Week 4 Dag 19 -Kan gebed die wêreld verander? – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Baie mense hou van toer. Kom ons neem ’n toer deur Handelinge en leer by die vroeë Kerk. God was besig om deur sy biddende Kerk, as instrumente in sy diens, die wêreld om hulle te verander.

Gebed

Stel jouself nou as biddende instrument in die lewende God se hande. Hoor sy plan met jou lewe (ook vir vandag spesifiek). Staan dan aan die einde van hierdie stiltetyd van jou knieë af op en gaan leef in biddende afhanklikheid as instrument van God wat die wêreld liefhet en wil red.

Lees die Skrif

Lees Hand 1:14; 2:42, 47; 6:1-7; 10:9, 19; 13:2-3; 14:23

Hand 1:14;
14Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue, en ook saam met Maria, die moeder van Jesus, en sy broers.

Hand 2:42, 47;
42Hulle het bly volhard in die leer van die •apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood, en gebede.

47Hulle het God bly prys, en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg.

Hand 6:1-7;
61Maar in dié dae, toe die aantal dissipels al hoe meer geword het, het ‘n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. 2Die twaalf het daarop die hele groep dissipels bymekaargeroep en gesê: “Dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. 3Broers, soek dan sewe mans onder julle, van goeie getuienis en vol van die Gees en van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel. 4En ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord.” 5Die voorstel het by die hele groep byval gevind, en hulle het vir Stefanus, vol van geloof en die Heilige Gees, en ook Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, ‘n proseliet uit Antiogië, gekies. 6Hulle het hierdie manne aan die •apostels voorgestel, en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê.

7En die woord van God het versprei en die aantal dissipels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en ‘n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword.

Hand 10:9, 19;
9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, het Petrus teen ongeveer die sesde uur na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. 

19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 

Hand 13:2-3;
2Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af vir die werk waartoe Ek hulle geroep het.” 3Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle hulle die hande opgelê en weggestuur.

Hand 14:23
23Hulle het in elke •gemeente vir hulle ouderlinge aangestel, en nadat hulle gebid en gevas het, hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Hand 9:31; Kol 4:2-4.

Hand 9:31;
31Die •kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontsag voor die Here geleef, en met die bemoediging van die Heilige Gees, het hulle getalle toegeneem.

Kol 4:2-4
2Volhard in gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. 3Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons ‘n deur vir die Woord sal oopsluit, om die misterie van •Christus te verkondig – dit waarvoor ek in boeie is – 4en bid dat ek dit met die regte woorde sal kan verduidelik. 

Skryf / Vul in

Wat hoor jy van God?


Dit is lekker om so ’n ietsie van ons broers en susters in die vroeë Kerk te leer. Dit is nog lekkerder om te weet dat die God wat hulle toe aanbid het, dieselfde God is wat ons vandag aanbid en dat Hy nie verander het nie! Ons kan na al die eeue steeds met Hom deur GEBED praat. Die vroeë Kerk het gebid en God het hulle gebruik om die wêreld te verander. Ek glo dat God vandag steeds die Kerk, vir my en jou wat glo en aan Hom behoort deur die bloed van sy Seun, wil gebruik om die wêreld te verander!

Ek wil ’n stelling maak deur te sê dat ’n gemeente se geestelike temperatuur bepaal word deur die leiers se gebedslewe, of dan: die afwesigheid daarvan! (Vgl weer Hand 6:2, 4.)

Skryf / Vul in

Dis só ’n radikale stelling dat ons nie kan aangaan voor jy nie gesê het hoe jy daaroor voel nie. Wees eerlik en sê sommer ook hoekom jy so voel.


Die leiers van ’n gemeente bepaal in groot mate hoe groot die deur oopgemaak word vir die toegang van die Heilige Gees in ’n gemeente. Wat ’n ongelooflike voorreg vir ’n leier, maar wat ’n groot verantwoordelikheid. In Matt 5:3(3“Gelukkig is die armes van gees,want aan hulle behoort die •koninkryk van die hemele.) leer Jesus ons dat sy kinders in afhanklikheid van God moet leef en daarom erken ’n biddende kerk dat sy niks het nie en ook niks is nie, maar dat God alles is. Dit gaan alles oor God.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Ps 104:27-30; 115:1; Matt 23:1-39; Luk17:1-3; Joh 15:5; Fil 4:13.

Ps 104:27-30;
27Hulle almal sien op na U
om vir hulle kos te gee op tyd.
28Gee U vir hulle, raap hulle dit op;
maak U u hand oop,
word hulle versadig met wat goed is.
29Verberg U u gesig,
is hulle angsbevange;
neem U hulle asem weg,
vergaan hulle en keer terug
na die stof wat hulle was.
30Stuur U u asem, word hulle geskape.
U gee die oppervlak van die grond
‘n nuwe voorkoms.

Ps 115:1;
1151Nie aan ons nie, Here,
nie aan ons nie,
maar aan u Naam kom die eer toe,
oor u troue liefde,
oor u bestendigheid.

Matt 23:1-39;

WAARSKUWING TEEN DIE SKRIFKENNERS EN FARISEËRS

(Mark 12:37-39; Luk 20:45-46)

231Toe het Jesus vir die skare en vir sy dissipels gesê: 2“Die skrifkenners en •Fariseërs sit op die stoel van Moses. 3Doen en onderhou dan alles wat hulle vir julle sê. Maar moenie doen wat hulle doen nie, want hulle praat net en doen nie. 4Hulle bind swaar vragte saam, ja, moeilik om te dra, en lê dit op die mense se skouers, maar self is hulle nie bereid om met ‘n vinger aan die vrag te raak nie. 5Al hulle dade is bedoel om deur die mense gesien te word. Hulle maak immers hulle gebedsrieme breër en die tossels langer. 6Hulle hou van die ereplek by feesmaaltye en die voorste sitplekke in die •sinagoges, 7om op die markpleine begroet en om deur die mense as ‘rabbi’ aangespreek te word. 8Maar julle, julle moet julle nie as ‘rabbi’ laat aanspreek nie; want net Een is julle Leermeester, en julle is almal broers. 9En moet niemand op aarde as julle ‘vader’ aanspreek nie; want julle het net een Vader, Hy wat in die hemel is. 10Julle moet julle ook nie as leraars laat aanspreek nie, omdat net Een julle Leraar is, naamlik die •Christus. 11Die belangrikste onder julle moet julle dienaar wees. 12Wie homself verhef, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhef word.”

JESUS SE SEWE OORDELE

13“Wee julle, skrifkenners en •Fariseërs, skynheiliges! Want julle sluit die mense uit die •koninkryk van die hemele uit. Self gaan julle nie in nie, en boonop laat julle die mense wat probeer ingaan, nie toe om in te gaan nie.

15“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle deurkruis land en see om ‘n enkele proseliet te werf, en wanneer dit gebeur, maak julle hom ‘n kind van Gehenna, dubbel so erg as julleself.

16“Wee julle, blinde leiers! Julle sê, ‘Wie by die heiligdom van die •tempel sweer – dit beteken niks nie; maar wie sweer by die goud van die heiligdom, is gebonde.’ 17Dwase en blindes! Wat is belangriker, die goud of die heiligdom wat die goud heilig? 18Verder sê julle, ‘Wie by die altaar sweer – dit beteken niks nie; maar wie sweer by die offergawe daarop, is gebonde.’ 19Blindes! Wat is belangriker, die offergawe of die altaar wat die offergawe heilig? 20Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles daarop. 21Wie sweer by die heiligdom, sweer daarby en by Hom wat dit bewoon. 22En wie by die hemel sweer, sweer by die troon van God en by Hom wat daarop sit.

23“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat – die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het sonder om die ander na te laat. 24Blinde leiers! Julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in.

25“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roofsug en onbeheersdheid. 26Blinde Fariseër! Maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal ook die buitekant skoon wees.

27“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle is soos witgekalkte grafte wat van buite pragtig lyk, maar van binne is julle vol doodsbeendere en elke vorm van •onreinheid. 28So lyk julle inderdaad ook van buite vir die mense regverdig, maar van binne is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid.

29“Wee julle, skrifkenners en Fariseërs, skynheiliges! Want julle bou die grafte vir die profete en versier die grafmonumente van die •regverdiges. 30En julle sê, ‘As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons nie saam met hulle deel gehad het aan die bloed van die profete nie.’ 31Daarmee getuig julle teen julleself dat julle kinders is van hulle wat die profete vermoor het. 32Maak julle dan maar die maat van julle vaders vol. 33Slange, addergeslag! Hoe sal julle die oordeel van die Gehenna ontvlug? 34Daarom, kyk, Ek stuur vir julle profete en wyses en skrifkenners. Julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en julle sal sommige van hulle in julle •sinagoges gesel en hulle van dorp tot dorp vervolg. 35So sal alle regverdige bloed wat op aarde vergiet is, vir julle toegereken word, van die bloed van Abel, die regverdige, tot by die bloed van Sagaria, die seun van Beregja, wat julle tussen die heiligdom en die altaar vermoor het. 36•Amen, Ek sê vir julle: Al hierdie dinge sal op hierdie geslag neerkom.”

JESUS SE KLAG OOR JERUSALEM

37“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en dié stenig wat na jou gestuur is! Hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie. 38Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. 39Want Ek sê vir julle, van nou af sal julle My beslis nie weer sien nie, totdat julle sal sê,

‘Geseënd is Hy wat kom
in die Naam van die Here.’ ”

Luk17:1-3;
1Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar struikelblokke kom, maar wee die een deur wie dit kom. 2Dit is beter vir hom dat ‘n maalklip om sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie geringes laat struikel. 3Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. 

Joh 15:5;
5Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder My kan julle niks doen nie. 

Fil 4:13.
13Tot dit alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee. 

God het ’n plan vir sy Kerk (lees: my en jou) op ’n spesifieke plek, vir ’n spesifieke tyd. Ons kan nie vandag kerk wees soos 10 of 20 jaar gelede nie. Ons kan nie hier kerk wees soos ’n kerk op ’n ander plek kerk is nie. Daarom is dit noodsaaklik dat kerke moet bid, sodat hulle kan werk waar God nou werk. God soek nie ’n kerk met ’n gebedsaksie nie, Hy soek ’n biddende kerk, sodat hulle sy hart vir hulself en die wêreld rondom hulle kan hoor.

Skryf / Vul in

Skryf kortliks jou mening neer van die verskil tussen ’n kerk met ’n gebedsaksie en ’n biddende kerk .


’n Gemeente se basis vir enige geestelike (of praktiese) aktiwiteit, behoort
gebed te wees. Ek hoor so dikwels mense sê ons het nou alles probeer, al wat
ons nou kan doen is om te bid. So asof gebed ’n na-gedagte of laaste poging
is. Gebed moet die begin en alles van ʼn gelowige en ’n gemeente wees! Dit is
die asemhaling van ons (die kerk se) verhouding met God en wat ons ook al in
sy Naam en diens as instrumente wil of kan doen! In Hand 2:42 lees ons die
gemeente het hulle heelhartig toegelê op:

  • Die leer van die apostels.
  • Die onderlinge verbondenheid.
  • Die gemeenskaplike maaltyd.
  • Die gebede.

Dit is duidelik dat gebed ’n integrale deel van die daaglikse verhouding van gelowiges en die gemeente met God was. Die vroeë Kerk het die erns en noodsaaklikheid van kommunikasie met God besef. Hulle het besef dat die Kerk nie kan bestaan sonder om gereeld met die Hoof, Jesus, te praat nie. God wil hê dat ons sal bid (met Hom sal praat), want Hy het sy kerk aangestel as die verteenwoordigers van sy Koninkryk en Hy het die Goeie Nuus aan ons toevertrou. Só het Hy gekies.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Kor 4:1; Gen 1:27

1 Kor 4:1;
1Só moet mense ons beskou: as diensknegte van •Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God.

Gen 1:27
27God het die mens geskep na sy beeld,
na die beeld van God
het Hy hom geskep,
manlik en vroulik het Hy hulle geskep.

Lees die Skrif

Dit kan van tyd tot tyd gebeur dat daar struikelblokke in die Kerk van die Here se pad kom. Die eerste ding wat ’n kerk behoort te doen is om saam te bid. Tog werk dit in die praktyk dikwels andersom. Baie gemeentes word struikelblokke in God se pad, juis omdat hulle nie bid nie. Lees weer Jak 4:1-5 (:4); Hand 12:5, 12.

Jak 4:1-5 (:4);
1Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes, wat in julle ledemate oorlog voer nie? 2Julle begeer, maar julle besit niks nie; julle pleeg moord, en is vol jaloesie, en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog, en tog het julle niks, omdat julle nie bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle wellus kan deurbring. 4Egbreeksters! Weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al ‘n vriend van die wêreld wil wees, maak homself ‘n vyand van God. 5Of dink julle dat die Skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat Hy in ons laat woon het? 

Hand 12:5, 12.
5So is Petrus dan in die tronk bewaak, maar ‘n volgehoue gebed tot God het uit die gemeente vir hom opgegaan.
12Met dié besef gaan hy toe na die huis van Maria, die moeder van Johannes, bekend as Markus, waar daar baie mense byeen was en gebid het. 

Skryf / Vul in

Verbeel jou dat jy een van Jesus se dissipels is; Hy het so pas opgevaar hemel toe en jou borrel het gebars. Hoe sou jy voel?


Ek dink hulle was erg verward. Wat doen hulle? Lees weer Hand 1:12-14(12Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat digby Jerusalem was, ‘n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. 13Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het: •Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas, die seun van Jakobus. 14Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue, en ook saam met Maria, die moeder van Jesus, en sy broers.).

Hulle bid. Die geheim van ’n groeiende gemeente, wat besef hulle is die plan, is dat hulle nie een tree beweeg voordat hulle nie eendragtig en volhardend saam gebid het en God se wil gehoor het nie. (Vgl Eks 33:12-16.12Moses het vir die Here gesê: “Kyk, U sê vir my, ‘Laat hierdie volk optrek,’ maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die Een wat gesê het, ‘Ek ken jou by die naam, en jy het ook guns gevind in my oë.’ 13Daarom, as ek wel guns gevind het in u oë, maak tog aan my u paaie bekend, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in u oë; besef tog dat hierdie nasie u volk is.” 14Die Here het gesê: “Moet my teenwoordigheid saamgaan, en moet Ek vir jou rus gee?” 15Hy het vir die Here gesê: “As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. 16Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in u oë, ek en u volk? Is dit nie wanneer U met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en u volk, van elke ander volk op die aardbodem nie?”)

Jesus se dissipels het nie sommer die toekoms in gestorm en gemaak wat hulle goed dink nie. Hulle het die aangesig van God opgesoek en saam gebid.

Waar Christus se volgelinge in liefde en eensgesindheid bymekaar is en volkome aan Hom oorgegee is, sal die Heilige Gees se werk en vrug sigbaar teenwoordig wees. Miskien is die rede vir soveel kragteloosheid in die Kerk juis die feit dat gemeentes nie volhardend en eendragtig bid nie (2 Tim 3:5 5mense wat wel ‘n skyn van godvresendheid voorhou, maar wat die krag van godvresendheid misken. Bly weg van sulke mense. ).

As ’n mens die briewe van die apostels aan die gemeentes lees dan hoor jy by almal van hulle die belangrike oproep om te bid.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Ef 6:18-20; 1 Tess 5:17, 24; Jak 1:5-6; 1 Pet 4:7; Jud :20

Ef 6:18-20;
18By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die •heiliges. 19Bid ook vir my sodat, wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak – 20hiervoor is ek ‘n gesant in kettings – sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet.

1 Tess 5:17, 24;

17bid sonder ophou;

24Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen.

Jak 1:5-6;
5As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 6Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word.

1 Pet 4:7;
7Die einde van alle dinge is op hande. Daarom moet julle selfbeheersd en nugter wees, met die oog op gebed.

Jud 1:20
20Maar julle moet, geliefdes, deur julleself op te bou in julle allerheiligste geloof, en deur in die Heilige Gees te bid,

Die voortbestaan van die Kerk van die Here Jesus Christus deur die eeue heen was gedra deur die gebede van die gelowiges. God wil dat die Kerk van Christus vandag ook kragtig sal voortgaan en ’n verskil in die wêreld maak, maar dan sal ons biddende gemeentes moet wees, wat sorg dat niks ons weghou van gebed nie.

Ons is die plan: Dit was nog altyd God se wil om deur gemeentes en gelowiges wat bid, die wêreld te verander. Jy is die Kerk van die Here. Jou gesin is die kleinste gemeente. Begin om daar te bid. Stel julle as gesin beskikbaar vir God om deur julle die omgewing te verander.

Skryf / Vul in

Praat met God en wanneer Hy met jou praat, skryf jou gewaarwordinge hieronder neer.


Week 4 Dag 19 God gebruik biddende mense om sy wil in die wereld uit te voer
Week 4 Dag 19 God gebruik biddende mense om sy wil in die wereld uit te voer
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 74 tot 76
Lees gerus: Eks 33:11-17; 1 Kron 29:10-15, 18; Jer 7; Eseg 13; 34.
Kyk gerus ook die -videos wat handel oor God se wonderwerkende ingrype in gemeenskappe waar die gelowiges as liggaam van Jesus Christus in eenheid en eensgesindheid begin saambid het. Dit kan by NUPSA bestel word.

Eks 33:11-17;
11Die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos ‘n man met sy vriend praat. Dan het Moses teruggekeer na die kamp, maar sy helper, Josua, seun van Nun, ‘n jong man, het nie die tent verlaat nie.

GOD SE HEERLIKHEID
12Moses het vir die Here gesê: “Kyk, U sê vir my, ‘Laat hierdie volk optrek,’ maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die Een wat gesê het, ‘Ek ken jou by die naam, en jy het ook guns gevind in my oë.’ 13Daarom, as ek wel guns gevind het in u oë, maak tog aan my u paaie bekend, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in u oë; besef tog dat hierdie nasie u volk is.” 14Die Here het gesê: “Moet my teenwoordigheid saamgaan, en moet Ek vir jou rus gee?” 15Hy het vir die Here gesê: “As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. 16Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in u oë, ek en u volk? Is dit nie wanneer U met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en u volk, van elke ander volk op die aardbodem nie?” 17Die Here sê toe vir Moses: “Ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal Ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en Ek jou by die naam ken.”

1 Kron 29:10-15, 18;
10Daarop het Dawid die Here ten aanskoue van die hele geloofsgemeenskap geprys. Dawid het gesê:
“U moet geprys word, Here,
God van ons vader Israel,
van altyd af en vir ewig.
11Aan U, Here,
behoort die grootheid,
die sterkte, die luister,
die roem en die majesteit –
ja, alles in die hemel
en op die aarde.
Aan U, Here,
behoort die koningskap,
en U is as hoof verhewe bo alles.
12Rykdom en eer kom van U,
en U regeer oor alles.
In u hand is krag en sterkte,
en dit is in u hand om enigiemand
groot en sterk te maak.
13Daarom, ons God, prys ons U
en loof ons u luisterryke Naam.
14Want wie is ek,
en wie is my volk,
dat ons in staat is
om vrywillige gawes
soos hierdie te gee?
Ja, van U kom alles,
en uit u hand het ons dit
aan U gegee.
15Want •vreemdelinge is ons
voor U,
en bywoners, soos al ons voorouers.
Soos ‘n skaduwee
is ons dae op die aarde,
en daar is geen sekerheid nie.

18Here, God van ons voorvaders
Abraham, Isak en Israel,
bewaar dit vir ewig
as die gesindheid
van die gedagtes in die harte
van u volk.
Rig hulle harte op U,

Jer 7;
VALS VERTROUE OP DIE TEMPEL

71Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: 2“Gaan staan by die poort van die huis van die Here. Roep hierdie woorde daar uit en sê, ‘Hoor die woord van die Here, die hele Juda wat by hierdie poorte ingaan om voor die Here in aanbidding te buig! 3So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel: “Laat julle doen en late goed wees, sodat Ek julle in hierdie plek kan laat bly! 4Moet julle vertroue nie stel op bedrieglike woorde deur te sê, ‘Die •tempel van die Here, die tempel van die Here, die tempel van die Here is dit!’ nie. 5As julle werklik julle doen en late goed maak, as julle werklik die reg handhaaf onder mekaar, 6•vreemdelinge, vaderloses en weduwees nie verdruk nie, nie onskuldige bloed vergiet op hierdie plek nie, en agter ander gode nie aanloop tot onheil vir julleself nie, 7dan sal Ek julle in hierdie plek laat bly, in die land wat Ek vir julle voorouers gegee het, van altyd af en vir altyd. 8Kyk, julle bly julle vertroue stel op bedrieglike woorde wat niks baat nie.

9“ ‘ “Sal julle steel, moord pleeg, egbreuk pleeg, vals sweer, vir Baäl offers verbrand, agter ander gode aanloop vir wie julle nie ken nie, 10en dan inkom en in my teenwoordigheid kom staan in hierdie huis, waaroor my Naam uitgeroep is, en dan nog sê, ‘Ons is gered!’ sodat julle met hierdie afstootlike dinge kan voortgaan? 11Het hierdie huis, waaroor my Naam uitgeroep is, ‘n grot van struikrowers geword in julle oë? Ook Ek, kyk, Ek het dit gesien,” ’ is die uitspraak van die Here.

12“ ‘ “Ja, gaan gerus na my plek wat in Silo was, waar Ek vroeër my Naam laat woon het, en kyk wat Ek daaraan gedoen het weens die boosheid van my volk, Israel. 13Nou, omdat julle al hierdie dinge gedoen het,” ’ is die uitspraak van die Here, ‘ “en Ek aanhoudend met julle gepraat het, maar julle nie geluister het nie, Ek julle geroep het, maar julle nie geantwoord het nie, 14sal Ek met hierdie huis, waaroor my Naam uitgeroep is, waarop julle vertrou, die plek wat Ek aan julle en julle voorouers gegee het, doen wat Ek met Silo gedoen het. 15Ek sal julle wegwerp uit my teenwoordigheid, soos Ek al julle broers, die hele nageslag van Efraim, weggewerp het.” ’ ”

16“En jy, jy moenie vir hierdie volk bid nie; moenie vir hulle ‘n klaagroep, ‘n gebed opstuur nie, en moenie by My pleit nie. Want Ek sal glad nie na jou luister nie. 17Sien jy nie wat doen hulle in die dorpe van Juda en op die strate van Jerusalem nie? 18Die kinders maak hout bymekaar, en die pa’s steek die vuur aan. Die vroue knie deeg om offerkoeke gereed te kry vir die koningin van die hemel, en hulle giet drankoffers uit vir ander gode, net om My te tart. 19Tart hulle My?” is die uitspraak van die Here. “Tart hulle nie hulleself nie, sodat hulle beskaamd sal staan? 20Daarom,” so sê die Heer, die Here, “Kyk, my toorn en my woede sal uitbars teen hierdie plek, oor mens en dier, oor die bome van die veld en oor die opbrengs van die landerye. Dit sal brand en nie geblus word nie.”

21“ ‘So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel: “Julle •brandoffers, voeg dit by julle •maaltydoffers en eet vleis! 22Ja, Ek het nie, op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het, met julle voorouers soseer gepraat of opdrag gegee oor brandoffers of maaltydoffers nie, 23maar eintlik hierdie saak aan hulle opgedra, ‘Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees! Loop die hele pad wat Ek julle beveel, sodat dit met julle goed kan gaan.’ 24Maar hulle het nie geluister nie, nie hulle ore oopgemaak nie. Hulle het voortgegaan met hulle eie planne, in die verstoktheid van hulle bose harte. Hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. 25Vanaf die dag dat julle voorouers uit Egipteland getrek het tot vandag toe, het Ek aanhoudend al my diensknegte, die profete, na julle gestuur – dag vir dag. 26Maar hierdie volk het nie na My geluister nie, nie hulle ore oopgemaak nie. Hulle was hardnekkig en het hulle nog slegter gedra as hulle voorouers. 27Jy moet al hierdie woorde vir hulle sê, maar hulle sal nie na jou luister nie; jy moet hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. 28Dan moet jy vir hulle sê, ‘Dit is die nasie wat nie na die stem van die Here hulle God luister nie en teregwysing nie aanvaar nie. Betroubaarheid het verdwyn, dit is uitgewis uit hulle monde.’ ” ’ ”

29Sny jou lang hare af, Jerusalem,
en gooi dit weg!
Hef op die woestynpaaie ‘n klaaglied aan.
Want die Here het verwerp,
Hy het die geslag wat sy gramskap
opwek, prysgegee.

30“Ja, die nageslag van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë,” is die uitspraak van die Here. “Hulle het hulle verfoeilike afgode geplaas in die huis waaroor my Naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. 31Hulle het die offerhoogtes van Tofet in die Ben-Hinnomdal gebou om hulle seuns en dogters met vuur te verbrand – iets wat Ek nie beveel het nie, en wat nie in my gedagtes opgekom het nie. 32Daarom, kyk, daar kom dae,” is die uitspraak van die Here, “wanneer daar nie meer gesê sal word ‘Tofet’ en ‘Ben-Hinnomdal’ nie, maar ‘Moorddal’. Hulle sal in Tofet mense begrawe vanweë ‘n gebrek aan plek. 33Die lyke van hierdie volk sal kos wees vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, en niemand sal hulle verwilder nie. 34Ek sal in die dorpe van Juda en in die strate van Jerusalem die geluid van vrolikheid en vreugde laat verdwyn, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid uitdoof, want die land sal ‘n puinhoop word.

Eseg 13;
OORDEEL OOR VALS PROFETE

131Die woord van die Here het tot my gekom: 2“Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat besig is om te profeteer. Sê vir die profete wat uit hulle eie harte praat, ‘Hoor die woord van die Here! 3So sê my Heer, die Here: “Wee die dwase profete wat hulle eie gees volg, maar niks gesien het nie. 4Soos jakkalse tussen puinhope het jou profete geword, Israel. 5Hulle het nie opgeklim na die bresse en ‘n klipmuur gepak ter verdediging van die huis van Israel, sodat hy staande kan bly in die stryd op die dag van die Here nie. 6Hulle visioene is vals, ‘n leuenagtige voorspelling, hulle wat telkens sê, ‘Dit is die uitspraak van die Here.’ Die Here het hulle egter nie gestuur nie. En dan wag hulle nog dat die woord vervul sal word! 7Het julle nie valse visioene gesien en ‘n leuenagtige godspraak gelewer toe julle gesê het, ‘Dit is die uitspraak van die Here,’ terwyl Ek nie iets aangekondig het nie?” 8Daarom, so sê my Heer, die Here: “Omdat julle valse uitsprake maak en bedrieglike visioene sien, daarom is dit nou Ek teen julle.” Dit is die uitspraak van my Heer, die Here.’

9“ ‘ “My hand sal gekeer wees teen die profete wat valse visioene sien en leuenagtige voorspellings maak. In die binnekring van my volk sal hulle nie wees nie, in die boek van die huis van Israel sal hulle nie opgeskryf word nie, en op die grond van Israel sal hulle nie kom nie. Julle sal besef dat Ek, die Heer, die Here, is, 10omdat, ja, omdat hulle my volk mislei het deur te sê, ‘Vrede!’ toe daar geen vrede was nie. Wanneer iemand ‘n klipmuur pak, kyk, dan pleister hulle dit met kalk. 11Sê vir hulle wat met kalk pleister, ‘Die muur gaan val!’ ‘n Geweldige stortreën kom, Ek sal groot haelstene gee, hulle sal val. ‘n Stormwind sal losbreek – 12en kyk, die muur het geval! Daar sal sekerlik vir julle gevra word, ‘Waar is die klei waarmee julle gepleister het?’ ” 13Daarom, so sê my Heer, die Here, “Ek laat ‘n stormwind losbreek in my woede; in my toorn sal stortreën val, ook groot haelstene met vernietigende venyn. 14Ek sal die muur wat julle met kalk gepleister het, afbreek en dit op die grond neergooi, sodat sy fondament ontbloot word. Dit sal val en julle sal daarin omkom. Julle sal besef dat Ek die Here is. 15Ek sal my woede laat uitwoed op die muur en op hulle wat dit met kalk pleister. Dan sal Ek vir julle sê, ‘Die muur is nie meer daar nie, en ook nie hulle wat dit pleister nie – 16daardie profete van Israel wat vir Jerusalem profeteer en vir haar visioene van vrede sien, terwyl daar geen vrede is nie.’ ” Dit is die uitspraak van my Heer, die Here.’

17“En jy, mensekind, rig jou tot die dogters van jou volk wat uit hulle eie harte profeteer. Profeteer teen hulle 18en sê, ‘So sê my Heer, die Here: “Ellende wag vir hulle wat towerbande maak vir almal se polse, en hoofbedekkings maak vir koppe van alle groottes, om so op lewens jag te maak. Sal julle op die lewens van my volk jag maak, maar julle eie lewens behou? 19Julle het my heiligheid aangetas by my volk, vir ‘n paar hande vol gars en ‘n paar stukkies brood, deur lewens te vernietig van mense wat nie moes sterf nie, en lewens te behou van mense wat nie moes bly leef nie, toe julle vir my volk wat na leuens luister, gelieg het.” 20Daarom, so sê my Heer, die Here: “Kyk, Ek is teen julle towerbande waarmee julle daar in Jerusalem op lewens jag maak asof hulle voëls is. Ek sal dit van julle voorarms afskeur. Ek sal die lewens wat julle vang asof hulle voëls is, vrylaat. 21Ek sal julle hoofbedekkings afskeur en my volk red uit julle hand. Hulle sal nie meer as ‘n vangs in julle hand wees nie. Julle sal besef dat Ek die Here is. 22Omdat julle deur leuens die harte van regverdiges laat ineenkrimp, terwyl Ek hulle nie pyn wil aandoen nie, en omdat julle die hande van goddeloses sterk, sodat hulle hulle nie bekeer van hulle bose optrede en gevolglik bly leef nie – 23daarom: Valse visioene sal julle nie sien nie, en voorspellings sal julle nie meer maak nie. Ek sal my volk uit julle hand red. Julle sal besef dat Ek die Here is.” ’ ”

Eseg 34
TERUGKEER VAN GOD SE HEERLIKHEID

431Die man neem my toe na die poort, die poort wat oos front. 2En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het uit die ooste gekom! Die geluid daarvan was soos die geluid van baie water, en die aarde het gestraal van sy heerlikheid. 3Die visioen wat ek gesien het, was soos die visioen wat ek gesien het met sy koms om die stad te verwoes. Ja, die visioene was soos die visioen wat ek gesien het by die Kebarrivier. Ek het neergeval met my gesig teen die grond. 4Die heerlikheid van die Here het na die •tempel gekom deur die poort wat oos front. 5‘n Gees het my opgelig en my na die binneste voorhof geneem. Kyk, die heerlikheid van die Here het die tempel gevul!

6Terwyl die man langs my staan, het ek iemand met my hoor praat uit die tempel. 7Hy het vir my gesê: “Mensekind, dit is die plek van my troon, die plek vir my voetsole, waar Ek tussen die Israeliete sal woon, vir altyd. Die huis van Israel, hulle en hulle konings, sal nie weer my heilige Naam verontreinig met hulle hoerery, met die grafsuile van hulle konings wanneer hulle sterf nie. 8Toe hulle hulle drumpel teen my drumpel geplaas het, en hulle deurkosyn langs my deurkosyn, en daar net ‘n muur tussen My en hulle was, het hulle my heilige Naam verontreinig met die afstootlike dade wat hulle gedoen het, sodat Ek hulle in my toorn verteer het. 9Nou sal hulle hulle hoerery en die grafsuile van hulle konings ver van My af verwyder; en Ek sal tussen hulle woon, vir altyd.

10“Jy, mensekind, moet vir die huis van Israel die tempel beskryf, sodat hulle beskaamd kan staan oor hulle sondeskuld. Laat hulle ‘n model daarvan uitmeet. 11As hulle dan beskaamd staan oor alles wat hulle gedoen het, maak hulle vertroud met die sketsplan van die tempel, sy ontwerp, sy uitgange en ingange, al sy sketsplanne, al sy vaste voorskrifte, ja, al sy sketsplanne en al sy wette. Skryf dit voor hulle oë neer, sodat hulle al sy sketsplanne en al sy vaste voorskrifte sal bewaar en uitvoer.

12“Dit is die wet vir die tempel: Op die kruin van die berg is die hele gebied van die tempel reg rondom besonder heilig. Kyk, dit is die wet vir die tempel.”

VOORSKRIFTE VIR DIE ALTAAR
13“Dit is die afmetings van die altaar in el – elke el is ‘n el en ‘n handbreedte lank. Die voor is een el diep en een el breed, en die rand daarvan al langs die kant is rondom een span. Dit vorm dan die basis van die altaar. 14Vanaf die voor in die grond tot by die laer lys is dit twee el, en die lys is een el breed; en van hierdie smaller lys tot by die hoër lys is dit vier el. Die breedte van die hoër lys is een el. 15Die vuurmaakplek is vier el hoog, en uit die vuurmaakplek wys vier horings na bo. 16Die vuurmaakplek is twaalf el lank en twaalf el breed – vierkantig, gemeet aan sy vier kante. 17Die hoër lys is veertien el lank en veertien el breed, gemeet aan sy vier kante. Die rand rondom is ‘n halwe el, en die voor van die altaar is rondom een el diep. Die trappe front oos.”

18Die man het vir my gesê: “Mensekind, so sê my Heer, die Here, ‘Dit is die vaste voorskrifte vir die altaar, vir die dag wanneer dit opgerig is om •brandoffers daarop te bring en bloed daarteen te sprinkel: 19Gee vir die priesters, die Leviete uit die nageslag van Sadok wat na My mag nader kom om My te dien, ‘n jong bul as •reinigingsoffer.’ Dit is die uitspraak van my Heer, die Here. 20‘Neem van die bloed en smeer dit aan die vier horings, aan die vier hoeke van die lys en aan die rand rondom, en reinig die altaar deur daarvoor versoening te doen. 21Neem dan die bul vir die reinigingsoffer en verbrand hom in die aangewese deel van die tempel buite die heiligdom. 22Op die tweede dag moet jy ‘n bokram sonder gebrek as reinigingsoffer bring, en hulle moet die altaar daarmee reinig, soos hulle dit met die bul gereinig het. 23Wanneer jy klaar is met die reiniging, moet jy ‘n jong bul sonder gebrek en ‘n skaapram sonder gebrek uit die kleinvee naderbring. 24Bring hulle nader voor die Here. Die priesters moet sout op hulle gooi en hulle as brandoffer vir die Here offer. 25Sewe dae lank moet jy elke dag ‘n bokram offer as reinigingsoffer; en hulle moet ook ‘n jong bul en ‘n skaapram uit die kleinvee offer, diere sonder gebrek. 26Sewe dae lank moet hulle versoening doen vir die altaar en dit dan rein verklaar. So moet hulle dit wy. 27Nadat die dae verloop het, moet die priesters vanaf die agtste dag en daarna julle brandoffers en •maaltydoffers op die altaar bring, en Ek sal julle aanvaar.’ Dit is die uitspraak van my Heer, die Here.”

Wenk

WENK: Dink aan drie mense na aan jou wat jy weet die Here vandag nodig het. Bid nou vir hulle. Skryf hulle name op ’n kaartjie. Bêre dit op ’n veilige plek en wanneer jy deur die dag ’n kans kry, bid weer vir hulle.
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za