SONDAG 13 AUGUSTUS 2023 DAG VAN VEROOTMOEDIGING NG KERK (SUID-AFRIKA EN NAMIBIË)

Selde was die Suid-Afrikaanse politieke omgewing so onseker soos in 2023. Kombinasies van politieke, ekonomiese en sosiale omstandighede maak lidmate van die NG Kerk, soos die res van hulle landgenote, uiters bekommerd oor die lang- en korttermyntoekoms van Suid-Afrika.

Faktore soos politieke onstabiliteit, geweld en onverdraagsaamheid, sosiale konflik en geweld, negatiewe ekonomiese groei met gepaardgaande vraagstukke soos werkloosheid, armoede, swak dienslewering en die vlug van kapitaal en kundigheid uit die land, dra by tot die toenemende onsekerheid en uitsigloosheid.

Endemiese korrupsie, die verswakking van die oppergesag van die reg en waarskynlik die grondwetlike staat en ’n energiekrisis wat elke inwoner van die land fisies en psigies raak, hou op kort en lang termyn implikasies vir die toekoms in.

Toenemende staatsverval, swak munisipale bestuur, diensleweringprotesaksies en die verbrokkeling van staatsentiteite, waaronder nie net Eskom nie, is uitdagings wat almal in die gesig staar.

Met die naderende verkiesing in 2024 gaan daar waarskynlik ’n eskalering van burgerlike onrus, geweld en spanning wees. Daar kan met ’n opstapeling van woorde voortgegaan word en feite kan nog verder beredeneer word om die benardheid van ons situasie te omskryf.

Teen hierdie agtergrond word die vraag al dringender gevra: Waar is die stem van die kerk in ’n samelewing en tyd waar daar soveel kantelpunte is? Hoekom is die kerk se stem stil? Die antwoord is dat die kerk, soos altyd, onvermoeid met dit waarmee sy geseën word, besig is om aandag te gee aan nood en om hoop te bring waar sy is. Dit is die werk en roeping van die kerk. Sy is ’n hoopdraer!

Die kerk bring egter nie net hoop deur dit wat sy doen nie, maar ook deur dit wat sy sê en bid. Die kerk moet haar besig hou met die adventus van God, die belofte dat God na ons toe kom en by ons is. God self kom na ons toe in hierdie uitdagende hede. God is teenwoordig; God is binne ons, en God is reeds en sal altyd en ewig met ons wees.

Gelowiges se vertroue kan nie op die kerk self geplaas word nie, maar wél op die belofte van die God in die hede. Die God van uiterste verrassings, die God van transformasie, die God wat heel maak en hoop bring en oor begin. “Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie” (Jes 59:1-2).

Die dagbestuur van die Algemene Sinode asook die voorsitters van die streeksinodes het besluit om met die oog op die uitdagings in ons lande ’n Dag van Verootmoediging op Sondag 13 Augustus 2023 aan te kondig. Ons versoek kerkrade om heelhartig aan hierdie geleentheid tot verootmoediging deel te neem.

Gemeentes word uitgenooi om tydens hulle plaaslike eredienste nederig voor die Here te buig oor die toestand van ons lande en saam te bid vir:

  • genesing van ons lande
  • leiers wat met integriteit regeer
  • geestelike en morele herstel
  • beter skoolopleiding vir kinders
  • die veiligheid van ons mense
  • herstel van ekonomiese vertroue en investering
  • betroubare vennootskappe met die regeringsektor ten opsigte van maatskaplike dienslewering
  • die verkiesing van 2024
  • dié wat as gevolg van armoede, geweld of natuurrampe swaarkry.

Ons sal in die aanloop tot die Dag van Verootmoediging aan gemeentes liturgiese materiaal beskikbaar stel.

Daar gaan ook op 13 Augustus om 15:00 ’n verootmoedigingsdiens aanlyn uitgesaai word. Die dagbestuur van die Algemene Sinode sal die diens lei. Skakels sal vooraf uitgestuur word.

Kom ons neem deel!

Groete

Gustav Claassen
(namens die dagbestuur)

2023 SINODESITTING Wes-Kaap Dag 5

AMPTELIKE NUUSBRIEF: SINODE VAN WES-KAAPLAND
Beste Leser
2023 SINODESITTING
Sinodesitting sluit af
Die 2023 Sinodesitting het vandag afgesluit nadat talle mosies gedien het. Die byeenkoms is geëindig met samesang en die nagmaal.

HOOGTEPUNTE VAN DIE DAG
Kommunikasie loods nuwe logo en webwerf

Kaapkerk spog van vandag af met ‘n splinternuwe logo en 
webblad. Gaan loer gerus op www.kaapkerk.co.za en ontdek, ontwikkel en ontmoet die nuwe Kaapkerk. Bydraes van gemeentes staan aan die hart van ons nuwe kommunikasiestrategie en ons hoop dat dit vir lidmate die geleentheid gee om hulle vreugde in Christus te ontdek. Ons maak op ons gemeentes en lidmate staat om ons op hoogte te hou van onderwerpe/temas waarvan julle graag meer wil leer. 


Die klippies wat rinkel

‘n Bydrae van ‘n sinodeganger wat die sitting vir die eerste keer bygewoon het.”Die massa gelowiges by die sinodesitting vang my onkant. Ek het altyd gehoor dat daar baie mense bywoon, maar dit is die eerste keer dat ek soveel leraars, kerkraad en ander kerkwerkers bymekaar ervaar. Dit sal baie mense in Suid-Afrika hoop gee en tog maak sommige momente baie leraars moedeloos, moeg en kwaad (maar net soos wat dit soms in die kerk ook gaan).Die ordelike, goed georganiseerde program kry  vir my ’n lekker kinkel wanneer ek hoor hoe daar geswem word. Toe ek net in die kerk begin werk het, was daar ’n spotprent in Die Burger. Die prentjie het krities uitgebeeld hoe die leraars “ten duurste” op die “supertube” gly. Die prentjie het nie gewys hoe leraars, vir net een week, sorgeloos met mede-gelowige maats speel nie – hul begrafnisdienste en moeilike beradingsgesprekke vir een oomblik vergete.Die sitting gee ’n goeie ritme vir die kerk om te evalueer, te besin, te beplan en dinge te probeer.
Dit help kollegas om mekaar weer te sien, weer te vind, reg te maak wat voorheen verbrou was. Dit bied ‘n ruimte om verhoudings te bou. Dit help die kleiner gemeentes om te weet hulle behoort en dat hulle steeds ’n plek het. Die geskarrel by die sinode is opmerklik – soveel agtergrondwerkers wat met erns rondhardloop en honderde take uitvoer. Elkeen van hulle moet ’n medalje kry.Wanneer die massa saamsing, hoor en ervaar jy die sinodetema – Christus, ons vreugde! Die oorgawe van sommiges is aansteeklik. Die spiritualiteitsessie dring jou om met begrip en begeleiding vir mekaar te bid.By die sinodesitting word jy opnuut gekonfronteer met jou roeping – dit is ’n plek waar jy moet evalueer en voor God gaan staan. Is jou standvastigheid in Hom of probeer jy dit in jouself en mense/omstandighede rondom jou vind?Die uitstaanmoment is die geluid van klippies wat in die metaalbak rinkel … die klippie verteenwoordig ons vrese wat aan God oorgegee word. Die vrees maak plek vir die weg, waarheid en die lewe – ’n geluid wat deur ons nagmaalglasies in die kerk ge-eggo word. Daardie klippies wat rinkel, maak saam ’n mooi lied wat ons aan God in vertroue aanbied.Met dank ontvang van Alida Vorster, Durbanville-Bergsig.

VERKIESING VAN MODERATUUR
Twee addisionele lede verkies
Hendri Niehaus en Riana Furniss is weer as adddisionele lede tot die moderatuur verkies.
Ons wens julle voorspoed toe vir julle volgende termyn,


GEBED

SINODEMOMENTE


Dankie aan Goudini
Ons wil namens al die sinodegangers ons hartlike dank oordra aan Henlo Lindeque en sy formidabele span van ATKV Goudini. Die week is gekenmerk deur hulle ongelooflike flinke diens en hartlike vriendelikheid.

TEN LAASTE


Dit was ‘n voorreg om elke dag nuus van die 2023 Sinodesitting met julle te deel.Volgende week is VrydagNuus terug.
Foto: Anriëtte de RidderGroete uit Goudini
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler

2023 SINODESITTING Wes-Kaap Dag 4

2023 SINODESITTING
#Thursdaysin Black
Die Boland-saal was vanoggend ‘n see van swart, aangesien die meeste sinodegangers die #ThursdaysinBlack veldtog ondersteun het deur swart aan te trek.

Sinode verwelkom ekumeniese vennote
Ons het vandag talle van ons ekumeniese vennote by die sinodesitting ontvang. Hulle het ook spesiale groeteboodskappe van hulle organisasies gebring vir sinodegangers. Besoekers het ingesluit Lionel Louw en Rodney Whiteman (SA Raad van Kerke), Edwin Arrison (South African Christian Leaders Initiative), Llewellyn MacMaster van die VKGSA Kaapland en Martin Abrahams van die Morawiese Kerk SA. Die Calvyn Protestantse Kerk is verteenwoordig deur Steven-John Bam, James Fredericks, Darrell Mackriel en Warren Farmer. Ander spesiale gaste was Renier Schoeman (CRL Rights Commission) en Gustav Claassen van die Algemene Sinode.
HOOGTEPUNTE VAN DIE DAG

Diversiteit in die kollig
Ds. Charlotte Sibanyoni is die eerste swart vrou wat in die NG Kerk gelegitimeer is. Sy is verbonde aan die NG Universiteitsoord in Pretoria en is tans besig met haar doktorsgraad in Hebreeus. Sy het haar inspirerende lewensverhaal met sinodegangers gedeel en het ‘n staande ovasie ontvang.Sy het in kinderhuise grootgeword en is later deur ‘n NG dominee ingeneem, wat haar oortuig het om teologie te swot met behulp van ‘n skenking.”Diversiteit lyk vir my soos liefde. Ons gee ons tyd, ons harte, ons finansies, ons hulpbronne – en miskien kry jy dan nog ’n Charlotte. Ons soek mense wat die droom saam met ons kan droom, sodat ons kerk 10 jaar later kan lyk soos ons land. Ons moet mense om ons tafels kry met equal voices. Stop having empathy and start showing compassion. Nie net geld nie, maar hart. Ek dink dis wat ons moet doen as ’n kerk. My lewe is ‘n pad van genade van NG lidmate wat my uit liefde ingeneem en gehelp het. Wat my en jou in verbond stel. We need to share the blood of the covenant rather than the water of the womb. We need to open up our homes and our hearts. Dit vra nie iets van jou identiteit nie. Ons moet op ‘n plek kom waar ons tuis voel sonder om ons identiteit te verloor.”Klik hier om Kerkbode se dekking te lees. Kyk ook hieronder na haar volledige aanbieding.

Fokus op netwerkbediening
Diensgroep Diaconia reflekteer op die termyn van vier jaar en lig netwerkfunksionering as ’n baie spesifieke bedieningspraktyk uit wat die diakonale bediening van die kerk betekenisvol verryk. Dit vra dat die gemeente ’n beginselbesluit moet neem: Ons gaan nie meer in isolasie oor ons diakonale betrokkenheid in ons omgewing nadink en handel nie; ons gaan hande vat met ander.  Wie hierdie ander is en hoe om hierdie samewerking te bewerkstellig, is in die aanbieding gedek. Die diensgroep lig tien temas uit oor netwerkfunksionering. Die eerste twee temas plaas hierdie bedieningspraktyk in ’n Trinitariese raamwerk. Die ander temas beweeg van teorie (teologie) na praktiese wenke vir die inisieerder- en leierskapsrol wat die gemeente in netwerkfunksionering kan speel. Netwerkfunksionering rus baie sterk op verhoudings, maar hiervoor moet ruimtes geskep word en basiese prosesse ontsluit word. Die brosjure The networked church wat uitgedeel is tydens die sinode, sal van volgende week af by www.diaconia.co.za beskikbaar wees.

God se alles-insluitende genade maak diversiteitsgesprekke moontlik
Die wegbreeksessie Wie mag praat? Bemagtigende praktyke vir polariserende gesprek is onder leiding van Michelle Boonzaaier, Louis van der Riet en Bianca Truter-Botha van die IAm-beweging aangebied.

Hulle beywer hulself vir die verwesenliking van menseregte vir alle mense in Afrika deur veilige ruimtes vir ontmoetings en gesprekke te skep.
Die sessie is afgeskop met die vraag wat sessiegangers benodig om aan gesprekke oor diversiteit ten opsigte van gender, lyflikheid, seksualiteit en teologie deel te neem. Hulle het daarna ook ‘n kort oorsig gebied oor vier lense, waardeur diversiteitsgesprekke gevoer kan word, naamlik gemeenskaplike waardes, dialoog en debat, veilige en waagmoedige ruimtes, sowel as mag.Enige diversiteitsgesprekke kan slegs aangepak word indien die betrokke persone bewus is van alle emosies wat hulle op daardie oomblik binne hul liggame ervaar. Storievertelling is dikwels ‘n baie effektiewe tegniek en speel ook ‘n belangrike rol in terme van al die genesing wat nog op hierdie gebied moet plaasvind, maar dit is moontlik deur God se alles-insluitende genade.
VERKIESING VAN MODERATUUR
Twee addisionele lede verkies
Ds. Elmarie Dercksen van Bloubergstrand en dr. Jana van den Munckhof is Woensdag as twee addisionele lede tot die moderatuur verkies. Seën en voorspoed vir julle termyn. 
GEBED
SINODEMOMENTE
TEN LAASTE

Siegfried Louw van Proteahoogte is pas aangestel as PSD: Predikantebegeleiding en reflekteer oor die sinodesitting.“Is daar nog ʼn muurprop naby? Ons het meer nodig,” vra die een predikant. Sy het dringend plek nodig om haar rekenaar te laai. Oral skuifel mense rond om hulle sit te kry. Drade, luidsprekers, agendas en waterbottels is deel van die gros goedere wat betyds hulle lê moet kry. Sommige daag uitasem op, onverhoeds betrap met die lang opdraende na die vergadersaal. Iemand toets die luidspreker.“Is dit nou dit?” vra nog iemand. “Waarvoor doen ons nou al hierdie moeite?” wil sy weet. ʼn Rukkie later staan almal en sing. Die gewoel verminder. Diegene wat net-nou nog met hulle fone besig was, kyk nou na die borde en sing saam.“Daar is meer in hierdie lewe, as om bloot net te bestaan … Daar is meer, want U gee ʼn liefde wat oorweldig.”Ons gaan sit anders as wat ons opgestaan het. Iets het geskuif. En toe Coenie Burger praat oor Jesus, spits ons weer ons ore. “Daar is meer,” sê hy. “Ons dink ons weet alles van Jesus. Maar daar is meer.”Vanoggend gewaar ek die een bejaarde afgevaardigde, wat met moeite haar swaar handsak saamdra saal toe. Maar net totdat sy die sonsopkoms by die berge gewaar. Eers val haar mond oop. Dan val die handsak summier op die grond. Ywerig word ʼn foon uitgegrawe. Oopmond neem sy foto’s. “Dit verander elke minuut,” sê nog iemand. Sommige kyk, sommige nie. My gedagtes loop na Klaagliedere 3:23. “Dit is elke oggend weer nuut – groot is u getrouheid.”

Dit is toe die waarheid. Daar is meer in hierdie lewe. En ons kom bymekaar juis omdat ons dít glo.
Foto: Johan MockeGroete uit Goudini
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler

2023 SINODESITTING Wes-Kaap Dag 3


Waarom glo ons? 
Die eerste tema van die dag is Spiritualiteit in ‘n tyd van sekularisasie. Ds. Andries Cilliers van Drieankerbaai gesels oor sy nuwe boek Onder die Blaredak. Verwonderd oor die gawe om te kan glo.“Ek is verborge omdat ek verbonde is aan God. Veiligheid is nie die afwesigheid van gevaar nie, maar die teenwoordigheid van konneksie. Die hart van geloof en vertroue lê vir my daar. Die tradisionele Godsbewyse is daar, maar dan verwonder ek  my daaraan … dat daar iets is, dat daar orde is, dat daar reg is, dat daar genade is, dat daar waarheid is en uiteindelik dat daar skoonheid is. 
Tydens die sinode is die boek by Bybel-Media se boekwinkel in die Hanepoot-saal beskikbaar. Die boek is ook by Bybel-Media se aanlynwinkel beskikbaar.
VERKIESING VAN MODERATUUR

Sinode verwelkom nuwe skriba
Hartlike gelukwense aan Annelet Slazus wat as skriba van die Sinode van Wes-Kaapland verkies is.Sy is onlangs as die eerste vroue-dominee by Parow-gemeente aangestel.Seën en voorspoed vir jou termyn. 
SAKE VAN DIE DAG

Terugvoer van Diensgroep Getuienis
Stephen Pedro van die Taakspan vir Gemeentegetuienis het verduidelik dat die taakspan fokus op die toerusting van lidmate ten einde gemeentes geestelik op te bou en tot vervulling van hulle getuienis en diens, in die gemeente en in die wêreld. Dit word gedoen deur besoeke, werkswinkels, inligtingsessies sowel as gesprekke-konferensies met 17 ringe en 37 gemeentes.Daniël de Wet van Afrika Ekumene gee terugvoer oor die taakspan se aktiwiteite insluitend besoeke aan RCZ in Zimbabwe, CCAP in Zimbabwe en Malawi en die CCAP Livinstonia bediening in die Wes-Kaap. Hulle was ook by die IRM Mphatso en Tumbini Sinodes asook hulle mobiele kliniek in Mosambiek, Hefsiba in Mosambiek en die Reformed Church of East Africa in Kenia. Plaaslik het hulle in Kwa-Zulu Natal besoek afgelê by Msinga en die Makhathini Kinderbediening. Hulle is ook deel van die Reformed Family Forum wat bestaan uit verteenwoordigers van al die kerke wat sedert die 19de eeu uit die NG Kerk in Suid-Afrika ontstaan het.Daarna was Braam Hanekom van die Sentrum vir Publieke Getuienis aan die woord. Hy vertel dat getuienis ‘n opdrag is en dat sosiale kohesie een van hulle fokusareas is. Projekte waarmee SPG besig is, sluit in die #100DorpeDialoog waarmee hy in meer as 70 dorpe betrokke was, konflikmediasie, die GROEI-projek van die Hoop en Versoening Trust asook behuising van haweloses en ‘n behuisingsprojek saam met The Shackbuilder in De Hoop. Hy dien ook op die raad van die Southern African Faith Communities Environment Institute en die Western Cape Ecumenical Network.
Sien ook die Taakspan Ekologie se video-oorsig oor hulle aktiwiteite hieronder.
Die huwelik en seksualiteit
Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake is voortdurend besig om navorsing te doen oor etiese sake. Hulle dien ‘n ontwikkelende dokument vir gesprek. Die doel van hierdie navorsing is nie primêr formele standpuntinname nie, maar om gemeentes en predikante te dien.Hoe dink NG lidmate oor die huwelik? Om ’n antwoord op hierdie vraag te kry, het die teologiese navorser Marileen Steyn (onder regs) onderhoude gevoer met ’n groep van 32 NG-lidmate. Die respondente sluit mans, vroue, geskeides, getroudes, gays en heteroseksuele mense van die platteland asook stede in.Die respondente het eenderse idees, blyk dit. “Dit sê vir ons daar is universele sienings oor die huwelik,” het Steyn gesê. Met dié verskil, dat daar gay lidmate is met diep seer oor die taal wat hulle in die kerk oor hulle verbintenisse hoor, aldus Steyn. “Ek voel soos die monster wat afgedruk wil word en die kerk is die wag,” het een genoem. ’n Ander het genoem dat die Bybel aggressief voel.’n Literatuurstudie oor die werk van teoloë soos John Witte en James Nelson (liggaamsteologie) was deel van die verslag. Dr. Nadia Marais (foto links) het dit kortliks behandel. Marais het gewys daarop dat hierdie gesprek binne die NG Kerk nie in isolasie plaasvind nie. Dit geskied binne ’n konteks waar die kerk se insette ook gevra word rondom die opstel van ’n nuwe huwelikswet wat poog om die diskriminasie te vermy wat in die bestaande huwelikswetgewing voorkom, aldus ’n uitspraak van die betrokke minister. 
HOOGTEPUNTE VAN DIE DAG

Fokus op intergenerasionele bediening
Diensgroep Jeug en Familie het ’n baie interaktiewe sessie aangebied en die verskillende uitdagings in die huidige konteks van die kerk uitgelig. Tafelgesprekke het gekyk na tendense soos besige huise, eenrigting eredienste, lae energie kategese, skole en koshuise, gemeenskapkinders en onbetrokke jong volwassenes. Intergenerasionele bediening is ook bespreek.

VKO meer as net ‘n crèche
Die wegbreeksessie Dis nie (net) ‘n crèche nie – vroeëkindontwikkeling, missionale diakonaat en gemeentes is vandag onder leiding van VKO-beampte en diensleraar ds. Melanie Thirion aangebied.Die doel van hierdie sessie was om meer inligting te verskaf rakende die verskillende dienste wat deur Little Seeds, ‘n gesamentlike inisiatief tussen Badisa en Diaconia, aangebied word. Hierdie geregistreerde projek speel ‘n rol in die voorkoming van armoede, ongelykheid en werkloosheid. Elke kind se basiese behoeftes soos liefde, sekuriteit of veiligheid, voeding en ouderdomsgepaste stimulasie dien ook as boublokke van vroeëkindontwikkeling.“Ons is bevoorreg om ‘n funksionerende sisteem in die vorm van die NG en VG Kerke te hê, soos duidelik blyk uit die feit dat daar op elke klein dorpie reeds ‘n kerk opgerig is. Ek dink dis tyd dat ons daardie kerktorings moet begin gebruik om vir die kinders van daardie gemeenskappe hoop te gee,” het Thirion verduidelik.
Little Seeds volg ‘n gemeenskapsgebaseerde benadering, waar hulle hande vat met diegene binne ‘n spesifieke gemeenskap wat reeds na kinders in hulle plaaslike omgewing kyk deur hulle te bemagtig om dit meer doeltreffend te kan doen. Dit word gedoen deur middel van verskeie dienste wat Little Seeds aanbied, insluitend gemeentefasilitering, dagmoederprojek met behulp van Brilliant Boxes, Little Seeds leesgroepe, bystand met VKO-sentrums se registrasie en die SmartStart-program.
SINODEMOMENTE
Afgevaardigdes deel hulle ervaring oor die sinodesitting en hulle gevoel oor die tema Christus, ons vreugde in hierdie reeks kort videos.
TEN LAASTE

En die Woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die unieke Seun van die Vader – vol genade en waarheid. (Johannes 1:14)
Foto: KerkbodeGroete uit Goudini
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler

2023 SINODESITTING Wes-Kaap Dag 2

Roeping en identiteit onder die soeklig
Vandag se eerste tema vra vir afgevaardigdes om saam te dink oor roeping en identiteit. Dr. Angelique Havenga van Stellenbosch Moederkerk hanteer die spiritualiteitsessie en lees een van die eerste roepingsverhale uit 1 Samuel 3: “Toe roep die Here na Samuel en hy het geantwoord: ‘Hier is ek, want u het my geroep.’

AMPTELIKE NUUSBRIEF: SINODE VAN WES-KAAPLAND  
Beste Groot-Brakrivier    
2023 SINODESITTING   Roeping en identiteit onder die soeklig
Vandag se eerste tema vra vir afgevaardigdes om saam te dink oor roeping en identiteit. Dr. Angelique Havenga van Stellenbosch Moederkerk hanteer die spiritualiteitsessie en lees een van die eerste roepingsverhale uit 1 Samuel 3: “Toe roep die Here na Samuel en hy het geantwoord: ‘Hier is ek, want u het my geroep.’  

 
Ons wil Jesus sien
Coenie Burger en Marius Nel gesels oor hulle boek Ons wil Jesus sien – sy geskiedenis en ons getuienis oor Hom. Coenie noem dat ons “oor baie dinge meer praat as oor die hart van ons geloof – Jesus Christus. Dalk sukkel ons met ons ander gesprekke omdat ons nie meer helderheid het oor wie Jesus Christus is nie. Ons soek die fout op ander plekke, maar as ons nie meer weet wie ons as kerk regtig is nie, is daar moeilikheid. Daar is meer aan Jesus as wat ons besef. En as ons dit sien, kan dit ons lewens en ons land verander.” Marius voeg by: “Wanneer ons dink aan ons roeping en identiteit as kerk wat op Jesus gebou is, moet ons ook kyk na die impak van Jesus. Ons moet fokus op die lewe van Jesus – nie net sy woorde nie, maar ook sy dade. Daarom kyk ons na die ses stasies van Jesus se lewe. As ons geanker bly in Jesus, dan moet ons vra wat ons anders as kerk moet doen. Ons moet dit omarm dat ons nie eintlik die antwoorde het nie, maar dat ons in ’n gebroke en stukkende wêreld ‘n verskil kan maak.” Tydens die sinode is die boek by Bybel-Media se boekwinkel in die Hanepoot-saal beskikbaar. Die boek is ook by Bybel-Media se aanlynwinkel beskikbaar.
 
Nuwe bane van teologiese opleiding
“Die Here roep mense in verskillende lewensfases … en om verskillende werk te gaan doen,” het dr. Frederick Marais gesê in ’n bespreking oor die nuwe opleidingsmoontlikhede wat die afgelope paar jaar binne die NG Kerk ontwikkel is.  As jy voel God roep jou tot die bediening, is hierdie die moontlikhede oor hoe jy die baan wat by jou roeping pas, kan kies en sodoende jou roepingspad beplan.  Bedienaars Diensleraars Standplaasleraars Predikante/Gemeenteleraars Kyk die video hieronder en lees meer by http://seminarium.org.za/.  

    VERKIESING VAN MODERATUUR
 
Sinode verwelkom nuwe assessor
Hartlike gelukwense aan prof. Marius Nel wat as assessor (ondervoorsitter) van die Sinode van Wes-Kaapland verkies is. Marius is ‘n professor in Nuwe Testament by die Stellenbosch Universiteit se teologiese fakulteit en verbind aan Oostersee-gemeente. Seën en
voorspoed vir jou termyn.     
SAKE VAN DIE DAG
 
Argief stel dienste bekend
Die NG Kerkargief op Stellenbosch huisves die argivalia van ses streeksinodes, die Algemene Sinode, die VGK, die Volkskerk van Afrika en die Congregational Church, Pniel. Alle rekords sedert 1665 word hier gehuisves in doelmatige kluise wat brandbestand is en toegerus is met beheerde atmosfeer (temperatuur en humiditeit). Dit beslaan twee kluise en beskik oor 5,2 km rakke. Klik hier om ‘n video oor die Argief te kyk saamgestel deur Wordwise Media.  Foto: Collette de Wet, Karen Minnaar en Andrew Kok.  

Gendergeregtigheid lewer verslag

Lou-Maré Denton en Eugene Malan se voorstel namens die Taakspan Gendergeregtigheid is aanvaar. Daarvolgens sal alle predikante, insluitend predikante in sinodale diens (PSD’s) en personeel van die sinode, opleiding ondergaan om sensitief te wees vir wat ander as seksuele teistering kan beleef binne kerklike strukture.

Hierdie is een van twee voorstelle gemaak deur ds. Lou-Maré Denton, voorsitter van die Taakspan Gendergeregtigheid. Die tweede is dat daar ondersoek moet word of ’n pos vir ’n “gender-lessenaar binne die sinodale strukture” geskep kan word om op hierdie manier die kapasiteit van hierdie taakspan uit te brei. Sy het vir Kerkbode verduidelik dat die twee versoeke spruit uit hulle taakspan se belewenis dat vroue in kerklike ampte ervaar dat daar soms ’n gebrek is aan sensitiwiteit oor genderongelykheid of wat sy ook sal omskryf as “micro-aggressions” teenoor vroue-kollegas.    
HOOGTEPUNTE VAN DIE DAG  
Moderamenverslag dien
Nelis Janse van Rensburg gee ‘n video-oorsig oor die sinodale werksaamhede van die afgelope vier jaar. Hy bedank ook die moderatuur, PSD’s, diensgroepleiers, taakspanne en personeel vir hulle uitmuntende werk van die afgelope paar jaar en sê dat dit ‘n ongelooflike voorreg was om met sulke toegewyde mense te werk.  
 
Fokus op geestesgesondheid

Etienne van der Walt en Cuan Macnab-Holding van Neurozone het ‘n insiggewende aanbieding gedoen oor die neurowetenskap van veerkragtigheid. Hulle het in samewerking met Diensgroep Toerusting en Navorsing ‘n studie onder 64 predikante gedoen met verskillende assesseringstelsels, insluitend die NeuroZone Resilience Index en die Communitas leierskapsontwikkeling-vraelys.  
 

Kerk van die toekoms stel nuwe boek en webblad bekend

“Hoekom is daar al hoe minder jong volwassenes wat deel is van die kerk? Hierdie brandende vraag het aanleiding gegee tot ‘n vyf jaarlange navorsingsprojek waarvan die boek Ontmoet die Toekoms: 12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spiritualiteit een van die uitkomste is en vandag by een van die wegbreeksessies deur DinkJeug bekendgestel is! Die boek is gemik op jong volwassenes en enige persoon wat nuuskierig is oor hoe ‘n nuwe kerk gestalte gaan vind. Die formaat van die boek nooi die leser uit om deel te word van ‘n reis na die toekoms. Hierdie video gee ‘n kort beskrywing van die boek. Die boek kan teen R250 (posgeld ingesluit) by jeug@kaapkerk.co.za bestel word of teen die spesiale prys van R100 by die sinodesitting verkry word. Maak ook ‘n draai by die wegbreeksessie “12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes” op Woensdag en Donderdag om 14:30 in die Slanghoek-lokaal.

Besoek die splinternuwe Kerk van die Toekoms webblad by www.kerkvandietoekoms.co.za
om solank ‘n kykie na die stories en navorsing te kry.
 
Suksesvolle wegbreeksessies
Verskillende diensgroepe en taakspanne het vanmiddag agt wegbreeksessies aangebied. Daar is gesels oor teologiese opleiding en navorsing, gemeentebegeleiding, kommunikasie asook ras en versoening. MIV se impak op die kerk is bespreek sowel as rigtingwysers vir jong volwassenes. Sien die skedule vir Woensdag se wegbreeksessies hieronder.  
 

Taakspan Ras en Versoening
Die wegbreeksessie Op reis met ras en versoening het klem gelê op die feit dat gesprekvoering die sleutel tot rasversoening- en geregtigheid in Suid-Afrika is. Die proses hiervoor is deur die woorde van prof. Klippies Kritzinger, ‘n missionale teoloog van Pretoria, geïnspireer. Hy het gesê dat verskillende tipe in-persoon gesprekke tussen verskillende kerke gehou moet word om aan lidmate die geleentheid te gee om hulle verhale en ervarings met mekaar te deel en na mekaar te luister sodat hulle uiteindelik ook kan begin om dinge saam te doen. Daarom is ‘n veilige ruimte vir sessiegangers geskep, waarbinne hulle vanuit verskillende omgewings en perspektiewe met mekaar in gesprek kan tree om sodoende nader aan die koninkryk van God te kan kom. Ter afsluiting is almal gevra om een woord op plakkers neer te skryf wat volgens hulle God se versoende toekomsdroom vir ons land, gemeenskap en/of kerk verteenwoordig. Terwyl hulle hierdie sessie in stilte verlaat het, is hulle plakkers op die Nagmaalskers aangebring. Hierdie kers dien nie slegs as ‘n kragtige visuele voorstelling van hierdie groep se visie vir ras en versoening in Suid-Afrika nie, maar ook as die stille getuie dat hierdie gesprekke nog baie ver van afgehandel
is…    
SINODEMOMENTE
 
   
FOTO’S VAN ONS RINGE
 
Ring van Paarl

Ring van Oudtshoorn
 
Ring van Worcester

Ring van Stellenbosch
    TEN LAASTE
 
Die tweede dag van die sinodesitting het die omvang van sinodale werksaamhede oor die afgelope vier jaar in oënskou geneem. Sinodegangers beleef die byeenkoms as ‘n veilige ruimte waar hulle geloofsonderskeidend oor kwessies van die kerk kan gesels. Woensdag is die halfpadmerk vir die sinodesitting en ‘n propvol dag is op die agenda. 

Groete uit Goudini


Ronelda Visser en Wilmi Wheeler   Twitter Facebook Instagram YouTube

2023 SINODESITTING Wes-Kaap Dag 1

Vreugdevolle atmosfeer op eerste dag van sinodesitting
Bykans 700 afgevaardigdes en waarnemers het vandag die opening van die 49ste sitting van die Wes-Kaapse Sinode in Goudini bygewoon. Elmarie Dercksen, leier van die spiritualiteitspan, het die opening met Skriflesing, gebed en samesang waargeneem.

AMPTELIKE NUUSBRIEF: SINODE VAN WES-KAAPLAND   Beste Groot-Brakrivier     2023 SINODESITTING   Vreugdevolle atmosfeer op eerste dag van sinodesitting
Bykans 700 afgevaardigdes en waarnemers het vandag die opening van die 49ste sitting van die Wes-Kaapse Sinode in Goudini bygewoon. Elmarie Dercksen, leier van die spiritualiteitspan, het die opening met Skriflesing, gebed en samesang waargeneem.  
    VERKIESING VAN MODERATUUR
 
Welkom aan die nuwe moderator
Ons wens vir Marinus Theron, gemeentepredikant van Stellenbosch-Wes en voormalige skriba van die sinode, geluk met sy verkiesing as die nuwe moderator van die Sinode van Wes-Kaapland. Seën en voorspoed vir die komende week in die voorsitterstoel en met jou termyn.  Foto: Kerkbode    

HOOGTEPUNTE VAN DIE DAG  

Anglikaanse aartsbiskop spreek sitting toe
Tydens ‘n geskiedkundige oomblik in die geskiedenis van die NG Kerk, spreek aartsbiskop Thabo Makgoba die Wes-Kaapse Sinode toe op die openingsdag van die weeklange sitting. Nelis Janse van Rensburg, uitgaande voorsitter van die moderamen, beskryf die aartsbiskop as ‘n ware en outentieke wêreldleier in sy bekendstelling. “He speaks the truth to power.” Klik hier vir sy videoboodskap.
 
Top politieke analis kyk na landsake
Moeletsi Mbeki was die hoofspreker vandag om die tema rondom die nood in Suid-Afrika te bespreek. Hy kyk hoekom ons so ‘n probleemryke staat is en beklemtoon dat ons gebrekkige stand op die menslike kapitaalindeks, swak opvoedingstandaarde en gebrek aan ontwikkeling bydraende faktore is tot die stand van die land. Kerkbode berig as volg: “Hy het die stand van die swart middelklas bespreek, probeer sinmaak hoe Suid-Afrika die land met die hoogste moordsyfer geword het van enige land wat nie amptelik oorlog voer nie en agt fokus-areas bespreek wat hy glo aandag moet geniet om die situasie te beredder. Hy het die rol en deelname van die kerk in hierdie proses beklemtoon.” “As daar geen ontwikkeling plaasvind nie, kan die nasionaliste nie voorbestaan nie. Dis hoekom kerke so ’n belangrike rol speel – hulle moet deel wees van die herstrukturering van politieke mag, want tans deur die swart middelklas, deel van georganiseerde arbeid en leiers van burgerlike samelewing saamgestel word,” sê Mbeki.     
GEBED
 
Seëngebed
Hierdie vryvertaling van Jan Richardson se gedig het die openingsatmosfeer vasgevang. Soms, onverwags, voel ‘n mens verlore
Jou bekende landskap is skielik weg
Jou bekende paaie is ver en jy bevind jou op ‘n vreemde plek in jou eie storie. 
Laat jouself dan toe om ‘n bietjie verlore te voel.
Vertrek in jou binneste na ‘n plek waarvan jy nie die kontoere ken nie, waarvan die kadense vir jou hart vreemd is.
Laat jou voete trap oor die drumpel van ‘n nuwe deur, selfs al weerspieël dit jou eie onsekerheid.
Wie ook al jou verwelkom, sal ‘n verrassing wees.
Maar hulle sal jou naam ken en jou verwelkom aan die tafel.
Laat dit maar gebeur. Laat hulle jou glas vol maak, laat hulle die kerse aansteek en sien die hande raak wat jou honger sal stil.
Laat die lag toe, nooi die soetheid en die seer,
Laat die saamwees vir jou wees soos skielike, ongenooide genade. Wat ook al gesê word, ontvang dit met ‘n oop gemoed.
Wat ook al aangebied word, neem dit met dankbaarheid.
Seën diegene wat saam met jou sit en onderneem stilweg om hulle nie te vergeet nie
Want hulle is die wat vir jou as vreemdeling plek gemaak het by ‘n tafel
En jou wou leer ken.    

SINODEMOMENTE
     
TEN LAASTE
 
“Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee: geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van Hom bestaan, en die oë van julle harte verlig mag wees.” Efesiërs 1:15

Groete uit Goudini

Ronelda Visser en Wilmi Wheeler   Twitter Facebook Instagram YouTube

Wat is ‘n sinodevergadering? Sinodale Sitting 2023 – Wes Kaap

Die Sinode van Wes-Kaapland is een van die tien sinodes van die NG Kerk.

Die Sinode van Wes-Kaapland bestaan uit 222 gemeentes, wat strek van sover as Springbok en Beaufort-Wes in die Wes-Kaap en Plettenbergbaai in die Suid-Kaap.  Daar is 186 084 belydende lidmate, wat bedien word deur 303 leraars.

Plaaslik word die gemeentes geografies georganiseer in 25 ringe, naamlik Beaufort, Bellville, Brackenfell, Caledon, Clanwilliam, Durbanville, George, Kaap die Goeie Hoop, Knysna, Kuilsrivier, Mosselbaai, Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, Tygerberg, Vredenburg, Worcester en Wynberg.

Die administrasie van hierdie sinode vind plaas vanuit die NG Sinodale Sentrum in Bellville. Ander kantore is geleë in die Communitas-netwerk op Stellenbosch.

Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk.
Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die AS-kantoor is in Pretoria, met ander administratiewe komponente in Wellington.

Die 2023 Sinodesitting spog met ‘n kleurvolle logo wat deur die grafiese kunstenaar Lizanne Jordaan ontwerp word. Daar is egter baie simboliek en dinkwerk agter die blom.

In die abstrak is daar gekyk na ‘n kaleidoskoop om die diversiteit van die Wes-Kaap vas te vang, maar terselfdertyd vorentoe te kyk met God as ons middelpunt. Uiteindelik het sy haar inspirasie gekry uit die unieke inheemse plantegroei in die Wes-Kaap soos ons fynbos.

Sy die vorm van proteablare gebruik om die Drie-eenheid en vyf bewegings tydens die sinode uit te beeld met ‘n kleurvolle palet om die ankergedagte Christus, ons vreugde! te vergestalt. Klik gerus hieronder om haar visiebord en ontwerpproses te sien.

Wat is ‘n sinodevergadering?

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) bestaan as organisasie uit tien (10) sinodes. Nege sinodes is in Suid-Afrika en die tiende sinode in Namibië. Die sinodes se grense volg min of meer dié van die provinsies van die land.

Elkeen van die verskillende sinodes het hulle eie sinodale struktuur met ‘n eie sinodale kantoor in die hoofsentrum (dorp of stad) wat daardie betrokke sinode bedien. Elke sinode het ook jurisdiksie oor hulle eie werksaamhede. 

Elke sinode vergader elke 4 jaar. 

Waar en wanneer vind die sinodesitting van Wes-Kaapland plaas?

8 – 12 Mei 2023 by die ATKV Goudini spa. Volg die onderstaande skakel vir Google maps aanwysings.

Wat gebeur tydens die vergadering?

‘n Sinodevergadering is ‘n opwindende en geseënde viering van God se heelmakende betrokkenheid by die wêreld deur die liggaam van Christus. Vir die afgevaardigdes wat dit bywoon, lei dit dikwels tot ‘n herwaardering van die rol van die kerk in sy of haar lewe en ‘n herontdekking van ‘n roepingsgetroue lewe saam met Christus.  

Die vergadering is in die eerste plek ‘n geloofsonderskeidende byeenkoms. Die ankergedagte vir 2023 is “Christus, ons vreugde!” 

Tydens die vergadering is daar ook amptelike prosesse wat gevolg word om die vergadering te konstitueer en die leierskapstruktuur vir die volgende termyn vas te stel. Daar is ook heelwat belangrike verslae wat dien voor die vergadering vir besluitneming en goedkeuring. Tussendeur word daar hegte vriendskapsbande gesmee in die saamgesels, saambid, saamwees, saamdink en saamkuier deur die loop van die week.

Sinodale nuusbrief: Wes-Kaap Vrydag 10 Maart 2023

NG-Wes-en-Suid-Kaapland_03_03

Lees deur internet, klik hier >>10 Maart 2023kommunikasie@kaapkerk.co.za

Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Groot-Brakrivier  
  SINODENUUS
 
Die storie agter die sinodelogo
Die 2023 Sinodesitting spog met ‘n kleurvolle logo wat deur die grafiese kunstenaar Lizanne Jordaan ontwerp is. Daar is egter baie simboliek en dinkwerk agter die protea. In die abstrak is daar gekyk na ‘n kaleidoskoop om die diversiteit van die Wes-Kaap vas te vang, maar terselfdertyd vorentoe te kyk met God as ons middelpunt. Uiteindelik het sy haar inspirasie gekry in die unieke inheemse plantegroei in die Wes-Kaap soos ons fynbos. Uiteindelik het sy die vorm van proteablare gebruik om die Drie-eenheid en vyf bewegings tydens die sinode uit te beeld met ‘n kleurvolle palet om ons ankergedagte Christus, ons vreugde! te vergestalt. Klik hier om haar visiebord en ontwerpproses te sien.  Geloofsbriewe en inligtingsvorms
Afgevaardigdes word daaraan herinner dat die sperdatum vir die voltooiing van die inligtingsvorm Dinsdag 14 Maart is. Klik op die grafika hieronder om die aanlynvorm in te vul. Dit is ook beskikbaar op https://www.kaapkerkadmin.co.za/ onder Sinodesitting 2023.Let asseblief dat Artikel 33.4 bepaal dat geloofsbriewe sowel as inligtingsvorms ingedien MOET word.  
Nuwe Saakgelastigde 
Die Sinode van Wes-Kaapland het ‘n nuwe persoon in die kantoor van die Saakgelastigde. Na die bedanking van mnr. Stephan Pretorius, het die moderatuur besluit om ‘n tussentydse reëling te tref en onmiddelik vir Charl Stander te vra om die posisie van waarnemende saakgelastigde te aanvaar.Charl het op 28 Februarie geëmeriteer as leraar, nadat hy vir 37 jaar in die bediening by NG Kerk Kraaifontein Parke was. Hy en sy vrou Ilna het hulle in die Paarl gaan vestig. Charl is tans nog die aktuarius van die sinode en gaan ook hierdie funksie bly vervul tot na die sinodevergadering in Mei. Charl se verantwoordelikheidsin is sodanig dat hy besef het die kerk het hom nodig en dat hy oor besondere kundigheid beskik om spoedig in die rol van saakgelastigde in te pas. Hy het reeds op Maandag 6 Maart met sy nuwe werk begin.  Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen, skryf dat hulle baie dankbaar is dat Charl die oorgangsrol sal vervul. “Sy kennis van die sinodale sisteem, maar veral ook van die gemeentes van ons sinode, maak van Charl ‘n besonderse bate in al die spanne waarin hy funksioneer.  Hy is ewewigtig en weldeurdag, het wysheid en begrip en sal sterk leiding kan gee aan die personeel, asook die gemeentes wat advies benodig.  Ons sien baie uit na die nuwe tyd saam met Charl in hierdie belangrike pos van ons kerk. Ons bid ook dat die Here aan hom alles sal voorsien wat hy nodig het om al die verantwoordelikhede van hierdie pos te kan vervul. Ons is groot dank verskuldig aan Charl en Ilna wat baie persoonlike opofferings moet maak om nou hierdie werk te doen.”
  
Sinode verwelkom nuwe PSD
Siegfried Louw van Brackenfell-Proteahoogte het die pos van PSD (Predikant in Sinodale Diens): Predikantebegeleiding aanvaar. Ons wens vir hom voorspoed in hierdie nuwe fase van sy bediening en bid dat die Here hom sal lei en seën. Siegfried vertel dat hy opgewonde is dat die Predikantebegeleidingspos na Wellington toe skuif, omdat die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit ʼn fisiese ruimte gee waar mense net weer hulleself kan vind. “Ek sien en beleef dat predikante dikwels baie moeg is of vasgeloop voel. Daar is so baie uiteenlopende komponente in die bediening. As jy jou oë uitvee, is jy oraloor met alles besig, maar jy verloor jouself. Dit is die teenoorgestelde van integrasie. En dan vervaag jou roepingsfokus. My droom is om, saam met ander mense rondom my, prosesse te ontwikkel en verder uit te bou wat predikante help om hulle werk met vreugde en vervulling te doen. ʼn Veilige ruimte vra nie net ʼn mooi tuin nie – dit vra ook eerlike oomblikke wat ons doelbewus moet skep. Ek hoor soms dominees praat oor hulle geloofsbelewenisse – oor wie God vir hulle is. En dan maak dit my hartseer as dit klink asof ons soms godsdiens in die kerk bedryf en ons eerlike geloof liewer in privaatheid uitleef. Die Sentrum vir Spiritualiteit beskou ek as ʼn veilige hawe waar ons die “pause-knoppie” kan druk, brokstukke van ons lewe (goed en sleg, lelik en mooi) weer bymekaar kan sit en met blydskap ons Godgegewe roeping kan koester.Elke enkele dominee het iewers met ʼn roeping of ʼn droom begin. Daar is soveel wonderlike Bedienaars van die Woord. Ek is daarvan oortuig dat God se Woord nie onverrigter sake na God terugkeer nie. Ek brand om dit saam met kollegas te sien en te hoor gebeur. Party het al ʼn bietjie moed opgegee of het besluit om maar net eenkant hulle eie ding te doen, want dit is al waarvoor hulle krag oor het. My uitnodiging sou wees: “Kom ons wees regte, gewone mense vir mekaar… en vertrou God vir wat volgende gebeur.” Lees gerus meer oor Siegfried se lewe en roeping as predikant op ons webblad.
Foto: Siegfried saam met sy seun Carlo, dogter Leandri en vrou Elfreda. 
Moderamen sluit termyn af
Die huidige moderamen het vandeesweek (6-8 Mei) vir die laaste keer in hulle vier jaar termyn vergader. Die propvol agenda het verslae van die verskillende diensgroepe en taakspanne asook ‘n uitgebreide moderatuursverslag ingesluit. Dr. Tommy Solomons van die Rynse Kerk in Suid-Afrika was Dinsdag die gasspreker, terwyl dr. Coenie Burger Woensdag die nuwe publikasie Ons wil Jesus sien bekendgestel het (lees meer hieroor onder Publikasies). ‘n Opsomming van die vergadering sal eersdaags aan gemeentes gestuur word.Vier dominees uit die Suid-Kaap het na vier jaar as ringsvoorsitters vandeesweek hulle laaste moderamenvergadering bygewoon. Na afloop van die vergadering stuur Pieter ‘n stemboodskap. “Daar kom nou nuwe leierskap in die Suid-Kaap. Ek en Jan ry al vir vier jaar saam na elke moderamenvergadering toe. As ons uit George vertrek, praat ons oor ons gemeentes en as ons terugry, praat ons oor hoe dit in die groter kerk gaan. Vir ons was dit ‘n ongelooflike leersame tyd en ons het baie oor die kerk, leierskap en vergaderingsprosedures geleer. Ons is eintlik hartseer om klaar te maak, maar dis nou tyd vir ‘n nuwe generasie leiers om oor te neem.”Foto van links na regs: Willem Smit van Hartenbos, Pieter van Santen van George-Tuinedal, Anton Louw van Knysna en Jan Marais van Oudtshoorn-Wes.
 
Zithulele Vennootskap verbind gemeentes
“Tydens ons onlangse besoek aan die VGK Zithulele, in die voormalige Transkei, is dit weereens bevestig dat ons besoek daar nie net ’n uitreik na hulle toe is nie, maar dat dit werklik ’n tweerigtingstraat in ’n vennootskap met mekaar is.” So vertel ds. Wynand Breytenbach, predikant by Durbanville-gemeente en sameroeper van die Zithulele Vennootskap, wat onlangs saam met ’n paar van hul lede op besoek was aan Zithulele. Lees meer van hul besoek hier.Foto van links na regs: Louise Koch (Sonstraal-gemeente), ds. Christi Thirion (Kenridge-gemeente), ds. Mzukisi Mtyana (VGK Zithulele) en ds. Wynand Breytenbach (Durbanville-gemeente)

Pedriatiese noodhulp opleiding
Medical Education Centre (MEC) bied op 27 Junie ‘n pediatriese noodhulpkursus by Badisa se kantoor in Bellville aan. Die opleiding word aangebied deur Little Seeds.  Die koste van die kursus beloop R500. Daar is beperkte plekke beskikbaar. Little Seeds nooi alle belangstellendes uit om met Zylia Volschenk by 082 902 8391 te skakel indien jy belangstel in die opleiding. ’n Sertifikaat word na afloop van die kursus uitgereik. 
Kerkenboek van Caap de goede hope
Ds. Joannes van Arckel is op 23 Augustus 1665 aangestel as die eerste predikant van die gereformeerde kerk aan die Kaap. Dit was die konstituering van die eerste Christelike gemeente aan die Kaap en word dan gesien as die stigtingsdatum van die Kaapstad-gemeente (Groote Kerk) en die begindatum van die NG Kerk in Suid-Afrika. Die eerste dokumente van die gemeente is deur die dominees bygehou en dit is van leraar tot leraar oorgedra. Hierdie oudste dokumente van die kerk, nl. notules, doop-, lidmaat- en huweliksregisters is later van tyd saamgebind in een dokument en is bekend as Kerkenboek van Caap de goede hope. Die Kerkargief het in samewerking met prof. de Boer (links op foto links onder) hierdie werk as die sesde boek in die Argiefpublikasiereeks laat publiseer. Dit is op Vrydag 24 Februarie op Stellenbosch bekendgestel. Dolf Brits, professor in Kerkgeskiedenis, het met prof. de Boer gesels oor die werk en ook goeie toeligting gegee oor die beginjare van die kerk in die Kaap. Op Sondag 26 Februarie het Andrew Kok van die Argief die boek ook in die Groote Kerk bekendgestel en ‘n kopie van die boek is aan ds. Riaan de Villiers oorhandig (foto regs).Die boek is beskikbaar by die Kerkargief teen R250 plus R100 posgeld. Kontak die argief by argief@kaapkerk.co.za vir bestellings.  
Stewige bande met Arbeidsbediening Helderberg – tot groot seën vir almal
“Dis wat in die praktyk gebeur as ‘n mens met ’n oop hart, ’n oop gemoed en opregte toewyding getuig oor wat die Here vir jou gedoen het en ook vir ander mense kan doen,” sê At Kampman, geestelike werker van Arbeidsbediening Helderberg in die Strand. “Op hierdie manier kry die Here die eer wat Hom toekom.” At praat hier van die effek wat hul bediening dikwels het op van die talle besighede wat deur hul 35 vrywilligers bedien word. Lees meer oor hoe dit veral een besigheid geraak het hier.Foto: Die voorsitter van Arbeidsbediening Helderberg Buks du Toit (links) en geestelike werker At Kampman (regs) by hul kantoor in die Strand se ingang. 
SAFCEI by presidensiële kommissie
Die  Presidential Climate Commission het gister in Johannesburg met verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en SAFCEI (South African Faith Communities Environment Institute) vergader. Die R1.4 duisend miljard Just Energy Transition Plan is in detail bespreek. So ook die ontwikkeling van groen waterstof, uitfassering van petrolaangedrewe motoraanlegte. Braam Hanekom skryf: “Ons is in krisis. Werksverliese by steenkoolmyne of kinders wat doodgaan weens besoedeling? Ek was egter baie beïndruk met die vlak van die gesprek. Daar is hoop!”Foto van links na regs: Braam Hanekom, Queen Munyai en Francesca DeGasparis van SAFCEI.  
EKOLOGIE Groenspan besoek aan boomplantprojek in Malawi
Dewald Hoffmann, koördineerder van die Taakspan Ekologie en Noxolo Fihla, lid van hul Groenspan, was bevoorreg om verlede week Malawi te kon besoek in verband met ʼn boomplantprojek. Die projek word in vennootskap tussen Getuienisaksie en ons susterskerk in Malawi, die CCAP Nkhoma Sinode gedoen. Die doel van die projek is om bome te plant in gebiede wat veral in gevaar van ontbossing is. Tot dusver is daar 600 bome by agt verskillende plekke geplant. Die projek plant spesifiek bome op of naby CCAP-gemeentes met lidmate, kleingroepe, kore en diensgroepe wat elkeen ʼn boom of twee aanneem. Die bome word dus nie net aan die elemente oorgelaat nie, maar word deur die lidmate van die gemeentes versorg. Die doel van Dewald en Noxolo se besoek was om van die gemeentes te besoek en ook meer te leer oor die hele proses. Kontak gerus vir Dewald by ds.dewaldh@gmail.com vir meer inligting.   GEMEENTENUUS 
Worcester-Vallei in vennootskap met Songo
Worcester-Vallei beplan ‘n Afrika-uitreik van 23 Junie tot 9 Julie om die gemeente van Songo te help. Die Mosambiekse gemeente is sowat 3 000 km van Worcester af geleë. Die kerkgebou wat in 2020 beplan is, is tot op dakhoogte gebou en die gemeente versoek tans hulp met die dakkonstruksie.As jy belangstel om deel te raak van die uitreik, stuur ‘n WhatsApp aan Worcester-Vallei se kerkkantoor by 066 158 9857 en vra vir ‘n inskryfvorm. Enige navrae kan aan Johan Blomerus gerig word by 082 829 7302.”Belangstellendes moet in voertuie groepeer. Elke voertuig werk dan as ‘n eenheid en die passasiers moet selfonderhoudend wees vir die hele trip. Daar is geen sentrale koördineerder nie en daar word 100% staat gemaak op onderlinge reëlings.  Belangstellendes moet ook min of meer R20 000 vir brandstof begroot per voertuig vir soontoe en terug. Songo sorg vir kampplek waar almal dan as groep saamsnoer, oornag en take  sowel as etes deel.  Die gemeente van Worcester-Vallei sal die boufonds vir die dak dryf. Sluitingsdatum vir inskrywings is 24 Maart, so moet asseblief nie wag nie!” 
Van trauma tot triomf 
Akteur en skeppende kunstenaar Erik Holm bied in Mei sy vertoning “Van Trauma tot Triomf!” by NG Gemeente Bellville-Vallei aan. Hierdie uurlange reis deur die heuwels en dale van die mens se hart en gees, is gebaseer op Erik se ervarings nadat hy na ‘n fratsduikongeluk in 2007, op die ouderdom van 25 ‘n kwadrupleeg geword het. Na baie omwentelinge wat hom geskep en herskep het, kom deel hy nou in die vertel-spel sy storie van oorlewingsgees en druppels dou van lafenis en lag.”Die ervaring is ‘n wa-wip rit deur die newels van die goed-en-sleg, mooi-en-lelik, die gee-en-neem van die lewe, met die gees van vernuwing en hoop altyd in die oog. Met oomblikke van diep teerheid, gevolg deur uitspattige en traanskietlag uit die maag, is hierdie kleurvolle ervaring werklik iets wat blyplek vind in jou hart en gedagtes.”Bellville-Vallei nooi ieder en elk om saam hierdie ervaring te kom geniet. Fondse word ingesamel ten bate van MES en gaste word aangespoor om ook enige onbederfbare kos of toiletware saam te bring as deel van hul ingangsfooi. Verder sluit die prys verversings asook versnaperinge wat die tongspiere sal kielie in. Daar sal ook interessante stalletjies wees.  
70 jaar van genade in Parowvallei-Oos
Sondag 26 Maart om 09:30 vier Parowvallei-Oos hulle 70ste verjaarsdag! Hulle beplan om ‘n langtafel liefdesmaal buite in Amazing Place te hou. Die tema van hierdie spesiale geleentheid is Jesus ontmoet ons by die tafel. Almal is welkom, maar ter wille van beplanning moet jy Soekie teen 22 Maart per WhatsApp by 072 306 8602 of e-pos by ngpvoos@telkomsa.net kontak om ‘n sitplek te bespreek.       
ONS FAMILIE IN AFRIKA
 
God aan die werk in Kenia
“Afrika los mens altyd met weersprekende emosies,” vertel dr. Koos Greeff, tentmaker-predikant, tans verbonde aan die NG Kerk Vredenburg, wat in Februarie op besoek was aan Kenia. Hy is deur dr. Luka Ariko, die algemene sekretaris van ons susterkerk daar, die Reformed Church in East Africa (RCEA), uitgenooi om vir twee weke by hul seminarium in Eldoret klasse oor inleiding tot sistematiese teologie en inleiding tot ekklesiologie te gaan aanbied. Lees gerus hier hoe hy ten spyte van sy verlore tas en die gevolglike uitdagings ook diep geroer is deur die uitlewing van ons susterskerk in Kenia se Christenskap.
Foto: Dr. Koos Greeff saam met die RITT-studente.  PREDIKANTENUUS 
Karla Smit bevestig by NG Lambertsbaai
NG Gemeente Lambertsbaai laat weet dat Karla Smit die afgelope naweek by hulle verwelkom en bevestig is. Hierdie is haar eerste gemeente. Sy is Saterdagaand bevestig deur Cobus Swanepoel van De Tyger-gemeente waar sy ‘n proponent was en het Sondag haar intreepreek gelewer.  Hetta Saunderson vertel dat dit vir hulle as gemeente werklik ‘n voorreg is om hulle eerste vrouepredikant te ontvang. “Welkom ds. Karla! Dankie aan al die gaste wat van ver gekom het om die aand nog meer spesiaal vir haar te maak. En dankie vir almal wat namens die Ring van Clanwilliam daar was. Spesiale dank aan ons lidmate vir die ongelooflike samewerking om ‘n LIEFDE Sonder Grense markie te hou en dieselfde aand sonder krag die pragtige saal met diè lekkerste eetgoed gemaak het.” Klik hier om meer foto’s van die geleentheid te sien. Voorspoed en seën met jou bediening in Lambertsbaai, Karla!
  
Uitsig-gemeente verwelkom Suléne du Toit
NG Gemeente Uitsig in Bellville is opgewonde om vir Suléne du Toit, haar man Rikus en seuntjie Jean as deel van die Uitsig-familie te verwelkom en bid vir haar ‘n geseënde bediening toe. Sy is op Sondag 5 Maart 2023 as medeleraar van die gemeente bevestig en is die sewende leraar in die geskiedenis van die gemeente. Suléne het in die hartjie van die Karoo, op ‘n plaas naby De Aar, grootgeword en was die afgelope vier jaar leraar op Fraserburg. Foto: Uitsig-gemeente se twee leraars Suléne en Louis Minnaar en hulle eggenote.   
TOERUSTINGSGELEENTHEDE 
Klik op die grafika vir meer inligting.
    GEBEDSVERSOEK   
VAKATURES Klik op die grafika hieronder vir meer inligting oor die beskikbare vakatures.
     
BEHOU DIE HUMOR
   PUBLIKASIES 
Hoogtepunte uit Kerkbode
Dele van Namakwaland is al nege jaar sonder goeie reën. Kerkbode was onlangs daar om eerstehands te hoor en sien wat beteken droogte én droogtehulpprojekte soos RSG Red ’n Plaas vir mense soos Berto Archer, wat boer naby Kamieskroon, en Elton Vries, wat boer naby Springbok. Hulle vertel hul stories in die video hieronder.   
Nuut op die rak
Ons wil Jesus
sien is tydens vandeesweek se moderamenvergadering bekendgestel. Dr. Coenie Burger en professor Marius Nel se publikasie fokus op die ryk en vreemde veelkantigheid van Jesus se lewe en veral van sy werk. “Ons besef nie altyd hoe sentraal Jesus Christus in die Christelike geloof staan nie en ons moet meer aandag gee aan die veelkantigheid van Christus se lewe en werk. Ons moet ruimte maak vir groei in ons verstaan van Jesus en ons geloof in Hom,” sê Burger tydens die bekendstelling.Die boek bied ’n waardevolle oorsig oor wat die Nuwe-Testamentiese boeke oor Jesus sê, én hoe gelowiges deur die eeue heen – tot vandag toe – oor Jesus en sy werk gedink het. Die skrywers bou voort op van die heel beste navorsing, maar het die boek vanuit ’n geloofshoek vir gewone gelowiges geskryf.Klik hier om die boek aanlyn by Bybel-Media te bestel.
 
Wêreldbiddag vir mans
In die nadraai van Wêreldbiddag vir Mans wat op 5 Maart gevier word, herinner CLF dat hulle gratis pamflette vir mans beskikbaar stel wat aanlyn of via e-pos bestel kan word. Mans het vandag meer as ooit tevore aanmoediging, goddelike wysheid en hoop nodig. God se Woord is vol manlike figure wat God met hulle hele hart, verstand en siel gesoek het! God het ‘n spesiale roeping vir mans om sterk, moedige leiers te wees, en Sy Skrif kan die inspirasie bied wat hul nodig het om daaglikse stappe te neem in die rigting van hul roeping.1 Timoteus 6: 11-12 “Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê.”  
NUUSBRIEWE   
ALGEMEEN
 
Raakgelees: Musiek toon hoe SA’ers voel
Musiek is ‘n integrale deel van selfuitdrukking en help mense om hulle gevoelens te verwoord. Die musiekstroomdiens Spotify se nuwe data onthul wat die heersende gemoedstoestand vir Suid-Afrikaanse luisteraars is volgens die toon van die snitlyste waarna ons luister en gee so ‘n blik van hoe 2023 tot dusver ervaar word.Die snitlyste waarna Suid-Afrikaners luister, is oorweldigend positief. Produktiwiteit is die topbui, met fokus in die derde plek en motivering sesde. Dit blyk dat Suid-Afrikaners ook meer selfversekerd wil voorkom, met selfvertroue wat ook in die top-10 pronk.Maar die soektogte is nie net maanskyn en rose nie, want “donker” is die tweede gewildste bui vir snitlyste in ons land (en dit is die soort donker wat niks met beurtkrag te doen het nie), terwyl “hartseer” die bui is wat in die negende plek verskyn. Die top 10 word afgerond met “chill”, “free” en “happy” vir balans, terwyl “hopeful” net buite die top 10 in die 11de plek is. Luister gerus Hauke Egermann se TedTalk waarin hy meer vertel oor hoekom mense emosionele reaksies op musiek het. 
Geloofsreis vir lidmate
Die Sentrum vir Geloofsvorming bestaan reeds 14 jaar – honderde leiers se lewens is op ‘n baie diep vlak getransformeer. Hierdie reis is nou nuut verpak vir gelowiges.Kern elemente: Om God beter te leer ken – Hy is Here en Hy is hier! Om persoonlik met Jesus te lewe – groter intimiteit is die gevolg. Om Sy stem duideliker te hoor.Om Hom te leer ken nie net as Verlosser nie – maar “Afrigter” vir die daaglikse lewe.Om te ontdek dat Christenskap nie net uiterlike rituele is nie – karaktergroei na Christus se karakter toe vind plaas. Om jouself beter te leer ken. Ontdek jou eie emosionele ongesondheid en beleef vryheid.Om Die oorvloedige lewe (Joh. 10) wat Hy beloof, te ervaar. Jy begin vry en lig leef. Omdat jy verander, verander jou huwelik, werksplek, gemeenskap, SA.Datum: 10 – 12 Maart 2023
Plek: ATKV Goudini, Rawsonville
Koste: R1650 per egpaar (Sluit akkommodasie, twee etes en materiaal in)
Registreer: Stuur ‘n e-pos na info@geloofsvorming.co.za voor 24 Februarie 2023.    KUIERKANSE 
Klik bo vir ‘n lys van gemeentes met gesellige geleenthede. TEN LAASTE 
Die sleutelteks vir die derde Sondag van Lydenstyd is Romeine 5:1-11. “Omdat ons dan nou op grond van geloof regverdig is, het ons vrede by God ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God.”Mag ons hierdie week die genade van God beleef en vrede vind. Luister gerus hier na Peace van We The Kingdom/Sparrow Records. Illustrasie: Tumiso/Pixabay.VrydagNuus-groeteRonelda Visser en Wilmi Wheeler kommunikasie@kaapkerk.co.za

Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.zaTeken In | Verander Inligting | Teken Uit | VrywaringNG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za