Week 4 Dag 17 – Intiem met God – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Wanneer twee mense mekaar diep in die oë kyk en diep dinge met mekaar wil deel, dan doen hulle dit nie tussen ander mense of waar daar ’n klomp geraas of aandag-aftrekkers is nie. Skakel vir ’n oomblik jou selfoon, TV, radio (alle aandag-aftrekkers) af en konsentreer doelbewus net op God.

Lees die Skrif

Op ’n dag stap ’n wetgeleerde (met ander woorde, ’n Skrifgeleerde – soos ’n Fariseër) na Jesus toe en vra Hom een van die belangrikste vrae wat enige iemand Jesus ooit kan vra. Lees dr Lukas se weergawe van die gebeure in Luk 10:25-27, asook Matt 22:34-40.

Luk 10:25-27
25En kyk, ‘n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en Hom gevra: “Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?” 26Jesus sê toe vir hom: “Wat staan in die Wet geskryf? Wat lees jy daar?” 27Hy het geantwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.”

Matt 22:34-40
34Toe die •Fariseërs hoor dat Hy die •Sadduseërs die swye opgelê het, het hulle bymekaargekom. 35Een van hulle, ‘n wetskenner, het vervolgens ‘n vraag gestel om Hom te toets: 36“Meester, wat is die belangrikste gebod in die Wet?” 37Hy het vir hom gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete.”

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Deut 6:1-9

Deut 6:1-9

61“Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem – 2sodat jy ontsag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel, na te kom so lank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy ‘n lang lewe mag hê. 3Jy moet luister, Israel; kom dit nougeset na dat dit met jou goed mag gaan en dat julle baie meer mag word soos wat die Here die God van jou voorouers jou beloof het – ‘n land wat oorloop van melk en heuning.”

DIENS AAN DIE HERE ALLEEN

4“Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. 5Jy moet die Here jou God met hart en siel liefhê en met al jou krag. 6En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. 7Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. 8Bind dit as ‘n teken om jou hand en laat dit ‘n versiering op jou voorkop wees. 9Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte.

Skryf / Vul in

Skryf die gedagte neer wat in beide hierdie Skrifgedeeltes uitstaan. Skryf ook die woord neer wat God se hartklop die beste beskryf.


Dit is God se wil (begeerte) dat daar ’n verhouding tussen Hom en die mens sal wees. Nie net ’n gewone verhouding nie, maar ’n liefdesverhouding. Die Griekse woord vir God se liefde, agape , sou ook vertaal kon word as liefde met ’n respons / antwoord ; of as liefde wat daarom net in ’n verhouding kan bestaan ! Wat dink jy is nodig om ’n liefdesverhouding te laat werk?


’n Mens kan sekerlik baie goeie antwoorde gee, soos liefde, respek, vertroue, ens, maar ek dink om te praat en om tyd met mekaar te spandeer, is die belangrikste.

DIE BYBEL vertel van God se hartsbegeerte. Die storielyn van die Bybel is een van God wat met sy mense ’n liefdespad loop (soms sluit dit tug vir hul sonde in, maar altyd uit liefde – vgl Heb 12:4-13).

Heb 12:4-13
4Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. 5En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek, heeltemal vergeet:

“My seun, moenie die dissiplinering
van die Here geringskat nie,
en moenie moedeloos word
wanneer jy deur Hom bestraf word nie;
6want die een vir wie die Here
liefhet, tug Hy,
en Hy straf elke seun wat Hy aanneem.”

7Verdra dit as tugtiging, want God behandel julle as sy seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie? 8Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg, en nie egte seuns nie. 9Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het hulle gerespekteer. Sal ons ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp, en leef nie? 10Want hulle het ons vir ‘n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het, maar Hy tot ons beswil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. 11Op die oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is: ‘n vrug van •geregtigheid.

12Daarom, tel op die slap hande en die lam knieë, 13en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word.

Die Bybel vertel van ’n liefdevolle God wat met mense, wat beperk is deur sonde, ’n lewenslange pad loop.

Skryf / Vul in

Onthou jy nog Joh 3:16? Dit is seker een van die bekendste versies wat ons in die Sondagskool geleer het. Onthou jy dit nog? Lees dit nou en neem tyd om weer met God hieroor te praat. Vra die Here om jou te help om opnuut die inhoud en betekenis van sy liefde vir jou te verstaan. Indien jy iets ontdek, of beleef het, skryf dit neer.

Joh 3:16
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.


Kan jy jou indink hoe ’n verhouding tussen ’n man en ’n meisie kan ontwikkel as hulle nooit tyd met mekaar spandeer of met mekaar praat nie. So ’n verhouding is doodgebore. Mense wat mekaar liefhet en vir mekaar omgee, geniet tye saam, hulle gesels met mekaar en ontwikkel so die verhouding.

Dit kan tog nie anders wees in jou verhouding met God nie. Daarom, as jou kommunikasie met God goed is, sal jou verhouding met Hom goed wees, anders sal jy God wil vermy of vir hom wil wegkruip soos Adam en Eva van ouds. Hoe lyk jou verhouding met God (eerlik)?

God het dit van die begin af in gedagte gehad dat daar meer as ’n baas-slaaf verhouding tussen Hom en mense moet wees. In Gen 3:8-9(8Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. 9Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?”) lees ons dat God in die paradys gewandel het, op soek na Adam en Eva. Waarom? Net om na hulle te kyk? Nee, God het vir Adam en Eva gaan soek, omdat Hy met hulle wou praat en tyd met hulle wou spandeer. Sonde in hul lewe het egter gemaak dat hulle vir God weggekruip het. Dwarsdeur die Bybel maak God Hom aan mense bekend, praat Hy met mense en laat Hy mense toe om met Hom te praat. Dit het nie verander nie. God het nie verander nie! Dankie, Vader! Soli Deo Gloria ! (Dit beteken: Aan God alleen al die eer!)

Ons lees in Matt 7:21-23 …
21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”

… dat mense wat in God se Koninkryk toegelaat word, mense is wat Hom kén.
Dit beteken nie dat jy net (kop-) kennis van God moet dra nie, of dat God net ’n kennis van jou wil wees nie. Nee, al het jy gepreek, of selfs wonders gedoen, beïndruk dit God nie. Die Woord is duidelik: Daar moet ʼn intieme (verhoudings-) kennis wees. Die woord wat hier met ken vertaal word, is die Griekse woord “ginoosko , wat beteken om iemand te leer ken deur ’n persoonlike ervaring . Dit is nie genoeg om maar net van God te weet nie. ’n Intieme, persoonlike verhouding wat groei uit liefdeskennis, is nodig. Dit word onder andere deur gebed moontlik gemaak.

Doen daarom moeite om tyd met God te spandeer. Soos in enige verhouding, kom intieme liefdeskennis nie vanself nie. Om die wonder van die intieme nabyheid van God te beleef, vra besliste daad-keuses vir God. Dit vra tyd, energie en soms harde werk, maar glo my, dit is die moeite werd!

Ons is die plan: God het van die begin af mense hoog geag, liefgehad en gebruik om ander van Hom te vertel. (Jes 43:4, 10-12 en in Jes 49:3 hoor ons die voorreg wat God ons gee as instrumente in sy hand.) Gebed maak dat jy hoor en ervaar hoe kosbaar jy en ander vir God is.

Jes 43:4, 10-12
4Omdat jy kosbaar is in my oë,
geëer is,
omdat Ek die Een is wat jou liefhet,
gee Ek mense in jou plek,
volke in ruil vir jou lewe.

10“Julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“my dienskneg wat Ek uitgekies het,
sodat julle My kan ken,
in My kan glo,
en kan insien dat dit Ek is.
Voor My is daar nie ‘n god gevorm nie,
en ná My sal daar nie een wees nie.
11Ek, ja, Ek is die Here,
en daar is geen verlosser
buiten My nie.
12Ek is die Een
wat dit bekend gemaak het;
Ek het verlos
en dit aangekondig –
Ek, nie ‘n vreemde onder julle nie.
En julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“dat Ek God is.

Jes 49:3
3Hy het vir my gesê:
“Jy is my dienskneg, Israel,
deur wie Ek my heerlikheid toon.”

Luister na lied

Luister na snit 7 ( op die ingeslote CD.)

Johann Botes – Ek wil dit se

Daar is iets wat ek vir U wil sê vandag
Daar is iets wat op my hart is Heer
Daar is iets hier binne my wat my woorde moet bevry
Ek wil dit sê

Daar is iets wat ek vir U wil sê vandag
Dit broei so diep hier binne my
Daar is iets wat ek moet deel, dis net vir my te veel
Ek moet dit sê

Ek is lief vir U, hoor my lied o Heer
Ek is lief vir U, elke dag meer en meer
Ek is lief vir U, hoor my lied o Heer
Ek is lief vir U, ek is lief vir U, o Heer

Daar is iets wat ek vir U wil sê vandag
My hart sê dankie keer op keer
My woorde is te min om dank aan U te bring
Maar ek wil dit sê

Daar is iets wat ek vir U wil sê vandag
Daar is soveel dinge wat U gee
My gedagtes word deurdrenk, al die liefde wat U skenk
Laat my dit sê

Skryf / Vul in

Praat met God en skryf jou gewaarwordinge van Hom hier neer.


Week 4 Dag 17 Deur gebed laat God ons toe om 'n intieme liefdesverhouding met Hom te he
Week 4 Dag 17 Deur gebed laat God ons toe om ‘n intieme liefdesverhouding met Hom te he
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 74 -76
Lees gerus ook Deut 6:4-9; 32:10-12; 1 Sam 15:22; Hos 2:13-22; Sag 2:8; Joh 3:16-17; 1 Joh 5:1-3.

Deut 6:4-9;
4“Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. 5Jy moet die Here jou God met hart en siel liefhê en met al jou krag. 6En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. 7Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. 8Bind dit as ‘n teken om jou hand en laat dit ‘n versiering op jou voorkop wees. 9Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte.

Deut 32:10-12;
10Hy het sy volk
in ‘n woestynland gevind,
in ‘n onherbergsame streek
met die wildernis se gehuil.
Hy het hom omring, hom versorg,
hom beskerm soos die appel
van sy oog.
11Soos ‘n arend sy neskuiken aanspoor,
bo sy jong kuiken fladder,
sy vlerke oopsprei en hom vang,
hom op sy penvere dra,
12het net die Here hom gelei;
daar was geen vreemde god
by hom nie.

1 Sam 15:22;
22Daarop het Samuel geantwoord:
“Is daar vir die Here vreugde
in •brandoffers en •maaltydoffers,
soos in gehoorsaamheid
aan die stem van die Here?
Kyk, om gehoorsaam te wees
is beter as maaltydoffers,
om te luister
beter as die vet van ramme.

Hos 2:13-22;

BELOFTE VAN ‘N NUWE VERHOUDING

13“Daarom, kyk,
Ek gaan haar oorhaal,
haar na die woestyn laat gaan,
en mooi met haar praat.
14Ek sal daarna haar wingerde
vir haar teruggee,
en die vallei van Agor
as ‘n poort van hoop.
Daar sal sy antwoord
soos in haar jong dae,
soos in die tyd toe sy
uit Egipteland opgetrek het.

15“Op daardie dag,”
is die uitspraak van die Here,
“sal jy My noem, ‘my Man’.
Jy sal My nie weer ‘my Baäl’ noem nie.
16Ek sal die name van die Baäls
uit haar mond verwyder;
hulle name sal nie weer in herinnering
geroep word nie.

17“Ek sal op daardie dag
vir hulle ‘n verbond sluit
met die diere van die veld,
die voëls van die hemel,
en die diere wat op die grond kruip.
Boog en swaard en oorlogstuig
sal Ek in die land stukkend breek;
Ek sal sorg dat hulle veilig gaan slaap.

18“Ek gaan My vir altyd
aan jou verloof;
Ek gaan My aan jou verloof,
met reg en geregtigheid,
met troue liefde en ontferming
as bruidsprys.
19Ek gaan My in trou aan jou verloof,
en jy sal die Here erken.

20“Op daardie dag sal Ek antwoord,”
is die uitspraak van die Here.
“Ek sal die hemel antwoord,
en dit sal die aarde antwoord;
21die aarde sal die koring,
die nuwe wyn en olie antwoord,
en hulle sal Jisreël antwoord.

22“Ek gaan haar vir my
in die land saai.
Ek sal my ontferm oor Lo-Rugama,
en vir Lo-Ammi sal Ek sê,
‘Jy is my volk,’
en hy sal sê, ‘my God.’ ”

Sag 2:8;
8Want so sê die Here, Heerser oor alle magte, wat my ter wille van sy heerlikheid gestuur het na die nasies deur wie julle uitgebuit is: “Waarlik, wie aan julle vat, vat aan die appel van my oog. 

Joh 3:16-17;
16Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 17God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. 

1 Joh 5:1-35
1Elkeen wat glo dat Jesus die •Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit Hom gebore is. 2Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet, en sy gebooie nakom. 3Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie ‘n swaar las nie

Wenk

WENK: Dink aan maniere hoe jy vandag aan God liefde kan bewys. Skryf dit op ’n kaartjie. Plaas dit in jou handsak of hempsak of plak dit teen die yskas. Bewys aan Hom liefde, Hy is dit waardig!
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat
uitgeskeur kan word.
)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading