Pinkster 2022

Vorming vir die lewe en geestelike rigtingwysers

Volgens Prof. Ian Nell is dit in die vinnige en besige lewe soos ons dit vandag ken, soms moeilik om God se stem tussen al die ander verleidings van hierdie lewe te hoor. Die Hemelvaart dienste het op Donderdag, 26 onder leiding van Ds. Danie Goosen by ‘n aanddiens begin met die tema dat ons bereid moet wees om onsself diensbaar te stel. Van Sondag, 29 Mei, tot Donderdag, 2 Junie, het Prof Ian Nell die dienste gelei, wat beide in die N.G. Kerk Groot-Brakrivier en by Groenkloof gehou is. Daar was vyf temas wat tydens die pinkster bidure hanteer is deur Prof. Nell:

  1. Gesigte en Stemme (2 Kor. 3: 12-18)

Die eerste rigtingwyser vir die lewe is om stil te raak en te besef watter stemme ‘n invloed op jou vorming gehad het. Deur ons lewens is daar soveel mense wat op ons ‘n invloed het. Die naby mense soos familie en naby vriende, predikante, onderwysers, kollegas, ens. maar ook die grens-mense wat soms oor ons pad kom. Die effekte van so baie stemme kon beide positief of negatief wees. Ons moet fokus op die positiewe , sodat ons nader aan God se vorming in ons lewens kan wees. Dit is waar ons volkome vryheid en vrede kry, want “Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here hier beteken ‘die Gees’, en waar ‘die Gees’ van die Here is, is daar vryheid.” (2 Kor. 3: 16-17). 

  1. Roeping en drange (Luk. 3:21-22; 4: 1-13)

Die tweede rigtingwyser vir die lewe is om meer bewus te word van jou roeping en jou drange. Die eerste en belangrikste beginsel hier is om te besef dat God begeer om jou as kind te hê, net soos God vir Christus tydens sy doop met die Heilige Gees gevul het en vir Hom gesê het ‘U is my geliefde Seun’ (Luk. 3: 22), so voel Hy oor elkeen van ons en wil Hy ons vul met Sy Heilige Gees. 

Verder wys God vir ons in Luk. 4: 1-13 hoe Christus deur sy voorbeeld die aanslae van hierdie wêreld kon teenstaan. Ons moet vashou aan die Here en Hom alleen aanbid, ‘met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte’. Indien ons hieraan vashou sal alle drange wat in ons opstaan, onder leiding van die Heilige Gees, tot eer en verheerlikhing van God alleen wees.

3. Deugde en wysheid (Ef. 3: 14-21)

Die vorming van ons karakters is toegelig deur Paulus se gebed, waar hy ons wys op die krag wat van God kom deur ons geloof in Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees. Prof. Nell stel dit so mooi dat ons God moet toelaat om ons te omarm, Jesus saam met ons deur ons geloof op ons pad te neem, en die Hielige Gees toe te laat om ons leiding te gee. Die deugde wat ons nodig het word duidelik deur die brief aan die Efésiërs (Ef. 4: 17 – Ef. 6: 20) asook in die bergpredikasie (Matt. 5: 1 – Matt. 7: 29): neederigheid, vriendelikheid, vergewensgesind, waarheid, gehoorsaamheid aan God, geen vuil taal, dankbaarheid en om in liefde te dien. Daarby moet ons die wapenrusting van God aantrek, soos so mooi in Ef. 6: 10-20 genoem word, om staande te bly in hierdie wêreld.   

  1. Geheime en dissiplines (Matt. 6: 1-15)

Die lewe is gevul met geheime. Geheime vorm deel van ons siels-vorming. Wat ons daarmee maak, en wat ons met ander se geheime, wat aan ons toevertrou is, maak. Goeie geheime is wanneer ons dit ter wille van ander kan hou, of wanneer die tyd nog nie reg is nie. In verhoudings kan geheime jaloesie aanwakker, wat afbrekend is. Mens moet leer onderskei waar en wanneer om geheime te bewaar.

Disipline kom deur oefening, ook in die geloof. Dit word gevestig deur herhaling, deur ander se voorbeeld; maar ons moet altyd onthou dat ons dit nie alleen kan doen nie. Die disipline in gebed lei ons om die misterie van God te verstaan en te beleef. Volgens Matt. 6: 5-6 hoef ons nie skynheilig en in die openbaar te bid nie – God hoor ons agter toe deure, en Hy sal ons beloon. Dis dus hoe ons die intimiteit van God kan beleef, net soos Jesus bv. die 40 dae in die woestyn alleen deurgebring het; asook sy alleen gebede tot God op die berg en in die tuin van Getsemane. 

– Ons moet bid sonder ‘n horlosie, en stil raak voor God.

– Ons kan in groepe saam weg breek om God intens te beleef, bv. Pelgrimstogte.

– Gee oorvloedig, sonder uitbasuin van dade.

– Luister na musiek en sing tot eer van God”

– Bid die Jesus gebed: “Jesus, seun van God, wees my genadig”.

– Raak stil voor God, sodat Hy jou kan oorweldig en help om sin te maak van alles.

God loop voor ons om die pad aan te dui; God loop langs ons om ons te omarm met sy liefde; God loop agter ons om die vyande van ons weg te keer; God is onder ons om ons te dra as ons val; God is bo ons om ons te sëen; God is binne ons om ons leiding te gee.” Weet dat God altyd daar is.

  1. Om vorm te verloor (Ps. 22: 1-12)

Daar is menige oorsake om vorm te verloor, net soos beserings in sport, kan mens ook beserings opdoen in jou geloofslewe. Lyding misvorm mens en ons kan verval in ‘n hopelose gevoel, veral wanneer mens kragtig oorweldig word. In Ps 22: 1-12 hoor ons van Koning Dawid se ervaring om van God verlate te voel. Mens vra altyd na hoe God sulke lyding kan toelaat en bevraagteken Sy Liefde. Maar lyding bring ons geloof aarde toe en ons moet mekaar help en ondersteun in tye van lyding om hervorming aan te help. Mens kan verras word deur die veranderinge wat deur God te weeg gebring word onder die beitel van lyding, want lyding is die breuk wat nodig is vir die heelmaak proses. Jesus gebruik ook Ps. 22 aan die kruis met sy woorde: “My God, my God waarom het U my verlaat” onder die spot en hoon van mense. Prof. Nell wys egter daarop dat ons suiwerste ervaring met God tydens lyding plaasvind. Dis wanneer ons die oop verhouding met God ontdek en dialoog kan plaasvind.

Ons moet besef dat Jesus se dood was in God self. So is Hy by die kruisiging betrek. God is nie gevoelloos in ons lyding nie. Ons kry nuwe vorm deur lyding saam met God te verwerk. Deur die gebruik van Nagmaal word ons een in Christus se lyding. Deur die prisma van trane kan ons die kruis raaksien in ons diep soeke na God en met die worstel-vrae van ons lyding. Dood en lyding bring afstand, maar deur die liefde word ons naby mekaar gebring en leer ons om werklik begrip vir ‘n ander se lyding te verstaan. Lyding en troos loop hand aan hand en bou bande. 

Prof. Nell laat ons met die Vraag: “Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe?” en die antwoord: “Dat ek aan Jesus Christus behoort!” 

Die Pinkstertyd word afgesluit met ‘n eenword in Christus Nagmaal op Sondag 5 Junie 2022 deur Ds Danie Goosen. Die tema van die oggend is Aanvaarding en Berusting. Hy gebruik Pred. 3: 1-15 en wys daarop op dat daar ‘n tyd is vir elke ding en dat ook tyd deur God ingestel is en beheer word in ons lewens (Pred. 3: 14). “Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is…sodat die mens vir Hom ontsag sal hê”  

Elke aanddiens was afgesluit met gesellige kuier om ‘n heerlike koppe sop en versnapperinge wat baie keurig voorgesit is deur die Vrouediens, onder leiding van Michelle Roon. Ons wil elkeen wat bygedra het bedank vir die sukses.