Week 9 Groepgesprek – Leiers en verhoudings – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Week 9 Die plan kom tot uiting - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Luister na lied

Luister na snit 13 (Waar’s jy saaier?) op die ingeslote CD.

Waar is die Saaier? – Johann Botes

Johann Botes – Waar is die Saaier?


Waar is die Saaier? – Johann Botes

Kom ons gaan en keer die wêreld om
Kom ons gaan, getuig, vertel van Hom
Saai die Woord oor alle nasies heen
Bring die gerwe soos God alleen dit seën

Dis nou oestyd, die aar is ryp gewag
Kom nou saaier, kom oes ook in sy krag
In Jerusalem, maar ook oor lande heen
Bring die Waarheid, God wil die wêreld seën

Wie met trane saai sal met vreugde maai
Juigend kom hy t’rug wyl hy gerwe dra
Die Heer se opdrag staan, die oesland is gereed
Gaan dan heen soos Hy jou vra

Kom nou saaier, die ure gaan verby
Steun op Jesus, Hy sal jou daagliks lei
Soveel volkere wat sonder hoop voortgaan
Waar’s jy saaier, wie bied dan redding aan?

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

 1. Verduidelik hoe julle die verband tussen visie en strategieë verstaan.
 2. Is ons belydenis en lewens in harmonie met mekaar?
 3. Verduidelik wat julle onder dissipelskap verstaan.
 4. Waarheen stuur God julle (as individue, groep en gemeente)?
Skryf / Vul in
 1. Hoeveel punte uit 10 sal die gemeente waaraan julle behoort, kry
  as ’n verskil-makende gemeente? En jy?

Week 9 Die plan kom tot uiting
Week 9 Die plan kom tot uiting
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Week 9 Dag 45 – Is Jy?- Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 9 Dag 45 Jy is n verskilmaker in God se wereld 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Is jy?
Wat ’n snaakse opskrif vir die laaste dag van hierdie 9 weke! Dié rare opskrif sluit aan by die titel van hierdie Bybelstudieboek – Nege weke van Transformasie. Jy sien, die wesenlike vaag is of jy deur die afgelope 9 weke iets van ’n transformasie in jou eie lewe ervaar het?

Het jy verander?
Het jy nuwe insigte ontwikkel?
Het jy die Here beter leer ken in hierdie tyd?
Het jy sy stem gehoor?
Is jy getransformeer?
Is jy ?

Gebed

Daarom wil ek vra dat jy nou genoeg tyd sal deurbring deur met Hom hieroor te praat. Sê vir Hom wat jy beleef het. Praat met Hom oor jou vreugdes, bekommernisse, vrese en dalk ontnugterings van die afgelope 9 weke.

Vandag gaan dit oor 45 stellings.
Martin Luther se bekende 95 Stellings het eintlik die begin van die Reformasie ingelui. Ons het deur die loop van die 9 weke elke dag ’n stelling geformuleer waardeur ons probeer het om die dag se studie saam te vat. Mag hierdie 45 stellings ook ’n voortgaande reformasie in jou eie lewe inlui!

Lees die Skrif

Blaai na bladsy 169 – daar sal jy die 45 stellings te siene kry. Ek wil voorstel dat jy in die toekoms gereeld daarheen sal blaai, ’n paar minute sal gebruik om daardeur te lees en sodoende weer jou geheue verfris. Só sal hierdie materiaal deel van jou geestelike pad bly en nie in die vergetelheid verdwyn, as maar net nog ’n Bybelstudieboek waardeur jy gewerk het nie. Dit sal ook jou ervaring van die afgelope 9 weke lewendig hou. Blaai asseblief daarheen en lees die 45 stellings. Doen dit rustig, met konsentrasie en bedink elke stelling opnuut. (Sien Bylaag 1)

Ek wil hê jy moet hierdie 9 weke afsluit deur 2 dinge te doen:

Luister na lied

Luister na snit 15 op die CD – die snit se titel is Ek het ’n droom.
Maak jou oë toe as jy luister en konsentreer op wat jy hoor.

Ek het ‘n Droom deur Frans Hancke voorgedra deur Ensie Enslin

Sien Bylaag 3 : Ek het ‘n droom

Skryf / Vul in

Ten slotte wil ek vra dat jy in die blok hieronder iets van jou ervaring van die afgelope 9 weke in enkele kort sinne neerskryf. Wat het met jou gebeur? Wat sal jy onthou? Wat was vir jou die ingrypendste ervaring?


Gebed

Praat met die Here

Week 9 Dag 45 Jy is n verskilmaker in God se wereld
Week 9 Dag 45 Jy is n verskilmaker in God se wereld
Wenk

WENK: op bladsy 174 is ’n groot afdruk van die model wat hierdie 9 weke se studies aanmekaar knoop. (Sien Bylaag 2)
Gebruik een ekstra dag om dit deur te werk. Oorweeg dit gerus om die Model by ’n groepgesprek te bespreek

Figuur Die Model
Figuur Die Model
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 9 Dag 44 – Verskil… en maal ‘n verskil- Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 9 Dag 44 Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Ons kom nou by die einde van hierdie 9 weke se Bybelstudie. God is steeds besig met sy transformasie proses in jou lewe. Stel jouself beskikbaar en gee Hom geleentheid om met jou te praat

Lees die Skrif

Lees in afhanklikheid van die Heilige Gees: Luk 4:14-30.

Luk 4:14-30

14Vol van die krag van die Gees, het Jesus na Galilea teruggegaan, en die nuus oor Hom het deur die hele omgewing versprei. 15Hy het die mense in hulle •sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat.

16Toe Jesus in Nasaret kom, waar Hy grootgeword het, het Hy op die Sabbat na die •sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe Hy opstaan om voor te lees, 17is die boekrol van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan:

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”
20Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. 21Toe het Hy met hulle begin praat: “Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou, ‘Geneesheer, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp.’ ” 24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Deut 15:7-11; Spr 19:17; Spr 21:13; Spr 22:9, 16, 22-23; Spr 29:13; Jes 58:6-10; 61:1-4.

Deut 15:7-11;

7“As daar tog in jou land, wat die Here jou God aan jou gaan gee, in een van jou dorpe ‘n behoeftige persoon is, een van jou volksgenote, dan moet jy nie jou hart verhard nie en nie jou hand toehou vir jou behoeftige volksgenoot nie. 8Nee, jy moet jou hand vir hom wyd oopmaak en aan hom leen sonder voorbehoud, soveel as wat hy nodig het, wat ook al sy behoefte is.

9“Wees versigtig dat daar nie in jou hart die slinkse gedagte opkom om te dink, die sewende jaar, die jaar van kwytskelding kom nader nie, en jy dan jou oë sluit vir jou behoeftige volksgenoot en jy nie vir hom iets gee nie. Hy sal hom op die Here beroep teen jou, en dan staan jy skuldig. 10Gee milddadig aan hom; en wanneer jy vir hom gee, moet dit nie met ‘n teensinnige hart wees nie. Om hierdie rede sal die Here jou God jou immers seën in al jou werk, in alles waaraan jy jou hand waag. 11Ja, behoeftiges sal nie uit die land verdwyn nie. Daarom beveel ek jou: Maak jou hand wyd oop vir jou volksgenoot, vir die magtelose en die behoeftige in jou land.”

Spr 19:17;

17Wie hom oor ‘n arme ontferm,
leen aan die Here,
en Hy sal hom vergoed
vir sy weldaad.

Spr 21:13;

13Wie sy ore sluit vir die hulpkreet
van ‘n arme,
sal self ook roep
en nie geantwoord word nie.

Spr 22:9, 16, 22-23;

9Wie ruimhartig is,
sal geseën word,
want hy gee van sy brood
aan die hulpelose

16Wie ‘n arm mens uitbuit
om vir homself meer te kry,
en aan ‘n ryk mens geskenke gee –
dit lei net tot gebrek.

22Moenie ‘n arme beroof
omdat hy arm is nie,
en moenie die magtelose vertrap
in die poort nie,
23want die Here
sal hulle regstryd voer
en van hulle plunderaars
die lewe plunder.

Spr 29:13;

13Die arme en onderdrukker
het dít gemeen:
Die Here gee lig aan albei se oë.

Jes 58:6-10;

6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”

8Dan sal jou lig deurbreek
oos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.

Jes 61:1-4

1Die Gees van my Heer,
die Here is op my,
omdat die Here my gesalf het.
Hy het my gestuur
om ‘n goeie boodskap te bring
aan magteloses,
om dié met gebroke harte
se wonde te verbind,
om dié wat weggevoer is
se vrylating aan te kondig
en bevryding vir dié wat geboei is,
2om die genadejaar
van die Here aan te kondig,
ons God se dag van wraak,
om almal wat rou, te troos,
3om te voorsien vir hulle
wat oor Sion rou,
om vir hulle •tulbande te gee
in plaas van stof,
vreugde-olie in plaas van rou,
klere vir lofprysing
in plaas van ‘n verslae gees.
Hulle sal genoem word:
terebinte van geregtigheid,
geplant deur die Here
om Hom te verheerlik.
4Hulle sal die oeroue puinhope herbou,
die verwoeste plekke van vroeër weer oprig,
dorpe wat in puin lê,
wat geslagte lank verwoes is,
sal hulle nuut maak.

Skryf / Vul in

Dink jy die mense van Nasaret het die Goeie Nuus van God se genadejaar rég verstaan? (Kyk veral na Luk 4:18-19, 22 en vergelyk dit met Luk 4:24- 27, 28-29.)

Luk 4:18-19, 22

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

Luk 4:24- 27, 28-29

24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.


Wat dink jy sou die diepere rede agter hierdie optrede van die mense van Nasaret wees?


Wat sê dié gedeelte vir jou oor God se genadejaar, asook die feestelike aard van die Goeie Nuus?


As dokter-skrywer bekyk Lukas Jesus se lewe en bediening veral vanuit die hoek van praktiese liefde. Hy beklemtoon dat Jesus se bediening liefde-in aksie was – ’n evangelie van ware omgee vir ryk én arm en vir almal wat in nood verkeer. Daarom beskryf Lukas die Evangelie van Jesus Christus as ’n verhaal van die dinge wat onder ons gebeur het (Luk 1:11Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om ‘n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, ). Dink ook aan die verwagting wat hy by Jesus bespeur, dat sy volgelinge daders van die woord sal wees (Luk 6:46-49 46“Waarom noem julle My ‘Here, Here!’ maar julle doen nie wat Ek sê nie? 47“Elkeen wat na My toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel – Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is: 48Hy is soos ‘n man wat besig was om ‘n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe, en die fondament op die rots gelê. Toe daar ‘n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. 49“Maar wie hoor en nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder ‘n fondament op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig.”)!

Dit was nooit die bedoeling van Lukas om die evangelie van bevryding te vergeestelik nie. (Vgl Jesus se boodskap uit Jesaja in Luk 4:16-30

Luk 4:16-30
16Toe Jesus in Nasaret kom, waar Hy grootgeword het, het Hy op die Sabbat na die •sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe Hy opstaan om voor te lees, 17is die boekrol van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan:

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”20Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. 21Toe het Hy met hulle begin praat: “Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou, ‘Geneesheer, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp.’ ” 24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan. .)

Jesus beklemtoon juis dat die Koninkryk van God nie gaan oor ’n “pie in the sky when you die” nie, maar oor ’n verhouding met God wat hier en nou ’n verskil in my alledaagse lewe maak (Luk 7:22 22Hy het hulle geantwoord: “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het:
“Blindes sien weer,
verlamdes loop,
melaatses word gereinig,
dowes hoor,
dooies word opgewek,
aan armes word die goeie boodskap verkondig
.)!

Die Goeie Nuus, volgens Lukas, behels die totale bevryding van enige vorm van onderdrukking. Aan die ander kant waarsku Thomas Hanks dat sommige Christene ’n evangelie van sosiopolitieke bevryding aan armes wil verkondig, terwyl nog ander weer vergifnis van sonde vir die rykes wil aanbied. Jesus bied ons egter nie die luuksheid van een evangelie vir die armes en een vir die rykes nie. (Vgl Spr 29:13 13Die arme en onderdrukker het dít gemeen: Die Here gee lig aan albei se oë.; Kol 3:11.11By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skittiër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. )

Geen wonder dat Lukas Jesus se bediening en sending met feestaal inkleur nie (Luk 4:18- 19)! So verkondig Jesus God se Goeie Nuus aan mense in nood. Daarom vind ons dan ook die meeste genesingsverhale in die Evangelie volgens Lukas.

Lees die Skrif

Lees nou ook Joh 1:1,14; 3:16-19; 20:21.

Joh 1:1,14;

11In die begin was die Woord,
en die Woord was by God,
en die Woord was God.

Joh 3:16-19;1

6Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die Naam van die unieke Seun van God geglo het nie. 19En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. 

Joh 20:21.

21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Joh 7:29; 17:3, 18, 21, 25; Hand 1:8; 2 Kor 4:13-15

Joh 7:29;

29Ek ken Hom, omdat Ek van Hom af kom en Hy My gestuur het.”

Joh 17:3, 18, 21, 25;

3En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het – Jesus Christus. 

18Net soos U My in die wêreld ingestuur het, so het Ek ook hulle in die wêreld ingestuur.

21dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, en dat hulle ook in Ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

25•Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle weet dat U My gestuur het. 

Hand 1:8;

8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

2 Kor 4:13-15

13Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het – soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” – glo ons ook, en daarom praat ons. 14Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en julle voor Hom sal stel. 15Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God.

Met Jesus as Hoof van sy Kerk; met God se vaderhart wat uitgaan na mense wat verlore is en met die Heilige Gees wat deur ons wil getuig (Joh 15:26-27; Hand 1:8)

Joh 15:26-27;
26“Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 27En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by My is.

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

– hoe kan dit wees dat daar gemeentes is wat hulle nie steur aan ’n wêreld in nood nie?!

Skryf / Vul in

Wat dink jy sou die diepere rede hieragter wees?


Watter rol speel kerkleiers hierin?


In Johannes se weergawe van die evangelie, kry sending die gestalte van die Woord wat vlees (mens) geword het (Joh 1:14) en as Immanuel onder ons kom woon het. Jesus het nie ’n boodskap gebring nie; Hy WAS (en IS) die Boodskap – vandaar dat Johannes Jesus aanhaal waar Hy ’n persoonlike verhouding met Homself, beklemtoon (Joh 5:39-4039Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle wat oor My getuig. 40Maar julle wil nie na My kom, sodat julle die lewe kan hê nie.). Jesus se hele wese is missionêr; God-gerig; Koninkryksgerig! Dan sit Jesus die inkarnasie voort wanneer Hy sy Heilige Gees op die Kerk uitstort. Uiteindelik word die Geesvervulde Kerk, soos Hy, gestuur om die status quo in die wêreld te verander (Luk 10:1-3a1Hierna het die Here nog twee-en-sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek. 2Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3Gaan nou!; Joh 20:2121Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”). GOD is die Een wat stuur ( Missio Dei ) – soos Hy sy Seun gestuur het, stuur Hy sy Kerk. Daarom gaan die Kerk van Jesus se identiteit oor gestuur-wees . Dit is die missionele kerk – elkeen ’n gestuurde!

Skryf / Vul in

Wat dink jy van die stelling dat dit vir Johannes nie in sending gaan oor harde werk nie, maar eerder gaan oor die voorreg van ontvang en insamel (Joh 4:36)?

Joh 4:36
36Hy wat oes, ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes, saam bly kan wees.


So gesien, beteken gelowige wees, om jou gestuurdheid te verstaan. Volgens Johannes gee Jesus ’n praktiese inhoud aan die nuwe gebod van liefde (Joh 13:34-35).

Joh 13:34-35

34Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Joh 13:1-17 (:17!); 2 Kor 8:4-5.

Joh 13:1-17 (:17!);

131Voor die Fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het dat Hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat Hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het Hy hulle liefgehad tot aan die einde. 2Gedurende die aandete het die Duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. 3Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat Hy van God gekom het en weer na God terugkeer. 4Daarom het Hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, ‘n linnedoek geneem en dit om Hom vasgebind. 5Toe gooi Hy water in die waskom en begin om die voete van die dissipels te was en dit met die linnedoek wat om Hom gebind was, af te droog. 6Toe Hy by Simon •Petrus kom, sê dié vir Hom: “Here, gaan U my voete was?” 7Jesus het hom geantwoord: “Wat Ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan.” 8Petrus sê toe vir Hom: “U sal beslis nie my voete was nie – tot in ewigheid nie!” Jesus het hom geantwoord: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” 9Toe sê Simon Petrus vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop.” 10Maar Jesus sê vir hom: “Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie.” 11Want Jesus het geweet wie Hom sou verraai, en daarom het Hy gesê: “Julle is nie almal skoon nie.”

12Toe Hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aangetrek en aangeleun het om te eet, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13Julle noem my Meester en Here, en julle sê dit tereg, want Ek is dit. 14As Ek, julle Here en Leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15Ek het immers vir julle ‘n voorbeeld gegee sodat julle ook kan maak soos wat Ek gemaak het. 16Amen, amen, Ek sê vir julle: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ‘n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen.

2 Kor 8:4-5

4Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. 5Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie; trouens, hulle het hulleself eers aan die Here gegee, en toe, deur die wil van God, ook aan ons.

Skryf / Vul in

Waarom dink jy sou iemand die liefde beskryf as die belangrikste toets vir dissipelskap?


Gebed

Praat met God – veral oor jou antwoord op vandag se Bybelstudie. Deel met Hom al jou emosies, vrae, onsekerhede. Antwoord ook op dit wat jy glo die Here van Homself aan jou geopenbaar het.

Week 9 Dag 44 Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook
Week 9 Dag 44 Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 187-196
Lees ook (vanuit die hoek van fees- en jubeltaal) die gevolg van die Goeie Nuus op mense se lewens: Hand 4:19-20; Matt 12:34 Hoe rym dit met Luk 9:26 en Jesus se belofte in Hand 1:8? Waarvan getuig hierdie skaam vir Jesus ? Vgl ook Matt 10:19-20; Rom 1:16; 8:9; 2 Tim 1:7-8; 3:5.

Hand 4:19-20;

19Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê: “Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel; 20want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Matt 12:34

34Addergeslag! Hoe kan julle iets goeds sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. 

Luk 9:26

26Wie hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die •Seun van die Mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en die heilige engele.

Hand 1:8

8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

Matt 10:19-20;

19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.

Rom 1:16;

16Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek.

Rom 8:9;

9Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees – as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.

2 Tim 1:7-8;

7God het ons tog nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 8Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene, nie. Maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God.

2 Tim 3:5.

5mense wat wel ‘n skyn van godvresendheid voorhou, maar wat die krag van godvresendheid misken. Bly weg van sulke mense. 

Wenk

WENK: Maak ’n lys van ongelowiges met wie die Here jou die afgelope 10 dae in aanraking gebring het. Hoe het jy jou missie hanteer?
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 9 Dag 43 – Dissipels van alle nasies… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 9 Dag 43 Dissipelskap is meer as woorde Dis n leefstyl 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Vir die volgende twee dae gaan ons kyk wat die praktiese resultate is van die feit dat ons deel van God se plan is. Ons gaan na die vier Evangelies vanuit hierdie hoek kyk. In die Bybel vind die gemeente haar sendingdoel deur belydenis, diens, getuienis en liefde. (Kyk weer na Dag 29 en 30 oor die missionele karakter.) Dit gee onafwendbaar aanleiding tot praktiese uitkomste. ’n Mens sou kon sê: Die Bybel se klem op doen is die Evangelie-in aksie; daarsonder het die gemeente geen impak na buite nie en verloën sy haar vermoë om sout en lig vir die wêreld te wees (Jak 1:22-27; 2:14-26).

Jak 1:22-27;
22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in ‘n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n doener. 26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself; so ‘n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou.

Jak 2:14-26
GELOOF EN DADE
14Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Dié geloof kan hom tog nie verlos nie? 15As ‘n broer of ‘n suster sonder klere en daaglikse kos is, 16en een van julle sê vir hulle, “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? 17So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood.

18Maar as iemand sê, “Jy het geloof en ek het dade,” wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. 19Glo jy dat God Een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. 20Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? 21Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? 22Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? 23En die Skrif is vervul wat sê: “Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.” 24Julle sien dus dat ‘n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. 25Is Ragab, die prostituut, nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie? 26Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is die geloof sonder dade dood.

Gebed

Bid en vra die Here om met jou te praat…

Lees die Skrif

Lees Matt 5:13-16; 7:15-27; 28:19-20.

Matt 5:13-16;

13“Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word sodat dit deur die mense vertrap kan word.

14“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 15Mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n maatemmer nie, maar op ‘n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis.

16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

Matt 7:15-27;

15“Wees op julle hoede vir die vals profete wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeur. 16Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk ‘n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dissels? 17Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. 18‘n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. 19Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 20Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken.

21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”

24“Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos ‘n verstandige man wees wat sy huis op rots gebou het. 25Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gevestig was. 26Maar elkeen wat hierdie woorde van My hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos ‘n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. 27Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort, en die ineenstorting was geweldig.”

Matt 28:19-20

19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 20en hulle te leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.”

Skryf / Vul in

Dink ’n oomblik oor die volgende vrae:

 • Wat is die doel van sout?
 • Sou dit nie sinloos wees vir ’n huisvrou om te spog oor die suiwer sout in die soutpot, terwyl die kos onsmaaklik is nie? Of vir die boer om te spog oor die baie sakke sout op die plaas, terwyl die velle vol wurms en aan die vrot raak is nie? Wat van die sieke wat spog met skoon sout in die medisynetas, terwyl sy wond besmet is met kieme?
 • Is iets hiervan dalk waar in jou lewe?
 • Wat is die doel van lig? Beteken ’n brandende kers in ’n vertrek met buisligte ooit iets, of is dit net ’n vermorsing van die kers?
 • Wat dink jy sou Jesus met hierdie paar verse vir sy dissipels (Kerk) wou sê?

Wanneer ’n instrument nie die doel bereik waarvoor dit gemaak is nie, kan dit nie ’n positiewe bydrae lewer, of ’n verskil maak nie. So is sout se bedoeling om smaak te gee en bederfwerend in te werk. Lig se doel is om duisternis te verdryf.

Vgl Joh 1:4-5.
4In Hom was lewe,
en dié lewe was die lig vir die mense.
5En die lig skyn in die duisternis,
en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Die Kerk van Christus is ook geroep om ’n verskil te maak aan die wêreld waarbinne God ons geplaas het. Wanneer die Kerk begin getuig en Christus se liefde leef in ’n hooplose wêreld, kom daar hoop! Die bergpredikasie leer dat woord en daad nie van mekaar losgemaak kan word nie.

Dink na / Besin

Dink ook aan Jesus se woorde oor die laaste oordeel. Hier gaan dit oor die boom wat aan sy (geloofs-)vrugte geken moet word. So haal Matteus ’n paar voorbeelde aan waar Jesus beklemtoon dat die Kerk geroep is om ’n praktiese verskil in die wêreld te maak. Matt 28:1919Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, leer ons dat sending kategetiese sending sal wees, met ander woorde: nie “ leer hulle om alles te ken en onthou” nie, maar: “ om alles te onderhou.” (Dit beteken: om sy wil te LEEF!)

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 25:31-46; 12:33

Matt 25:31-46;

31“Wanneer die •Seun van die Mens in sy heerlikheid kom, en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy glansryke troon gaan sit. 32Al die nasies sal voor Hom byeengebring word, en Hy sal hulle van mekaar skei soos ‘n herder die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. 34Dan sal die Koning vir dié aan sy regterhand sê, ‘Julle, geseëndes van my Vader, kom beërf die koninkryk, wat vir julle gereedgemaak is van die grondlegging van die wêreld af. 35Want Ek was honger, en julle het vir My iets te ete gegee; Ek was dors, en julle het vir My iets te drinke gegee; Ek was ‘n •vreemdeling, en julle het My as ‘n gas verwelkom; 36Ek was nakend, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My versorg; Ek was in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal die •regverdiges Hom antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? 38En wanneer het ons U as ‘n vreemdeling gesien, en as gas verwelkom, of nakend, en U geklee? 39En wanneer het ons U siek of in die tronk gesien, en U besoek?’ 40Maar die Koning sal vir hulle sê, ‘•Amen, Ek sê vir julle: Wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van My gedoen het, het julle vir My gedoen.’

41“Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê, ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereedgemaak is vir die Duiwel en sy engele. 42Want Ek was honger, en julle het My nie iets te ete gegee nie, dors, en julle het My nie iets te drinke gegee nie. 43Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie as gas verwelkom nie, nakend, en julle het My nie geklee nie, siek en in die tronk, en julle het My nie besoek nie.’ 44Dan sal hulle antwoord, ‘Here, wanneer het ons U honger gesien, of dors, of as ‘n vreemdeling, of nakend, of siek, of in die tronk, en U nie versorg nie?’ 45Dan sal Hy hulle antwoord, ‘Amen, Ek sê vir julle: Wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir My gedoen nie.’ 46Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe.”

Matt 12:33

33“Óf julle beskou die boom as goed en sy vrugte as goed, óf julle beskou die boom as sleg en sy vrugte as sleg. Aan sy vrugte word die boom immers geken.

Skryf / Vul in

Wat vra Jesus se strategie vir sy Kerk (Matt 28:19) van kerkleiers oor die opbou en toerus van lidmate (Ef 4:11-16)?

Matt 28:19
9Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees,

Ef 4:11-1611En Hy het sommige as •apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, 12om die •heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, 13totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die •Seun van God, en tot ‘n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. 14Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan; 15maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na Hom toe sal groei. Hy, Christus, is die Hoof 16uit wie die hele liggaam, harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde.


Wat vra dit met betrekking tot die skep van geleenthede vir lidmate om hierdie opdrag uit te voer?


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Deut 6:1; Jak 1:22-25; 2:14-26(!)

Deut 6:1;
1“Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem – 

Jak 1:22-25;
22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in ‘n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n doener.

Jak 2:14-26(!)

14Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Dié geloof kan hom tog nie verlos nie? 15As ‘n broer of ‘n suster sonder klere en daaglikse kos is, 16en een van julle sê vir hulle, “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? 17So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood.

18Maar as iemand sê, “Jy het geloof en ek het dade,” wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. 19Glo jy dat God Een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. 20Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? 21Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? 22Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? 23En die Skrif is vervul wat sê: “Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.” 24Julle sien dus dat ‘n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. 25Is Ragab, die prostituut, nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie? 26Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is die geloof sonder dade dood.

Lees die Skrif

Lees Mark 1:14-15; 4:3-9; 13-20

Mark 1:14-15;
14Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar Hy die evangelie van God verkondig het. 15Hy het gesê: “Die bestemde tyd is vervul, en die •koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie.”

Mark 4:3-9; 13-20

3“Luister, julle! Kyk, ‘n saaier het uitgegaan om te saai. 4Tydens die saaiery het ‘n deel van die saad langs die pad geval, en voëls het gekom en dit opgepik. 5‘n Ander deel het op ‘n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. 6Maar toe die son opkom, is dit verskroei. Omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 7‘n Ander deel het tussen die dorings geval. Die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het nie vrug voortgebring nie. 8En nog ander saad het op goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en opbrengs gelewer, een dertig-, ‘n ander sestig- en nog ‘n ander honderdvoudig.” 9Toe het Hy gesê: “Laat dié wat ore het om te hoor, luister!”

13En Hy sê vir hulle: “Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Hoe sal julle dan al die gelykenisse verstaan? 14Die saaier saai die woord. 15Die saad langs die pad is die mense by wie die woord gesaai word – sodra hulle dit hoor, kom Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle gesaai is. 16En die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is, is die mense wat die woord dadelik met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor; 17maar hulle het nie wortel geskiet nie en hou net ‘n rukkie. As verdrukking of vervolging vanweë die woord plaasvind, struikel hulle dadelik. 18En ander weer is die saad wat tussen die dorings gesaai is. Hulle is diegene wat die woord hoor, 19maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei dinge dring in en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. 20Maar die saad wat op die goeie grond gesaai is, is daardie mense wat die woord hoor, dit aanneem en vrug dra, een dertig-, ‘n ander sestig- en nog ‘n ander honderdvoudig.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Gal 5:6; 6:9-10; Ef 2:10; 2 Kor 5:14-15

Gal 5:6;
Want in Christus Jesus is besnedenheid of onbesnedenheid van geen belang nie, maar wel geloof wat deur liefde werksaam is.

Gal 6:9-10;
9‘n Bietjie suurdeeg maak al die deeg suur. 10Wat julle betref: Ek is in die Here daarvan oortuig dat julle nie anders as ek sal dink nie; maar die een wat julle in verwarring bring, sal die straf dra, wie hy ook al mag wees.

Ef 2:10;
10Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het, te doen, en daarvolgens te leef.

2 Kor 5:14-15
14Die liefde van •Christus dryf ons, omdat ons tot dié insig gekom het dat, indien Een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het; 15en Hy het ter wille van almal gesterf, sodat dié wat leef, nie meer vir hulleself sal leef nie, maar vir Hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is.

Skryf / Vul in

Bid en dink oor die volgende vrae:
Wat sou Jesus bedoel met die woorde: “Bekeer julle en glo die
evangelie?”


Waarom het Hy dit gekoppel aan die koms van die Koninkryk van God?


Wat onderskei mense by wie die saad op goeie grond geval het, van diegene by wie dit op die pad , op klipbanke en tussen die onkruid beland het ? (Hoe sal jy die verskil weet – want volgens die gelykenis het almal gehoor?) (Vgl ook Joh 15:5-85Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder My kan julle niks doen nie. 6As iemand nie in My bly nie, word hy soos ‘n loot buite uitgegooi, en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. 7As julle in My bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. 8Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my dissipels kan wees.”.)


In Markus is die teenwoordigheid van die Koninkryk van God KRAG in aksie, nl om te getuig, te transformeer en te konfronteer (Mark 13:10-1110En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. 11Wanneer hulle julle gevange neem en julle oorlewer, moet julle julle nie vooraf bekommer oor wat julle moet sê nie, maar wat ook al op daardie oomblik aan julle gegee word, dit moet julle sê; want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. ). Hy beklemtoon dat Jesus die oorwinnaar is wat die krag van die Koninkryk van God verkondig. Dit bied weerstand teen enige mag of krag wat wil onderdruk of vernietig. Verder daag Jesus ook sy dissipels uit om sy passie vir die Koninkryk deur diens, lyding en opoffering, te deel. So was Jesus se intreepreek ’n bekeringspreek – met die koms van die Koninkryk van God as fokus! Daar moet ’n onbetwisbare verband wees tussen dit wat ons bely ( beweer ? – vgl Jak 2:1414Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Dié geloof kan hom tog nie verlos nie? ) en dit wat in en deur ons lewens gesien kan word.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Matt 5:16; Mark 16:20; Joh 15:16; 1 Joh 4:1

Matt 5:16;
16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

Mark 16:20;
0Hulle het toe uitgegaan en oral gepreek. Die Here het met hulle meegewerk en die prediking bevestig met wondertekens wat daarop gevolg het. •Amen.

Joh 15:16;
16Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat, wat julle die Vader in my Naam vra, Hy dit aan julle mag gee. 17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê.”

1 Joh 4:1
1Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie vals profete in die wêreld. 

“Praktiese uitkomste,” (so het iemand by geleentheid gesê) “ is die genadelose eksaminator van ons kwistige bewerings!”

Dink na / Besin

Dink hieroor na: Teologie gaan nie die wêreld verander nie – Jesus verander die wêreld deur die kragtige werking van sy Gees en deur die lewens van sy Geesvervulde volgelinge (Mark 16:20; Joh 5:39-40).

Mark 16:20;
20Hulle het toe uitgegaan en oral gepreek. Die Here het met hulle meegewerk en die prediking bevestig met wondertekens wat daarop gevolg het. •Amen.

Joh 5:39-40
39Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle wat oor My getuig. 40Maar julle wil nie na My kom, sodat julle die lewe kan hê nie.

Skryf / Vul in

Sou julle gemeenskap / dorp / stad / die wêreld, iets mis as julle gemeente sy deure sou toemaak? Indien wel – wat sou hulle mis? (Vergelyk Dawid se gebedsversugting en smeking voor God in Ps 30:10.)

Ps 30:10
10Watter nut het dit
as my bloed gestort word,
as ek na die grafkuil afgaan?
Sal stof U prys?
Sal dit u trou verkondig?


Luister na lied

Luister na snit 12 (GOD GEE DIE NASIES IN ONS HAND Psalm 2:8) op die ingeslote CD.

“12 God gee die Nasies” vanuit 9 Weke van Transformasie deur Johann Botes. Snit 12. Genre: Gospel

God gee die Nasies” vanuit 9 Weke van Transformasie deur Johann Botes

Kom ons bid, kom ons gaan, vertel die nasies van Hom
Kom ons gee, neem hande saam, basuin aan volkere Hy kom
Elk’stam sal hoor, elk’volk en taal, Jesus is ons Hoop
Ons moet dit sê, sy bloed is daar om elkeen los te koop

Ons is gestuur, sy Plan volmaak, om troos en liefde te bring
sy Gees is daar, Hy sal ons dra, sy lof sal nasies besing
sy Woord sal leef, Hom openbaar, niks sal dit ooit weerhou
sy almag en sy reddingswerk sal volkere aanskou

God gee die nasies in ons hand, die hele aarde, elke volk en elke land
Dit word ons erfdeel as ons vra, tot aan die eindes sy gena

Kom ons neem die Woord van God, versprei sy liefdesgeur
Die wêreld wag op sy helingskrag, Hy open elke deur
sy trou is vas, die Rots bly staan, sy hart wil redding bied
Kom Christen laat ons vooruit gaan, sing die oorwinningslied

Gebed

Laat die Heilige Gees jou lei in jou gebed (Rom 8:2627Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat Hy volgens die wil van God vir die •heiliges intree.).

Week 9 Dag 43 Dissipelskap is meer as woorde Dis n leefstyl
Week 9 Dag 43 Dissipelskap is meer as woorde Dis n leefstyl
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 187-196
Watter beginsel in 2 Kor 8:1-5 (:5) bevestig die klem wat Markus plaas op praktiese uitkomste vir die Kerk?
Vgl ook Sag 8:23.

2 Kor 8:1-5 (:5)
1Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die •gemeentes in Macedonië gegee is: 2dat hulle, te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in ‘n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. 3Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwillig was. 4Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. 5Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie; trouens, hulle het hulleself eers aan die Here gegee, en toe, deur die wil van God, ook aan ons

Sag 8:23.
23“So sê die Here, Heerser oor alle magte, ‘Dit sal in daardie dae wees dat tien mense uit al die tale van die nasies die kleed van ‘n Jood gryp en vashou terwyl hulle sê: “Ons wil saam met julle gaan, want ons het gehoor God is by julle.” ’ ”


Sien Figuur 11 van Bylae 2, p 173

Week 9 Dag 43 Figuur 11
Week 9 Dag 43 Figuur 11
Wenk

WENK: Dink vandag aan die praktiese implikasie van die volgende definisie van ’n dissipel: “
Dis iemand wat ’n lewende verhouding met Jesus Christus het en toegerus is om iemand anders na Jesus toe te lei en dan daardie persoon toe te rus om dieselfde te doen.”

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 9 Dag 42 – My belydenis is ten minste reg… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 9 Dag 42 Verskilmakers leef wat hulle bely 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Ek wil voorstel dat jy vandag baie ernstig vir 3 mense bid – mense vir wie jy nie normaalweg intree nie. Begin deur geestelik stil en rustig te raak. Vra die Here vir emosionele vrede. Vra Hom om jou te wys vir wie Hy wil hê jy moet bid. Bid vir hulle. Moenie gejaagd wees nie. Laat die Heilige Gees toe om jou in jou gebed te lei en aan jou duidelik te maak waarvoor jy moet bid (Rom 8:26 26So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie; maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie.).

Gister het ons oor strategie gepraat. Vandag wil ek jou ’n bietjie omkrap. Om waarde uit vandag se studie te kry, gaan jy eerliker as ooit met jouself moet wees. As jy nie daarvoor bereid is nie, wil ek voorstel dat jy ’n geliefkoosde gedeelte uit die Bybel lees, tyd in gebed deurbring en môre by dag 43 begin. Anders – hier gaan ons.

Dit kan gebeur dat ek (of die gemeente) ’n Godgegewe visie het en dat ek selfs oortuig is van die strategieë wat dit sal waarmaak, maar daar is ’n ander wesenlike vraag. Wat speel normaalweg die bepalende rol in die besluite en keuses wat ek uitoefen? Dis presies waar vandag se opskrif vandaan kom. Jy sien, ons wéét gewoonlik wat die regte teologiese antwoord moet wees – daarom kan ek roem op my belydenis. Die probleem is dat wanneer dit by die praktyk kom, lyk die realiteit meestal anders.

Kom ek noem ’n voorbeeld. In die meeste gevalle word gemeentes se planne vir die jaar deur die begroting bepaal. Ons las ’n persentasie of vyf vir die inflasie-effek by en dan word die begroting opgestel. Ek weet van weinig gemeentes waar die leiers sonder die besoedeling van ’n begroting, EERS vir die Hoof van die Kerk vra wat Hy deur hulle wil doen, voordat die geld daaraan gekoppel word. Ons kan hieroor rasionaliseer soos ons wil – die finansies, of gebrek daaraan, is die bepalende faktor. Ons belydenis dat ons die Here vertrou, klink reg en mooi – maar ons optrede getuig van iets anders. Hierdie is een van die primêre redes waarom ’n opkomende geslag jong gelowiges meermale ontnugter is met die tradisionele kerk.

Jy sien, al ons mooi stories oor visie beteken niks as ons dit nie waarmaak deur ons belydenisse prakties uit te leef nie. In ’n post-moderne samelewing beïndruk mooi woorde alleen nie meer nie. Dit het in elk geval nog nooit vir God beïndruk nie (Matt 7:21-23; 15:8)!

Matt 7:21-23
21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”
Matt 15:8
8“ ‘Hierdie volk eer My met die lippe,
maar hulle harte is ver van My af;

Skryf / Vul in

Nou kom ons by die plek waar jy eerlik met die Here en jouself moet wees. Dis wat jy moet doen: Hier is ’n tabel. In die linkerkantse kolom, het ek enkele faktore gelys wat ons keuses of besluite kan beïnvloed. In die tweede kolom is daar in sekere gevalle Bybelse voorbeelde. Die derde kolom is leeg. Kyk na die faktore en lees die Bybelverwysings waar van toepassing. Kyk of jy Bybelse voorbeelde kan invoeg waar dit ontbreek. Dan die moeilike opdrag: Skryf ’n 1 in die ry langs die faktor wat NORMAALWEG die grootste rol speel in jou besluitneming of keuses. Skryf ’n 2 langs die faktor wat normaalweg die tweede grootste invloed op jou besluite het – en so aan.

Finansiële implikasies bepaal my keuseDie ryk jong man – Matt 19:16-301234567
My behoefte aan mag en gesag bepaal my keuseVersoek van ’n ma – Matt 20:20-281234567
Die verwagte uitkoms of resultaat bepaal my keuse1234567
Die effek wat dit op my gesin gaan hê bepaal my keuse1234567
My posisie in die gemeenskap bepaal my keuseHerodus – Hand 12:20-251234567
Die wil van die Here bepaal my keuse1234567
Omstandighede bepaal my keuse1234567

Kyk na jou prentjie hierbo en praat met die Here daaroor.

Ten slotte. Ons kan bly leef met ’n onvervulde visie tesame met die frustrasie en ontnugtering wat dit meebring en voortgaan om ons eie planne, inisiatiewe en strategieë te fabriseer. Ons kan die mooi belydenisse wat deur die eeue verwoord is, beaam en selfs uitspreek. MAAR dit alles klink ontstellend baie soos die prentjie wat die Bybel van die Fariseërs in Jesus se tyd skets. Nee, ons moet outentieke volgelinge van Jesus wees. Mense waarvan woorde, dade en belydenisse in harmonie met mekaar is. Mense wat so intiem met Hom die pad loop dat ons kan hoor, kan glo en kan doen wat sy Gees vir die gemeente sê!

Week 9 Dag 42 Verskilmakers leef wat hulle bely
Week 9 Dag 42 Verskilmakers leef wat hulle bely
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 173-186
Lees gerus Jak 1:19-27; 2:14-26; 1 Joh 3:5-8

Jak 1:19-27;
19Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. 20Want die woede van ‘n mens bewerk nie •geregtigheid voor God nie. 21Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedy, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle •siele te verlos. 22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in ‘n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n doener. 26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself; so ‘n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou.

Jak 2:14-26;

14Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Dié geloof kan hom tog nie verlos nie? 15As ‘n broer of ‘n suster sonder klere en daaglikse kos is, 16en een van julle sê vir hulle, “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? 17So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood.

18Maar as iemand sê, “Jy het geloof en ek het dade,” wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. 19Glo jy dat God Een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. 20Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? 21Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? 22Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? 23En die Skrif is vervul wat sê: “Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.” 24Julle sien dus dat ‘n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. 25Is Ragab, die prostituut, nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie? 26Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is die geloof sonder dade dood.

1 Joh 3:5-8

5Julle weet dat Hy verskyn het om die sondes weg te neem, en in Hom is daar geen sonde nie. 6Elkeen wat in Hom bly, sondig nie meer nie; elkeen wat aanhou sondig, het Hom nie gesien, en Hom nie leer ken nie.

7Kinders, laat niemand julle mislei nie: wie doen wat reg is, is regverdig, soos Hy regverdig is. 8Wie sonde doen, is uit die Duiwel, omdat die Duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die •Seun van God verskyn: om die dade van die Duiwel te vernietig.

Wenk

WENK: Probeer om telkens wanneer jy vandag belangrike keuses moet maak, te let op dít wat die swaarste weeg in die bepaling van jou keuse.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 9 Dag 41 – Tekkie op die teer… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 9 Dag 41 Godgegewe strategie Godgegewe visie 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Begin vandag met lof aan die Here. Jy kan een van die lofpsalms in die Bybel lees en aan die Here lof bring vir sy liefde, sorg en getrouheid. Prys Hom ook vir dit wat jy rondom jou kan hoor, sien, ruik en voel. Gebruik tyd om aan Hom hulde te bring!

Ons het heelwat tyd spandeer aan die gedagte van ’n visie. Ons het ooreengekom dat visie belangrik is, dat dit van God moet kom, dat dit eintlik sy plan met en deur ons is en dat ons dit in woorde moet kan omsit.

Dit is alles goed en wel. Ons kan oortuig wees dat die visie van die Here kom, ons kan dit mooi in woorde beskryf, ons kan selfs getuig hoe ons daarvan oortuig geraak het, maar as dit net by ’n goed geformuleerde visie bly, gaan NIKS verander nie. Die visie moet in vervulling kom, of in die terme van vandag se opskrif, moet die tekkie en die teer tog iewers bymekaarkom. Hoe gebeur dit?

Lees die Skrif

Lees Jos 6

Jos 6

61Jerigo se poorte was egter dig gesluit vanweë die Israeliete; niemand het daar uitgegaan of ingegaan nie. 2Die Here sê toe vir Josua: “Kyk, Ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. 3Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne. Jy moet een keer om die stad gaan. Ses dae lank moet jy só maak: 4Sewe priesters moet sewe •ramshorings voor die ark dra. Op die sewende dag moet julle sewe keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. 5En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra julle die geluid van die ramshorings hoor, ‘n baie harde oorlogskreet aanhef. Die stadsmuur sal dan ineenstort, en die manskappe moet bo-oor klim, elke man reg voor hom uit.”

6Josua, seun van Nun, het toe die priesters ontbied en vir hulle gesê: “Dra die verbondsark. Sewe priesters moet die horings van sewe ramme voor die ark van die Here dra.” 7Hy sê toe vir die manskappe: “Trek op en gaan om die stad; die gewapende manne moet voor die ark van die Here optrek.”

8Net toe Josua dit vir die manskappe gesê het, het die sewe priesters wat die horings van sewe ramme voor die Here dra, opgetrek en op die ramshorings geblaas, terwyl die verbondsark van die Here hulle volg. 9Die gewapende manne het voor die priesters wat op die ramshorings blaas, geloop, terwyl die agterhoede die ark volg. Daar is aanhoudend op die ramshorings geblaas. 10Aan die manskappe het Josua die opdrag gegee: “Julle mag nie ‘n oorlogskreet aanhef en julle stemme laat hoor nie. Daar mag nie ‘n woord uit julle monde kom nie, tot die dag dat ek vir julle sê, ‘Skreeu!’ dan moet julle die oorlogskreet aanhef.”

11Josua het die ark van die Here om die stad laat trek. Dit het een keer om die stad gegaan. Daarna het hulle na die kamp teruggegaan en in die kamp oornag. 12Josua het vroeg die môre opgestaan. Die priesters het die ark van die Here gedra, 13en die sewe priesters wat die horings van sewe ramme voor die ark van die Here dra, het aanhoudend op die ramshorings geloop en blaas. Die gewapende manne het voor hulle geloop, en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Daar is aanhoudend op die ramshorings geblaas. 14Op die tweede dag het hulle een keer om die stad getrek en na die kamp teruggekeer. So het hulle dit ses dae lank gedoen. 15Op die sewende dag het hulle vroeg, toe die rooidag breek, opgestaan en op dieselfde manier sewe keer om die stad getrek. Net op daardie dag het hulle sewe keer om die stad getrek. 16Die sewende keer het die priesters op die ramshorings geblaas. Josua het vir die manskappe gesê: “Hef die oorlogskreet aan, want die Here gee die stad aan julle! 17Die stad en alles wat daarin is, is onder die ban vir die Here. Net Ragab, die prostituut, mag leef, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat ons gestuur het, versteek het. 18Bly net weg van die bangoed, anders neem julle van die bangoed terwyl julle die stad met die banvloek tref. Julle sal die kamp van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort. 19Al die silwer en die goud en al die voorwerpe van brons en yster is heilig vir die Here; na die skatkamer van die Here moet dit gaan.”

20Die manskappe het die oorlogskreet aangehef en die priesters het op die ramshorings geblaas. Ja, net toe die manskappe die geluid van die ramshoring hoor, het hulle ‘n harde oorlogskreet aangehef. Die stadsmuur het ineengestort, en die manskappe het elkeen reg voor hom uit bo-oor geklim, die stad in. Hulle het die stad ingeneem 21en alles wat in die stad was, deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref – van man tot vrou, kind tot oumens, ja, selfs die beeste, skape en donkies.

22Vir die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê: “Gaan na die huis van die prostituut. Bring die vrou en al haar mense uit, soos julle haar met ‘n eed beloof het.” 23Die jong manne wat die verkenners was, het toe gegaan en Ragab, haar vader en moeder, haar broers en almal wat by haar hoort, na buite gebring. Haar hele familiegroep het hulle na buite gebring en hulle buite die kamp van Israel laat bly.

24Die stad en alles wat daarin was, het hulle afgebrand. Net die silwer, die goud en voorwerpe van brons en yster het hulle oorhandig vir die skatkamer van die huis van die Here. 25Maar vir Ragab, die prostituut, en haar familie – almal wat by haar hoort – het Josua laat leef. Sy het in Israel bly woon tot vandag toe, omdat sy die boodskappers wat Josua gestuur het om Jerigo te verken, versteek het.

26Josua het in daardie tyd ‘n eed afgelê:
“Vervloek voor die Here is die man
wat opstaan en hierdie stad,
Jerigo, herbou:
Ten koste van sy eersgeborene
sal hy die fondamente lê,
en ten koste van sy jongste
sal hy die poortdeure oprig.”
27Die Here was met Josua, en sy roem het deur die hele land versprei.

Skryf / Vul in

Doen die volgende:
Skryf in die eerste blok die visie wat God vir Josua en sy volk gegee het, neer. Soos wat jy verder lees, kyk jy of jy kan identifiseer watter voorskrifte, planne en strategieë die Here vir hulle gegee het om die visie te kan verwesenlik

Visie: (Jos 6:2)


Strategieë: (Jos 6:3-7)


Sien jy wat hier gebeur? ’n Visie bly net ’n droom as daar nie strategieë is wat ons prakties lei om dit tot uitvoering te bring nie. Dit geld vir die gemeente, maar ook vir my as gelowige.

Kom ons gebruik ’n alledaagse voorbeeld en maak dit nog méér prakties. Gestel ’n tennisspeler het ’n droom, ’n visie, om die beste in die wêreld te wees. Die visie kan helder en duidelik wees en hy kan dit selfs goed in woorde uitdruk, maar dit sal ’n droom bly, as hy nie ’n strategie ontwikkel om die beste te word nie. Deel van die strategie sal natuurlik wees om daagliks te oefen. Verstaan jy? Sonder strategie, bly visie net ’n droom. Deur die uitvoering van sinvolle strategieë, kan die visie verwesenlik word.

Die voorbeeld uit Josua maak dit ook duidelik. God gee aan hulle die visie om die beloofde land in te neem. Jerigo is die eerste stad wat oorwin moet word – die visie is duidelik – neem Jerigo in. Maar, dan kom die Here en gee ook die strategieë wat sal lei tot die verwesenliking van die visie.

Dink na / Besin

Ek wil hê jy moet eers aan jou eie lewe dink. Het jy ’n visie? Is daar strategieë wat die visie in vervulling sal laat kom? Baiekeer het ons ’n geldige Godgegewe droom, maar die strategieë om dit waar te maak, ontbreek.

Dink nou aan die gemeente waarvan jy deel is. Is daar ’n visie waarvan julle oortuig is dat dit God se plan met julle is? Is daar strategieë om dit waar te maak? Leef hierdie visie in die hart van al die lidmate? Of staan dit net êrens op ’n kerkmuur geplak?

’n Laaste gedagte. Ons is oortuig dat die Here alleen die Bron en Oorsprong van visie vir die gemeente en individuele gelowiges is. As Hy Hoof van sy Kerk is, dan is visie wat uit enige ander bron ontspring, niks anders as geestelike muitery nie. Dit geld ook vir ons persoonlik, wanneer ons bely dat Hy die Koning van ons lewens is. Nou die vraag: Waarvandaan moet die strategieë vir die vervulling van die visie dan kom? Sekerlik van dieselfde Bron! Kyk weer na Josua 6.

Gebed

Miskien het jy behoefte om teenoor die Here te bely dat jy, soos ek, Hom met die groot goed vertrou, maar dat jy sommer self verantwoordelikheid neem vir die strategieë, planne en die uitvoering daarvan.

Week 9 Dag 41 Godgegewe strategie Godgegewe visie
Week 9 Dag 41 Godgegewe strategie Godgegewe visie
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 173-186
Lees Eks 3-6 (en verder) en kyk hoe die Here in duidelike terme vir Moses strategieë gee.

Sien Figuur 10 van Bylae 2, p 173

Week 9 Dag 41 Figuur 10
Wenk

WENK: Skryf jou lewensvisie neer met die strategieë wat dit moet help waarmaak daaronder. Sit dit vir ’n week lank op ’n strategiese plek, sodat jy dit gereeld raaksien. Praat met die Here daaroor – onthou Hy is die Bron van visie en ook ons strategieë.
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za