Week 01 Dag 01 – ‘n Skroef los – Ons is die plan: 9 Weke van Transformasie

Jy gaan in hierdie Bybelstudies kort-kort gevra word om na God se stem te luister. In die Ou Testament kry ons gereeld te doen met profete wat sê: “So spreek die Here!” Ook na Jesus se hemelvaart kry ons voortdurend die indruk dat die vroeë Christene die Here “se stem” gehoor het, maar die vraag is of dit vandag nog so werk? In die weke wat kom gaan ons indringend hieroor besin.
Ek vertrou dat jy die voorwoord en die aanwysings hoe om hierdie gids te gebruik, goed deurgelees het. Hoe jy hierdie eerste dag van die volgende 9 weke benader, gaan grootliks bepaal hoe verrykend die ervaring vir jou gaan wees. Jy kan deur elke studie blits en dan verwag om ’n paar nuwe insigte raak te lees, maar dit is nie ons verwagting en hopelik ook nie joune nie. Ons vertrou
hierdie gaan 9 weke van transformasie wees – weke waarna jy vir die res van jou lewe met groot dankbaarheid sal terugkyk. Weke wat sal maak dat jy nooit weer dieselfde kan wees nie. Daarom is hierdie materiaal meer as ’n Bybelstudie – dit is veronderstel om ’n “ervaring” te wees. So ernstig is ons hieroor dat ’n span gebedsondersteuners daagliks vir elke persoon bid wat met die materiaal besig is – ook vir jou!
Nou weet jy hoe ernstig ons hieroor is.

Gebed

Ek wil voorstel dat jy ’n paar minute emosioneel en geestelik stil raak in God se teenwoordigheid. Vertel Hom van jou verwagting om ’n besondere ontmoeting met Hom te hê. Moenie gejaagd wees nie. Jy hoef nie heeltyd te praat nie – wees ook stil en ontvanklik om te hoor wat Hy deur sy Gees vir jou wil sê.

Lees die skrifgedeeltes

Hier is ’n paar Skrifgedeeltes wat jy met groot aandag en nadenke moet lees. Doen dit met die wete dat die Here deur sy Woord aan die woord is:
Deut 6:1-13:
1“Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem – 2sodat jy ontsag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel, na te kom so lank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy ‘n lang lewe mag hê. 3Jy moet luister, Israel; kom dit nougeset na dat dit met jou goed mag gaan en dat julle baie meer mag word soos wat die Here die God van jou voorouers jou beloof het – ‘n land wat oorloop van melk en heuning.”
DIENS AAN DIE HERE ALLEEN
4“Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. 5Jy moet die Here jou God met hart en siel liefhê en met al jou krag. 6En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. 7Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. 8Bind dit as ‘n teken om jou hand en laat dit ‘n versiering op jou voorkop wees. 9Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte.
10“Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om vir jou te gee – groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, 11huise vol met alles wat goed is, wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet en versadig word, 12moet jy oppas dat jy nie die Here vergeet wat jou uit Egipteland, uit ‘n plek van slawerny, uitgelei het nie. 13Vir die Here jou God moet jy ontsag hê: Hom moet jy dien, en slegs in sy Naam moet jy sweer.
20-21;
20“Wanneer jou kind in die toekoms vir jou vra, ‘Wat is die bedoeling van die bepalings, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here ons God vir julle voorgeskryf het?’ 21dan moet jy vir jou kind sê, ‘Ons was slawe vir die farao in Egipte, maar die Here het ons met ‘n sterk hand uit Egipte uitgelei. 

Hos 11:1-11:
GOD SE LIEFDE VIR ISRAEL
111“Toe Israel ‘n kind was,
het Ek hom al liefgehad,
en uit Egipte het Ek my seun geroep.
2Toe daar later net so
na hulle geroep is,
het hulle van My af weggegaan.
Hulle het vir die Baäls offers geslag,
vir afgodsbeelde die rook
van offers laat opstyg.
3“Ek self het Efraim leer loop,
Ek het hulle in my arms geneem,
maar hulle wou nie erken
dat Ek hulle versorg nie.
4“Met menslike bande
het Ek hulle nadergetrek,
met die toue van liefde.
Ek was vir hulle soos dié
wat die juk lig
wat teen hulle kake druk.
Ek het na Efraim afgebuk,
hom gevoed.
5“Hy sal nie na Egipteland teruggaan nie,
maar Assirië, dié sal sy koning wees;
want hulle het geweier
om hulle te bekeer.
6Die swaard sal deur sy stede gaan
en sy orakelpriesters uitroei;
dit sal hulle vernietig oor die raad
wat hulle gegee het.
7My volk sal opgehang
word vir sy afvalligheid,
en na die juk sal hulle hom roep,
‘n juk wat glad nie gelig sal word nie.
8“Hoe kan Ek jou prysgee, Efraim?
Hoe kan Ek jou oorlewer, Israel?
Hoe kan Ek jou prysgee soos Adma,
jou maak soos Sebojim?
My hart is diep ontroer in My,
die deernis brand in My.
9Ek sal nie in my brandende toorn
optree nie;
Ek sal nie omdraai en Efraim
vernietig nie;
want Ek is God, nie ‘n mens nie –
die Heilige in jou midde;
Ek sal nie in woede kom nie.”
10Hulle sal die Here volg.
Soos ‘n leeu sal Hy brul;
wanneer Hy brul,
sal kinders bewend
van die see af kom.
11Hulle sal bewend aankom
soos voëls uit Egipte,
en soos ‘n duif
uit die land Assirië.
“Ek sal hulle in hulle huise laat woon,”
is die uitspraak van die Here.
12:7:
7Maar jy, na jou God moet jy terugkeer.
Lê jou toe op troue liefde en wat reg is,
en wag altyddeur op jou God.

Joh 3:16-21;
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die Naam van die unieke Seun van God geglo het nie. 19En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. 20Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. 21Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is.
14:23.
23Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.

Beantwoord die vrae

Jy kon sekerlik agterkom dat hierdie gedeeltes iets te sê het oor die verhouding tussen God en sy kinders. Hoe sou jy die kernwaarheid wat in hierdie verse voorkom, beskryf?


Voel dit ook soms asof jou verhouding met die Here nie intiem is nie; asof dit nie eg is nie en jou sogenaamde stiltetyd niks meer as ’n gewoonte is nie?

Soms probeer ons enige verskoning om die stiltetyd uit te stel, kort te knip of selfs af te stel. Dan is daar mos ’n skroef los! Sekerlik is dit nie wat God in gedagte het nie – en die gedeeltes wat jy sopas gelees het, beaam dit. Inteendeel, die hele Bybelse boodskap bevestig dit. Kortom, ek wil vir jou ’n vraag vra. Hoe sien jou verhouding met die Here op hierdie oomblik daaruit?
Kom ek help jou om die vraag te beantwoord. Vat ’n skryfding en BID en BESIN oor die volgende vrae – en skryf neer hoe jy dit beleef. Moenie dat afsprake of die horlosie jou aanjaag nie – laat die Here toe om vir jou insig te gee oor die ware toedrag van sake.

Beantwoord die vrae

Hoe voel jy op die oomblik oor God: opgewonde, teleurgesteld of dalk kwaad vir Hom? Hoekom sê jy so?Was jou geestelike wasgoed eerlik voor God!
Ÿ Identifiseer elke afsonderlike kledingstuk – noem die sonde, teleurstelling, seerkry, probleem, behoefte by die naam.Ÿ Watter kledingstukke is so erg verslete dat jy dit liefs moet weggooi (Heb 12:1-3)?

AANMOEDIGING OM TE VOLHARD

121Daarom, terwyl ons ook so ‘n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2die oog gerig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, Hy wat ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. 3Dink inderdaad aan Hom wat so ‘n vyandigheid van die kant van sondaars teen Hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie.Hoe dink jy voel God oor jou verhouding met Hom? (Kyk na Matt 15:8; Op 2:1-7 en as jy nog tyd het, lees ook Eseg 8:12.)

Matt 15:8

8“ ‘Hierdie volk eer My met die lippe,
maar hulle harte is ver van My af;

Op 2:1-7

21“Skryf aan die boodskapper van die •gemeente in Efese:
“Dit sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, en wat tussen die sewe goue kandelare rondbeweeg,

2“ ‘Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding, en weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle •apostels is, maar nie is nie, getoets, en hulle as leuenaars uitgewys. 3Verder hou jy aan om te volhard, en het jy ter wille van my Naam baie verduur, sonder om moeg te word. 4Maar Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het. 5Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal Ek na jou toe kom, en jou kandelaar van sy staanplek af verwyder. 6Maar dít tel in jou guns: Jy haat die dade van die Nikolaïete, wat Ek ook haat. 7“ ‘Laat dié wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan wie oorwin, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe wat in God se paradys staan.’ ”

Eseg 8:12

12Hy sê toe vir my: “Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel besig is om te doen in die donker, elkeen in sy binnekamers vol afbeeldings? Want hulle sê, ‘Die Here sien ons nie; die Here het die land verlaat.’ ”


Luister na die lied

Luister na snit 1 (GENADE) op die ingeslote CD.

Johann Botes / ProChristo – Genade.


As die son se laaste strale deur die doringbome skyn
In die verte warrelwinde die rooigeelstof omhein
Staan ek stom, verbysterd nader met my oog na bo gekeer
Vind ek vrede in my Vader, my Heer

As die storms eers verby is en die wolke prentjies maak
En die druppels strome water in die droë vore raak
Sing my hart ’n lied van vreugde, reik my hande self na bo
Weet ek seker dat ek in my Vader glo

Soos die maanlig donker skadu’s wat my bangmaak laat verdwyn
Is u liefde en u almag, is u lig wat in my skyn
Soos die arend sweef daarbowe met sy vlerke oopgesprei
Is die Vader se genade ook vir my

As die boom sy blare afgooi en sy skadu skraler raak
En die blaremat verander soos die wind sy paaie maak
Dors my siel na u beskerming, na u sorg o troue Heer
Word verlange na die hemel meer en meer

Gebed

Het jy dalk ’n behoefte om iets vir die Here te sê na aanleiding van jou ervaring met Hom? Dalk wil jy opnuut jou lewe aan Hom toewy. Doen dit gerus …

Wenk

WENK: Skryf in enkele woorde op ’n kaartjie wat die Here vir jou gesê het. Jy sal dit sekerlik vandag met jou wil “saamneem”. Sit dit in jou sak en dra dit saam met jou; sit dit so op jou lessenaar dat jy dit nie kan miskyk nie. Dink daaroor en praat deurlopend met die Here daaroor. (Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg:
Dr. Frans Hanke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hanke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za