Afkondigings 11 – 18 September 2022

Vandag – Sondag 11 September 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ’n spesiale verwelkoming aan Dr. Gerdrie van der Merwe wat vanoggend se diens lei.
 • Ons Skriflesing vanoggend kom uit Matt. 6:24-34 & 1 Pet. 5:6-11. Die tema van die prediking is: Lewe vandag voluit!
 • Kategese om 09h00.
 • Spesiale Offer Sending onder Melaatses.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Maandag – 12 September 2022

 • G emeentefeesbeplanningsvergadering
  Beplanningsvergadering om 18h00 in die kerkgebou. Indien jy nie daar kan wees nie reël asb. iemand in jou plek om die lyste te kom afhaal.
 • Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstellendes is welkom.

Dinsdag – 13 September 2022 Ringsitting

 • Die Ring van Mosselbaai vergader vanjaar op 13 September by die NG Gemeente Groot-Brakrivier. Ons vra asseblief u voorbidding in die verband.

Sondag – 18 September 2022

 • Kategese om 09:00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.
 • Sinodale Offer Arbeidsbediening.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir September 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Geouditeerde finansiële jaarstate

Die geouditeerde finansiële jaarstate vir die jaar tot 28 Februarie 2022 toon ‘n mooi toename in inkomste oor 2021 inaggenome dat 2021 finansieel uitdagend was as gevolg van Covid-19.

Die uitgawes is goed onder beheer. Die kostes van die herstel en verbeteringe aan die Langstraat-pastorie het die eiendomsuitgawes opgestoot.

Ons kon die jaar afsluit met ‘n surplus van R259 522 wat R27 103 minder is as 2021. Ons dank die Here ­­­vir sy genade en ook vir u vir u getroue bydraes.

Die geouditeerde finansiële jaarstate is ter insae by die kerkkantoor tydens kantoorure beskikbaar.

U kan enige vrae aan Anton Gericke rig by 083 277 2777.

Verandering in eredienstye

Tydens die kerkraadsvergadering van 23 Augustus 2022, is daar besluit om vanaf 1 Januarie 2023 die eredienstye op Sondae te vervroeg vanaf 10h00 die oggend na 09h00 die oggend. Die Kategese sal skuif na 10h00 in die oggend direk na die erediens. Indien u nie die 09h00 oggenddiens by die kerk kan bywoon nie, is u welkom om die erediens by Groenkloof om 10h00 die oggend by te woon.

Indien u enige beswaar het teen die besluit vra ons dat u dit asseblief skriftelik so gou moontlik by die kerkkantoor indien.

Getuienisbediening

Die derde kwartaal se laaste uitreikdatum vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 21 September 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik IS TOTAAL UITGEPUT. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Ondersteuningsgroep

Ons bestaan uit ‘n groepie passievolle mense wat daarop ingestel is om ‘n verskil te maak in ons gemeente en ons gemeenskap.

Indien iemand opsoek is na enige emosionele of fisiese bystand, kontak ons by die onderstaande telefoonnommer en ons sal ons bes doen om van hulp te wees.

Ons bied die volgende aan:

 • Eensames wat geselskap nodig het;
 • Mense wat hulp nodig het met inkopies;
 • Vervoer na dokters;
 • Emosionele probleme; ens.

Indien ons nie self kan help nie, kan ons altyd iemand aanbeveel.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Omgeebediening

Groentepakkieprojek:

Die Omgeebediening was die afgelope 2 jaar weekliks betrokke by die verspreiding van 20 groentepakke per week in die Groot-Brakrivier gemeenskap. Nou wil ons veral die 35 lidmate wat gehelp het met die verpakking en 7 voertuigbestuurders wie die aankope gedoen het tussen 11 April en 30 Augustus 2022, bedank vir hul hulp wat dit moontlik gemaak het om 40 pakke per week gereed te kon kry vir verspreiding hier en tot in Mosselbaai. Met Covid-19 nou baie afgeplat, kom hierdie projek tot ‘n einde. Ons loof die Here vir ‘n donateur se vrygewige hand die afgelope 2 jaar.

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

Vrydagaand 28 September 2022

Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Plek: Kerksaal

Tyd: 18h00

Koste: R50 pp

Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09h00

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeentefees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

FEBA RADIO SA GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBC Filippyne

Ons vennoot, FEBC Filippyne, gebruik gepaste media-uitsendings in vennootskap met ander Christelike organisasies om die liefde van Jesus aan verskillende mensegroepe te kommunikeer. So bring hulle ‘n wesenlike verandering in die lewens van mense teweeg.

‘n Dankbare luisteraar het laat weet, “Baie dankie. Ek het oplossings vir my probleme deur julle radiostasie ontvang. Die stasie is so ‘n seën dat ek nie meer na ‘n ander radiostasie luister nie. Ek het baie geleer en het ook bemoediging ontvang. Ek is baie dankbaar daarvoor.”

Vir meer inligting, kontak ons: Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

Opstandingsfees met blomme: 22-25 September 2022

Kom ons wees maar eerlik: COVID het ons almal lelik gepootjie en ons het behoefte aan goeie nuus en hoop.   Suidkerk bied daarom ‘n Blommefees aan wat die boodskap wil oordra dat daar hoop en oorwinning is oor alle negatiewe lewensomstandighede.  Ons noem dit:  OPSTANDINGSFEES MET BLOMME.

Die Blommefees sal DV 22-25 September plaasvind.  Dit word gehou in die kerksaal van NGK Mosselbaai-Suid in 15de Laan.  Die Blommeskou skop 22 September af met ‘n wydingsdiens om 18h00 in die kerkgebou. Dit neem die vorm aan van ‘n sangdiens waarby ons lofprysingspan en ander musikante gaan optree. Daar gaan daagliks ‘n teetuin in die kerksaal wees wat tussen 10h00 en 18h00 oop sal wees. Die blommeskou is oop na die wydingsdiens en daarna bedags 10h00 tot 19h00. Die teetuin bly egter net oop tot 18h00. Toegang is gratis. Kom verlustig u in die blommeskou wat ‘n boodskap van hoop oordra en geniet keurige gebak en drinkgoed in die teetuin. Almal in die gemeenskap word hartlik uitgenooi om hierdie fees te kom geniet.

Navrae kan gedoen word byds Danie Smit by 084 701 4386.

DIE WEBTUISTE

(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 11 September 2022

 1. Link na die YouTube Preek van 11 September 2022.
 2. Getuienisbediening: Missie Japan (Van rekreasie na rus); Madagaskar (nuusflits) en Oekraïne (Erkenning vir Christene se hulp en bystand).
 3. Kommunikasiebediening: Stof tot nadenke: ‘n Gebed. ‘n Kort boodskap vir die week.
 4. FEBA se gebedsgids vir September 2022.
 5. Omgeebediening: Groentepakkies. ‘n Kort oorsig met foto’s van die projek wat einde Augustus 2022 ten einde geloop het.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading