Week 8 Groepgesprek – Leiers en verhoudings – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Week 8 Groepgesprek - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

 1. Hoe beperkend kan swak leierskap in ’n gemeente wees?
 2. Wat sou gebeur as geestelike leiers nie genoeg tyd in gebed deurbring nie?
 3. Wat sou julle as groep daaraan kan doen indien dit ’n probleem in jul gemeente mag wees?
 4. Is die gemeente waaraan julle behoort ’n voorbeeld van ’n liefdesgemeenskap van gelowiges?
 5. Wat gaan julle as groep daaraan doen indien die liefde nie prakties uitgeleef word tot God se eer en tot opbou van mekaar en ander, nie?
 6. Het julle al beleef dat gebroke verhoudings julle geestelike lewe negatief beïnvloed?
 7. Vertel van verhoudings wat julle al doelbewus herstel het.

Week 8 Leiers en verhoudings
Week 8 Leiers en verhoudings
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Week 8 Dag 40 – Jy’s jammer… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 8 Dag 40 God verwag van ons om gebroke verhoudings te herstel - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Toe ek op skool was, het dit finansieel baie swaar met ons as gesin gegaan. Ons kon nie ’n huishulp bekostig nie. Dus moes ons kinders self uitspring en help – ook in die huis. So het ons ook beurte gemaak om skottelgoed te was.Soms het dit gebeur dat ’n koppie per ongeluk in die proses geval en gebreek het. Wetende dat daar nie geld was om dit te vervang nie, moes ons nogtans vir Ma gaan sê – natuurlik ook dat ons regtig jammer was. Sy het dan gekom, na die gebreekte koppie gekyk en gesê: “Oeps, kyk hoe spring hy weer aanmekaar!” – nie om te sê sy aanvaar nie ons jammer nie, maar om ons daarop te wys dat jammer nie altyd ’n gebreekte ding regmaak of vervang nie! Ons moes ook op ander terreine van die lewe leer om te dink voor jy praat, om ander se gevoelens in ag te neem voor jy iets doen of sê wat dalk kan seermaak en verhoudings onberekenbare skade berokken.

Gebed

In God se hart brand ’n onblusbare liefdesvuur vir jou, vir my en vir elke mens wat Hy ooit geskape het (Hos 11:8-9
8“Hoe kan Ek jou prysgee, Efraim?
Hoe kan Ek jou oorlewer, Israel?
Hoe kan Ek jou prysgee soos Adma,
jou maak soos Sebojim?
My hart is diep ontroer in My,die deernis brand in My.
9Ek sal nie in my brandende toorn
optree nie;
Ek sal nie omdraai en Efraim
vernietig nie;
want Ek is God, nie ‘n mens nie –
die Heilige in jou midde;
Ek sal nie in woede kom nie.”
).
Ons verhouding met Hom en met mekaar is vir God verskriklik belangrik. Raak stil in sy teenwoordigheid en laat Hom toe om deur die Heilige Gees en sy Woord met jou te praat. Vertel Hom ook wat in jou hart aangaan.

Lees die Skrif

God se Woord is deur Homself geïnspireer. Glo jy dit? Lees dan ook met hierdie geloofsoortuiging Matt 5:23-24; Mark11:25-26.

Matt 5:23-24;

23“En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, 24laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.

Mark 11:25-26

25En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Jes 1:11-16; 43:1-5; 59:1-2.

Jes 1:11-16;

11“Wat baat julle magdom
slagoffers My?”
vra die Here.
“Ek het genoeg gehad
van die •brandoffers van ramme
en die vet van gevoerde diere.
Die bloed van bulle,
lammers en bokramme
staan My nie aan nie.
12Wanneer julle kom
om voor My te verskyn –
wie eis dit van julle
om my voorhowe te vertrap?
13Hou op om waardelose
•graanoffers aan te dra!
Reukwerk – afstootlik is dit vir My.
Nuwemaansfeeste en Sabbatte,
die saamroep van byeenkomste –
Ek kan nie onreg én gewyde rusdae
verdra nie.

14Julle nuwemane en vaste feestye
haat Ek met my hele wese;
dit is vir My ‘n las,
Ek is moeg daarvoor om dit te dra.
15As julle julle hande uitstrek,
sluit Ek my oë vir julle.
Selfs as julle baie bid,
luister Ek nie.
Julle hande is vol bloed.
16Was julle! Reinig julle!
Verwyder julle bose dade voor my oë!
Hou op om kwaad te doen!

Jes 43:1-5;

1“Maar nou,” so sê die Here,
jou Skepper, Jakob,
die Een wat jou gevorm het, Israel,
“moenie bang wees nie,
want Ek het jou losgekoop,
Ek het jou op jou naam geroep –
aan My behoort jy.
2As jy deur water moet gaan –
Ek is by jou,
of deur riviere –

hulle sal jou nie oorspoel nie.
As jy deur vuur moet gaan –
jy sal nie geskroei word nie,
en die vlam sal jou nie brand nie.
3Want Ek is die Here, jou God,
die Heilige van Israel,
jou verlosser.
Ek gee Egipte as jou losprys,
Kus en Seba gee Ek in jou plek.
4Omdat jy kosbaar is in my oë,
geëer is,
omdat Ek die Een is wat jou liefhet,
gee Ek mense in jou plek,
volke in ruil vir jou lewe.
5Moenie bang wees nie,
want Ek is by jou.
Uit die ooste bring Ek jou nageslag,
uit die weste maak Ek jou bymekaar.

Jes 59:1-2.

1Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;

Skryf / Vul in

Wat hoor jy by God? Hoe sou jy die kernwaarheid wat in hierdie verse voorkom, beskryf?


Dink jy die Here was ernstig toe Hy hierdie dinge gesê het? Dink mooi en versigtig voordat jy antwoord, want jou antwoord het implikasies vir jou lewe (Henry T Blackaby het gesê: “What you DO next, is what you really believe – the rest is just religious talk!”) Skryf ook sommer hoe jy voel oor wat Blackaby gesê het.


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Kor 3:1-4; Gal 5:13-17.

1 Kor 3:1-4;

1Wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies, in •Christus. 2Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, 3want julle is steeds wêrelds. Waar daar onder julle afguns en onenigheid is, is julle dan nie wêrelds, en gedra julle julle dan nie soos wêreldse mense nie? 4Elke keer as een van julle sê, “Ek is van Paulus,” en ‘n ander, “Ek van Apollos,” is julle nie wêreldse mense nie? 

Gal 5:13-17.

13Julle, broers, is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. 14Want die hele wet word in één uitspraak vervul: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 15As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie!

16Maar ek sê: Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. 17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees; die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. 

Skryf / Vul in

Dink jy jou gebroke verhouding(s) kan regtig maak dat God nie na jou gebede wil luister nie? Sê ook hoekom jy so voel.


Ons offer nie meer soos in die Bybelse tyd nie. Ons staan nie meer, soos die Jode van ouds, daglank in die son om ons bokkie of duif na die altaar te bring nie. Jesus is mos die Lam van God wat die sondes van die wêreld op Hom kom neem het (Joh 1:2929Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! ). Ons offers van vandag lyk anders, dis dankoffers. Die geld wat ons Sondag in die kollekte-bordjie gooi, is ’n offer van dank vir wie God is in my lewe, asook ’n simboliese oorgawe van my lewe aan sy HEERSKAPpy. Die ou tannie wat ek so gereeld besoek, of die straatkinderprojek waarby ek betrokke is, is dalk iets van ’n offer vir God. Miskien is dit wat ek vir die basaar bydra, my offer. Die Woord sê – voor jy daardie offer gee, moet jy eers seker maak dat jy nie iets teen iemand anders het of iemand dalk iets teen jou het nie. As jy aan iemand kan dink wat ’n wrok teen jou koester moet jy eers versoening tussen julle bewerkstellig voordat jy jou beskuit, melktert of skaap kan bydra. Mense mag dalk beïndruk wees, maar God is geensins beïndruk met bolangse goed nie. Al die dinge wat jy gee en openlik vir God doen, beteken nie veel as jou hart nie reg is nie (Hy beoordeel immers die bedoelinge en motiewe van die hart!) (Heb 4:12).

Heb 4:12
12Want die woord van God
is lewend en kragtig,
en skerper as enige
tweesnydende swaard.
Dit dring deur tot by die raakpunt
tussen siel en gees,
tussen gewrig en murg,
en beoordeel die hart
se voornemens en gedagtes.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus

Heb 10:11-23.

11Elke priester staan wel dag vir dag en diens doen, en bring oor en oor dieselfde offers, wat nooit in staat is om sondes weg te neem nie; 12maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, het Hy aan die regterhand van God gaan sit. 13Sedertdien wag Hy totdat sy vyande ‘n voetbank vir sy voete gemaak word. 14Want deur een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.

15Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons; want nadat Hy gesê het,
16“Dit is dan die verbond
wat Ek ná daardie dae
met hulle sal sluit, sê die Here:
Ek sal my wette in hulle harte gee,
en dit op hulle verstand neerskryf,”sê Hy ook:
17“Aan hulle sondes
en aan hulle wettelose dade
sal Ek glad nie meer dink nie.”

18Waar daar vergifnis hiervoor is, word ‘n offer vir sondes nie meer gebring nie.

19Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, 20langs ‘n nuwe en lewende weg wat Hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, 21en ons het ‘n groot Priester oor die huis van God. 22Laat ons daarom ingaan met ‘n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van ‘n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.

Skryf / Vul in

Dit raak nie net ons offers aan God nie. Dit raak ook ons gebedslewe. Wanneer ons God nader in gebed moet ons eers ander vergeef sodat God ons kan vergeef. Ons moet na alle kante toe vrede nastreef – of iemand iets teen jou het en of jy iets teen iemand anders het, vrede moet nagejaag word (Heb 12:14 14Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. ).

Skryf nou neer wat jy glo die Here se Woord hieroor van jou in die praktyk vra.


Dit is baie maklik om te sê dat ons in God glo en dat ons sy kinders is. Tog kom sê Hy deur die Evangelie volgens Johannes dat as ons Hom liefhet, ons sy gebooie moet onderhou. So amper asof Hy wil sê: “Don’t talk cream and live skimmed milk“. Moenie jou liefde vir My bely, maar dit afgewater leef nie!”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus Joh 14:15, 21; 1 Joh 4:20-5:3

Joh 14:15, 21;

15“As julle My liefhet, sal julle my gebooie onderhou.

21Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat My liefhet. En wie My liefhet, my Vader sal hom liefhê, en Ek sal hom liefhê en Myself aan hom bekend maak.”

1 Joh 4:20-5:3

20As iemand sê, “Ek het God lief”, en sy broer haat, is hy ‘n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie liefhet nie, kan nie God liefhê, wat hy nie sien nie. 21En dit is die gebod wat ons van Hom ontvang het: Wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê.

51Elkeen wat glo dat Jesus die •Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit Hom gebore is. 2Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet, en sy gebooie nakom. 3Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie ‘n swaar las nie; 

Skryf / Vul in

Skryf neer wat dit vir jou prakties beteken in terme van die verhoudings waarbinne jy elke dag funksioneer.


In my agterplaas groei ’n boom wat beide suur, geelgroen lemmetjies en heerlike soet, oranje nartjies dra. Volg jy egter die takke wat die nartjies dra, kom jy op die plek af waar die tak ingeënt is in die lemmetjieboom. Die evangelie werk nie so nie. Ons kan nie ingeënt word in God, maar dan steeds die vrugte bly dra waaraan ons gewoond was nie. As ons ingeënt word in God, dan impliseer dit ons word soos Hy. Ons dra die vrug van sy Gees. Ons dra nie meer die nartjies van ons eie tak nie, maar die lemmetjies van die boom. Ons dink, droom en doen, proe en lyk soos lemmetjies. Ons dra liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Al hierdie skyfies van die vrug impliseer iets van hoe ons teenoor mense moet optree. Dit wat ons na mense uitleef, moet ’n spieël wees van wat in ons harte is, nie ’n masker nie.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Gal 5:10-26.

Gal 5:10-26.

10Wat julle betref: Ek is in die Here daarvan oortuig dat julle nie anders as ek sal dink nie; maar die een wat julle in verwarring bring, sal die straf dra, wie hy ook al mag wees.

11En ek, broers, as ek steeds die besnydenis verkondig, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis immers uit die weg geruim. 12Ek wens diegene wat julle so opstandig maak, wil hulleself heeltemal ontman!

‘N LEWE DEUR DIE GEES

13Julle, broers, is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. 14Want die hele wet word in één uitspraak vervul: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 15As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie!

16Maar ek sê: Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. 17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees; die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. 18As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie.

19Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, 20afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, 21afguns, dronkenskap, gefuif, en hierdie soort dinge – waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die •koninkryk van God nie sal beërf nie.

22Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 23sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.

24Almal wat aan •Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. 26Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie.

Skryf / Vul in

Dink jy as ons ingeënt is in God, dit sou beteken dat ons erns sal maak met gebroke verhoudings en alles in ons vermoë sou doen om dit te herstel? Hoekom sê jy so? Wat gaan jy vandag daaraan doen?


Gebed

As jy voel die Here het met jou gepraat deur sy Woord en Gees – praat dan nou met Hom en loof en aanbid Hom. Erken en bely wat die Gees ook al op jou hart lê (Jes 30:21; Joh 16:8). Hy nooi ons immers om ons hart voor Hom uit te stort en op Hom te vertrou (Ps 62:9).

Jes 30:21;

21Met julle ore sal julle
‘n woord agter julle hoor:
“Hier is die pad, gaan daarop,
wanneer julle regs of links wil hou!”

Joh 16:8
8En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van •geregtigheid en van oordeel:

Ps 62:9

9Vertrou te alle tye op Hom, o volk,
stort julle hart voor Hom uit.
God is vir ons ‘n skuilplek. Sela

Week 8 Dag 40 God verwag van ons om gebroke verhoudings te herstel
Week 8 Dag 40 God verwag van ons om gebroke verhoudings te herstel
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 165-172
Lees gerus Ps 97:10; Kol 3:12-17; 1 Tess 4:9; Tit 3:3-8; 1 Joh 4:7-21.

Ps 97:10;

10Julle wat die Here liefhet,
moet die kwaad haat.
Hy beskerm die lewe
van sy troue volgelinge;
uit die hand van goddeloses
red Hy hulle.

Kol 3:12-17;

12Daarom, omdat julle God se uitverkore •heiliges en geliefdes is, beklee julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. 13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. 14Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. 15Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar. 16Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar, in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. 17En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur Hom dank.

1 Tess 4:9;

9Oor die broederliefde is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.

Tit 3:3-8;

3Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naywer geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat.

4Maar toe die goedheid
en menseliefde van God,
ons Verlosser, verskyn,
5het Hy ons verlos –
nie op grond van werke
wat ons uit •geregtigheid gedoen het nie,
maar op grond van sy ontferming –
by wyse van die afwassing
deur die weergeboorte
en vernuwing deur die Heilige Gees,
6wat Hy ryklik oor ons uitgegiet het
deur Jesus •Christus, ons Verlosser.
7So het ons,
geregverdig deur sy genade,
erfgename geword
van die ewige lewe
waarop ons hoop.

8Dié uitspraak is betroubaar. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle wat in God glo, daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense.

1 Joh 4:7-21.

7Geliefdes, laat ons mekaar liefhê,
want die liefde is uit God,
en elkeen wat liefhet,
is uit God gebore
en ken God.
8Wie nie liefhet nie,
het God nie leer ken nie,
want God is liefde.
9Hierin is die liefde van God
aan ons geopenbaar:
dat God sy unieke Seun
na die wêreld gestuur het,
sodat ons deur Hom kan leef.
10Hierin bestaan die liefde:
nie dat ons God liefgehad het nie,
maar dat Hy ons liefgehad het,
en sy Seun gestuur het
as versoening vir ons sondes.

11Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook óns mekaar lief te hê. 12Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. 13Hieraan weet ons dat ons in Hom bly, en Hy in ons: Hy het ons aan sy Gees laat deel kry. 14En ons het dit aanskou, en ons getuig daarvan, dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. 15Wie ook al bely dat Jesus die •Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. 16Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het.

God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. 17Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom: Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. 18In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. 19Ons het lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. 20As iemand sê, “Ek het God lief”, en sy broer haat, is hy ‘n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie liefhet nie, kan nie God liefhê, wat hy nie sien nie. 21En dit is die gebod wat ons van Hom ontvang het: Wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê.

Wenk

WENK: Bid en vra die Heilige Gees of daar iemand is met wie jy moet gaan vrede maak. Dan gaan doen jy dit in afhanklikheid van Hom tot sy eer.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 8 Dag 39 – As jy dit nie het nie… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 8 Dag 39 Gebroke verhoudings - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Jy ken seker die Onse Vader-gebed wat Jesus in Matt 6:9-13 vir sy dissipels geleer het uit jou kop? Miskien kan jy nog soos in jou Sondagskooldae jou oë toeknyp, die gebed aframmel en uitasem by die Amen uitkom. Maar pasop Iemand het by geleentheid gesê jy moet weet dat wanneer jy met God in gebed praat, Hy jou SAL antwoord…

Gebed

Verwag daarom dat God jou sal antwoord – ook wanneer jy nou jouself voor Hom gaan blootstel om as klei in die Pottebakker se hande, gevorm te word. Deel met Hom jou vrae (vrese?), pyne en seerkry wanneer dit kom by die verhoudings in jou lewe – met God, maar ook met jou huweliksmaat, kollegas, familie, vriende of jou naaste met wie jy te doen kry. Vra dan ook vir die leiding van sy Heilige Gees deur sy Woord.

Lees die Skrif

Lees Matt 18:21-35 en Luk 6:37 biddend in ’n gees van afhanklikheid.

Matt 18:21-35

21Toe het •Petrus nader gekom en Hom gevra: “Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe keer toe?” 22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie tot sewe keer nie, maar tot sewentig maal sewe keer.

23“Daarom is die •koninkryk van die hemele soos ‘n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. 24Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat tienduisend talent verskuldig was, na hom gebring. 25Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die heer beveel dat hy, asook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. 26Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, ‘Wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. 28Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom honderd denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, ‘Betaal terug wat jy skuld!’ 29Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, ‘Wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal.’ 30Maar hy wou nie – inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal.

31“Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. 32Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, ‘Jou slegte slaaf! Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. 33Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie?’ 34En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. 35So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Luk 6:37

37“Moenie oordeel nie, dan sal ook julle beslis nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, dan sal julle ook nie veroordeel word nie. Vergeef, dan sal julle ook vergewe word.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Kol 3:12-15.

Kol 3:12-15

12Daarom, omdat julle God se uitverkore •heiliges en geliefdes is, beklee julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. 13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. 14Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. 15Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar.

Skryf / Vul in

Wat hoor jy by God? Wat verstaan jy uit die gedeelte wat jy gelees het?


Lees die Skrif

Lees nou ook Matt 6:9-15.

Matt 6:9-15

9“Só moet julle dan bid:
“Ons Vader wat in die •hemele is,
laat u Naam geheilig word.
10Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel, so ook op die aarde.
11Gee ons vandag ons daaglikse brood.
12En vergeef ons ons skulde,
soos ook ons hulle vergeef
wat teenoor ons skuldig staan.
13En bring ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. •Amen.

14“Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Spr 19:11; Jes 58:1-14; 59:1-2.

Spr 19:11;

11Die skranderheid van ‘n mens
maak hom geduldig,
en dit is vir hom ‘n eer
om ‘n oortreding oor te sien.

Jes 58:1-14

581“Roep hard uit!
Moenie terughou nie!
Verhef jou stem soos ‘n •ramshoring!
Maak aan my volk
hulle oortredings bekend,
aan die huis van Jakob
hulle sonde!
2Vir My raadpleeg hulle dag ná dag;
kennis van My weë begeer hulle.
Soos ‘n nasie wat geregtigheid uitleef
en nie afwyk van sy God
se beslissings nie,
vra hulle My oor
regverdige beslissings;
die nabyheid van God begeer hulle.
3‘Waarom vas ons,
maar U sien dit nie raak nie,
verootmoedig ons ons,
maar U merk dit nie op nie?’
Kyk, op julle vasdag
kry julle kans vir besigheid,
en jaag julle al julle werknemers aan.
4Kyk, net om te twis
en rusie te maak, vas julle,
en om genadeloos
met die vuis te slaan.
Julle vas nie vandag om julle stem
in die hoogte te laat hoor nie.
5Is die vas wat Ek verkies dan so,
‘n dag van verootmoediging
vir ‘n mens?
Is dit om die hoof te buig soos ‘n biesie,
en in sak en as te lê?
Is dit wat julle vas noem?
is dit ‘n dag wat die Here
se goedkeuring wegdra?
6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”

8Dan sal jou lig deurbreek
soos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.
11Die Here sal jou voortdurend lei;
in dor plekke sal Hy jou keel verkwik,
jou gebeente sal Hy sterk maak.
Jy sal soos ‘n natgeleide tuin wees,
soos ‘n waterbron waarvan
die water nie teleurstel nie.
12Sommige uit jou sal die oeroue
puinhope herbou,
die fondamente van geslagte gelede
sal jy weer oprig.
Jy sal genoem word:
die een wat bresse toebou,
die een wat paaie herstel,
sodat mense daar kan woon.
13As jy jou voet terughou
van die Sabbat,
jou daarvan weerhou
om te doen wat jy wil
op my heilige dag,
en die Sabbat ‘n vreugde noem,
eerbied toon vir dit wat heilig is
vir die Here,
die dag eer deur nie te doen
wat jy gewoonlik doen nie,
deur nie geleentheid te vind
om jou besigheid te doen
en ‘n saketransaksie
te bespreek nie,

14dan sal jy jou vreugde vind
by die Here.
“Ek sal jou laat ry op die hoogtes
van die aarde.
Ek sal jou die erfenis van jou vader
Jakob laat geniet.”
Ja, die mond van die Here
het gespreek.

Jes 59:1-2.

591Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,
dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;

Skryf / Vul in

Lees Matt 6:11-15(sien bo) weer stadig deur. Hoe verstaan jy dit? Wat sê Jesus hier?(Miskien selfs méér as wat sommige teoloë wil aanvaar.)


Dink na / Besin

Vers 12 sê iets wat jy nie ondeurdag vir God moet vra nie: “ …vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.” Dink ʼn bietjie. Kan jy, met ’n skoon gewete, deur al die herinneringe van mense wat jy ken (of dalk ooit geken het), blaai en sê dat jy dié wat jou seergemaak of te na gekom het, onvoorwaardelik vergewe het? Kan jy aan jou medegelowiges by die gemeente of kleingroep dink en eerlik sê dat jy geen kwade gevoelens koester nie? Want as jy nie kan nie, verstaan ek uit hierdie gedeelte, dat God jou oortredinge dan ook nie vergewe nie (Matt 6:14-15). Dit is soos ’n handgranaat – as jy dit nie van jou weggooi nie (verkieslik so vêr as moontlik), ontplof dit in jou eie hand. Die ander persoon kom niks oor nie, maar jy sit met bitter gevolge. Die wyse Salomo sê ’n verstandige mens stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Hy het toe reeds geweet dat dit dom is om nie te vergeef nie.

Miskien het jy lank reeds vir God gevra om jou sondes te vergewe, maar ontdek dit dan steeds op jou eie skouers. Dalk ervaar jy steeds die las, want jy weier om jou broer sy oortreding te vergeef? In Jes 58:1-3; 59:2 blyk dit verder dat God soms nie luister na ons pleidooie nie – oor ons eie oortredings!

Skynbaar het die rabbi’s in die tyd van Jesus, na aanleiding van Amos 2:6(
6So sê die Here:
“Oor drie oortredings van Israel,
ja, oor vier, sal Ek dit nie herroep nie;
omdat hulle regverdiges
vir geld verkoop
en behoeftiges
vir ‘n paar sandale.
)

, aangevoer dat dit billik is om drie tot vier keer te vergewe. Petrus neem dit ’n bietjie verder en vra vir die Here of sewe maal genoeg sou wees – amper twee keer soveel soos die samelewing vereis. Ek vermoed dat Jesus se antwoord hom bietjie onkant betrap het. Sewentig maal sewe keer! En moenie dink Jesus bedoel 490 keer nie! Nee, sy antwoord beteken jy moet onophoudelik, elke keer, oneindig baie kere vergewe.

Lees die Skrif

Lees Ps 25:6-11; 79:9

Ps 25:6-11;

ז ZAJIN

6Dink aan u barmhartigheid
en u troue liefde, Here,
want dit is van altyd af daar.

ח GET

7Aan die sondes van my jeug
en my oortredings
moet U nie dink nie;
dink aan my in u troue liefde,
omdat U goed is, Here.

ט TET

8Die Here is goed en reg,
daarom leer Hy sondaars die pad.

י JOD

9Mag Hy verdruktes lei in wat reg is;
mag Hy hulle sy pad leer.

כ KAF

10Al die paaie van die Here
is troue liefde en waarheid
vir hulle wat hou by sy verbond
en sy bepalings.

ל LAMED

11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe my sondeskuld,
want dit is groot.

Ps 79:9

9Help ons, o God wat ons verlos,
ter wille van die eer van u Naam.
Red ons en bedek ons sondes,
ter wille van u Naam.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Ps 103; Miga 7:18-19.

Ps 103;

1031Van Dawid.
Loof die Here, o my siel,
ja, alles wat in my is,
sy heilige Naam!
2Loof die Here, o my siel,
en moenie enige van sy weldade
vergeet nie –
3Hy wat al jou sondeskuld vergewe,
wat al jou siektes genees,
4wat jou lewe vrykoop van die graf,
jou kroon met troue liefde
en ontferming,
5wat jou begeerte
met die goeie versadig.
Soos ‘n arend word jou jeug
dan weer nuut.
6Die Here handhaaf geregtigheid,
die regte van almal wat verdruk word.
7Hy het sy weë aan Moses geopenbaar,
aan die Israeliete sy dade.
8Barmhartig en genadig is die Here,
geduldig en oorvloedig
in troue liefde;
9Hy beskuldig nie vir ewig nie,
en bly nie vir altyd toornig nie.
10Hy behandel ons nie ooreenkomstig
ons sonde nie
en vergeld ons nie ooreenkomstig
ons sondeskuld nie;
11want so hoog as wat die hemel
bo die aarde is,
so troon sy troue liefde uit bo dié
wat vir Hom ontsag het.
12So ver as wat die ooste verwyder
is van die weste,
so ver verwyder Hy ons oortredings
van ons.
13Soos ‘n vader hom ontferm
oor kinders,
so ontferm die Here Hom
oor dié wat vir Hom ontsag het;
14want Hy, Hy weet waarvan
ons gemaak is,
Hy hou in gedagte dat ons
maar stof is.
15‘n Mens, soos gras is sy lewensdae,
soos ‘n veldblom, so bloei hy.
16As die wind oor hom waai,
is hy nie meer daar nie
en sy plek ken hom nie meer nie.
17Maar die troue liefde van die Here
is van altyd af en vir ewig oor hulle
wat vir Hom ontsag het,
en sy geregtigheid geld
vir die kinders se kinders,
18vir hulle wat sy verbond hou,
en vir hulle wat sy opdragte
in gedagte hou, om dit uit te voer.
19Die Here het in die hemel
sy troon gevestig,
en sy heerskappy strek oor alles.
20Prys die Here,
julle wat sy boodskappers is,
sterk helde wat sy woord uitvoer
deur sy bevel te gehoorsaam.
21Loof die Here, al sy hemelse magte,
sy dienaars wat sy wil volbring.
22Loof die Here,
alles wat Hy gemaak het,
op al die plekke waar Hy heers!
Loof die Here, o my siel!

Miga 7:18-19

18Wie is ‘n God soos U?
U is ‘n God wat skuld vergewe,
wat by die oortreding verbygaan
tot voordeel van die oorblyfsel
van sy eiendom,
wat nie vir altyd vasklem
aan sy toorn nie,
maar wat vreugde vind in troue liefde,
19wat ons weer genadig sal wees,
ons skuld sal vertrap.
U sal al ons sondes in die dieptes
van die see gooi.

Skryf / Vul in

Let veral op die REDE wat Dawid aanvoer vir vergifnis. Skryf neer watter leiding jy in hierdie verband by die Gees kry.


In Ps 25:11 vra Dawid vir God om sy sondes te vergewe – om sy Naam ontwil. Asaf vra in Ps 79:9 vergifnis van sonde ter wille van God se Naam. (Vgl ook Eseg 20:9.9Maar Ek het toe ter wille van my Naam opgetree, sodat dit nie ontheilig sou word in die oë van die nasies tussen wie hulle was nie – die nasies voor wie se oë Ek My aan Israel bekend gemaak het met die belofte om hulle uit Egipteland uit te lei.) God se Naam is hier ter sprake – nie in die eerste plek die mens se behoefte (selfs aan vergifnis) nie! Impliseer sy Naam dan vergifnis? God se vergifnis is so volmaak en volledig dat dit selfs herinneringe aan die oortredings uitwis. Hy verwyder ons oortredinge so ver van ons as die ooste verwyderd is van die weste (Ps 103:12). Noord en Suid is identifiseerbare plekke op die aarde, maar by Wes en Oos sal jy nooit uitkom nie. Net so sal jy en jou sondes nie weer bymekaar uitkom, as God dit vergewe het nie. God verwag van ons om, soos Hy, Oos-Wes te vergewe en nie Noord-Suid nie. Jou voortdurende behoefte aan God se genade moet jou juis ’n draer van genade aan ander maak . (Afgelei van anonieme aanhaling.)

Dink na / Besin

Dink ’n bietjie na: God se mense is God se beelddraers. Niemand gaan jou glo dat God skarlakenrooi sonde wit maak soos sneeu en sonde van purperrooi, wit soos wol (Jes 1:18) as jy dit self nie leef nie.

Jes 1:18
18“Kom tog,
laat ons die saak uitpraat!”
sê die Here.
“Al is julle sondes rooi soos karmosyn,
dit sal wit word soos sneeu;
al is dit rooi soos skarlaken,
soos wol sal dit word.

Miskien pas die bekende Engelse spreekwoord “Walk the Talk” baie goed hierby.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Fil 3:1-17

Fil 3:1-17

31Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. 2Waak teen die honde! Waak teen die kwaadstokers! Waak teen die afsnyding!
3Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op •Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie, 4al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer –
5Ek is besny op die agtste dag,
afkomstig uit die volk Israel,
uit die stam van Benjamin,
‘n Hebreër uit die Hebreërs;
wat die wet betref, ‘n •Fariseër,
6wat ywer betref,
‘n vervolger van die •kerk,
wat •geregtigheid op grond van
wetsbeoefening betref,
onberispelik.
7Maar alles wat vir my wins was,
reken ek nou as verlies,
ter wille van Christus.
8Inderdaad reken ek alles as verlies,
ter wille van die uitnemendheid
daarvan om Christus Jesus,
my Here, te ken.
Ter wille van Hom,
het alles vir my ‘n verlies geword,
en beskou ek dit as vullis,
sodat ek Christus as wins kan verkry,
9en in Hom bevind kan word –
nie met my eie geregtigheid
op grond van die wet nie,
maar met die geregtigheid
deur geloof in Christus,
die regverdiging wat van God kom,
deur die geloof –
10en sodat ek Christus kan ken,
die krag van sy opstanding,
en die verbondenheid met sy lyding,
deur aan sy dood gelykvormig te word,
11en ek so, hoe dan ook,
die opstanding uit die dood kan bereik.

12Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. 13Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek: Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voorlê. 14Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. 15Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink; maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. 16In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het.

17Broers, volg dan my voorbeeld, en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het, 

Gebed

Die Here het met jou gepraat deur sy Woord en Gees. Nou kan jy met Hom in gebed praat en dit prakties toepas en uitleef tot eer van sy Naam. Vertel Hom wat op jou hart is,,,

Week 8 Dag 39 Gebroke verhoudings
Week 8 Dag 39 Gebroke verhoudings
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 165-172
Lees gerus Ps 25; Jes 58; 59; Matt 5:23-24; 18:15-35; Mark 11:25; Luk 17:3-4 ; Rom 2:1-11; 1 Kor 13:4-7; 2 Kor 5:14-6:1; Kol 3:13, 18- 21.

Ps 25;

251Van Dawid.

א ALEF

Na U, Here, hunker ek.

ב BET

2My God, op U vertrou ek;
laat my tog nie beskaamd staan nie;
laat my vyande nie oor my jubel nie.

ג GIMEL

3Ja, niemand wat op U wag,
sal beskaamd staan nie;
maar hulle wat sonder rede
ontrou is, sal beskaamd staan.

ד DALET

4Here, maak u paaie aan my bekend;
leer my u weë.

ה HE

5Lei my deur u waarheid

ו WAW

en leer my,
want U is die God wat my red;
op U wag ek die hele dag.

ז ZAJIN

6Dink aan u barmhartigheid
en u troue liefde, Here,
want dit is van altyd af daar.

ח GET

7Aan die sondes van my jeug
en my oortredings
moet U nie dink nie;
dink aan my in u troue liefde,
omdat U goed is, Here.

ט TET

8Die Here is goed en reg,
daarom leer Hy sondaars die pad.

י JOD

9Mag Hy verdruktes lei in wat reg is;
mag Hy hulle sy pad leer.

כ KAF

10Al die paaie van die Here
is troue liefde en waarheid
vir hulle wat hou by sy verbond
en sy bepalings.

ל LAMED

11Ter wille van u Naam, Here,
vergewe my sondeskuld,
want dit is groot.

מ MEM

12Wie is die mens
wat vir die Here ontsag het?
Die Here leer hom die pad
wat hy moet kies.

נ NUN

13Sy lewe verloop voorspoedig
en sy nageslag sal die land besit.

ס SAMEK

14Die Here neem
hulle wat vir Hom ontsag het,
in sy vertroue,
en sy verbond is daar
om hulle te onderrig.

ע AJIN

15My oë bly altyd op die Here,
want dit is Hy wat my voete
uit die vangnet bevry.

פ PE

16Draai U na my en wees my genadig,
want ek is eensaam en magteloos.

צ TSADE

17Die benoudheid van my hart
is oorweldigend;
lei my uit my kwellinge.

ר RESJ

18Sien tog my ellende
en my swaarkry raak
en vergewe al my sonde.
19Kyk na my vyande,
hoe baie hulle geword het;
en hoe fel hulle my haat.

שׁ SJIN

20Beskerm tog my lewe en red my;
laat my nie beskaamd staan nie,
want ek skuil by U.

ת TAW

21Mag onskuld en opregtheid
oor my wag hou,
want ek wag op U.
22Bevry Israel, o God,
van al sy benoudheid.

Jes 58;

581“Roep hard uit!
Moenie terughou nie!
Verhef jou stem soos ‘n •ramshoring!
Maak aan my volk
hulle oortredings bekend,
aan die huis van Jakob
hulle sonde!
2Vir My raadpleeg hulle dag ná dag;
kennis van My weë begeer hulle.
Soos ‘n nasie wat geregtigheid uitleef
en nie afwyk van sy God
se beslissings nie,
vra hulle My oor
regverdige beslissings;
die nabyheid van God begeer hulle.
3‘Waarom vas ons,
maar U sien dit nie raak nie,
verootmoedig ons ons,
maar U merk dit nie op nie?’
Kyk, op julle vasdag
kry julle kans vir besigheid,
en jaag julle al julle werknemers aan.
4Kyk, net om te twis
en rusie te maak, vas julle,
en om genadeloos
met die vuis te slaan.
Julle vas nie vandag om julle stem
in die hoogte te laat hoor nie.
5Is die vas wat Ek verkies dan so,
‘n dag van verootmoediging
vir ‘n mens?
Is dit om die hoof te buig soos ‘n biesie,
en in sak en as te lê?
Is dit wat julle vas noem?
is dit ‘n dag wat die Here
se goedkeuring wegdra?
6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”
8Dan sal jou lig deurbreek
soos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.
11Die Here sal jou voortdurend lei;
in dor plekke sal Hy jou keel verkwik,
jou gebeente sal Hy sterk maak.
Jy sal soos ‘n natgeleide tuin wees,
soos ‘n waterbron waarvan
die water nie teleurstel nie.
12Sommige uit jou sal die oeroue
puinhope herbou,
die fondamente van geslagte gelede
sal jy weer oprig.
Jy sal genoem word:
die een wat bresse toebou,
die een wat paaie herstel,
sodat mense daar kan woon.
13As jy jou voet terughou
van die Sabbat,
jou daarvan weerhou
om te doen wat jy wil
op my heilige dag,
en die Sabbat ‘n vreugde noem,
eerbied toon vir dit wat heilig is
vir die Here,
die dag eer deur nie te doen
wat jy gewoonlik doen nie,
deur nie geleentheid te vind
om jou besigheid te doen
en ‘n saketransaksie
te bespreek nie,
14dan sal jy jou vreugde vind
by die Here.
“Ek sal jou laat ry op die hoogtes
van die aarde.
Ek sal jou die erfenis van jou vader
Jakob laat geniet.”
Ja, die mond van die Here
het gespreek.

Jes 59;

591Kyk, die hand van die Here
is nie te kort om te verlos nie,
sy oor is nie hardhorend,
sodat Hy nie kan hoor nie.
2Maar julle sondeskuld,
dit het skeiding gebring
tussen julle en julle God.
Julle sondes het Hom sy gesig
vir julle laat verberg,
sodat Hy nie luister nie;
3want julle handpalms
is deur bloed besoedel,
en julle vingers
deur sondeskuld.
Julle lippe praat leuens,
julle tonge prewel ongeregtigheid.
4Niemand beroep hom
op geregtigheid nie,
en niemand bepleit sy saak
met die waarheid nie.
Hulle vertrou op nietighede,
en maak valse uitsprake.
Hulle raak swanger van moeilikheid,
en gee geboorte aan onheil.
5Hulle broei die eiers van kobras uit,
en weef spinnerakke.
Wie van daardie eiers eet, sterf;
en as dit stukkend gedruk word,
peul daar adders uit.
6Hulle spinnerakdrade deug nie
vir klere nie –
met hulle handewerk kan mense
hulleself nie bedek nie.
Hulle handewerk is onheilswerk –
dade van geweld is in hulle hande.
7Hulle voete hardloop na die kwaad;
hulle haas hulle om onskuldige
bloed te vergiet.
Hulle planne is planne van onheil;
daar is verwoesting en vernietiging
op hulle hoofpaaie.
8Die pad van vrede ken hulle nie.
Daar is geen regverdige optrede
op hulle roetes nie.
Hulle maak self hulle paaie
vol kinkels;
niemand wat daarop loop,
ervaar vrede nie.
9Daarom is regverdigheid
ver van ons,
geregtigheid bereik ons nie.
Ons wag op die lig,
maar kyk, daar is duisternis –
op ‘n ligskynsel,
maar ons dwaal in die donker.
10Ons tas soos blindes aan ‘n muur,
asof sonder oë tas ons rond.
Ons slaan helder oordag neer,
asof dit skemeraand is;
ons slaan tussen gesondes neer,
asof ons dooies is.
11Soos bere grom ons almal,
soos duiwe kla ons aanhoudend.
Ons wag op regverdigheid,
maar daar is niks nie –
op verlossing,
maar dit bly ver van ons.
12Want ons oortredings voor U is baie,
ons sonde getuig teen ons.
Ja, ons oortredings is met ons,
en ons sondeskuld – ons ken dit:
13Ons oortree teenoor,
en verloën die Here;
ons draai weg van ons God af
deur te praat oor afpersing
en wat vals is.
Ons het swanger geraak
van leuentaal,
en prewel dit uit die hart.
14So is regverdigheid teruggedwing,
en bly geregtigheid ver weg staan.
Ja, op die dorpsplein
struikel die waarheid,
en openhartigheid
kan nie daar kom nie.
15So gebeur dit dat trou ontbreek.
Wie afwyk van die kwaad,
word beroof.
Die Here sien dit,
en dit is verkeerd in sy oë dat daar
geen regverdigheid is nie.
16Hy het gesien dat daar niemand is nie,
en was verbaas dat niemand tussenbeide tree nie.
Sy voorarm het Hom bygestaan,
en sy geregtigheid,
dit het Hom ondersteun.17Hy het geregtigheid aangetrek

as ‘n harnas,
met die helm van verlossing
op sy hoof.
Hy trek klere van wraak
as sy uitrusting aan;
Hy draai Hom toe in ywer
soos in ‘n mantel.
18Volgens verdienste vergeld Hy:
woede vir sy teenstanders,
en wat hulle verdien, vir sy vyande.
Die eilande vergeld Hy
volgens verdienste.
19In die weste sal hulle ontsag hê
vir die Naam van die Here,
in die ooste vir sy heerlikheid.
Want Hy sal kom soos ‘n rivier
in ‘n vernouing,
wat deur die wind van die Here
voortgedryf word.
20“’n Losser sal na Sion kom;
Hy sal na dié in Jakob kom
wat hulle bekeer van oortredings,”
is die uitspraak van die Here.
21“Wat My betref,
dit is my verbond met hulle,”
sê die Here:
“My Gees wat op jou rus
en my woorde wat Ek
in jou mond gelê het,
sal nie uit jou mond wyk,
of uit die mond
van jou nageslag,
of uit die mond
van jou nageslag se nageslagte nie,
van nou af en vir altyd,” sê die Here.

Matt 5:23-24;
23“En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, 24laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.

Matt 18:15-35;

15“As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. 16As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke saak bevestig mag word. 17As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die •gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die •tollenaar.

18“•Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. 19Verder, amen, Ek sê vir julle: As twee van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. 20Want waar twee of drie in my Naam byeen is, daar is Ek in hulle midde.”

HERHAALDELIKE VERGIFNIS

21Toe het •Petrus nader gekom en Hom gevra: “Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe keer toe?” 22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie tot sewe keer nie, maar tot sewentig maal sewe keer.

23“Daarom is die •koninkryk van die hemele soos ‘n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. 24Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat tienduisend talent verskuldig was, na hom gebring. 25Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die heer beveel dat hy, asook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. 26Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, ‘Wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal.’ 27Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. 28Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom honderd denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, ‘Betaal terug wat jy skuld!’ 29Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, ‘Wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal.’ 30Maar hy wou nie – inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal.

31“Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. 32Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, ‘Jou slegte slaaf! Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. 33Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie?’ 34En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. 35So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Mark 11:25;
25En wanneer julle staan en bid – as julle iets teen iemand het, vergeef hom, sodat julle Vader in die hemele julle ook julle oortredings kan vergeef.”

Luk 17:3-4 ;
 3Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. 4En as hy sewe maal op een dag teen jou sondig, en sewe maal na jou terugkom en sê, ‘Ek het berou’, moet jy hom vergewe.”

Rom 2:1-11;
21Daarom is daar vir jou, o mens, wat oordeel, wie jy ook al is, geen verontskuldiging nie. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself, omdat jy wat oordeel, dieselfde doen. 2Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. 3Dink jy, o mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? 4Of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? 5Deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar sal word. 6“Hy sal elkeen beloon volgens sy dade:” 7die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, 8maar toorn en gramskap aan diegene wat uit eiesinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. 9Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. 10Maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. 11Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie.

1 Kor 13:4-7;

4Liefde bly geduldig,
liefde gee om,
liefde is nie jaloers nie,
spog nie,
en is nie verwaand nie.
5Liefde tree nie onbehoorlik op nie,
jaag nie eiebelang na nie,is nie liggeraak nie.

Dit hou nie boek van die kwaad nie,
6is nie bly oor onreg nie,
maar is saam bly oor die waarheid.
7Dit bedek alles,
glo alles,
hoop alles,
verduur alles.

2 Kor 5:14-6:1;

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.
61As medewerkers van God doen ons ‘n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie!

Kol 3:13, 18- 21.
13Verdra mekaar en, as enigiemand ‘n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe.
18Vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. 19Mans, julle moet julle vroue liefhê, en nie verbitterd teenoor hulle raak nie. 20Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. 21Vaders, julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word nie. 

Wenk

WENK: Jy weet wat die Here vandag van jou vra. (Om jou geheue te verfris: lees weer die boublok hierbo.) Werk vandag aan jou
verhoudings!

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 8 Dag 38 – Soos Alexander – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 8 Dag 38 Dit word nie toevallig die evangelie van liefde genoem nie - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Daar word vertel dat Alexander die Grote ’n gedrewe en gemotiveerde leier was, wat nie met mislukkings tevrede was nie. Hy was uiters streng en self ’n dapper kryger. Die verhaal lui dat een van die jong wagte op ’n nagwaak uitgevang is, waar hy op sy wagpos aan die slaap geraak het. Hy is voor Alexander gebring. Op die vraag van sy keiser: “Seun, wat is jou naam?”, het die vreesbevange jongman geantwoord: “ Alexander, my keiser.” “Wat sê jy is jou naam?!”, skree die woedende keiser vir die jongman. “My naam is Alexander, my heer”, sê die jongman skaam, vreesbevange en verleë. Die verhaal lui dat Alexander se reaksie almal verstom het, aangesien hulle verwag het dat hy die jongman met die dood sou straf. Alexander het egter die jongman aangekyk en gesê: “As jou naam Alexander is – gaan leef dan soos ALEXANDER!”

Gebed

Hierdie woorde eggo appellerend in ’n mens se ore. Raak daarom eers ’n paar minute emosioneel en geestelik stil in God se teenwoordigheid. Vertel Hom van jou verwagting om ’n besondere ontmoeting met Hom te hê. Moenie gejaagd wees nie. Wees ontvanklik om te hoor wat Hy deur sy Gees vir jou wil sê.

Lees die Skrif

God se Gees praat primêr met ons deur sy Woord. Lees die volgende Skrifgedeeltes met die wete dat Hy daardeur met jou persoonlik wil praat: Fil 2:1-5; Rom 15:1-7.

Fil 2:1-5;

21Daarom, as daar enige aansporing in •Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, 2maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees – een in liefde, een van gees, een in denke; 3deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself; 4deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na dié van ander.

5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:

Rom 15:1-7

1Ons wat sterk is in die geloof, is verplig om die swakhede te dra van diegene wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. 2Laat elkeen van ons sy medemens behaag met die oog op wat vir hom goed is en hom kan opbou. 3•Christus het tog ook nie Homself behaag nie, maar, soos daar geskryf staan:
“Die beledigings van hulle
wat U beledig,
het My getref.”
4Alles wat vroeër opgeteken is, is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die Skrif ontvang. 5En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, 6sodat julle eenparig, ja, uit een mond, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring.

7Daarom, aanvaar mekaar, soos •Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.

Jy kon sekerlik agterkom dat hierdie gedeeltes in die eerste plek iets te sê het oor die verhouding tussen God en sy kinders.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Fil 1:27; 4:2-5.

Fil 1:27;

27Nog net dit: Tree so op dat dit die evangelie van •Christus waardig is, sodat, of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in één gees vasstaan, en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie,

Fil 4:2-5

2Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. 3Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Klemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. 4Verbly julle altyd in die Here! Ek herhaal: Verbly julle! 5Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.

Skryf / Vul in

Hoe sou jy die kernwaarheid wat in hierdie verse voorkom beskryf?


Watter praktiese implikasie(s) het my verhouding as kind met God, my Vader, vir my verhouding(s) met God se ander kinders? Kyk weer na die teksgedeeltes hierbo en beantwoord dan die vraag so prakties as moontlik.


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Joh 5:1-2.

1 Joh 5:1-2.

1Elkeen wat glo dat Jesus die •Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit Hom gebore is. 2Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet, en sy gebooie nakom.

Lees die Skrif

Lees Joh 13:34-35; Rom 13:8; Gal 5:13-17.

Joh 13:34-35;

34Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.”

Rom 13:8;

8Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul.

Gal 5:13-17

13Julle, broers, is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. 14Want die hele wet word in één uitspraak vervul: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 15As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie!

16Maar ek sê: Leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. 17Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees; die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 25:30-46; Fil 2:5-11; 1 Pet 1:22

Matt 25:30-46;

30En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daarbuite. Daar sal ‘n geween wees en ‘n gekners van tande.’ ”

31“Wanneer die •Seun van die Mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy glansryke troon gaan sit. 32Al die nasies sal voor Hom byeengebring word, en Hy sal hulle van mekaar skei soos ‘n herder die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. 34Dan sal die Koning vir dié aan sy regterhand sê, ‘Julle, geseëndes van my Vader, kom beërf die koninkryk, wat vir julle gereedgemaak is van die grondlegging van die wêreld af. 35Want Ek was honger, en julle het vir My iets te ete gegee; Ek was dors, en julle het vir My iets te drinke gegee; Ek was ‘n •vreemdeling, en julle het My as ‘n gas verwelkom; 36Ek was nakend, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My versorg; Ek was in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal die •regverdiges Hom antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? 38En wanneer het ons U as ‘n vreemdeling gesien, en as gas verwelkom, of nakend, en U geklee? 39En wanneer het ons U siek of in die tronk gesien, en U besoek?’ 40Maar die Koning sal vir hulle sê, ‘•Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van My gedoen het, het julle vir My gedoen.’

41“Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereedgemaak is vir die Duiwel en sy engele. 42Want Ek was honger, en julle het My nie iets te ete gegee nie, dors, en julle het My nie iets te drinke gegee nie. 43Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie as gas verwelkom nie, nakend, en julle het My nie geklee nie, siek en in die tronk, en julle het My nie besoek nie.’ 44Dan sal hulle antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien, of dors, of as ‘n vreemdeling, of nakend, of siek, of in die tronk, en U nie versorg nie?’ 45Dan sal Hy hulle antwoord, ‘Amen, Ek sê vir julle: Wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir My gedoen nie.’ 46Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe.”

Fil 2:5-11;

5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:
6Hoewel Hy in die gestalte van God was,
het Hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie,
7maar Hy het Homself daarvan leeggemaak,
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy in die vorm van ‘n mens verskyn het,
8het Hy Homself verneder,
deurdat Hy gehoorsaam
geword het tot die dood toe,
ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook uitermate verhoog
en aan Hom die Naam geskenk
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elke knie sal buig –
van diegene in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde –
11en elke tong sal bely,
“Jesus Christus is die Here!”
tot eer van God die Vader.

1 Pet 1:22

22Omdat julle julle innerlike, in gehoorsaamheid aan die waarheid, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte liefhê. 

Skryf / Vul in

Wat sou ’n verskil maak in ons getuienis en aan die eer wat God
toekom?


Teen hierdie agtergrond – hoe sou jy jou eie verhouding met ander beoordeel? Sê nou maar jy moes jouself ’n punt uit 10 gee vir hoe jou verhouding met ander mense, bydra tot God se eer – hoeveel sou jy jouself gee?


Twee stellings:

 • “The church is a people, a community of people, who owe their existence, their solidarity and their corporate distinctness from other communities to one thing only – the call of God. Such is the church, God’s people, called out of the world to Himself, called to holiness, called to mission, called to suffering, and called through suffering to glory. And this calling of the church is the calling of the whole church and of every member of the church, without any distinction or partiality.”–John Stott
 • “Dis nie moontlik om die boodskap van versoening (2 Kor 5:14-21) te verkondig as ons self met gekoesterde gebroke verhoudings saamleef nie. Ons verkondig die evangelie van liefde – ons kan nie iets met geloofwaardigheid verkondig wat ons self nie uitleef nie!”

2 Kor 5:14-21

14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

16Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons Hom nou nie meer so nie. 17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.

Skryf / Vul in

Hoe voel jy oor hierdie (skerp) woorde? Skryf neer wat dit prakties vir jou beteken.


Dit bring ons by ’n laaste, maar uiters belangrike vraag: Hoe sien jou verhouding met die Here op hierdie oomblik daaruit? (Eerlik, want dit beïnvloed elke ander verhouding!) En: hoe lyk (die) God wat jy en jou gemeente vir die wêreld wys? (Dink sommer ook aan die gesigte en gesindheid van jou mede-kerkgangers Trek dit mense nader aan Christus?)


(Kyk weer terug na Week 1 Dag 1 en dit wat jy toe daar geskryf het – het daar al verandering, vernuwing en groei plaasgevind?)

Gebed

Miskien het jy behoefte om hieroor met die Here te praat….
Maak dan die beste gebruik van hierdie geleentheid (Ef 5:16 16Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is) en moenie in die slaggat val van uitstel nie …

Luister na lied

Luister na snit 11 (DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13) op die ingeslote CD.

DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13 – Johann Botes

Dis al wat ek vra – 1 Kor 13: Johann Botes


DIS ALWAT EK VRA: 1 KOR:13 – Johann Botes

Net een ding wil ek vra o Heer
Dis al wat ek van U begeer
’n Liefde in my hart, ’n liefde van U, slegs van U
Dis al wat ek vra van U Heer

Al is daar geloof, ’n vreemde taal
Al sou ek aan ander alles gee
Dan baat dit my niks, sonder liefde is ek niks
Dis al wat ek vra van U Heer

Geloof, hoop en liefde, hierdie drie o Heer
Maar ek vra van U die grootste, die liefde my Heer
Dit bedek, hoop, glo, verdra en sal nooit kan vergaan
Ek vra die allerbeste, die liefde van U o Heer

Die liefde is geduldig, nooit verwaand
Dit soek nie sy eie belang
Dis nooit nie jaloers en reken die kwaad nie toe
Ja dis al wat ek vra van U Heer

Geloof, hoop en liefde, hierdie drie o Heer
Maar ek vra van U die grootste, die liefde my Heer
Dit bedek, hoop, glo, verdra en sal nooit kan vergaan
Ek vra die allerbeste, die liefde van U Heer

Week 8 Dag 38 Dit word nie toevallig die evangelie van liefde genoem nie
Week 8 Dag 38 Dit word nie toevallig die evangelie van liefde genoem nie
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 165-172
Lees gerus Sag 7:1-14; Matt 22:37-40; Joh 15:17; 1 Tess 3:12; 4:9; 1 Joh 4:7-21.

Sag 7:1-14;

71In die vierde regeringsjaar van koning Darius, op die vierde dag van die negende maand, Kislef, was dít die woord van die Here aan Sagaria. 2Bet-El het Sar-Eser en Regem-Meleg met sy manne gestuur om die Here se guns te soek. 3 Hulle moes vir die priesters van die huis van die Here, Heerser oor alle magte, en vir die profete vra: “Moet ek nog in die vyfde maand huil terwyl ek my van baie dinge onthou, soos ek so baie jare lank gedoen het?”

4Toe was dít die woord van die Here, Heerser oor alle magte, aan my: 5“Sê vir die hele volk van die land en vir die priesters, ‘Toe julle in hierdie sewentig jaar in die vyfde en sewende maand gevas en gerou het, het julle werklik om my ontwil gevas? 6En wanneer julle eet en wanneer julle drink, eet en drink julle nie net soos gewoonlik nie?’ 7Is dit nie die woorde wat die Here by monde van vroeëre profete verkondig het nie, toe Jerusalem en sy omliggende dorpe nog rustig en bewoon was, en ook die Negev en die Sjefela nog bewoon was?”

8Daarna was die woord van die Here aan Sagaria: 9“So sê die Here, Heerser oor alle magte, ‘Laat die waarheid seëvier in julle regspraak; betoon troue liefde en barmhartigheid aan mekaar. 10Moenie weduwees, weeskinders, •vreemdelinge en armes verdruk nie; moenie bose planne in julle harte teenoor mekaar bedink nie.’ ”11Maar hulle het geweier om te luister; hulle was halsstarrig. Hulle het hulle ore toegestop sodat hulle nie kon hoor nie. 12Hulle het hulle harte verhard, so hard soos ‘n diamant, sodat hulle nie die wet en die woorde gehoor het wat die Here, Heerser oor alle magte, deur sy Gees en deur die vroeëre profete gestuur het nie. Daarom was daar van die kant van die Here, Heerser oor alle magte, ‘n baie groot oordeel uit toorn.

13“ ‘Soos hulle nie geluister het toe daar geroep is nie, so roep hierdie mense en luister Ek nie,’ sê die Here, Heerser oor alle magte. 14‘Ek gaan hulle wegwaai tot tussen al die nasies wat hulle nie geken het nie. Agter hulle sal die land verlate wees; niemand sal daardeur trek of daarheen terugkeer nie. Hulle het van ‘n pragtige land ‘n verlate plek gemaak.’ ”

Matt 22:37-40;

37Hy het vir hom gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete.”

Joh 15:17;

17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê

1 Tess 3:12;

12mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, soos ons liefde vir julle ook is. 

1 Tess 4:9;

9Oor die broederliefde is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê.

1 Joh 4:7-21

7Geliefdes, laat ons mekaar liefhê,
want die liefde is uit God,
en elkeen wat liefhet,
is uit God gebore
en ken God.
8Wie nie liefhet nie,
het God nie leer ken nie,
want God is liefde.
9Hierin is die liefde van God
aan ons geopenbaar:
dat God sy unieke Seun
na die wêreld gestuur het,
sodat ons deur Hom kan leef.
10Hierin bestaan die liefde:
nie dat ons God liefgehad het nie,
maar dat Hy ons liefgehad het,
en sy Seun gestuur het
as versoening vir ons sondes.

11Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook óns mekaar lief te hê. 12Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. 13Hieraan weet ons dat ons in Hom bly, en Hy in ons: Hy het ons aan sy Gees laat deel kry. 14En ons het dit aanskou, en ons getuig daarvan, dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. 15Wie ook al bely dat Jesus die •Seun van God is, God bly in hom, en hy in God. 16Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het.

God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. 17Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom: Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. 18In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. 19Ons het lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. 20As iemand sê, “Ek het God lief”, en sy broer haat, is hy ‘n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie liefhet nie, kan nie God liefhê, wat hy nie sien nie. 21En dit is die gebod wat ons van Hom ontvang het: Wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê.


Sien Figuur 9 van Bylae 2, p 173

Week 8 Dag 38 Figuur 9
Wenk

WENK: Oordink vandag hierdie twee gedagtes:

 • As jy ’n Christen is – gaan leef dan soos CHRISTUS!
 • The beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be… because of God’s love through you!
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 8 Dag 37 – Soos ek sê nie soos ek maak nie – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 8 Dag 37 Geestelike leiers hoor doen dien en bemagtig - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Probeer vandag ontvanklik-stil wees in God se teenwoordigheid. Fokus jou gedagtes op sy sorg en liefde. Luister wat Hy deur sy Gees vir jou sê.

Lees die Skrif

Lees 1 Kor 13 en hou in gedagte dat hierdie bekende hoofstuk ook maar net ’n ten dele -prentjie van liefde kan skilder. God se liefde is nie in woorde of gedagtes vertaalbaar of uitdrukbaar nie!

1 Kor 13
LIED VAN DIE LIEFDE

131Al praat ek die tale
van mense en engele,
maar ek het nie liefde nie,
dan het ek ‘n weergalmende ghong
of ‘n kletterende simbaal geword.
2En al profeteer ek,
en begryp ek alle geheime,
en besit ek alle kennis,
en al het ek al die geloof
om berge te versit,
maar ek het nie liefde nie,
is ek niks!
3Al deel ek al my besittings uit,
en gee ek my liggaam oor,
sodat ek my daarop kan beroem,
maar ek het nie liefde nie,
baat dit my niks.

4Liefde bly geduldig,
liefde gee om,
liefde is nie jaloers nie,
spog nie,
en is nie verwaand nie.
5Liefde tree nie onbehoorlik op nie,
jaag nie eiebelang na nie,
is nie liggeraak nie.
Dit hou nie boek van die kwaad nie,
6is nie bly oor onreg nie,
maar is saam bly oor die waarheid.
7Dit bedek alles,
glo alles,
hoop alles,
verduur alles.

8Liefde faal nooit nie.
Maar profesieë,
dit sal tot ‘n einde kom;
of tale, dit sal ophou;
of kennis, dit sal tot niet gaan.
9Want ons ken gedeeltelik,
en ons profeteer gedeeltelik,
10maar wanneer die volmaakte gekom het,
sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan.
11Toe ek nog ‘n kind was,
het ek gepraat soos ‘n kind,
gedink soos ‘n kind,
geredeneer soos ‘n kind.
Noudat ek volwasse is,
het ek die dinge van ‘n kind agtergelaat.
12Nou sien ons wel ‘n geheimnisvolle beeld,
soos in ‘n spieël,
maar eendag van aangesig tot aangesig.
Nou ken ek slegs gedeeltelik,
maar eendag sal ek ten volle ken,
soos ek ten volle geken is.

13En nou bly geloof, hoop en liefde,
hierdie drie –
maar die grootste hiervan is die liefde

Gister het ons agtergekom dat leierskap in God se Koninkryk ’n uiters belangrike funksie vervul. Inteendeel, die Bybelse getuienis bevestig dat die Here byna sonder uitsondering deur leiers werk. Voordat ons met vandag se studie begin, moet ons van ’n ander belangrike vertrekpunt sekermaak. Leiers word nie deur hulself aangestel nie. Waar mense leiersrolle beklee as gevolg van eie ambisie of agendas, stuur dit op ’n katastrofe af – en daarvan getuig die kerkgeskiedenis. Ware, outentieke geestelike leiers se mandaat kom van Jesus, die Hoof van sy Kerk!

Skryf / Vul in

Nou wil ek hê jy moet skryf. As ek sou sê: “Leiers moet kan … ”, dan sal jy die sin natuurlik op verskillende maniere kan voltooi. Ek wil hê jy moet dit hier doen.


Daar is seker eindelose antwoorde moontlik, maar ek wil graag hê dat ons vier sleutelaspekte van geestelike leierskap vandag uit die Bybel sal ontdek.

Lees die Skrif

Lees Joh 10:3-4, 27; 14:6-14.

Joh 10:3-4, 27;

3vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy eie skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken.

27My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. 

Joh 14:6-14.

6Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 7As julle My leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle Hom, en het Hom reeds gesien.” 8Filippus sê toe vir Hom: “Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 9Jesus sê vir hom: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’ 10Glo jy dan nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek vir julle sê, sê Ek nie uit Myself nie, maar dit is die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11Glo My dat Ek in die Vader en die Vader in My is; of glo dan op grond van die werke self. 12Amen, amen, Ek sê vir julle: Wie in My glo, hy sal ook die werke doen wat Ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader gaan. 13En wat julle in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. 14As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

 • Wat sou jy dink is die kernbegrip wat hier na vore kom?

Geestelike leiers moet kan HOOR

Jesus is telkens die voorbeeld van wat ware geestelike leierskap beteken. In Johannes 14 kom die belangrikheid van sy verhouding en kommunikasie met die Vader na vore. Hy tree nie sommer net op nie. Hy doen dit wat Hy van die Vader hoor en sien. Geestelike leiers moet die vermoë hê om God se stem te hoor. Hulle moet so intiem met Hom verkeer dat hulle nie hul eie ding sal doen nie! Geestelike leiers kan die kerk net lei as hulle van die Hoof van die kerk hoor.

Lees die Skrif

Lees 1 Kor 11:1; Heb 13:7.

1 Kor 11:1;

111Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van •Christus volg.

Heb 13:7.

7Hou altyd julle leiers in gedagte, dié wat die woord van God aan julle verkondig het; gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop, en neem hulle geloof as voorbeeld. 

 • Wat dink jy is die kernbegrip wat hier na vore kom?

Geestelike leiers moet kan DOEN

Het jy al gewonder waar kom vandag se opskrif vandaan? Ek het grootgeword met hierdie tong-in-die-kies gesegde – maak soos ek sê en nie soos ek maak nie. Die skrywer aan die Hebreërs is uitgesproke daaroor dat leiers die verantwoordelikheid het om die voorbeeld te stel. Hulle moet dit wat hulle leer self toepas. Ons sou sê hulle moet dit kan modelleer. Dit beteken dat leiers ’n besondere verantwoordelikheid het om self reg te lewe. Mattheus wys gereeld daarop (veral in die bergpredikasie) hoe Jesus beklemtoon dat die evangelie nie ’n saak van praatjies is nie. Geleerdes sê dit gaan nie net oor ortodoksie (die regte leerstellings) nie, maar ook oor ortopraksie (die regte manier om dit uit te leef)!

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus Matt 3:8; 5:16; 7:21-23; 23:1-39; Joh 4:34; Jak 1:22.

Matt 3:8;

8Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. 

Matt 5:16;

16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

Matt 7:21-23;

21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”

Matt 23:1-39;

231Toe het Jesus vir die skare en vir sy dissipels gesê: 2“Die skrifkenners en •Fariseërs sit op die stoel van Moses. 3Doen en onderhou dan alles wat hulle vir julle sê. Maar moenie doen wat hulle doen nie, want hulle praat net en doen nie. 4Hulle bind swaar vragte saam, ja, moeilik om te dra, en lê dit op die mense se skouers, maar self is hulle nie bereid om met ‘n vinger aan die vrag te raak nie. 5Al hulle dade is bedoel om deur die mense gesien te word. Hulle maak immers hulle gebedsrieme breër en die tossels langer. 6Hulle hou van die ereplek by feesmaaltye en die voorste sitplekke in die •sinagoges, 7om op die markpleine begroet en om deur die mense as ‘rabbi’ aangespreek te word. 8Maar julle, julle moet julle nie as ‘rabbi’ laat aanspreek nie; want net Een is julle Leermeester, en julle is almal broers. 9En moet niemand op aarde as julle ‘vader’ aanspreek nie; want julle het net een Vader, Hy wat in die hemel is. 10Julle moet julle ook nie as leraars laat aanspreek nie, omdat net Een julle Leraar is, naamlik die •Christus. 11Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. 12Wie homself verhef, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhef word.”

13“Wee julle, skrifkenners en •Fariseërs, skynheiliges! Want julle sluit die mense uit die •koninkryk van die hemele uit. Self gaan julle nie in nie, en boonop laat julle die mense wat probeer ingaan, nie toe om in te gaan nie.

15“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle deurkruis land en see om ‘n enkele proseliet te werf, en wanneer dit gebeur, maak julle hom ‘n kind van Gehenna, dubbel so erg as julleself.

16“Wee julle, blinde leiers! Julle sê, ‘Wie by die heiligdom van die •tempel sweer – dit beteken niks nie; maar wie sweer by die goud van die heiligdom, is gebonde.’ 17Dwase en blindes! Wat is belangriker, die goud of die heiligdom wat die goud heilig? 18Verder sê julle, ‘Wie by die altaar sweer – dit beteken niks nie; maar wie sweer by die offergawe daarop, is gebonde.’ 19Blindes! Wat is belangriker, die offergawe of die altaar wat die offergawe heilig? 20Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles daarop. 21Wie sweer by die heiligdom, sweer daarby en by Hom wat dit bewoon. 22En wie by die hemel sweer, sweer by die troon van God en by Hom wat daarop sit.

23“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat – die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het sonder om die ander na te laat. 24Blinde leiers! Julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in.

25“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roofsug en onbeheersdheid. 26Blinde Fariseër! Maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal ook die buitekant skoon wees.

27“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle is soos witgekalkte grafte wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendere en elke vorm van •onreinheid. 28So lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig, maar van binne is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid.

29“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle bou die grafte vir die profete en versier die grafmonumente van die •regverdiges. 30En julle sê, ‘As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons nie saam met hulle deel gehad het aan die bloed van die profete nie.’ 31Daarmee getuig julle teen julleself dat julle kinders is van hulle wat die profete vermoor het. 32Maak julle dan maar die maat van julle vaders vol. 33Slange, addergeslag! Hoe sal julle die oordeel van die Gehenna ontvlug? 34Daarom, kyk, Ek stuur vir julle profete en wyses en skrifkenners. Julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en julle sal sommige van hulle in julle •sinagoges gesel en hulle van dorp tot dorp vervolg. 35So sal alle regverdige bloed wat op aarde vergiet is, vir julle toegereken word, van die bloed van Abel, die regverdige, tot by die bloed van Sagaria, die seun van Beregja, wat julle tussen die heiligdom en die altaar vermoor het. 36•Amen, Ek sê vir julle: Al hierdie dinge sal op hierdie geslag neerkom.”

37“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en dié stenig wat na jou gestuur is! Hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie. 38Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. 39Want Ek sê vir julle, van nou af sal julle My beslis nie weer sien nie, totdat julle sal sê,
‘Geseënd is Hy wat kom
in die Naam van die Here.’ ”

Joh 4:34;

34En Jesus sê vir hulle: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.

Jak 1:22.

22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie.

Lees die Skrif

Lees Matt 20:25-28; Fil 2:5-11.

Matt 20:25-28;

25Maar Jesus het hulle nader geroep en gesê: “Julle weet dat die heersers van die nasies oor hulle baasspeel, en die maghebbers oor hulle gesag uitoefen. 26So mag dit nie by julle wees nie; maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, 27en wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. 28Net so het die •Seun van die Mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee.”

Fil 2:5-11

5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:
6Hoewel Hy in die gestalte van God was,
het Hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie,
7maar Hy het Homself daarvan leeggemaak,
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy in die vorm van ‘n mens verskyn het,
8het Hy Homself verneder,
deurdat Hy gehoorsaam
geword het tot die dood toe,
ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook uitermate verhoog
en aan Hom die Naam geskenk
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elke knie sal buig –
van diegene in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde –
11en elke tong sal bely,
“Jesus Christus is die Here!”
tot eer van God die Vader.

Wat sou jy dink is die kernbegrip wat hier na vore kom?

Geestelike leiers moet kan DIEN

Van die redes waarom mense baiekeer streef om leiers te word, lê opgesluit in die mag en die voorregte wat dit meebring. Meermale is die feit dat die leier gedien word deur die volgelinge van die byvoordele waarna mense hunker.
Dit is presies daar waar geestelike leierskap fundamenteel van die tradisionele siening verskil – geestelike leiers is diensknegte by uitnemendheid!
(Vergelyk die spreekwoord “to lead by example” .)

Jesus maak baie seker dat daar geen verwarring oor hierdie saak kan wees nie. Hy sê dit self in duidelike taal, deur sy Gees laat Hy Paulus daaroor skryf en om dit bo alle twyfel te bevestig, demonstreer Hy dit self. Daar kan geen twyfel wees nie – geestelike leiers moet kan dien.

Lees die Skrif

Lees Ef 4:7,11-16; 1 Pet 4:11.

Ef 4:7,11-16;

7Maar aan elkeen van ons is ‘n genadegawe geskenk, soos •Christus dit uitgedeel het. 

11En Hy het sommige as •apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, 12om die •heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, 13totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die •Seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. 14Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan; 15maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom toe sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 16uit wie die hele liggaam, harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde.

1 Pet 4:11

11As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees; as iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus •Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, vir ewig en ewig. •Amen.

Wat dink jy is die kernbegrip wat hier na vore kom?

Geestelike leiers moet kan BEMAGTIG

Paulus is uitgesproke daaroor: Die Here gee aan mense verskillende gawes. Hy is ook die een wat leiers aanstel in sy diens. Die rol van leiers is op hulle beurt om gelowiges toe te rus, te bekwaam en te bemagtig sodat hulle die gawes wat die Here aan hulle gegee het in sy diens tot sy eer kan gebruik.

Soos gister, wil ek hê jy moet afsluit deur:

Gebed

As jy self enige leiersrol in die kerk vervul
Dink en beoordeel jouself na aanleiding van dit wat ons vandag oor geestelike leierskap gesê het. Gebruik tyd om met Hom daaroor in gebed te praat.

As jy nie ’n leiersrol vervul nie –
Hoe dink jy vaar die gemeente waaraan jy behoort, se leiers na aanleiding van wat ons vandag bespreek het? Gebruik die tyd om vir jou leiers te bid.

Wenk
Week 8 Dag 37 Spreuke
Week 8 Dag 37 Spreuke
Week 8 Dag 37 Geestelike leiers hoor doen dien en bemagtig
Week 8 Dag 37 Geestelike leiers hoor doen dien en bemagtig
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die plan, p 145-164
Lees gerus ook Matt 23:13-28; 2 Kor 8:16-24; Fil 2:4-5, 21; 3:17; 4:9

Matt 23:13-28; (Sien Bo)

2 Kor 8:16-24; 1

6En aan God die dank, wat dieselfde ywer in julle belang in die hart van Titus gegee het. 17Want hy het wel ons versoek ontvang, maar het ook baie ywerig en vrywillig na julle toe vertrek. 18En saam met hom het ons die broer gestuur wie se lof in al die •gemeentes besing word oor sy werk vir die evangelie. 19En nie net dit nie: hy is ook deur die gemeentes aangewys as ons reisgenoot in hierdie genadewerk, wat deur ons verrig word tot verheerliking van die Here en as bewys van ons bereidwilligheid. 20So wil ons voorkom dat iemand ons verdink oor hierdie ruim som wat ons behartig. 21Want ons is bedag op wat reg is, nie net voor die Here nie, maar ook voor mense. 22Saam met hulle stuur ons ons broer, vir wie ons dikwels en in vele opsigte getoets, en ywerig bevind het, en wat nou nog yweriger is, deur sy groot vertroue in julle. 23Wat Titus betref, hy is my deelgenoot en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is gesante van die gemeentes, ‘n eer vir •Christus. 24Lewer dan aan hulle voor die gemeentes die bewys van julle liefde en van ons trots op julle.

Fil 2:4-5, 21;

4deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na dié van ander.
5Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees:

21Almal soek net hulle eie belang, nie dié van Jesus •Christus nie.

Fil 3:17;

7Broers, volg dan my voorbeeld, en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het,

Fil 4:9

9Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het: hou aan om dit te doen. En die God van vrede sal met julle wees.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 8 Dag 36 – Die nek van die plek – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 8 Dag 36 Die geheim is leierskap - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Begin deur een van jou geliefkoosde Psalms deur te lees. Probeer om as ’t ware in die vel en agter die pen van die digter in te kom. As jy dit stadig en met nadenke gelees het, wil ek hê jy moet dit weer doen, maar hierdie keer hardop – verpersoonlik wat daar geskryf is en lees dit asof jy tot God bid. As jy jou stilwordtyd só ingelei het, moet jy jou deur die Gees laat lei wat jy vir God moet sê – en hoe jy moet luister …

Skryf / Vul in

Vandag is die dag om jou kunstalent in te span. Hier is ’n blok waarin jy ’n skets gaan teken. Begin deur die volgende Skrifgedeeltes te lees: Ef 4:15; 5:23; Kol 1:18; 2:19.

Ef 4:15;
15maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom toe sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 

Ef 5:23;
23omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die •kerk; Hy is Verlosser van die liggaam. 

Kol 1:18;

18Hy is die Hoof van die liggaam,
die kerk.

Kol 2:19.
19en hou nie vas aan die Hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere, met groeikrag wat van God kom.

Nou is dit tyd om te teken. Kyk of jy in die blok die kern van dit wat jy in die Skrifgedeeltes gelees het kan illustreer.


Lees die Skrif

Dis weer tyd vir lees. Lees Rom 12:4-5; 1 Kor 12:12, 18, 20; Ef 3:6; 4:25; 5:30 ; Kol 3:15.

Rom 12:4-5;
4Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, 5net so is ons, al is ons baie, een liggaam in •Christus, en individueel lede van mekaar.

1 Kor 12:12, 18, 20;

12Want soos die liggaam ‘n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met •Christus.

18Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas volgens sy besluit.

20Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam.

Ef 3:6;

6naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. 

Ef 4:25;

25Daarom, vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam.

Ef 5:30 ;

30Ons is immers lede van sy liggaam. 

Kol 3:15

15Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar.

Skryf / Vul in

Nou gaan ons die kunswerk voltooi. Probeer om jou skets af te rond deur dit wat jy nou gelees het in die blok by jou vorige probeerslag te voeg.


Ongelukkig kan ek nie sien wat jy geteken het en daarop kommentaar lewer nie – dalk is dit ook maar goed so! Die twee groepe Skrifgedeeltes gebruik twee beelde:

 1. Dat Christus die Hoof van die Kerk is.
 2. Dat die kerk as ’n liggaam met ledemate voorgestel word.

Ek hoop dus dat jou prentjie iets van ’n liggaam en ’n kop (hoof) voorstel. Ek gebruik graag hierdie beeld wanneer ek oor leiers in die gemeente praat en ek hoop dit gaan vir jou ook ’n paar vars perspektiewe gee. Ek stel die leiers graag as die nek van die liggaam voor. Dit is moontlik dat die liggaam nog sonder ’n arm, been of hand kan oorleef, maar sonder ’n kop of nek is dit nie moontlik nie. Dus, sonder Jesus as Hoof en sonder leiers as die nek, kan die gemeente as liggaam nie funksioneer nie.

Die nek vervul verskeie funksies. Dit verbind die liggaam met die hoof en skep in daardie sin die kanaal waardeur die bloedtoevoer en senuweestelsel gekanaliseer word. Dieselfde geld vir die gemeente. So vorm die leiers die lewensbelangrike slagaar waardeur die Hoof met sy gemeente kommunikeer. As die leiers nie in verbinding met die Hoof bly nie, is daar byna ’n terminale toestand in die gemeente. Leiers moet ’n intieme verhouding met Jesus, die Hoof, hê en genoeg tyd met Hom deurbring om sy wil te kan interpreteer. Die leiers moet die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid opneem om te kan sê: “So spreek die Here.”

’n Koplose gemeente is ’n lyk – ’n neklose gemeente sal ook nie kan funksioneer nie. Ons stem nou seker saam dat leiers ’n ontsaglik belangrike rol in God se Koninkryk speel; ook dat die Bybelse getuienis deurlopend bevestig dat die Here telkens mense roep en toerus as leiers.

Skryf / Vul in

Ek wil hê jy moet ’n paar Bybelse leiers aan die nek-gedagte beoordeel. Hieronder is vier kolomme. Kies drie Bybelse leiers waarvan jy genoeg weet. Skryf hulle name bo-aan kolomme 02, 03 en 04. Aan die linkerkant het ek ’n paar norme gelys wat die nek (leiers) behoort te vertoon. Dink ’n bietjie aan die drie leiers en beoordeel hulle elkeen na aanleiding van dié eienskappe. Skryf jou reaksie in die toepaslike blokkie.

Leier (02)Leier (03)Leier (04)
Intiem aan die Hoof
en res van liggaam
verbind
Vorm kanaal
waardeur die Hoof
met die liggaam
kommunikeer
Weet hy kan niks
sonder die Hoof
doen nie
Beskou self nie
belangriker as die
Hoof nie
Weet dat daar nie
liggaam sonder die
onderskeie ledemate kan wees nie
Dink na / Besin

Dit is nou tyd om iets te doen met die insigte wat jy vandag gekry het. Jy moet een van twee dinge doen.

Gebed

As jy self enige leiersrol in die kerk vervul:
Dink en beoordeel jouself na aanleiding van dit wat God deur sy leiers in die gemeente wil doen. Gebruik tyd om met Hom daaroor in gebed te praat.
As jy nie ’n leiersrol vervul nie:
Hoe dink jy vaar die gemeente waaraan jy behoort, se leiers na aanleiding van wat ons vandag bespreek het? Gebruik die tyd om vir jou leiers te bid.

Wenk
Week 8 Dag 36 Wenk - Spreuke
Week 8 Dag 36 Wenk – Spreuke
Week 8 Dag 36 Die geheim is leierskap
Week 8 Dag 36 Die geheim is leierskap
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 145-164
Lees gerus ook Spr 8:15-21. God regeer deur mense: Hand 13:1-3; 1 Tim 3:1-13; 5:8; Tit 1:5-9

Spr 8:15-21

15Deur my regeer konings,
en hooggeplaastes vaardig
regverdige dekrete uit.
16Deur my voer •aanvoerders bevel,
ook vooraanstaandes –
almal wat regverdige beslissings neem.
17Wie my liefhet, het ek self ook lief,
en wie my soek, sal my vind.
18Welvaart en eer is by my,
bestendige rykdom en geregtigheid.
19My vrugte is beter as goud,
as fyngoud,
my opbrengs beter
as uitgesoekte silwer.
20Op die pad van geregtigheid
loop ek
– presies op die paaie
van regverdigheid –
21om hulle wat my liefhet,
besittings te laat erf.
Hulle voorraadkamers maak ek vol.

Hand 13:1-3;

1In die plaaslike •gemeente in Antiogië was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon bekend as Niger, Lucius van Sirene, Manaen, ‘n jeugvriend van Herodes die tetrarg, en Saulus. 2Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af vir die werk waartoe Ek hulle geroep het.” 3Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle hulle die hande opgelê en weggestuur.

1 Tim 3:1-13;

31Dié uitspraak is betroubaar.
VEREISTES VIR OPSIENERS EN DIAKENS
As iemand na ‘n amp as opsiener streef, begeer hy ‘n goeie taak. 2‘n Opsiener moet onberispelik wees: ‘n man met net een vrou, beheersd, verstandig, goed gemanierd, gasvry, en in staat om onderrig te gee. 3Hy moet nie ‘n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskiklik, vredeliewend, en nie geldgierig nie. 4Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou.

5Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die •gemeente van God kan omsien?6Hy moet nie ‘n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word, en in dieselfde oordeel as die Duiwel beland nie. 7Boonop moet hy ‘n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die Duiwel se strik beland nie.

8Net so moet diakens hulle waardig gedra, nie uit twee monde praat nie, hulle nie oorgee aan baie wyn nie, nie inhalig wees nie, 9terwyl hulle met ‘n skoon gewete aan die geheimenis van die geloof vashou. 10Maar laat hulle eers getoets word, en as hulle onberispelik bevind word, laat hulle dan as diakens optree. 11Net so moet vroue waardig wees, nie skindertonge nie, sober, betroubaar in alles. 12Diakens moet net een vrou hê, en hulle kinders en hulle eie huishoudings goed bestuur. 13Want wie hulle dienswerk as diakens goed doen, verwerf groot aansien vir hulleself, en verkry groot vrymoedigheid deur die geloof in •Christus Jesus.

1 Tim 5:8;

8Maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie, en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloën, en is hy slegter as ‘n ongelowige.

Tit 1:5-9
EIENSKAPPE VAN ‘N GOEIE OUDERLING

5Hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly: dat jy onafgehandelde sake kan afhandel, en in elke dorp ouderlinge kan aanstel, soos ek aan jou opgedra het. 6Dit moet iemand wees wat onberispelik is, ‘n man met een vrou, en met gelowige kinders, wat nie van losbandige gedrag beskuldig kan word, of opstandig is nie. 7Want ‘n opsiener moet, as bestuurder oor die huishouding van God, onberispelik wees: nie eiesinnig of humeurig nie, iemand wat nie te veel drink of skoorsoekerig is of oneerlike wins najaag nie, 8maar gasvry, lief vir die goeie, verstandig, regverdig, toegewyd en selfbeheersd. 9Hy moet hom hou aan die betroubare woord, in ooreenstemming met die lering, sodat hy deur die gesonde leer kan bemoedig, en ook hulle wat dit teengaan, verkeerd kan bewys.


Sien Figuur 8 van Bylae 2, p 173

Week 8 Dag 36 Figuur 8
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za