‘n verlate plek gemaak.’ ”

Matt 22:37-40;

37Hy het vir hom gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete.”

Joh 15:17;

17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê

1 Tess 3:12;

12mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. 

1 Tess 4:9;

9Oor die broederliefde is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.

1 Joh 4:7-21

7Geliefdes, laat ons mekaar liefhê,
want die liefde is uit God,
en elkeen wat liefhet,
is uit God gebore
en ken God.
8Wie nie liefhet nie,
het God nie leer ken nie,
want God is liefde.
9Hierin is die liefde van God
aan ons geopenbaar:
dat God sy unieke Seun
na die wêreld gestuur het,
sodat ons deur Hom kan leef.
10Hierin bestaan die liefde:
nie dat ons God liefgehad het nie,
maar dat Hy ons liefgehad het,
en sy Seun gestuur het
as versoening vir ons sondes.

11Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook óns mekaar lief te hê. 12Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. 13Hieraan weet ons dat ons in Hom bly, en Hy in ons: Hy het ons aan sy Gees laat deel kry. 14En ons het dit aanskou, en ons getuig daarvan, dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. 15Wie ook al bely dat Jesus die •Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. 16Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het.

God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. 17Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom: Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. 18In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. 19Ons het lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. 20As iemand sê, “Ek het God lief”, en sy broer haat, is hy ‘n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie liefhet nie, kan nie God liefhê, wat hy nie sien nie. 21En dit is die gebod wat ons van Hom ontvang het: Wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê.


Sien Figuur 9 van Bylae 2, p 173

Week 8 Dag 38 Figuur 9
Wenk

WENK: Oordink vandag hierdie twee gedagtes:

  • As jy ’n Christen is – gaan leef dan soos CHRISTUS!
  • The beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be… because of God’s love through you!
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za