Week 4 Dag 20 -Die anderkant van die munt – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Die Morawiese kerk het ontstaan uit ’n aantal Duitse armlastiges, die Herrnhutters. Herlewing het uitgebreek en hulle het begin om sendelinge die wêreld in te stuur terwyl ’n groep van 24 mans en 24 vroue, twee-twee vir 24 uur om die beurt vir die redding van mense gebid het. Hierdie gebedsketting is ononderbroke vir 102 jaar lank in stand gehou! Die resultaat was dat hierdie klein groepie mense meer sendelinge die wêreld ingestuur het as al die ander sendingorganisasies saam. Baie bekeerlinge, ook in Suid-Afrika, was die vrug op hulle werk.

Iemand het by geleentheid van gebed gesê: “Gebed is die keersy van die sendingmunt.” Gedurende die tweede week van hierdie Bybelstudie, is uit die Woord ontdek dat sending eintlik by GOD begin. Vanuit hierdie hoek gesien, gaan gebed dus ten diepste om God se hartklop te hoor.

Gebed

Stel jou nou in op God jy wil sy hartklop hoor! Fokus al jou aandag op Hom alleen, sodat jy in gebed met Hom kan praat en sy wil kan verwoord en joune maak…

Lees die Skrif

Lees Luk 10:1-3; Luk 19:10; Eseg 18:23.

Luk 10:1-3;
1Hierna het die Here nog twee-en-sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek. 2Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3Gaan nou! Kyk, Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.

Luk 19:10;
10Die •Seun van die Mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos.”

Eseg 18:23
3Sou Ek enige vreugde vind in die dood van ‘n goddelose?” is die uitspraak van my Heer, die Here. “Is vreugde nie eerder daarin geleë dat hy van sy verkeerde paaie terugkeer en leef nie?

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Eseg 18:30-32; Joh 3:16-17; 1 Tim 2:3-7; 2 Pet 3:9

Eseg 18:30-32;
30Daarom sal Ek julle oordeel, huis van Israel, elkeen volgens sy optrede,” is die uitspraak van die Heer, die Here. “Bekeer julle! Draai weg van al julle oortredings, sodat dit nie vir julle ‘n struikelblok word wat sondeskuld meebring nie. 31Werp al julle oortredings van julle af weg, dit waarmee julle oortree het, en maak vir julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees. Waarom moet julle sterf, huis van Israel? 32Ja, Ek vind nie vreugde in die dood van een wat moet sterf nie,” is die uitspraak van die Heer, die Here. “Bekeer julle en leef!”

Joh 3:16-17;
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 

1 Tim 2:3-7;
Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, 4wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom.
5Want daar is een God,
en een Middelaar tussen God en die mense:
die mens •Christus Jesus,
6wat Homself as losprys vir almal gegee het,
tot getuienis op die bestemde tyd.7Hiervoor is ek aangestel as prediker en •apostel – ek praat die waarheid, ek lieg nie – as leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig.

2 Pet 3:9
9Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

Skryf / Vul in

Begin deur God se hartklop neer te skryf soos wat jy dit in jou
gebedsgesprek gehoor het.


Skryf ook die kern neer van dit wat jy uit sy Woord gehoor het.


Dit lyk vir my dat God ernstig is oor die soek en red van verlore mense. Sy visie vir die wêreld is dat almal sal glo dat Jesus Christus mense se sonde vergewe en hulle weer met God versoen om sy gebroke beeld in hulle te herstel.

God se begeerte is om mense tot hul oorspronklike verhouding met Hom te herstel. Sy droom is daarom dat sy kinders Hom in Gees en in waarheid sal aanbid, Hom weer in gedagte, woord en daad sal ver-TEENWOORDIG en sy beeld sal uitdra na dié wat nog vasgevang is in sonde.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus Joh 4:23-24

Joh 4:23-24
23Daar kom egter ‘n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. 24God is Gees, en wie Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.”

Lees die Skrif

Lees weer Luk 10:1-3; Matt 28:19-20; Hand1:8; Rom 10:13-17; 2 Kor 5:17-6:2.

Luk 10:1-3;
1Hierna het die Here nog twee-en-sewentig ander aangewys en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke dorp en plek wat Hy nog wou besoek. 2Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 3Gaan nou! Kyk, Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.

Matt 28:19-20;
19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 20en hulle te leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.”

Hand1:8;
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.” 

Rom 10:13-17;
13Want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.”
14Hoe kan hulle Hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in Hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? 15En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: “Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig!”
16Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers: “Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het?” 17Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.

2 Kor 5:17-6:2
17Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, hulle het nuut geword. 18En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met Homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. 19Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie; en Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. 20Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! 21Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.

61As medewerkers van God doen ons ‘n ernstige beroep op julle om nie die genade van God tevergeefs te ontvang nie! 2Want Hy sê:
“Op die regte tyd
het Ek na jou geluister,
en op die dag van verlossing
het Ek jou gehelp.”
Kyk, nou is die gunstige tyd,
kyk, nou is die dag van verlossing!

Skryf / Vul in

Dink ’n bietjie na – veral oor Luk 10. Wat lees jy in vers 2-3a? Skryf dit neer.


Ons as gelowiges weet mos dat God Jesus gestuur het om die oes in te samel. Hy kyk met deernis na die oes, maar hoekom stuur Hy dan nie self die arbeiders nie? Is dit dan nie waarvoor Hy gekom het nie? Skryf neer wat jy hieroor dink.


Wanneer ’n mens van nader na Luk 10:2-3 kyk, dan sien jy dat Jesus in sy soewereiniteit kies om mense te gebruik. Sy opdrag is daarom kort en kragtig:

“Bid” , want sónder Hom is ons tot NIKS in staat nie! Ons neem dus nie sy plek oor nie; Hy betrek ons net as sy medewerkers. Maar hier hou dit nie op nie – Jesus gaan dan voort om te sê: “Gaan nou! Ek stuur julle ”! (Die soos “skape tussen wolwe” in het met die hoe van die stuur te doen.) Dit wil sê dat Jesus ons leer dat gebed nie dade vervang nie, maar dat dit juis uitloop op dade van gehoorsaamheid (in hierdie geval: getuienis)! Jy sou ook kon sê dat hierdie vertelwerk (of dan getuigwerk), by die medewerker van God lê en die oortuigingswerk by die Heilige Gees.

Skryf / Vul in

Dink ’n oomblik hieroor na en sê wat jy van die volgende stelling dink:
“Wanneer ek gebid het, moet ek bereid wees om van my knieë af op te staan en gewillig wees om God se antwoord op my gebed te wees.”


Neem nou maar voorbeeld: iemand bid: “Here, stuur asseblief werkers uit vir die oes”, of: “Here, help asseblief dat die sendelinge genoeg ondersteuning sal kry”, MAAR hy is nie bereid om SELF beskikbaar te wees om te gaan of te gee nie Waarom het hy dan gebid? Net om ’n skuldige gewete te sus? Is jy bereid om jouself beskikbaar te stel vir dit wat jy van die Here in gebed vra?

Gaan kyk maar dwarsdeur die Nuwe Testament, veral in Handelinge en lees die geskiedenis van die Kerk. God werk wanneer gelowiges bid. Hy het so gekies. ’n Biddende gemeente raak ’n gestuurde gemeente, ’n sending gemeente. Hoe meer ons bid, hoe meer verstaan ons God se hartklop vir die wêreld. Ons kan dan nie anders as om te ontdek dat ons gestuur is nie. Die omgekeerde is natuurlik ook waar. ’n Gestuurde gemeente kom gou agter dat ons niks kan doen as ons nie bid nie, want ons kan nie sonder die Boer, ons Vader (Joh 15:1, 51“Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. … 5Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder My kan julle niks doen nie.), in sy akker werk as ons nie by Hom hoor hoe, waar, wanneer, wie en wat nie.

Kerkgroei en gebed is daarom onafskeidbaar van mekaar, want die groei lê nie in ons hande nie. Dit lê in God se hande. God het gekies dat ons sy medewerkers moet wees. Ons roeping en verantwoordelikheid is om te getuig en te bid terwyl sy deel is om te oortuig en groei in sy Koninkryk te bewerkstellig.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Kor 3:1-9.

1 Kor 3:1-9
1Wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies, in •Christus. 2Ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, 3want julle is steeds wêrelds. Waar daar onder julle afguns en onenigheid is, is julle dan nie wêrelds, en gedra julle julle dan nie soos wêreldse mense nie? 4Elke keer as een van julle sê, “Ek is van Paulus,” en ‘n ander, “Ek van Apollos,” is julle nie wêreldse mense nie? 5Wat is Apollos nou eintlik? En wat is Paulus? Hulle is dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, soos die Here dit vir elkeen van hulle gegee het. 6Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar God het laat groei. 7Daarom is nóg hy wat plant, nóg hy wat natgooi iets, maar slegs God wat laat groei. 8Dit is een wat plant, en dit is een wat natgooi, en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9Ons is medewerkers van God; julle is God se saailand, God se bouwerk.

Ons het in Hand 1:8 gelees dat die krag van ’n gestuurde kerk lê in die dinamiese krag van God se Gees. Dit is Hy wat mense sal oortuig en stuur.
Waar kry jy dit? Net by Hom, biddend. Wanneer ’n gemeente dus bid vir die verlorenes, kom ons voor God in afhanklikheid en bely ons dat daar niks is wat ons kan doen nie, behalwe om te getuig en met ons hand in sy hand en met ons oor op sy bors voort te gaan.
Kom ons wees prakties: Wat bid ’n mens dan? Jy vra die Vader om hemelse afsprake met mense te reël – vir jou en vir die ander vir wie die Gees jou lei om voor te bid. Jy vra dat die Here jou oë en die oë van die ander gestuurdes sal oopmaak om geleenthede te sien; jy bid vir ’n wag voor jou mond, ’n hart wat oorloop van liefde, asook vir gesalfde lippe wat sal praat as instrumente van die Gees (Matt 10:19-20 19En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. 20Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat.). Vra dan dat die Here soewerein sal werk wanneer jy of een van die ander gestuurdes getuig.
Ons is die plan: God gebruik sy Kerk om ’n verskil te maak. Gebed bring jou in God se troonsaal – daar waar jy sy ewige plan vir die wêreld kan sien en dankbaar en gehoorsaam daarop sal reageer. Aanbid Hom daarvoor en stort jou hart voor Hom uit (Ps 62:9 9Vertrou te alle tye op Hom, o volk, stort julle hart voor Hom uit. God is vir ons ‘n skuilplek. Sela).

Skryf / Vul in

Praat met God en as God met jou praat, skryf jou gewaarwordinge neer.


Week 4 Dag 20 Gebed is een van die belangrikste hoekstene vir getuienis
Week 4 Dag 20 Gebed is een van die belangrikste hoekstene vir getuienis
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 74 -76
Het jy toe al die -videos gekyk? Dis die moeite werd.

Wenk

WENK: Skryf drie wêrelddele waar daar min Christene is, op ’n stuk papier neer. Plaas dit in jou handsak of hempsak of plak dit teen die yskas. Gebruik elke geleentheid wat jy het om te bid dat die werkers daar, geleenthede sal kry om te kan getuig en dat hulle dit sal raaksien en gebruik.
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za