Week 9 Dag 44 – Verskil… en maal ‘n verskil- Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Gebed

Ons kom nou by die einde van hierdie 9 weke se Bybelstudie. God is steeds besig met sy transformasie proses in jou lewe. Stel jouself beskikbaar en gee Hom geleentheid om met jou te praat

Lees die Skrif

Lees in afhanklikheid van die Heilige Gees: Luk 4:14-30.

Luk 4:14-30

14Vol van die krag van die Gees, het Jesus na Galilea teruggegaan, en die nuus oor Hom het deur die hele omgewing versprei. 15Hy het die mense in hulle •sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat.

16Toe Jesus in Nasaret kom, waar Hy grootgeword het, het Hy op die Sabbat na die •sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe Hy opstaan om voor te lees, 17is die boekrol van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan:

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”
20Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. 21Toe het Hy met hulle begin praat: “Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou, ‘Geneesheer, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp.’ ” 24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Deut 15:7-11; Spr 19:17; Spr 21:13; Spr 22:9, 16, 22-23; Spr 29:13; Jes 58:6-10; 61:1-4.

Deut 15:7-11;

7“As daar tog in jou land, wat die Here jou God aan jou gaan gee, in een van jou dorpe ‘n behoeftige persoon is, een van jou volksgenote, dan moet jy nie jou hart verhard nie en nie jou hand toehou vir jou behoeftige volksgenoot nie. 8Nee, jy moet jou hand vir hom wyd oopmaak en aan hom leen sonder voorbehoud, soveel as wat hy nodig het, wat ook al sy behoefte is.

9“Wees versigtig dat daar nie in jou hart die slinkse gedagte opkom om te dink, die sewende jaar, die jaar van kwytskelding kom nader nie, en jy dan jou oë sluit vir jou behoeftige volksgenoot en jy nie vir hom iets gee nie. Hy sal hom op die Here beroep teen jou, en dan staan jy skuldig. 10Gee milddadig aan hom; en wanneer jy vir hom gee, moet dit nie met ‘n teensinnige hart wees nie. Om hierdie rede sal die Here jou God jou immers seën in al jou werk, in alles waaraan jy jou hand waag. 11Ja, behoeftiges sal nie uit die land verdwyn nie. Daarom beveel ek jou: Maak jou hand wyd oop vir jou volksgenoot, vir die magtelose en die behoeftige in jou land.”

Spr 19:17;

17Wie hom oor ‘n arme ontferm,
leen aan die Here,
en Hy sal hom vergoed
vir sy weldaad.

Spr 21:13;

13Wie sy ore sluit vir die hulpkreet
van ‘n arme,
sal self ook roep
en nie geantwoord word nie.

Spr 22:9, 16, 22-23;

9Wie ruimhartig is,
sal geseën word,
want hy gee van sy brood
aan die hulpelose

16Wie ‘n arm mens uitbuit
om vir homself meer te kry,
en aan ‘n ryk mens geskenke gee –
dit lei net tot gebrek.

22Moenie ‘n arme beroof
omdat hy arm is nie,
en moenie die magtelose vertrap
in die poort nie,
23want die Here
sal hulle regstryd voer
en van hulle plunderaars
die lewe plunder.

Spr 29:13;

13Die arme en onderdrukker
het dít gemeen:
Die Here gee lig aan albei se oë.

Jes 58:6-10;

6Is dit nie hierdie vas
wat Ek verkies nie,
dat julle die boeie
van goddeloosheid losmaak,
die stroppe van die juk
stukkend ruk,
verdruktes vry wegstuur
en elke juk breek?
7Is dit nie bedoel om vir
hongeriges jou brood te breek,
om aan magteloses
en haweloses onderdak te bied nie?
Wanneer jy iemand sien
wat kaal is, moet jy hom bedek,
en jou nie afsydig hou van jou
eie vlees en bloed nie.”

8Dan sal jou lig deurbreek
oos die oggendskemering;
en jou herstel
sal spoedig aanbreek.
Jou geregtigheid sal jou vooruitloop;
die heerlikheid van die Here
sal jou agterhoede dek.
9Dan sal jy roep en die Here
sal antwoord.
Jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: “Hier is Ek!”
As jy die juk uit jou midde verwyder,
die vingerwysery
en verderflike gepraat,
10as jy hulle wat honger is,
jou empatie laat ervaar,
die mens wat verdruk word,
versadig laat word,
sal jou lig in die duisternis skyn;
jou donkerte sal soos helder dag wees.

Jes 61:1-4

1Die Gees van my Heer,
die Here is op my,
omdat die Here my gesalf het.
Hy het my gestuur
om ‘n goeie boodskap te bring
aan magteloses,
om dié met gebroke harte
se wonde te verbind,
om dié wat weggevoer is
se vrylating aan te kondig
en bevryding vir dié wat geboei is,
2om die genadejaar
van die Here aan te kondig,
ons God se dag van wraak,
om almal wat rou, te troos,
3om te voorsien vir hulle
wat oor Sion rou,
om vir hulle •tulbande te gee
in plaas van stof,
vreugde-olie in plaas van rou,
klere vir lofprysing
in plaas van ‘n verslae gees.
Hulle sal genoem word:
terebinte van geregtigheid,
geplant deur die Here
om Hom te verheerlik.
4Hulle sal die oeroue puinhope herbou,
die verwoeste plekke van vroeër weer oprig,
dorpe wat in puin lê,
wat geslagte lank verwoes is,
sal hulle nuut maak.

Skryf / Vul in

Dink jy die mense van Nasaret het die Goeie Nuus van God se genadejaar rég verstaan? (Kyk veral na Luk 4:18-19, 22 en vergelyk dit met Luk 4:24- 27, 28-29.)

Luk 4:18-19, 22

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

Luk 4:24- 27, 28-29

24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.


Wat dink jy sou die diepere rede agter hierdie optrede van die mense van Nasaret wees?


Wat sê dié gedeelte vir jou oor God se genadejaar, asook die feestelike aard van die Goeie Nuus?


As dokter-skrywer bekyk Lukas Jesus se lewe en bediening veral vanuit die hoek van praktiese liefde. Hy beklemtoon dat Jesus se bediening liefde-in aksie was – ’n evangelie van ware omgee vir ryk én arm en vir almal wat in nood verkeer. Daarom beskryf Lukas die Evangelie van Jesus Christus as ’n verhaal van die dinge wat onder ons gebeur het (Luk 1:11Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om ‘n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, ). Dink ook aan die verwagting wat hy by Jesus bespeur, dat sy volgelinge daders van die woord sal wees (Luk 6:46-49 46“Waarom noem julle My ‘Here, Here!’ maar julle doen nie wat Ek sê nie? 47“Elkeen wat na My toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel – Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is: 48Hy is soos ‘n man wat besig was om ‘n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe, en die fondament op die rots gelê. Toe daar ‘n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. 49“Maar wie hoor en nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder ‘n fondament op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig.”)!

Dit was nooit die bedoeling van Lukas om die evangelie van bevryding te vergeestelik nie. (Vgl Jesus se boodskap uit Jesaja in Luk 4:16-30

Luk 4:16-30
16Toe Jesus in Nasaret kom, waar Hy grootgeword het, het Hy op die Sabbat na die •sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe Hy opstaan om voor te lees, 17is die boekrol van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan:

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.
Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,
19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”20Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. 21Toe het Hy met hulle begin praat: “Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou, ‘Geneesheer, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp.’ ” 24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan. .)

Jesus beklemtoon juis dat die Koninkryk van God nie gaan oor ’n “pie in the sky when you die” nie, maar oor ’n verhouding met God wat hier en nou ’n verskil in my alledaagse lewe maak (Luk 7:22 22Hy het hulle geantwoord: “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het:
“Blindes sien weer,
verlamdes loop,
melaatses word gereinig,
dowes hoor,
dooies word opgewek,
aan armes word die goeie boodskap verkondig
.)!

Die Goeie Nuus, volgens Lukas, behels die totale bevryding van enige vorm van onderdrukking. Aan die ander kant waarsku Thomas Hanks dat sommige Christene ’n evangelie van sosiopolitieke bevryding aan armes wil verkondig, terwyl nog ander weer vergifnis van sonde vir die rykes wil aanbied. Jesus bied ons egter nie die luuksheid van een evangelie vir die armes en een vir die rykes nie. (Vgl Spr 29:13 13Die arme en onderdrukker het dít gemeen: Die Here gee lig aan albei se oë.; Kol 3:11.11By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skittiër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. )

Geen wonder dat Lukas Jesus se bediening en sending met feestaal inkleur nie (Luk 4:18- 19)! So verkondig Jesus God se Goeie Nuus aan mense in nood. Daarom vind ons dan ook die meeste genesingsverhale in die Evangelie volgens Lukas.

Lees die Skrif

Lees nou ook Joh 1:1,14; 3:16-19; 20:21.

Joh 1:1,14;

11In die begin was die Woord,
en die Woord was by God,
en die Woord was God.

Joh 3:16-19;1

6Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die Naam van die unieke Seun van God geglo het nie. 19En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. 

Joh 20:21.

21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Joh 7:29; 17:3, 18, 21, 25; Hand 1:8; 2 Kor 4:13-15

Joh 7:29;

29Ek ken Hom, omdat Ek van Hom af kom en Hy My gestuur het.”

Joh 17:3, 18, 21, 25;

3En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het – Jesus Christus. 

18Net soos U My in die wêreld ingestuur het, so het Ek ook hulle in die wêreld ingestuur.

21dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, en dat hulle ook in Ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

25•Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle weet dat U My gestuur het. 

Hand 1:8;

8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

2 Kor 4:13-15

13Maar aangesien ons dieselfde Gees van die geloof het – soos geskryf staan, “Ek het geglo, daarom het ek gepraat” – glo ons ook, en daarom praat ons. 14Ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en julle voor Hom sal stel. 15Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God.

Met Jesus as Hoof van sy Kerk; met God se vaderhart wat uitgaan na mense wat verlore is en met die Heilige Gees wat deur ons wil getuig (Joh 15:26-27; Hand 1:8)

Joh 15:26-27;
26“Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 27En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by My is.

Hand 1:8
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

– hoe kan dit wees dat daar gemeentes is wat hulle nie steur aan ’n wêreld in nood nie?!

Skryf / Vul in

Wat dink jy sou die diepere rede hieragter wees?


Watter rol speel kerkleiers hierin?


In Johannes se weergawe van die evangelie, kry sending die gestalte van die Woord wat vlees (mens) geword het (Joh 1:14) en as Immanuel onder ons kom woon het. Jesus het nie ’n boodskap gebring nie; Hy WAS (en IS) die Boodskap – vandaar dat Johannes Jesus aanhaal waar Hy ’n persoonlike verhouding met Homself, beklemtoon (Joh 5:39-4039Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vinde is. En dit is juis hulle wat oor My getuig. 40Maar julle wil nie na My kom, sodat julle die lewe kan hê nie.). Jesus se hele wese is missionêr; God-gerig; Koninkryksgerig! Dan sit Jesus die inkarnasie voort wanneer Hy sy Heilige Gees op die Kerk uitstort. Uiteindelik word die Geesvervulde Kerk, soos Hy, gestuur om die status quo in die wêreld te verander (Luk 10:1-3a1Hierna het die Here nog twee-en-sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek. 2Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3Gaan nou!; Joh 20:2121Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”). GOD is die Een wat stuur ( Missio Dei ) – soos Hy sy Seun gestuur het, stuur Hy sy Kerk. Daarom gaan die Kerk van Jesus se identiteit oor gestuur-wees . Dit is die missionele kerk – elkeen ’n gestuurde!

Skryf / Vul in

Wat dink jy van die stelling dat dit vir Johannes nie in sending gaan oor harde werk nie, maar eerder gaan oor die voorreg van ontvang en insamel (Joh 4:36)?

Joh 4:36
36Hy wat oes, ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes, saam bly kan wees.


So gesien, beteken gelowige wees, om jou gestuurdheid te verstaan. Volgens Johannes gee Jesus ’n praktiese inhoud aan die nuwe gebod van liefde (Joh 13:34-35).

Joh 13:34-35

34Ek gee julle ‘n nuwe gebod: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35Dit is hoe almal sal weet dat julle my dissipels is – as julle liefde teenoor mekaar het.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Joh 13:1-17 (:17!); 2 Kor 8:4-5.

Joh 13:1-17 (:17!);

131Voor die Fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het dat Hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat Hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het Hy hulle liefgehad tot aan die einde. 2Gedurende die aandete het die Duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. 3Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat Hy van God gekom het en weer na God terugkeer. 4Daarom het Hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, ‘n linnedoek geneem en dit om Hom vasgebind. 5Toe gooi Hy water in die waskom en begin om die voete van die dissipels te was en dit met die linnedoek wat om Hom gebind was, af te droog. 6Toe Hy by Simon •Petrus kom, sê dié vir Hom: “Here, gaan U my voete was?” 7Jesus het hom geantwoord: “Wat Ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan.” 8Petrus sê toe vir Hom: “U sal beslis nie my voete was nie – tot in ewigheid nie!” Jesus het hom geantwoord: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” 9Toe sê Simon Petrus vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop.” 10Maar Jesus sê vir hom: “Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie.” 11Want Jesus het geweet wie Hom sou verraai, en daarom het Hy gesê: “Julle is nie almal skoon nie.”

12Toe Hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aangetrek en aangeleun het om te eet, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13Julle noem my Meester en Here, en julle sê dit tereg, want Ek is dit. 14As Ek, julle Here en Leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15Ek het immers vir julle ‘n voorbeeld gegee sodat julle ook kan maak soos wat Ek gemaak het. 16Amen, amen, Ek sê vir julle: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ‘n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen.

2 Kor 8:4-5

4Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. 5Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie; trouens, hulle het hulleself eers aan die Here gegee, en toe, deur die wil van God, ook aan ons.

Skryf / Vul in

Waarom dink jy sou iemand die liefde beskryf as die belangrikste toets vir dissipelskap?


Gebed

Praat met God – veral oor jou antwoord op vandag se Bybelstudie. Deel met Hom al jou emosies, vrae, onsekerhede. Antwoord ook op dit wat jy glo die Here van Homself aan jou geopenbaar het.

Week 9 Dag 44 Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook
Week 9 Dag 44 Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 187-196
Lees ook (vanuit die hoek van fees- en jubeltaal) die gevolg van die Goeie Nuus op mense se lewens: Hand 4:19-20; Matt 12:34 Hoe rym dit met Luk 9:26 en Jesus se belofte in Hand 1:8? Waarvan getuig hierdie skaam vir Jesus ? Vgl ook Matt 10:19-20; Rom 1:16; 8:9; 2 Tim 1:7-8; 3:5.

Hand 4:19-20;

19Petrus en Johannes het hulle egter geantwoord en gesê: “Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel; 20want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie.”

Matt 12:34

34Addergeslag! Hoe kan julle iets goeds sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. 

Luk 9:26

26Wie hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die •Seun van die Mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en die heilige engele.

Hand 1:8

8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

Matt 10:19-20;

19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.

Rom 1:16;

16Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek.

Rom 8:9;

9Julle, daarenteen, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees – as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.

2 Tim 1:7-8;

7God het ons tog nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 8Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene, nie. Maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God.

2 Tim 3:5.

5mense wat wel ‘n skyn van godvresendheid voorhou, maar wat die krag van godvresendheid misken. Bly weg van sulke mense. 

Wenk

WENK: Maak ’n lys van ongelowiges met wie die Here jou die afgelope 10 dae in aanraking gebring het. Hoe het jy jou missie hanteer?
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading