Week 6 Groepgesprek – Rigtingloos sonder visie- Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Week 6 Rigtingloos sonder visie - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Luister na lied

Luister na snit 14 op die ingeslote CD. Frans Hancke is die skrywer en Anton Smith, die voorleser. Die titel daarvan is Geboorte van ’n Visie. Maak julle oë toe as julle daarna luister en konsentreer op wat julle hoor.

Frans Hancke is die skrywer en Anton Smith, die voorleser. Die titel daarvan is Geboorte van ’n Visie

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

 1. Hoe sou julle die gemeente se bestaansdoel aan ’n nie-gelowige
  verduidelik?
 2. Hoe sou jy jou lewensvisie vir iemand beskryf?
 3. Het God nie dalk dieselfde plan vir alle gemeentes dwarsoor die wêreld nie?
 4. As God se Plan nie ’n geheime plan is nie – waarom sukkel ons dan so baie om dit in detail te verstaan?
 5. Hoe sou buitestanders en dalk ongelowiges, die gemeente waaraan julle behoort se karakter beskryf?

Week 6 Rigtingloos sonder visie
Week 6 Rigtingloos sonder visie
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Week 6 Dag 30 – As jy aan my druk… – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 6 Dag 30 Die missionele karakter van die gemeente - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Mense wat die hart van God nie ken nie en sy Kerk en roeping nie verstaan nie, voel dikwels bedreig sodra hulle die woord sending of getuienis hoor. Vir hierdie stiltetyd is dit nodig dat jy bereid sal wees om alle moontlike voorkeure, vooroordele, eie standpunte, of wat ookal, te ignoreer en om jou volgens sy Woord en wil deur die Heilige Gees te laat lei. Wees ook bereid om eerlik met Hom te praat en jou gevoelens teenoor Hom te erken wanneer jy voel dat jy van Hom verskil – Hy weet in elk geval hoe jy oor dinge voel en dink (Ps 139:1- 6; 1 Kron 28:9).

Ps 139:1- 6;

1Vir die •musiekleier. Van Dawid. ‘n Psalm.
Here, U ondersoek my
en U ken my.
2U is die een wat my sit en opstaan ken;
U verstaan van ver af
wat ek in gedagte het.
3My omswerwinge en waar ek rus –
U het dit afgemeet;
al my paaie is aan U bekend.
4Ja, daar is nog nie ‘n woord
op my tong nie,
kyk, dan ken U, Here,
dit volledig!
5Van agter en van voor omsluit U my;
U plaas u handpalms op my.
6Om dit te verstaan,
is ‘n te groot wonder vir my;
dit is te hoog,
ek kan dit nie begryp nie.

1 Kron 28:9
9En jy, my seun Salomo, erken die God van jou vader, en dien Hom met ‘n onverdeelde hart en ‘n gewillige gees, want die Here ondersoek alle harte, en in elke bedoeling van die gedagtes het Hy insig. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verwerp.

Gebed

Bid nou Ps 63:2-4; 139:23-24

Ps 63:2-4;

2God, U is my God,
na U soek ek;
my •siel dors na U,
my liggaam smag na U in ‘n droë,
uitgeputte land sonder water.
3So het ek uitgesien na U
in die heiligdom,
om u krag en glorieryke
teenwoordigheid te ervaar,
4want u troue liefde is beter as die lewe.
My lippe sal U roem;

Ps 139:23-24

23Ondersoek my, o God,
en ken my hart;
toets my,
en ken my ontstellende gedagtes.
24Kyk of ek nie op ‘n pad
van verdriet is nie,
en lei my op die ewige pad.

Lees die Skrif

Lees 1 Pet 1:14-17; 2:1-5, 9; 3:1-7; 4:1-4.

1 Pet 1:14-17;

14As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. 15Inteendeel, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. 16Daarom staan daar geskryf: “Wees heilig, want Ek is heilig.”

17En as julle Hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontsag op in die tyd van julle vreemdelingskap.

1 Pet 2:1-5, 9;

1Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, 2en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, 3noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”.

4Kom na Hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore, en vir Hom kosbaar is; 5en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat, deur Jesus •Christus, vir God aanneemlik is. 

9Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig –

1 Pet 3:1-7;

1Net so, vroue, moet julle aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, ook hulle, sonder ‘n woord, gewen kan word deur die manier waarop julle leef 2omdat hulle julle rein, eerbiedige leefwyse raaksien.

3Julle skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie – soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, of die aantrek van elegante klere nie; 4maar op dit wat in die mens se hart verborge is – die onverganklike skoonheid van ‘n saggeaarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is. 5So het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself immers destyds versier deur aan hulle eie mans onderdanig te wees – 6soos Sara aan Abraham gehoorsaam was, toe sy hom as “heer” aangespreek het. Julle het haar dogters geword, as julle doen wat goed is, en julle nie deur enige dreigement laat afskrik nie.

7Net so, mans, moet julle in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle, as die swakker geslag, en hulle, as mede-erfgename van die gawe van die lewe, met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer word nie.

1 Pet 4:1-4

1Omdat •Christus dan liggaamlik gely het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gely het, met die sonde klaar is. 2Daarom laat hy hom, gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan, nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. 3Immers, julle het in die tyd wat verby is, al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen: uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. 4Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie selfde stroom losbandigheid nie, en sê lasterlike dinge –

Skryf / Vul in

Die Here wil ook vandag deur sy Woord iets in jou lewe doen (Jes 55:11).

Jes 55:11

11net so sal my woord wees
wat uit my mond uitgaan:
Dit sal nie vrugteloos na My terugkeer nie,
maar doen wat Ek wil hê,
en die doel bereik waarvoor
Ek dit gestuur het


Wat sê die Here vir jou deur die gedeeltes wat jy gelees het?


Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook 1 Pet 2:10-21; 3:13-18; 4:15-16.

1 Pet 2:10-21;

10julle wat eers nie ‘n volk was nie,
maar nou volk van God is;
wat eers nie ontferming ontvang het nie,
maar nou ontferming ontvang het.

OPROEP TOT ‘N VOORBEELDIGE LEWE ONDER DIE HEIDENE
11Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die •siel. 12Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het.

13Wees, ter wille van die Here, onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, 14as aan die prokurator – die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf, en dié wat goed doen, aan te prys. 15God wil immers hê dat julle, deur goed te doen, die onkunde van dwase mense stopsit. 16Leef as vry mense – nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. 17Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde bejeën, ontsag vir God hê, die keiser respekteer.

NAVOLGING VAN CHRISTUS SE VOORBEELD
18Huisbediendes, wees met groot ontsag aan julle werkgewers onderdanig, nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes. 19Dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdig lyding verduur. 20Want watter aanprysing is daar vir julle wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang, en nogtans daarmee volhard? Maar as julle volhard terwyl julle goed doen, en dan tog ly – dit is genade by God.

21Julle is immers hiertoe geroep,
want •Christus het ook
ter wille van julle gely;
Hy het vir julle ‘n voorbeeld nagelaat,
sodat julle in sy voetspore kan volg.

1 Pet 3:13-18;

13Verder, wie sal julle sleg behandel as julle julle beywer vir wat goed is? 14Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees, of ontsteld raak nie. 15Inteendeel, eerbiedig •Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. 16Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met ‘n goeie gewete, sodat, wanneer julle beswadder word, dié wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaamd kan staan. 17Dit is immers beter, as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen.

18Immers, ook Christus
het eens en vir altyd vir sondes gely,
Hy, die Regverdige,
ter wille van onregverdiges,
sodat Hy julle na God kon bring.
Hy is wel liggaamlik doodgemaak,
maar deur die Gees is Hy lewend gemaak.

1 Pet 4:15-16.

15Niemand van julle moet immers as moordenaar of dief of kwaaddoener of bemoeisieke ly nie; 16as iemand egter ly omdat hy ‘n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik op grond van hierdie Naam.

Petrus se roeping om mense te vang (onthou jy gister se Bybelstudie?), word uiteindelik ’n wesentlike deel van sy bestaan. Met sy Pinksterpreek neem dit ’n besondere wending wanneer 3 000 mense tot bekering kom. Hierdie roeping verdiep verder wanneer die Heilige Gees dit aan hom openbaar dat God se fokus nie net Jode is nie, maar ook die heidennasies.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Hand 2:14-42; 10:1-33

Hand 2:14-42;

14Daarop staan •Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe: “Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon – dit moet julle weet, luister goed na my woorde: 15Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie; dit is immers nog net die derde uur van die dag. 16Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig:

17“ ‘En dit sal in die laaste dae gebeur,’ sê God:
‘Ek sal my Gees op alle mense uitstort –
julle seuns en julle dogters sal profeteer,
en julle jongmense sal visioene sien,
en julle ou mense sal drome droom.
18Ja, ook oor my slawe en slavinne
sal Ek in daardie dae my Gees uitstort,
en hulle sal profeteer.
19En Ek sal bo in die hemel wonders bewerk
en tekens onder op die aarde:
bloed en vuur en rookwolke.
20Die son sal verander in duisternis
en die maan in bloed,
voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom.
21Dan sal elkeen wat die Naam
van die Here aanroep, verlos word.’

22“Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus van Nasaret was ‘n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur Hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. 23Julle het hierdie man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. 24God het Hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat Hy deur die dood vasgehou word. 25Dawid sê immers oor Hom:

“ ‘Ek het die Here altyddeur voor my gesien,
want Hy is aan my regterkant,
sodat ek nie wankel nie.
26Daarom juig my hart
en jubel my tong;
ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef,
27want U sal my siel nie aan Hades oorlaat,
en u Heilige nie ontbinding laat beleef nie.
28U het vir my die paaie
na die lewe bekend gemaak –
deur u teenwoordigheid
sal U my met blydskap vervul.’

29“Broers, wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. 30Omdat hy ‘n profeet was, en geweet het dat ‘God met ‘n eed aan hom beloof het om iemand van sy nasate op sy troon te plaas,’ 31het hy, in vooruitskouing oor die opstanding van die Christus, gesê:

“ ‘Hy is nóg aan Hades oorgelaat,
nóg het sy liggaam ontbinding beleef.’

32“God het hierdie Jesus laat opstaan – daarvan is ons almal getuies. 33Nadat Hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het Hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. 34Dawid het immers nie na die hemele opgevaar nie, maar sê self:

“ ‘Die Here het vir my Here gesê:
Sit aan my regterhand,
35totdat Ek jou vyande
‘n voetbank vir jou voete
gemaak het.’

36“Laat die hele huis van Israel dan vir seker weet dat God Hom Here en Christus gemaak het – hierdie Jesus wat julle gekruisig het.”

37Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir •Petrus en die ander •apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” 38Petrus antwoord hulle: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na Hom toe roep.” 40Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor: “Laat julle uit hierdie korrupte geslag red.” 41Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop, en op daardie dag is ongeveer drieduisend mense toegevoeg.

42Hulle het bly volhard in die leer van die •apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood, en gebede.

Hand 10:1-33

1Daar was ‘n man in Caesarea bekend as Cornelius, ‘n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. 2Hy, en ook sy hele huis, was godsdienstig en godvresend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. 3Hy het teen die negende uur van die dag in ‘n visioen duidelik ‘n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê: “Cornelius!” 4Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra: “Wat is dit, Meneer?” Toe antwoord hy hom: “Jou gebede en jou liefdadigheid het tot ‘n gedenkoffer voor God opgestyg. 5Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as •Petrus, te gaan haal. 6Hy gaan tuis by ‘n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan.” 7Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en ‘n godvresende soldaat, een van hulle wat hom dien, 8en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe.

9Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, het Petrus teen ongeveer die sesde uur na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. 10Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. 11Hy sien toe die hemel geopen, en iets soos ‘n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. 12Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. 13Toe kom daar ‘n stem tot hom: “Staan op, Petrus, slag en eet!” 14Maar Petrus het geantwoord: “Onder geen omstandighede nie, Here! Want ek het nog nooit iets wat besoedel of •onrein is geëet nie.” 15Maar die stem het weer, ‘n tweede keer, na hom gekom: “Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie.” 16Dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem.

17Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het, kon beteken, toe die mans wat deur Cornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. 18Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuisgaan. 19Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom: “Kyk, daar is drie manne wat na jou soek. 20Maak gereed, klim af en gaan sonder aarseling saam met hulle, want Ek het hulle gestuur.” 21En Petrus het afgeklim na die mans en gesê: “Kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier?” 22En hulle het geantwoord: “Cornelius, die centurio, ‘n regverdige en godvresende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur ‘n heilige engel ‘n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde.” 23Toe het Petrus hulle binnegenooi en as gaste verwelkom.

En nadat hy die volgende dag gereedgemaak het, het hy saam met hulle vertrek, en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. 24Die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte, en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. 25Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. 26Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: “Staan op, ek self is ook net ‘n mens.” 27En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. 28Hy het vir hulle gesê: “Julle weet dat dit vir ‘n Joodse man verbode is om met iemand van ‘n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. 29Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied?” 30Cornelius antwoord toe: “Vier dae gelede was ek teen hierdie tyd, op die negende uur, besig om in my huis te bid. Opeens staan daar toe ‘n man in ‘n stralende gewaad voor my 31en sê, ‘Cornelius, jou gebed is verhoor en jou liefdadigheid het voor God in herinnering gekom. 32Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is ‘n gas van Simon, die leerlooier, by ‘n huis langs die see.’ 33Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur, en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is.”

Die manier waarop Jesus se roeping Petrus aangryp, is duidelik in sy eerste brief aan verskeie gemeentes (1 Pet 1:1). Sy bedoeling is duidelik: Die roeping as getuies, is nie net ’n onderafdeling van die gemeentelike lewe nie! Nee: Gemeentewees ís getuies-wees. Kyk hoe vorm hierdie gedagte deel van sy brief: (Vgl ook Jesus se belofte in Hand 1:8 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”.)

 • 1 Pet 1:14-17; 2:11-12 – die andersheid van ’n heilige lewe tussen ongelowiges;
 • 1 Pet 2:5 – die opdrag om ’n heilige priesterdom te wees, behels onder andere dat jy sal opoffer deur aan ander goed te doen en mededeelsaam te wees (sien Heb 13:16);
 • 1 Pet 2:9-10 – in die prediking en mondelinge getuienis (verkondiging van die verlossingsdade van God);
 • 1 Pet 2:13-17 – die onderwerping aan die regering van die dag, die goeddoen aan mense wat kwaad van jou praat, en die respek teenoor alle mense, gelowiges en ongelowiges, is ter sprake;
 • 1 Pet 2:18 – die onderwerping aan jou werkgewers;
 • 1 Pet 3:1-7 – die huwelik;
 • 1 Pet 3:13-18 – die doen van dit wat reg is, selfs ten spyte van spot en vervolging;
 • 1 Pet 4:1-4 – die daaglikse breek met ’n sondige lewe op sedelike en morele vlak, spreek die heidene aan en bring eer aan God; en
 • 1 Pet 4:15-16 – die bereidheid om selfs te ly ter wille van jou Christenskap.

Die getuienistaak van die Kerk is nie maar net die liefhebbery van ʼn paar belangstellende individue nie. Uit Petrus se eerste brief, is dit glashelder dat hierdie getuieniskarakter in en deur álle aktiwiteite van die héle gemeente sigbaar sal wees. (Vergelyk die opskrif hierbo: As jy aan my druk – verwysende na ’n poeierhouer wat wit poeier sigbaar uitblaas as dit gedruk word – iets onmiskenbaar gebeur )

Alhoewel alles wat die gemeente doen natuurlik nie sending is nie, moet alles wel daarop dui dat die gemeente ’n praktiese verskil in die wêreld wil maak. Die hantering van finansies, administrasie, Bybelstudies, prediking, jeugwerk, gesinslewe, geestelike toerusting van lidmate, hantering van armoede, bejaardesorg – alles moet van die gemeente se andersheid getuig.

Skryf / Vul in

Dink hieroor: Watter bydrae kan jy maak sodat die gemeente waarvan jy deel is, toenemend op haar Bybelse doel en aard fokus?


Nader aan jou eie vel: Watter aanpassings moet jy in jou lewe (huwelik, huisgesin, werk, vriendekring, ontspanning, deelname aan gemeentelike lewe, ens) maak om die andersheid van ʼn volgeling van Jesus sigbaar te maak? (Gewoonlik is dit altyd die ANDER mense wat moet verander ) Skryf neer watter aanpassings die Here van jou vra.


Gebed

Ons weet mos dat dit onmoontlik sal wees om te verander as dit van onsself sou afhang. Vra die Here om jou hiermee te help. (Vgl Klaagl 5:21.
21Bring ons terug na U toe, Here,
sodat ons kan terugkeer;
maak ons dae nuut soos voorheen,
)

Raak stil en laat die Gees jou lei.

Week 6 Dag 30 Die missionele karakter van die gemeente
Week 6 Dag 30 Die missionele karakter van die gemeente
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 113 -125
Lees gerus ook Matt 5:13-16; 1 Kor 9:14-27; Ef 6:5-9; Fil 1:29; 2:12-16; Kol 1:23

Matt 5:13-16;

BERGREDE: SOUT EN LIG

(Mark 9:50; 4:21; Luk 14:34-35; 8:16)

13“Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word sodat dit deur die mense vertrap kan word.

14“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 15Mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n maatemmer nie, maar op ‘n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis.

16“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.”

1 Kor 9:14-27;

14So het die Here ook bepaal dat hulle wat die evangelie verkondig, uit die evangelie moet leef. 15Maar ek het nie van een van hierdie regte gebruik gemaak nie, en ek skryf ook nie hierdie dinge sodat dit op my van toepassing moet wees nie. Ek sterf eerder as dat iemand my dié roem ontneem! 16Want as ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om my daarop te beroem nie? Daar rus immers ‘n verpligting op my, en wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. 17As ek dit uit vrye wil doen, is daar vir my beloning; as ek dit egter nie uit vrye wil doen nie, doen ek dit as ‘n taak wat aan my toevertrou is. 18Wat is my beloning dan? Dat ek deur my verkondiging die evangelie gratis aanbied, sonder om van die regte wat met die verkondiging saamgaan, ten volle gebruik te maak.

19Want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword, om soveel mense as moontlik te wen. 20Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword, om Jode te wen; vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet – al staan ek self nie onder die wet nie – om diegene onder die wet te wen. 21Vir diegene sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword – al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus – om hulle wat sonder die wet is, te wen. 22Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen; vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. 23Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel.

24Weet julle nie dat die atlete wat in ‘n stadion aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle dit ontvang. 25Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe – hulle nogal om ‘n verganklike oorwinningskrans te ontvang, maar ons ‘n onverganklike. 26Ek hardloop daarom so, dat dit nie doelloos is nie; ek boks so, dat ek nie in die lug slaan nie. 27Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie.

Ef 6:5-9;

5Slawe, wees met vrees en bewing aan julle aardse eienaars gehoorsaam, met opregte harte, soos aan •Christus – 6nie met lippediens om mense se guns te wen nie, maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, 7terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here, en nie vir mense nie. 8Want julle weet dat elkeen, indien hy iets goeds doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy ‘n slaaf is of ‘n vryman.

9En julle, eienaars, tree net so op teenoor die slawe, en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is, en dat Hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie.

Fil 1:29;

29Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee om nie net in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly. 30Julle stry dieselfde stryd wat julle my sien stry het, en waarvan julle nou hoor dat ek nog steeds stry.

Fil 2:12-16;

12Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was – nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid – werk met vrees en bewing aan julle verlossing. 13Want Hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos Hy dit goedvind, is God. 14Doen alles sonder kla en teenpraat, 15sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God, smetteloos, te midde van ‘n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, 16deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Op hierdie manier sal julle op die dag van •Christus my rede tot roem wees, sodat ek nie vergeefs gehardloop of my vergeefs ingespan het nie.

Kol 1:23

23mits julle in die geloof bly, stewig gevestig en standvastig, sonder om weg te beweeg van die hoop wat die evangelie bring. Dit is die evangelie wat julle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is, en waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar geword het.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 6 Dag 29 – Die Ferrari en die Caterpillar – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 6 Dag 29As die gemeente nie hul bestaansdoel verstaan nie - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Adoniram Judson het gesê: “Baie mense bid met hul lippe vir dinge waarvoor hulle hart geen begeerte het nie.” Neem genoeg tyd om seker te maak dat jy met jou hart bid wanneer jy die Here vra om jou nou deur sy Woord en Gees aan te raak.

Lees die Skrif

Lees Luk 4:38-5:11 ’n paar keer deur.

Luk 4:38-5:11

GENESINGS IN SIMON SE HUIS

38Nadat Jesus die •sinagoge verlaat het, is Hy na Simon se huis en het daar ingegaan. Simon se skoonmoeder was siek met ‘n hoë koors, en daarom het hulle Hom gevra om iets vir haar te doen. 39Hy het oor haar gebuk en die koors bestraf, en dit het haar verlaat. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.

40Teen sononder het almal hulle siekes, wat aan allerhande kwale gely het, na Hom gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. 41Daar het ook demone uit baie mense uitgegaan, terwyl hulle skreeu: “U is die •Seun van God!” Maar Hy het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om te praat nie. Hulle het immers geweet dat Hy die Christus is.

VERTREK UIT KAPERNAUM

42Teen dagbreek het Hy vertrek en na ‘n verlate plek gegaan. Die skares het Hom egter gesoek, en toe hulle Hom kry, het hulle Hom probeer verhinder om van hulle af weg te gaan. 43Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die •koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.”

44En Hy het voortgegaan om in die •sinagoges van Judea te preek.

ROEPING VAN DIE EERSTE DISSIPELS

51Op ‘n dag, toe Jesus langs die Meer van Gennesaret staan en die skare Hom verdring om die woord van God te hoor, 2sien Hy twee bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. 3Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om ‘n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig.

4Toe Jesus klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Gaan uit na die diep water, en laat sak julle nette daar om vis te vang.”

5“Meester,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak.”

6En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. 7Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het.

8Toe Simon •Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê: “Gaan weg van my, Here, want ek is ‘n sondige mens.”

9Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. 10Jakobus en Johannes, Sebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.” 11Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en Hom gevolg.

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Jes 43:10, 12; Mark 13:10; Joh 15:26-27; Rom 10:13-17; 1 Kor 4:13, 15.

Jes 43:10, 12;

10“Julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“my dienskneg wat Ek uitgekies het,
sodat julle My kan ken,
in My kan glo,
en kan insien dat dit Ek is.
Voor My is daar nie ‘n god gevorm nie,
en ná My sal daar nie een wees nie.

12Ek is die Een
wat dit bekend gemaak het;
Ek het verlos
en dit aangekondig –
Ek, nie ‘n vreemde onder julle nie.
En julle is my getuies,”
is die uitspraak van die Here,
“dat Ek God is.

Mark 13:10;
10En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.

Joh 15:26-27;
26“Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 27En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by My is.

Rom 10:13-17;

13Want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.”

14Hoe kan hulle Hom dan aanroep, as hulle nie tot geloof in Hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? 15En hoe kan hulle dit verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf staan: “Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig!”

16Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja vra immers: “Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het?” 17Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus.

1 Kor 4:13, 15.

13word ons belaster, antwoord ons beleefd. Soos die vullis van die wêreld het ons geword, soos die skuim van die samelewing – tot nou toe.

 15Want selfs al het julle ‘n menigte opvoeders in •Christus, het julle nie baie vaders nie. Deur die evangelie het ek in Christus Jesus julle vader geword.

Skryf / Vul in

Fokus nou biddend op die volgende verse en skryf neer wat die Here vir jou hierdeur sê:
Luk 4:43; 5:10 Mark 1:15-17; Joh 20:21

Luk 4:43;
43Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die •koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.”

Luk 5:10
10Jakobus en Johannes, Sebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.” 

Mark 1:15-17;

15Hy het gesê: “Die bestemde tyd is vervul, en die •koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie.

16Terwyl Hy langs die See van Galilea loop, het Hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. 17Jesus sê toe vir hulle: “Volg My, en Ek sal julle vissers van mense laat word.” 

Joh 20:21
21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 


Hou in gedagte dat Petrus na alle waarskynlikheid teenwoordig was met die genesing van sy skoonmoeder en moontlik selfs ook deel was van die skare mense wat Jesus gevolg het, toe Hy sy uitspraak gemaak het (Luk 4:38-44).
Luk 4:38-44
38Nadat Jesus die •sinagoge verlaat het, is Hy na Simon se huis en het daar ingegaan. Simon se skoonmoeder was siek met ‘n hoë koors, en daarom het hulle Hom gevra om iets vir haar te doen. 39Hy het oor haar gebuk en die koors bestraf, en dit het haar verlaat. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.

40Teen sononder het almal hulle siekes, wat aan allerhande kwale gely het, na Hom gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. 41Daar het ook demone uit baie mense uitgegaan, terwyl hulle skreeu: “U is die •Seun van God!” Maar Hy het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om te praat nie. Hulle het immers geweet dat Hy die Christus is.

42Teen dagbreek het Hy vertrek en na ‘n verlate plek gegaan. Die skares het Hom egter gesoek, en toe hulle Hom kry, het hulle Hom probeer verhinder om van hulle af weg te gaan. 43Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die •koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.”

44En Hy het voortgegaan om in die •sinagoges van Judea te preek.

John Piper skryf: “Mission is not the ultimate goal of the church – worship is. Mission exists because worship doesn’t!” Daarom is die lof en aanbidding van God en sending so intiem verweef dat sending altyd uitloop op aanbidding van God!

So gesien, is die bestaansdoel van die Kerk ten nouste verbonde aan die bestaansdoel (roeping en gestuurdheid) van Jesus as Hoof van sy Liggaam, die Kerk. Soos dit uit Luk 4:43 blyk, was daar by Jesus géén twyfel oor die rede waarom Hy deur God na die wêreld gestuur is nie – om “ die evangelie van die Koninkryk van God te verkondig.” Net so is daar géén onduidelikheid waarvoor Hy weer vir Petrus, Jakobus en Johannes in Luk 5:10 roep nie: “Van nou af sal jy mense vang.” Wanneer jy met die God van die Bybel te doen het, het jy ook altyd met mense te doen. Hy het sy Seun uit liefde vir die mense gestuur (Joh 3:16) en daarom kan dit nie anders dat God se wêreld ook die fokus van sy Kerk en daarom ook van my en jou sal wees nie. Ons is immers sy Kerk!

In 1952 het die bekende Willingen konferensie sterk standpunt ingeneem, deur te verklaar dat ’n gemeente geen aandeel in Christus het as sy nie deel het in Christus se sending (gestuurdheid) na die wêreld nie!

Skematies sou ons dit so kon voorstel:

Week 6 Dag 29 Missio Dei
Week 6 Dag 29 Missio Dei

Ons sal almal verstom wees om ’n laaigraaf in die voorste wegspringplek van ’n Formule1- renbaan langs ’n Ferrari te sien. Die eenvoudige rede: ’n Laaigraaf het ’n totaal ander bestaansdoel as ’n Ferrari. Die eienskappe waarmee die laaigraaf ontwerp is, is totaal onvanpas op die renbaan. Hierdie kragtige stuk toerusting is ontwerp en gebou om groot hoeveelhede grond effektief te verskuif.

Net so pas dit die Kerk nie om met ander dinge besig te wees as waarvoor die Here haar primêr byeengeroep, gestuur en deur sy Heilige Gees toegerus het nie. Die spreek in verstaanbare tale op Pinksterdag (Hand 2:1-21, veral 2:11, 18) is juis ’n bevestiging daarvan dat God sy Kerk met die Heilige Gees toerus om die evangelie (Goeie Nuus) aan alle volke en tale te bring.

Hand 2:1-21, veral 2:11, 18

UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES

21Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2Onverwags het daar uit die hemel ‘n geluid soos dié van ‘n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. 4En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek.

5Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. 6Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom, en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. 7Verstom en verbaas het hulle gevra: “Kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? 8Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons grootgeword het? 9Ons – Parte en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosië, Pontus en Asië, 10Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, 11Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere – ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat.” 12Almal was verstom en verward, en het mekaar gevra: “Wat beteken dit tog?” 13Ander weer het spottend gesê: “Hulle is vol soetwyn.”

PETRUS SE TOESPRAAK

14Daarop staan •Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe: “Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon – dit moet julle weet, luister goed na my woorde: 15Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie; dit is immers nog net die derde uur van die dag. 16Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig:

17“ ‘En dit sal in die laaste dae gebeur,’ sê God:
‘Ek sal my Gees op alle mense uitstort –
julle seuns en julle dogters sal profeteer,
en julle jongmense sal visioene sien,
en julle ou mense sal drome droom.
18Ja, ook oor my slawe en slavinne
sal Ek in daardie dae my Gees uitstort,
en hulle sal profeteer.
19En Ek sal bo in die hemel wonders bewerk
en tekens onder op die aarde:
bloed en vuur en rookwolke.
20Die son sal verander in duisternis
en die maan in bloed,
voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom.
21Dan sal elkeen wat die Naam
van die Here aanroep, verlos word.’

Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Lees gerus ook Joh 20:21; Hand 1:8; 1 Kor 1:23-24; Jud 1; Op 7:9.

Joh 20:21;
21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Hand 1:8;
8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

1 Kor 1:23-24;
23Ons egter, verkondig ‘n gekruisigde •Christus. Vir die Jode is dit ‘n struikelblok en vir die nie-Jode ‘n dwaasheid. 24Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 

Jud 1;

11Judas, dienskneg van Jesus •Christus, en broer van Jakobus, aan die geroepenes, diegene wat hulle in die liefde van God die Vader bevind, en vir Jesus Christus bewaar is:

2Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle gegee word.

REDE VIR DIE SKRYWE

3Geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof, wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. 4Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geledere binnegesypel, goddeloses, mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard, en ons enigste Vors en Here, Jesus •Christus, ontken.

WAARSKUWING TEEN DIE DWAALLEER

(2 Pet 2:1-17)

5Ek wil julle daaraan herinner – al weet julle dit alles – dat die Here, nadat Hy een keer die volk uit Egipteland gered het, die tweede keer diegene wat nie geglo het nie, omgebring het, 6en dat Hy die engele wat hulle nie aan hulle magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeie in die duisternis in bewaring hou, vir die oordeel van die groot dag. 7So ook dien Sodom en Gomorra, en die omliggende stede, wat op ‘n soortgelyke manier as daardie engele ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van ewige vuur ondergaan.

8En tog doen hierdie mense, op grond van hulle droomvisioene, dieselfde: Hulle besoedel hulle liggame, verwerp gesag, en belaster die glansryke hemelwesens. 9Selfs Migael, die aartsengel, toe hy van die Duiwel verskil, en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om ‘n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê: “Mag die Here jou straf!” 10Hierdie mense belaster egter alles wat hulle nie ken nie, en dit wat hulle instinktief verstaan, soos redelose diere, veroorsaak hulle ondergang. 11Wee hulle, want hulle het die pad van Kain geloop, en hulleself vir vergoeding aan die bedrog van Bileam oorgegee, en hulle sal, soos met die verset van Korag, omkom.

12Hierdie mense is skandvlekke
by julle liefdesmaaltye;
hulle vier skaamteloos saam met julle fees;
hulle sorg net vir hulleself.
Hulle is wolke wat nie reën bring nie,
en deur winde voortgedryf word,
bome in die laatherfs wat sonder vrugte staan,
twee maal dood, ontwortel,
13woeste seegolwe wat hulle eie skandes
laat opskuim,
dwaalsterre vir wie
die somber duisternis
vir ewig gereed gehou word.

14Henog, uit die sewende geslag ná Adam, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: “Kyk, die Here kom met sy heilige tienduisende, 15om oor almal die oordeel te vel, en om alle mense te straf vir al hulle goddelose dade wat hulle in hulle goddeloosheid verrig het, en vir al die vermetele dinge wat goddelose sondaars teen Hom uitgespreek het.” 16Hierdie mense, dit is hulle wat mor, foutvind, en hulle drange uitleef; hulle is grootmond, en vlei mense vir eie gewin. 17Maar julle, geliefdes, onthou wat die •apostels van ons Here Jesus •Christus reeds vroeër gesê het. 18Hulle woorde aan julle was: “In die laaste tyd sal daar spotters wees wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef.” 19Dit is hierdie mense wat skeuring bring; hulle is gerig op die aardse dinge; hulle het nie die Gees nie.

OPROEP OM VAS TE STAAN IN DIE GELOOF

20Maar julle moet, geliefdes, deur julleself op te bou in julle allerheiligste geloof, en deur in die Heilige Gees te bid, 21julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus, met die oog op die ewige lewe, verwag. 22Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, 23maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. Oor nog ander moet julle julle met eerbied ontferm, terwyl julle selfs die onderkleed verafsku wat deur die liggaam besoedel is.

LOFPRYSING

24Aan Hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, 25aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus •Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag – van voor alle tye, en ook nou, en tot in alle ewigheid. •Amen.

Op 7:9.
Hierna het ek gesien, en kyk, daar was ‘n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die Lam. Hulle het lang wit stolas gedra, met palmtakke in hulle hande. 

Skryf / Vul in

Dink bietjie na oor die volgende: Dink jy dat die gemeente waarvan jy deel is, God se bestaansdoel vir sy Kerk verstaan? Indien nie, wát dink jy is die doel wat hierdie gemeente vir haarself het?


Nader aan jou eie vel:
Op watter maniere getuig jou eie lewe daarvan dat jy Jesus in sy roeping navolg?


Skryf neer watter aanpassings die Here van jou vra.


Gebed

Praat met die Here hieroor …

Week 6 Dag 29As die gemeente nie hul bestaansdoel verstaan nie
Week 6 Dag 29As die gemeente nie hul bestaansdoel verstaan nie
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 91-106
Lees gerus Gen 12:1-3 (12:3c); Jes 42:1-4; 61:1-3; Matt 4:19; 13:47; Mark 1:14-15; Joh 6:37-40; 9:4; 12:26; 20:21; Hand 10:38; 2 Tim 2:4.

Gen 12:1-3 (12:3c);

121Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys.
2“Ek sal jou ‘n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak,
sodat jy ‘n seën sal wees.
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Jes 42:1-4;

1“Kyk, hier is my dienskneg
wat Ek ondersteun,
my uitverkorene in wie
my binneste vreugde vind.
Ek het my Gees op hom laat kom;
hy sal reg vir die nasies laat deurbreek.
2Hy sal nie om hulp roep
en nie uitroep nie.
Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie.
3‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,
‘n dowwe lamppit sal hy nie uitdoof nie;
in getrouheid sal hy reg laat deurbreek.
4Hy sal nie weifel
en nie geknak word nie,
totdat hy reg op die aarde gevestig het;
op sy lering wag die eilande.”

Jes 61:1-3;

611Die Gees van my Heer,
die Here is op my,
omdat die Here my gesalf het.
Hy het my gestuur
om ‘n goeie boodskap te bring
aan magteloses,
om dié met gebroke harte
se wonde te verbind,
om dié wat weggevoer is
se vrylating aan te kondig
en bevryding vir dié wat geboei is,
2om die genadejaar
van die Here aan te kondig,
ons God se dag van wraak,
om almal wat rou, te troos,
3om te voorsien vir hulle
wat oor Sion rou,
om vir hulle •tulbande te gee
in plaas van stof,
vreugde-olie in plaas van rou,
klere vir lofprysing
in plaas van ‘n verslae gees.
Hulle sal genoem word:
terebinte van geregtigheid,
geplant deur die Here
om Hom te verheerlik.

Matt 4:19;
19Hy sê vir hulle: “Volg My, en Ek sal julle vissers van mense maak!” 20Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en Hom gevolg.

Matt 13:47;
47“Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n treknet wat in die see uitgewerp is en van elke soort vis gevang het.

Mark 1:14-15;
4Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar Hy die evangelie van God verkondig het. 15Hy het gesê: “Die bestemde tyd is vervul, en die •koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie.”

Joh 6:37-40;
37Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My kom, en Ek sal die een wat na My kom, nooit verstoot nie; 38want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie maar die wil van Hom wat My gestuur het. 39En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: Dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie ‘n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. 40Want dit is die wil van my Vader: Dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo die ewige lewe sal hê, en Ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan.”

Joh 9:4;
4Ons moet die dade doen van Hom wat My gestuur het terwyl dit nog dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie.

Joh 12:26;
26As iemand My wil dien, laat hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.

Joh 20:21;
21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Hand 10:38;
38hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die Duiwel was, genees, omdat God met Hom was. 

2 Tim 2:4.
4‘n Soldaat raak nie verstrik in sake van die alledaagse lewe nie, sodat hy sy bevelvoerder tevrede kan stel. 

Sien Figuur 5 van Bylae 2, p 172

Week 6 Dag 29 Figuur 5
Week 6 Dag 29 Figuur 5
Wenk

WENK: Dink wat jy prakties kan doen om daartoe mee te werk dat jy, jou gesin, jou kleingroep en jou gemeente, God se bestaansdoel uitleef tot sy eer.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 6 Dag 28 – Soekers wat nooit vind – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 6 Dag 28 God se plan is nie n geheime plan nie - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Onthou jy nog die trefferliedjie van Koos du Plessis, Kinders van die wind? “Swerwers sonder rigting, soekers wat nooit vind… “. Hierdie liedjie met sy diep filosofiese woorde, laat my altyd onwillekeurig aan visie dink. Want, sonder visie is daar weinig sprake van rigting en soek ons na iets onbekends, wat ons nooit sal vind nie. Die Vader se plan met en deur sy kinders is nie ’n geheime plan nie. Dit sou uiters vreemd en in stryd met Bybelse getuienis wees as God iets van ons sou verwag, maar dit geheim hou. Die totale Bybelse rekord getuig van die teendeel – God praat met sy mense in fyn (soms verstommende) detail.

Kom ons tel net gou weer die lyne op. Twee dae gelede het ons gesê God het ’n plan, ’n visie en dit is vir Hom belangrik. Gister het ons daaroor gedink, dat alhoewel daar ’n universele plan is, het God ook ’n besondere, unieke, spesifieke plan vir sy mense. Wanneer ons dit ken, verstaan en in woorde kan uitdruk, is daar visie.

Gebed

Nou is dit eers tyd om die wonderlike voorreg te koester om intieme tyd met die Vader deur te bring. Dis in hierdie tye dat jy Hom kan vertel hoe geniet jy sy skepping en handewerk. Hoe waardeer jy die vermoëns en sintuie wat jy het. Dalk is daar iets wat jy teenoor Hom wil bely. Dalk is daar iets waarmee jy sukkel. Jy kan ook jou bekommernisse met Hom deel, vir raad vra, vir rustigheid vra – en vra dat Hy vandag se Bybelstudie ’n besondere ervaring sal maak.

Skryf / Vul in

Dis een ding om te aanvaar dat visie belangrik is omdat God ’n unieke doel met elke gelowige en gemeente het, maar dis ’n heel ander storie om die inhoud daarvan te weet. Wanneer ons praat van God se universele wil, is dit makliker omdat die Bybel normaalweg duidelik en uitgesproke daaroor is. As dit egter by sy spesifieke wil vir jou en my kom, is dit heelwat moeiliker. Voordat ons verder gaan, wil ek hê jy moet aan Bybelse voorbeelde dink. Kan jy aan enige voorbeeld in die Bybel dink waar God ’n spesifieke plan met iemand gehad het, maar dat Hy dit doelbewus nie aan die persoon bekend wou maak nie? Skryf dit neer.


Kon jy aan ’n voorbeeld dink? Ek twyfel. Die teendeel is eerder waar. God het ’n spesifieke plan met sy mense; Hy wil hê hulle moet dit weet en dit doen! Van sulke voorbeelde is daar oneindig baie in die Bybel. Daar is eintlik nog net een vraag: Is dit vandag nog so? Of is God se hedendaagse bedoelings ’n geheim? Moet ons volstaan met sy universele wil en dat Hy van ons verwag om mee te werk aan die uitvoering van sy plan – maar dat ons nie weet wat Hy van ons spesifiek verwag nie!

Nee, dit kan tog nie! God het ’n spesifieke plan vir en met sy gemeente. Meer nog, Hy wil hê ons moet dit weet en uitvoer. Visie is niks anders as die omsit van God se plan vir die gemeente in mensetaal nie. Wat is die alternatief? As die gemeente nie God se unieke wil en plan ken en dit vertaal in voortstuwende en goedgeformuleerde visie nie, verloor hulle fokus, dringendheid en soms selfs kontak met die rede vir kerkwees. Wanneer God se plan verstaan word, ontwaak hulle tot nuwe lewe, dinamika en vitaliteit.

Skryf / Vul in

Lees Hand 9:15; 16:9-10; 26:15-23; Eks 33:13-17; Spr 18:9; Rom 15:20.

Hand 9:15;

15Maar die Here sê vir hom: “Gaan, want Ek het hom uitgekies as instrument om my Naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. 

Hand 16:9-10;

9Daardie nag het Paulus ‘n visioen gehad. ‘n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: “Kom oor na Macedonië en help ons!” 10Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig.

Hand 26:15-23;

15‘Wie is U, Here?’ vra ek toe. En die Here het gesê, ‘Ek is Jesus vir wie jy vervolg. 16Maar kom op jou voete, staan regop, want hiervoor het Ek aan jou verskyn: om jou aan te stel as dienskneg en getuie van dit wat jy van My gesien het en van dit waaroor Ek nog aan jou sal verskyn. 17Ek sal jou red uit jou volk en van die heidene na wie Ek jou stuur, 18om hulle oë oop te maak, sodat hulle hulle van die duisternis na die lig kan draai, en van die mag van Satan na God, en ook dat hulle, deur geloof in My, vergewing van sonde en ‘n erfdeel saam met die geheiligdes kan ontvang.’

19“Om hierdie rede, koning Agrippa, was ek nie aan die hemelse visioen ongehoorsaam nie, 20maar ek het eers aan die inwoners van Damaskus sowel as Jerusalem, en toe aan die hele landstreek van Judea en aan die heidene, verkondig dat hulle tot bekering moet kom en hulle na God moet keer deur werke te doen wat by die bekering pas. 21Hieroor het die Jode my gegryp toe ek in die tempelterrein was, en het hulle my probeer doodmaak. 22Omdat ek God se bystand tot op hierdie dag ervaar het, staan ek voor klein en groot, en getuig oor niks anders as wat die Profete en Moses gesê het sal gebeur nie, 23naamlik dat die Christus moes ly, en die eerste uit die opstanding van die dooies moes wees, om aan sy volk en aan die heidene die lig te verkondig.”

Eks 33:13-17;

13Daarom, as ek wel guns gevind het in u oë, maak tog aan my u paaie bekend, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in u oë; besef tog dat hierdie nasie u volk is.” 14Die Here het gesê: “Moet my teenwoordigheid saamgaan, en moet Ek vir jou rus gee?” 15Hy het vir die Here gesê: “As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. 16Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in u oë, ek en u volk? Is dit nie wanneer U met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en u volk, van elke ander volk op die aardbodem nie?” 17Die Here sê toe vir Moses: “Ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal Ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en Ek jou by die naam ken.”

Spr 18:9;

9Ook hy wat sloer in sy dagtaak
is die broer van ‘n opperste
verwoester.

Rom 15:20

20So het ek my dit ten doel gestel om die evangelie te verkondig, nie waar Christus reeds bekend was en ek dus op iemand anders se fondament sou bou nie, 


Wat leer jy uit hierdie gedeeltes? Skryf dit neer:


Byna daagliks kry ek te doen met gemeenteleiers en individuele gelowiges wat ernstig en opreg na die Here se spesifieke wil vir die gemeente, of vir hulle persoonlik, vra. Aan die een kant oortuig die Bybelse getuienis ons daarvan dat God sy spesifieke wil aan ons bekendmaak, omdat ons sy wil tot uitvoer moet bring. Aan die ander kant sou dit naïef wees om te beweer dat dít ’n eenvoudige saak is.

Dit lyk vir my ons moet in dié saak aan ’n paar Bybelse waarhede vashou:

 1. God het ’n spesifieke en unieke plan vir elke gelowige en gemeente
  (Jes 43:1; Jer 1:5; Hand 9:15).
  • Jes 43:1
   1“Maar nou,” so sê die Here,
   jou Skepper, Jakob,
   die Een wat jou gevorm het, Israel,
   “moenie bang wees nie,
   want Ek het jou losgekoop,
   Ek het jou op jou naam geroep –
   aan My behoort jy.
  • Jer 1:5
   5“Nog voordat Ek jou gevorm het
   in die baarmoeder,
   het Ek jou geken;
   nog voordat jy uitgegaan het
   uit die moederskoot,
   het Ek jou geheilig.
   As profeet vir die nasies
   het Ek jou bestem.”
  • Hand 9:15
   15Maar die Here sê vir hom: “Gaan, want Ek het hom uitgekies as instrument om my Naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. 
 2. Hy wil hê ons moet dit weet (Jes 43:1a; Jer 1:4; Hand 9:4-6,15-20),
  • Jes 43:1a
   1“Maar nou,” so sê die Here,
   jou Skepper, Jakob,
   die Een wat jou gevorm het, Israe
   l
  • Jer 1:4
   4Die woord van die Here het tot my gekom:
  • Hand 9:4-6
   4en hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” 5Hy het gevra: “Wie is U, Here?” En Hy antwoord: “Ek is Jesus, wat jy vervolg. 6Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.”
  • Hand 9:15-20
   15Maar die Here sê vir hom: “Gaan, want Ek het hom uitgekies as instrument om my Naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. 16Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my Naam moet ly.” 17Ananias het toe vertrek, en die huis binnegegaan en hom die hande opgelê, met die woorde: “Saul, broer, die Here het my gestuur – Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het – sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” 18En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. 19Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin.
   Hy was ‘n paar dae lank saam met die dissipels in Damaskus, 20en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat Hy die •Seun van God is.
   want:
 3. Hy wil hê ons moet sy wil doen (Matt 7:21-23; Joh 4:34).
  • Matt 7:21-23;
   21“Nie elkeen wat vir My sê, ‘Here, Here,’ sal ingaan in die •koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. 22Baie sal op daardie dag vir My sê, ‘Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam demone uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade verrig nie?’ 23Dan sal Ek openlik vir hulle sê, ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat wetteloosheid bedryf!’ ”
  • Joh 4:34
   34En Jesus sê vir hulle: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.
 4. Hy is God en kan dit daarom soos, waar en wanneer Hy goed dink, aan
  ons bekendmaak
  (Jes 49:8-9; 55:8-9; 2 Kor 6:2).
  • Jes 49:8-9;
   8So sê die Here:
   “In ‘n tyd van welwillendheid
   antwoord Ek jou;
   op die dag van verlossing
   help Ek jou.
   Ek sal jou beskerm,
   Ek gee jou as ‘n verbond aan die volk
   om die land op te bou,
   om van verlate erfgrond
   weer ‘n erfdeel te maak,
   9om vir gevangenes te sê,
   ‘Gaan uit!’
   en vir hulle wat in die donker is,
   ‘Kom te voorskyn!’
   Langs die paaie sal hulle wei,
   op al die kaal hoogtes
   sal hulle weiding wees.
  • Jes 55:8-9;
   8“Ja, my planne is nie julle planne nie,
   en julle paaie is nie my paaie nie,”
   is die uitspraak van die Here.
   9“Want soos die hemel hoër is as die aarde,
   so is my paaie hoër as julle paaie,
   en my planne as julle planne
   .
  • 2 Kor 6:2
   2Want Hy sê:
   “Op die regte tyd
   het Ek na jou geluister,
   en op die dag van verlossing
   het Ek jou gehelp.”
   Kyk, nou is die gunstige tyd,
   kyk, nou is die dag van verlossing!
 5. Vir God gaan dit ten diepste oor verhoudings (Deut 6:4-9; Matt 12:30;
  22:36-40).
  • Deut 6:4-9;
   4“Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. 5Jy moet die Here jou God met hart en siel liefhê en met al jou krag. 6En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. 7Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. 8Bind dit as ‘n teken om jou hand en laat dit ‘n versiering op jou voorkop wees. 9Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte.
  • Matt 12:30;
   30Wie hulle nie by My skaar nie, is teen My, en wie nie saam met My bymekaarmaak nie, verstrooi.
  • Matt 22:36-40
   36“Meester, wat is die belangrikste gebod in die Wet?” 37Hy het vir hom gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete.”

Met hierdie 5 ankers om ons stewig vas te hou, moet ons onvermoeid en met verwagting daarna uitsien dat Hy sy wil (ons visie) aan ons sal openbaar. Net soos wat ’n intieme huweliksverhouding (wat God self as beeld gebruik) die platform skep vir effektiewe kommunikasie, so sal die tyd wat ons intiem in sy teenwoordigheid deurbring daartoe bydra dat ons sy wil sal ken. God het op ’n onuitspreeklik radikale manier gedemonstreer dat Hy ’n Verhoudingswese is. Moet dus nie ont-anker word deur moedeloos te word, ongeduldig te word, resultate te soek, allerhande metodes en tegnieke te probeer of watter selfgeproduseerde oplossing ookal in te span nie. Spandeer tyd in sy teenwoordigheid en Hy sal met jou praat. Praat met Hom en Hy sal met jou praat. Verlustig jou in sy Woord en Hy sal met jou praat.

God se mense is soekers wat vind (1 Kron 28:9; Spr 8:17; Luk 11:9-13)!

1 Kron 28:9;
9En jy, my seun Salomo, erken die God van jou vader, en dien Hom met ‘n onverdeelde hart en ‘n gewillige gees, want die Here ondersoek alle harte, en in elke bedoeling van die gedagtes het Hy insig. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verwerp. 

Spr 8:17;
17Wie my liefhet, het ek self ook lief,
en wie my soek, sal my vind.

Luk 11:9-13

9Ek sê vir julle:
“Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
10Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.
11“Watter vader onder julle sal, as sy seun hom ‘n vis vra, hom ‘n slang in plaas van ‘n vis gee? 12Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen gee? 13As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat Hom vra!”

Gebed

Spandeer ’n paar minute deur jou in te stel op sy teenwoordigheid. Miskien het jy nou nodig om by Hom hulp te vra vir hierdie aanpassings (koersverandering, bekering?) in jou lewe, of om ’n belydenis te doen Dalk wil jy jou eie bestaansdoel weer in oënskou neem en opnuut na jou fokus en prioriteite kyk, of heroorweeg op watter maniere jy (nog meer) aktief betrokke kan raak as God se medewerker.

Week 6 Dag 28 Dod se plan is nie n geheime plan nie
Week 6 Dag 28 Dod se plan is nie n geheime plan nie
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 107-125
Lees gerus ook Ef 1-3.


Paulus bevestig:

 • God het ’n plan en doel.
 • Sy plan sluit die hele skepping in.
Wenk

WENK: Kyk ’n bietjie vandag rondom jou of jy die verband tussen die doel en aard (karakter of eienskappe) van dinge (en mense) kan raaksien.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 6 Dag 27 – Ons kan daarsonder – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 6 Dag 27 God het n spesifieke unieke plan vir elke - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke
Gebed

Gebruik tyd om rustig en gefokus te raak in God se teenwoordigheid. Vertel Hom van die dinge wat jou aandag aftrek – vra Hom om jou gedagtes só in besit te neem dat jy net op Hom sal fokus.

Ek het ’n gesegde wat ek tydig en ontydig kwytraak – miskien omdat ek so vas daarin glo: Jy kan sonder ’n visie bestaan, maar nie leef nie. Dis waar vir ’n individu en waar vir die gemeente. Soos ’n skyndood, is daar ook iets soos ’n skynlewe – dit kom voor soos lewe, maar dis nie waarlik lewe nie! Lewe is iets anders. Kan dit wees dat miljoene gelowiges en duisende gemeentes ’n skynbeeld van lewe vertoon? Kan dit wees dat baie gelowiges visieloos en energieloos deur die lewe slof? Kan dit wees, dat baie van ons deur die motions gaan, maar ons weet dit word slegs gedoen om die monde van die kritiserende skares op die pawiljoene te snoer? Kan dit wees?

Maar gister het ons dan gesê dat visie vir God belangrik is. Meer nog, dis vir Hom belangrik dat sy mense met visie leef. Nou moet ons ’n tree verder met die ding wat ons visie noem, want jy moet kan onderskei tussen God se universele wil en sy spesifieke wil.

Lees die Skrif

Lees die klassieke Skrifgedeeltes in Matt 28:19-20; Hand 1:8.

Matt 28:19-20;

19Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 20en hulle te leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.”

Hand 1:8

8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.”

Dink na / Besin

Sou jy dink dat hierdie gedeeltes slegs bedoel is vir enkele individue (dalk net vir die dissipels) of vir God se mense oor alle eeue?
Sou die Here se wet in Eksodus 20 net vir die Hebreërs bedoel wees of ook vir ons vandag?
As Jesus met God se mandaat en visie na die wêreld kom, bewerk Hy versoening net vir ’n spesifieke groep mense in tyd en plek, of geld sy versoening oor alle geslagte, tye en eeue?

Hierdie voorbeelde help ons verstaan dat God ’n universele wil het wat oor alle tyd en ruimte oopgespan is.

Wenk

Dit geld dus altyd vir alle gelowiges en vir alle gemeentes.

Skryf / Vul in

Nou wil ek hê jy moet dink aan Bybelse voorbeelde van God se
universele wil. Skryf elke voorbeeld in een van die blokkies hieronder neer (jy hoef nie almal te gebruik nie):


Ons sou dus uit God se universele wil ’n visie vir ’n gelowige of die gemeente kon aflei. Dit sou Bybels akkuraat en universeel geldend vir alle gelowiges en gemeentes kon wees. Byvoorbeeld – om dissipels van alle nasies te maak of om getuies te wees.

God het ook ’n spesifieke wil vir individue en gemeentes. Hy het byvoorbeeld vir Moses gebruik om sy Ou Testamentiese gemeente uit Egipte na die beloofde land te lei. Dit was sy spesifieke en unieke plan met Moses – en ons sou dit Moses se visie kon noem. Van niemand anders vra Hy dieselfde as van Moses nie. Hy het byvoorbeeld nie dieselfde van Petrus en Paulus gevra nie – daarom sou hulle visies verskil. Daarom bekragtig Hy ook sy mense met verskillende gawes en gee Hy verskillende talente en vermoëns (1 Kor 12:3-7).

1 Kor 12:3-7
3Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê “Jesus is vervloek!” nie, en niemand kan sê “Jesus is die Here!” behalwe deur die Heilige Gees nie.
4Daar is ‘n verskeidenheid genadegawes,
maar dit is dieselfde Gees;
5en daar is ‘n verskeidenheid dienste,
maar dit is dieselfde Here;
6en daar is ‘n verskeidenheid aktiwiteite,
maar dit is dieselfde God
wat al hierdie dinge in almal bewerk.7Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat bevorderlik is:

Hiervan is die Bybel vol.

Skryf / Vul in

Probeer nou om ’n paar Bybelse voorbeelde van God se spesifieke wil in die onderstaande blokkies te skryf:


God het nie dieselfde spesifieke doel met jou lewe as met myne nie. So het hy ook nie dieselfde unieke doel met die gemeente waaraan jy behoort en die huiskerkbeweging in China nie. Jy sien, God werk nie met ons in vae, makroterme nie. Die Bybel vertel van ’n God wat uniek en spesifiek bemoeienis maak met elkeen van sy mense. So gebruik Hy elke gelowige en gemeente op ’n unieke en spesifieke manier om as deel van sy plan, ’n verskil te maak. DIT is wat ek visie noem! Hy roep elke gemeente om binne tyd en konteks deel te hê aan die uitvoering van sy plan. Gelowiges en gemeentes het deur die eeue gekom en gegaan, elkeen met ’n besondere verantwoordelikheid in God se ewigheidsplan. Die gemeente se bestaan in tyd, plek en samestelling, is dus nie toevallig nie. Visie is om te verstaan wat God deur ons wil doen en om dit dan in woorde te formuleer.

Skryf / Vul in

Hieronder is 8 blokkies met ’n naam in elkeen. Kyk of jy kortliks God se spesifieke wil met elkeen van hulle in die blokkie kan beskryf:

Abraham
bv Gen 12:1-3

121Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys.
2“Ek sal jou ‘n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak,
sodat jy ‘n seën sal wees.
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”


Josef
bv Gen 50:20

20Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur – om ‘n groot volk aan die lewe te hou.


Josua


Dawid


Jesus


Petrus


Paulus


met jou


Gebed

Praat met die Here oor wat jy vandag ervaar het.

Skryf / Vul in

Skryf neer wat jy nie van vandag se Bybelstudie wil vergeet nie:


Week 6 Dag 27 God het n spesifieke unieke plan vir elke
Week 6 Dag 27 God het n spesifieke unieke plan vir elke
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: Ons is die Plan handboek, p 91-106
Wat is God se visie vir Abraham en hoeveel keer bevestig Hy dit?
Gen 12:1-3; 15:1-7; 17:1-15

Gen 12:1-3;

1Die Here het vir Abram gesê: “Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat Ek jou sal wys.
2“Ek sal jou ‘n groot nasie maak;
Ek sal jou seën en jou naam groot maak,
sodat jy ‘n seën sal wees.
3Ek sal hulle seën wat jou seën,
maar wie jou verwens,
sal Ek vervloek.
En deur jou sal al die grootfamilies
van die aarde geseënd wees.”

Gen 15:1-7;

151Ná verloop van tyd het die woord van die Here tot Abram gekom in ‘n visioen:

“Moenie bang wees nie, Abram!
Ek is ‘n skild vir jou.
Jou loon is baie groot.”

2Maar Abram het gesê: “Here, my Heer, wat sal U vir my gee? Kinderloos gaan ek heen. Die erfgenaam van my huis is Eliëser van Damaskus.” 3Abram het ook gesê: “Kyk, vir my het U nie ‘n nageslag gegee nie. Kyk, ‘n seun uit my huishouding gaan my erfgenaam wees.”

4Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abram: “So iemand sal nie jou erfgenaam wees nie, slegs een wat uit jou liggaam voortkom, hy sal jou erfgenaam wees.” 5Toe neem Hy Abram na buite en sê: “Kyk maar op na die hemel en tel die sterre – as jy in staat is om hulle te tel!” En Hy sê vir hom: “So sal jou nageslag wees.” 6Hy het die Here geglo. En Hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken.

7Die Here het vir hom gesê: “Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs uitgelei het om aan jou hierdie land te gee om dit in besit te neem.”

Gen 17:1-15

1Toe Abram nege-en-negentig jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê: “Ek is God, die Almagtige. Leef voor My, en wees onberispelik! 2Ek wil my verbond tussen My en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder.” 3Abram het neergeval met sy gesig teen die grond, en God het met hom gepraat: 4“Wat My betref, kyk, my verbond met jou is: Jy sal die vader van ‘n menigte nasies word. 5Jy sal nie meer Abram genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want vader van ‘n menigte nasies maak Ek jou. 6Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou voortkom. 7Ek sal my verbond tussen My en jou en jou nageslag ná jou handhaaf, deur hulle geslagte heen, as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. 8Ek gee aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap, die hele land Kanaän, as eiendom vir altyd, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.”

9God het ook vir Abraham gesê: “En jy, my verbond moet jy nakom, jy en jou nageslag ná jou deur hulle geslagte heen. 10En dit is my verbond tussen My en julle en jou nageslag ná jou wat julle moet nakom: Elke manlike persoon onder julle moet besny word. 11Julle moet besny word aan die vlees van julle voorhuide. Dit sal dien as teken van die verbond tussen My en julle. 12Op die ouderdom van agt dae moet elke manlike persoon by julle besny word, deur al julle geslagte heen – ook ‘n kind uit die huishouding, en dié wat met geld gekoop is van enige vreemde en wat nie deel is van jou nageslag nie. 13‘n Kind uit die huishouding en dié wat met geld gekoop is, moet beslis besny word. My verbond moet aan julle liggame wees as ‘n ewige verbond. 14‘n Onbesnede manlike persoon wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie – daardie persoon moet van sy mense afgesny word; my verbond het hy verbreek.”

15God het vir Abraham gesê: “Sarai, jou vrou, moet jy nie meer Sarai noem nie; want haar naam moet Sara wees.


Hoe spesifiek en gedetailleerd is God se planne vir sy mense?
Eks 3:1-22; 4:1-17; Jos 1:1-5, 10-15; 2:1-2, 22-24; 3:1-4; 6:1-7

Eks 3:1-22;

1Moses het sy skoonvader, Jetro, die priester van Midian, se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. 2Daar het die •Engel van die Here aan hom verskyn in ‘n vuur wat uit ‘n doringbos opvlam.

Moses het gesien daar is ‘n doringbos aan die brand, maar dié doringbos word sowaar nie verteer nie. 3Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?

4Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos: “Moses! Moses!” Hy het geantwoord: “Hier is ek!” 5Toe sê die Here: “Moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond.” 6Daarop sê Hy: “Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob.” Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. 7Die Here sê toe: “Ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het Ek gehoor. Ja, Ek ken hulle lyding. 8Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na ‘n goeie en uitgestrekte land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, die woonplek van die Kanaäniete, die Hetiete, die •Amoriete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. 9En nou, kyk, die noodkreet van die Israeliete het My bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk, raakgesien. 10Gaan dan nou! Ek stuur jou na die farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei.”

11Moses het egter vir God gesê: “Wie is ek, dat ek na die farao kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei?” 12Hy het geantwoord: “Ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees dat dit Ek is wat jou gestuur het: Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien.”

13Moses het vir God gesê: “Kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, ‘Die God van julle voorvaders het my na julle gestuur,’ en hulle vra my dan, ‘Wat is sy naam?’ wat moet ek vir hulle sê?” 14God sê toe vir Moses: “Ek Is Wie Ek Is.” Hy sê toe ook: “So moet jy die Israeliete antwoord, ‘Ek Is het my na julle gestuur.’ ” 15God het weer vir Moses gesê: “So moet jy vir die Israeliete sê,

“ ‘Die Here, die God van julle voorvaders,
die God van Abraham,
die God van Isak,
die God van Jakob,
het my na julle gestuur.’
Dit is my Naam vir altyd;

dit is my gevierde Naam van geslag tot geslag.16“Gaan, en bring die oudstes van Israel byeen, en sê vir hulle, ‘Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê: “Ek gee noukeurig aandag aan julle en aan wat julle in Egipte aangedoen word. 17Ek verklaar dan: Ek sal julle laat optrek, weg van die ellende in Egipte, na die land van die Kanaäniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning.” ’

18“Hulle sal na jou luister, en dan moet jy en die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan. Julle moet vir hom sê, ‘Die Here, die God van die Hebreërs, het Hom aan ons bekend gemaak. Laat ons asseblief dan nou drie dagreise ver die woestyn ingaan, sodat ons aan die Here ons God kan offer.’ 19Ek weet egter dat hy, die koning van Egipte, julle nie sal toelaat om te gaan nie, tensy hy gedwing word deur ‘n kragtige hand. 20Maar Ek sal my hand uitsteek en Egipte tref met al my wonders wat Ek in hulle midde gaan doen. Daarna sal hy julle laat gaan. 21Ek sal sorg dat die Egiptenare hierdie volk goedgesind is, sodat wanneer julle gaan, julle nie met leë hande sal gaan nie. 22Elke vrou moet van haar buurvrou of van die een wat in haar huis tydelike verblyf geniet, silwer- en goue voorwerpe en klere eis. Julle moet julle seuns en dogters dit laat saamdra. So moet julle buit neem van die Egiptenare.”

Eks 4:1-17;

1Hierop het Moses geantwoord en gesê: “Maar as die Israeliete my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie? As hulle dalk sê, ‘Die Here het nie aan jou verskyn nie’?” 2Die Here sê toe vir hom: “Wat het jy daar in jou hand?” Hy antwoord: “’n Staf.” 3Die Here sê: “Gooi dit op die grond!” En toe hy dit op die grond gooi, word dit ‘n slang! Moses het daarvoor teruggedeins. 4Die Here sê toe vir Moses: “Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert!” Moses het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Toe word dit weer ‘n staf in sy hand. 5“Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn het.”

6Die Here het weer vir hom gesê: “Steek jou hand in die vou van jou kleed.” Hy druk toe sy hand in die vou, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu! 7Daarop sê die Here: “Steek jou hand weer in die vou van jou kleed.” Hy het weer sy hand in die vou gesteek, en toe hy dit uit die vou uittrek, was dit weer soos die res van sy liggaam!

8“As hulle jou nie glo nie, en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. 9As dit dalk gebeur dat hulle selfs hierdie twee tekens nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan van die Nyl se water en gooi dit uit op die droë grond. Die water wat jy uit die Nyl geskep het, sal bloed word op die droë grond.”

10Maar Moses het vir die Here gesê: “Asseblief, my Heer! Ek is nie ‘n man van woorde nie, nie in die verlede nie, en ook nie vandat U met u dienskneg gepraat het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.” 11Daarop sê die Here vir hom: “Wie het ‘n mond vir die mens beskik, en wie maak stom of doof, siende of blind? Is dit nie Ek, die Here, nie? 12Gaan dan nou! Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê.” 13Maar hy sê: “Asseblief, my Heer! Stuur asseblief iemand anders.” 14Die toorn van die Here het teen Moses ontbrand en Hy het gesê: “Is Aäron, die Leviet, nie jou broer nie? Ek weet dat hy welsprekend is. Wat meer is, kyk, hy is op pad om jou te ontmoet; en wanneer hy jou sien, sal sy hart verheug wees. 15Jy moet met hom praat en die woorde in sy mond lê. Ek sal met jou mond en met sy mond wees. Ek sal julle leer wat julle moet doen. 16Hy moet namens jou met die volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeur – hy sal vir jou ‘n mond wees en jy sal vir hom ‘n god wees. 17Hierdie staf moet jy in jou hand neem. Dit is waarmee jy die tekens moet doen.”

Jos 1:1-5, 10-15;
1Ná die dood van Moses, die dienskneg van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, Moses se helper, gesê: 2“Moses, my dienskneg, is dood. Daarom, maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land wat Ek aan hulle, aan die Israeliete, gaan gee. 3Elke plek waarop julle voete trap – aan julle gee Ek dit soos Ek aan Moses beloof het. 4Van die woestyn en die Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat, die hele land van die Hetiete tot by die Groot See in die weste, sal julle gebied wees. 5Solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos Ek by Moses was, sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. 

10Josua het toe die opsieners van die volk opdrag gegee: 11“Gaan deur die kamp en gee opdrag aan die volk, ‘Maak vir julle padkos gereed, want oor drie dae gaan julle hierdie Jordaan oorsteek om die land binne te gaan, om in besit te neem wat die Here julle God aan julle gaan gee om in besit te neem.’ ”

12Vir die stamme van Ruben en Gad en die halwe stam van Manasse het Josua gesê: 13“Onthou die saak waaroor Moses, die dienskneg van die Here, julle opdrag gegee het, ‘Die Here julle God gaan vir julle rus gee en hierdie land aan julle gee. 14Julle vroue, die swakkes onder julle en julle vee kan bly in die gebied oorkant die Jordaan wat Moses aan julle gegee het. Maar julle moet in slagorde voor julle broers oortrek, al die dapper krygers, en hulle bystaan 15totdat die Here vir julle broers rus gegee het soos vir julle, en hulle ook die land wat die Here julle God vir hulle gee, in besit geneem het. Dan mag julle terugkeer na die land wat julle eiendom is en dit in besit neem – die land wat Moses, die dienskneg van die Here, vir julle gegee het oorkant die Jordaan, aan die oostekant.’ ”

Jos 2:1-2, 22-24;

1Toe het Josua, seun van Nun, in die geheim twee manne as verkenners uit Sittim gestuur en gesê: “Gaan kyk na die land en Jerigo.” Hulle het gegaan en by die huis van ‘n prostituut met die naam Ragab aangekom en daar oornag. 2Aan die koning van Jerigo is gesê: “Kyk, manne van die Israeliete het in die nag hierheen gekom om die land te verken.”

22Hulle het gegaan en in die bergland aangekom. Daar het hulle drie dae gebly, totdat die agtervolgers teruggekeer het. Die agtervolgers het langs die hele pad gesoek, maar hulle nie gekry nie. 23Die twee manne het teruggekeer. Hulle het van die berg afgekom, die rivier oorgesteek en by Josua, seun van Nun, aangekom. Hulle het vir hom alles vertel wat met hulle gebeur het. 24Hulle het vir Josua gesê: “Die Here het inderdaad die hele land in ons hand gegee. Meer nog, al die inwoners van die land sidder oor ons.”

Jos 3:1-4; 6:1-7

1Josua het vroeg die môre opgestaan. Hulle het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, hy en al die Israeliete. Hulle het daar oornag voordat hulle oorgetrek het. 2Ná verloop van drie dae het die opsieners deur die kamp gegaan 3en aan die volk opdragte gegee: “Wanneer julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die priesters, die Leviete wat dit dra, moet julle van julle staanplekke af verder trek. Volg die ark, 4maar daar moet ‘n afstand van ongeveer tweeduisend el tussen julle en die ark wees. Moenie naby aan die ark kom nie, sodat julle die pad waarop julle moet gaan, kan leer ken, want julle het nie voorheen met dié pad langs getrek nie.”

61Jerigo se poorte was egter dig gesluit vanweë die Israeliete; niemand het daar uitgegaan of ingegaan nie. 2Die Here sê toe vir Josua: “Kyk, Ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. 3Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne. Jy moet een keer om die stad gaan. Ses dae lank moet jy só maak: 4Sewe priesters moet sewe •ramshorings voor die ark dra. Op die sewende dag moet julle sewe keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. 5En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra julle die geluid van die ramshorings hoor, ‘n baie harde oorlogskreet aanhef. Die stadsmuur sal dan ineenstort, en die manskappe moet bo-oor klim, elke man reg voor hom uit.”

6Josua, seun van Nun, het toe die priesters ontbied en vir hulle gesê: “Dra die verbondsark. Sewe priesters moet die horings van sewe ramme voor die ark van die Here dra.” 7Hy sê toe vir die manskappe: “Trek op en gaan om die stad; die gewapende manne moet voor die ark van die Here optrek.”

Wenk

WENK: Praat vandag met ’n paar mense en vra of hulle God se spesifieke en unieke wil vir hulle lewens ken.

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za

Week 6 Dag 26 – “Ain’t no definition gonna help” – Ons is die Plan – 9 weke van Transformasie

Week 6 Dag 26 Visie is God se plan in woorde - 9 Weke van Transformasie Dr. Frans Hancke

Leef jy met ’n droom in jou hart? Kan jy dit in woorde omsit? Onthou, ek praat nie van verskillende doelwitte en ideale waarvan jy ’n lys kan maak nie. Ek praat van iets anders. Iets wat sin, rigting en betekenis aan jou lewe gee. Ek praat van daardie droom wat jou motiveer om te lewe en nie net voetslepend deur elke dag te slof nie.

Skryf / Vul in

Skryf dit in die linkerkantste kolom neer:

Gebed

Nou moet jy met God praat oor wat jy geskryf het. Toets dit met Hom. Bedink die implikasies van die droom; die motief van die droom; en toets dit aan sy Woord. Vra die Here om sy wil met en deur jou lewe opnuut te bevestig.

Lees die Skrif

Lees Spr 29:18; Jes 8:19-9:1.

Spr 29:18;

18Wanneer daar geen profetiese
visioen is nie,
raak ‘n volk bandeloos;
maar wanneer hulle die wet nakom,
is hulle gelukkig.

Jes 8:19-9:1

19Wanneer hulle vir julle sê, “Raadpleeg die waarsêergeeste en voorvadergeeste wat fluister en mompel – moet ‘n volk nie sy gode raadpleeg, die dooies ter wille van die lewendes nie?” 20moet julle antwoord: “Gaan na die onderrig en die getuienis!” Hulle moet beslis antwoord volgens hierdie uitspraak, waarteen geen beswering bestand is nie.

21Die volk sal die land deurkruis, bedruk en verhonger. En wanneer hulle honger is, sal hulle woedend word en hulle koning vervloek en, terwyl hulle boontoe kyk, hulle God vervloek. 22Na die grond sal hulle staar, en kyk, uitgedryf in die duisternis, is daar net benoudheid en donkerheid, angs sonder lig. 23Ja, daar sal nie ‘n ligstraal wees vir hulle wat angs ervaar oor die land nie.

In ‘n vroeër tyd
het Hy vernedering gebring
vir die land Sebulon
en die land Naftali.
In die toekoms
bring Hy eer
vir die weg na die see,
oorkant die Jordaan
en die gebied van die nasies.

Die 1983 Afrikaanse vertaling sê: “waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ’n volk ” Kyk hoe ’n paar Engelse vertalings dieselfde vers hanteer:

 • “Where there is no vision, the people cast off restraint.” (ASV)
 • “Where there is no vision, the people perish.” (KJV)
 • “Without prophetic vision, the people shall perish.” (NKJ)
 • “Where there is no revelation, the people cast off restraint.” (WEB)
 • “Without a vision is a people made naked.” (YLT)


As ons ’n voëlvlug oor die verskillende vertalings neem en ek verstaan die insigte van teoloë reg, blyk dit dat dit vir God belangrik is dat die gemeente, gesamentlik en gelowiges individueel, ’n visie moet hê. Dit lyk ook nie asof dit ’n opsionele ekstra is nie, want die Skrifgedeelte impliseer dat die prentjie sonder só ’n visie, maar bra duister lyk. Wat meer is, hierdie visie gaan klaarblyklik nie oor eie persoonlike welstand, voorspoed en geluk nie – dit gaan eerder oor God en wat God met en deur sy mense se lewens wil doen.

Nou is ons by die eerste kontrolepunt. Stem jy saam dat visie vir God se mense belangrik is? As jy saamstem kan ons aangaan.

Uit die Woord kan ons agterkom dat hierdie ding wat ons visie noem, belangrik is, maar wat is dit dan eintlik? Ek was al in vergaderings waar bestuurspanne van groot ondernemings of kerkleiers bymekaar is en waar bloedig gedebatteer word oor wat die woord tog eintlik beteken. Ons noem dit semantiese gevegte en gaan hopelik nie daardie pad volg nie. Kom ons probeer duidelikheid kry wat visie vir ons, as God se mense, moet beteken.

Persoonlike visie word deur die Heilige Gees geïnspireer en is iets wat hier binne iewers begin lewe kry. Dit veroorsaak ’n lewensbruising wat soos brandstof werk. Jy kan visie nie vir iemand leer of die kinders daaroor ’n toets laat skryf nie. As jy met visie in jou hart leef, sal jy (en hulle wat met jou te doen kry) dit weet! Toe iemand vir Duke Ellington, legendariese jazz-musikant, vra om ’n definisie van ritme te gee, het hy gesê: “If you got it, you need no definition – and if you don’t have it, ain’t no definition gonna help”. Ek dink dis ook waar van visie. Ons hoef nie lank met ’n persoon te doen te hê, of in ’n gemeente te wees, voordat jy weet of daar visie is nie.

Vir ’n gemeente is visie niks anders as om God se bedoeling met hulle in woorde uit te druk nie. As visie een van daardie dinge is wat ons moet hê, omdat alle gemeentes dit deesdae het, dan het dit net kosmetiese waarde. Ons sou kon sê – deur ’n Godgegewe visie vind die gemeente sy bestaansdoel en kry hy sy marsopdrag om ’n verskil te maak. ’n Visie behoort daarom nie vaag en algemeen te wees nie. Dit beskryf in woorde wat God se besondere en unieke doel met sy gemeente is. Om ander gemeentes met ’n oulike visie na te boots, of hulle visie effens te duikklop om ons te pas, is tydmors. God wil sy doel met sy gemeente bereik en hierdie doel sal bydra tot die uitvoering van sy plan met sy skepping.

Skryf / Vul in

Sou jy God se visie vir Jesus se koms na die wêreld kon neerskryf? Skryf dit nou neer.


Lees die verhaal van Jesus se intreepreek in Lukas 4:16-30, 42-44

Lukas 4:16-30, 42-44

JESUS SE PREEK IN NASARET

16Toe Jesus in Nasaret kom, waar Hy grootgeword het, het Hy op die Sabbat na die •sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe Hy opstaan om voor te lees, 17is die boekrol van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgerol en die plek gevind waar geskryf staan:

18“Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het
om die goeie boodskap
aan arm mense te verkondig.

Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,
en vir blindes dat hulle weer sal sien,
om onderdruktes te bevry,

19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”20Hierna het Jesus die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge se oë was stip op Hom gerig. 21Toe het Hy met hulle begin praat: “Hierdie gedeelte uit die Skrif is vandag vervul terwyl julle daarna geluister het.”

22Almal het hulle instemming met Hom betuig, en was verwonderd oor die woorde vol genade wat uit sy mond gevloei het. En hulle het gesê: “Is Hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou, ‘Geneesheer, genees jouself. Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen daardie dinge nou ook hier in jou tuisdorp.’ ” 24En Hy het gesê: “•Amen, Ek sê vir julle: Geen profeet is welkom in sy tuisdorp nie. 25Wat Ek vir julle sê, is die waarheid: In Elia se tyd, toe die hemel vir drie jaar en ses maande gesluit gebly en ‘n groot hongersnood in die land geheers het, was daar baie weduwees in Israel. 26Tog is Elia nie na een van hulle gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat, in die omgewing van Sidon. 27Daar was ook in die tyd van die profeet Elisa baie melaatses in Israel. Tog is nie één van hulle gereinig nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Toe hulle hierdie dinge hoor, het almal in die sinagoge woedend geword. 29Hulle het opgespring en Hom uit die dorp gedryf. En hulle het Hom geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom daar af te gooi. 30Maar Hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

VERTREK UIT KAPERNAUM

42Teen dagbreek het Hy vertrek en na ‘n verlate plek gegaan. Die skares het Hom egter gesoek, en toe hulle Hom kry, het hulle Hom probeer verhinder om van hulle af weg te gaan. 43Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die •koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.”

44En Hy het voortgegaan om in die •sinagoges van Judea te preek.

Beantwoord die volgende 3 vrae:
Wat lees jy hier van Jesus se visie?


Wat is die oorsprong of bron van sy visie?


Hoe raak dit jou of die gemeente se visie?


Lees die Skrif

Lees Joh 20:21.

21Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Dink na / Besin

Dink weer hoe raak dit jou persoonlike visie…

Ek wil hê dat jy teruggaan na hierbo waar jy jou visie in die linkerkantste kolom neergeskryf het. Na aanleiding van wat jy vandag gelees en beleef het – volstaan jy steeds daarmee of is daar iets wat jy wil verander? Indien wel, doen dit in die regterkantste kolom.

Gebed

Nou wil ek vra dat jy tyd in gebed sal deurbring. Wil jy nie opnuut jou lewe aan die Here toewy en jouself beskikbaar maak, sodat Hy sy doel met en deur jou lewe tot uitvoer kan bring nie?

Week 6 Dag 26 Visie is God se plan in woorde
Week 6 Dag 26 Visie is God se plan in woorde
Delf dieper
Delf dieper

DIEPER DELF: handboek, p 91-106
Kyk hoe beïnvloed God se visie die lewens van:

 • Jesaja in Jes 1:1; 6:1-10;
 • Jeremia in Jer 1:4-19; en
 • Esegiël in Eseg 1:1-28; 2:1-10;Eseg 3:4-9.

Jes 1:1;
11Die visioen van Jesaja, seun van Amos, wat hy gesien het aangaande Juda en Jerusalem in die dae van Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda.

Jes 6:1-10;

61In die sterfjaar van koning Ussia het ek my Heer sien sit op ‘n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die •tempel gevul. 2Serafs het bo Hom gereedgestaan. Elkeen het ses vlerke gehad: Met twee vlerke het elkeen sy gesig bedek, met twee het hy sy voete bedek en met twee kon hy vlieg. 3Hulle het na mekaar geroep en gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here, Heerser oor alle magte! Die hele aarde is vol van sy heerlikheid.” 4Die deurpenne in die drumpel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword.

5Ek het gesê:
“Wee my, want ek is verlore!
Want ek is ‘n mens
met onrein lippe,
en by ‘n volk met onrein lippe
woon ek.
Ja, my oë het die Koning,
die Here, Heerser oor alle magte,
gesien.”

6Een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool by hom wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het. 7Hy het my mond aangeraak en gesê:

“Kyk, dit het jou lippe aangeraak,
jou sondeskuld het gewyk,
daar is vir jou sonde
versoening gedoen.”
8Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê:
“Wie sal Ek stuur
en wie sal vir ons gaan?”
Ek sê toe:
“Hier is ek, stuur my!”
9Hy het gesê:
“Gaan sê vir hierdie volk,
‘Luister goed,
maar moenie verstaan nie;
kyk goed,
maar moenie begryp nie.’
10Maak die harte van hierdie volk
ongevoelig,
maak hulle ore doof
en smeer hulle oë toe,
sodat hulle nie sien met hulle oë,
met hulle ore nie hoor,
en met hulle hart nie verstaan,
en nie terugdraai
en genees word nie!”


Jer 1:4-19

4Wee ‘n sondige nasie,
‘n volk swaar belaai
met sondeskuld,
‘n geslag kwaaddoeners,
kinders wat hulle wangedra!
Hulle het die Here verlaat,
die Heilige van Israel verag,
Hom die rug toegekeer.
5Waarom wil julle
nog geslaan word,
en hou julle vol
met julle onversetlikheid?
Elke kop is siek,
elke hart is swak.
6Van die voetsool tot die kop
is daar nie ‘n gesonde plek nie,
net hale en kneusplekke
en oop wonde.
Dit is nie gedreineer nie,
of verbind of versorg met olie nie.
7Julle land is ‘n woesteny;
julle stede is met vuur verbrand.
Julle landerye – voor julle oë
verteer vreemdes dit;
ja, dit is ‘n woesteny,
asof vreemdes dit verwoes het.
8Die dogter van Sion het oorgebly
soos ‘n takskerm in ‘n wingerd,
soos ‘n oornagskerm
in ‘n lappie komkommers,
soos ‘n beleërde stad.
9As die Here, Heerser oor alle magte,
nie vir ons ‘n klein oorblyfsel
agtergelaat het nie –
soos Sodom sou ons geword het,
aan Gomorra sou ons
gelyk gewees het.

10Luister na die woord van die Here,
•gesagvoerders van Sodom!
Gee aandag aan die wet van ons God,
mense van Gomorra!
11“Wat baat julle magdom
slagoffers My?”
vra die Here.
“Ek het genoeg gehad
van die •brandoffers van ramme
en die vet van gevoerde diere.
Die bloed van bulle,
lammers en bokramme
staan My nie aan nie.
12Wanneer julle kom
om voor My te verskyn –
wie eis dit van julle
om my voorhowe te vertrap?
13Hou op om waardelose
•graanoffers aan te dra!
Reukwerk – afstootlik is dit vir My.
Nuwemaansfeeste en Sabbatte,
die saamroep van byeenkomste –
Ek kan nie onreg én gewyde rusdae
verdra nie.
14Julle nuwemane en vaste feestye
haat Ek met my hele wese;
dit is vir My ‘n las,
Ek is moeg daarvoor om dit te dra.
15As julle julle hande uitstrek,
sluit Ek my oë vir julle.
Selfs as julle baie bid,
luister Ek nie.
Julle hande is vol bloed.
16Was julle! Reinig julle!
Verwyder julle bose dade voor my oë!
Hou op om kwaad te doen!
17Leer om goed te doen!
Bevorder die reg!
Lê die onderdrukker aan bande!
Handhaaf die reg van die vaderloses!
Verdedig die weduwees se regsake!

18“Kom tog,
laat ons die saak uitpraat!”
sê die Here.
“Al is julle sondes rooi soos karmosyn,
dit sal wit word soos sneeu;
al is dit rooi soos skarlaken,
soos wol sal dit word.
19As julle gewillig is en luister –
die goeie van die land
sal julle geniet.

Eseg 1:1-28;

11In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde dag van die maand, was ek tussen die ballinge langs die Kebarrivier. Die hemel het toe oopgegaan, en ek het visioene van God gesien.

2Op die vyfde van die maand, dit was die vyfde jaar van die ballingskap van koning Jojagin, 3het die woord van die Here duidelik tot die priester Esegiël, seun van Busi, gekom in die land van die Galdeërs aan die Kebarrivier. Die hand van die Here was daar op hom.

4Ek het gesien, kyk, ‘n stormwind kom uit die noorde, ‘n groot wolkmassa met ‘n vuur van weerligstrale wat aanhoudend blits, en ‘n helder gloed rondom die wolkmassa. Daarin, in die vuur, was daar iets wat soos witgoud skitter. 5Binne-in die vuur was daar die gestalte van vier wesens. Dit is hoe hulle gelyk het: Hulle het die gestalte van mense gehad, 6maar elkeen het vier gesigte en vier vlerke gehad. 7Hulle bene was reguit; hulle hoewe was soos kalfshoewe en het soos gepoleerde brons geskitter. 8Daar was mensehande onder hulle vlerke aan vier kante.

Wat die gesigte en vlerke van al vier betref: 9Hulle vlerke het aan mekaar geraak. Hulle het nie afgedraai wanneer hulle beweeg het nie; elkeen het reguit vorentoe beweeg. 10Wat die voorkoms van hulle gesigte betref: Elkeen van die vier het die gesig van ‘n mens gehad, die gesig van ‘n leeu aan die regterkant, die gesig van ‘n bul aan die linkerkant, en die gesig van ‘n arend. 11So was hulle gesigte. Hulle vlerke was oopgesprei na bo, elkeen met twee vlerke wat aan dié van die ander raak, en twee vlerke wat die liggaam bedek.

12Elkeen het reguit vorentoe beweeg. Waarheen die gees wou gaan, het hulle ook gegaan, sonder om af te draai wanneer hulle beweeg.

13Wat die vorm van die wesens betref: Hulle het gelyk soos gloeiende kole vuur wat brand, hulle het gelyk soos fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens. Die vuur het ‘n helder gloed gehad, en uit die vuur het weerligstrale geflits. 14Die wesens het so heen en weer beweeg dat dit gelyk het soos weerligstrale.

15Toe ek die wesens bekyk, sowaar, toe is daar aan die voorkant langs elk van die vier wesens ‘n wiel op die grond. 16Wat die voorkoms en bou van die wiele betref: Dit het soos •chrisoliet geskitter en al vier het een en dieselfde vorm gehad. Dit het gelyk of hulle gemaak was van ‘n wiel binne ‘n wiel. 17Wanneer hulle beweeg het, kon hulle in vier rigtings beweeg, sonder om af te draai wanneer hulle beweeg het. 18En hulle vellings, dié was hoog en angswekkend; al vier hulle vellings was reg rondom vol oë.

19Wanneer die wesens beweeg, het die wiele langs hulle beweeg, en wanneer die wesens van die grond af opstyg, het die wiele saam opgestyg. 20Waarheen die gees wou gaan, het die wesens ook gegaan. Die wiele het saam met die wesens opgestyg, want die gees van die wesens was in die wiele. 21Wanneer die wesens beweeg, beweeg die wiele, en wanneer die wesens staan, staan hulle. Wanneer die wesens van die grond af opstyg, styg die wiele saam met hulle op; ja, die gees van die wesens was in die wiele.

22Bokant die koppe van die wesens was daar, in die vorm van ‘n koepel, iets wat geskitter het soos kristal – angswekkend, gespan bo-oor hulle koppe. 23Onder die koepel was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek. Elkeen het twee vlerke gehad waarmee hulle hulle liggame bedek het.

24Ek het die geluid van hulle vlerke gehoor. Wanneer hulle beweeg, was dit soos die geluid van baie water, soos die stem van die Almagtige, die geluid van ‘n mensemassa, soos die geluid van ‘n leërmag. Wanneer hulle stilstaan, het hulle hulle vlerke laat sak. 25Daar was ‘n geluid bokant die koepel wat oor die koppe van die wesens uitgestrek het. Wanneer die wesens gaan staan het, het hulle hulle vlerke laat sak.

26Bokant die koepel wat bo hulle koppe was, was daar iets wat soos •lasuursteen lyk, in die vorm van ‘n troon; en daarbo, op wat soos ‘n troon lyk – daarop was ‘n gestalte met die voorkoms van ‘n mens. 27Ek sien toe Hy is skitterend soos witgoud, byna soos vuur vasgevang in ‘n omhulsel, vanaf wat na sy heupe gelyk het boontoe. En vanaf wat na sy heupe gelyk het ondertoe, het ek gesien dit lyk soos vuur, omring deur ‘n helder gloed. 28Die helder gloed rondom het gelyk soos ‘n reënboog wat in die wolke verskyn op ‘n reëndag.

Dit is hoe die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk het. Toe ek dit sien, het ek neergeval met my gesig teen die grond. Daarna het ek ‘n stem hoor praat.

Eseg 2:1-10;

21Hy het vir my gesê: “Mensekind, staan regop, dan sal Ek met jou praat.” 2‘n Gees het oor my gekom terwyl Hy met my praat, en dit het my regop laat staan. Ek hoor toe iemand praat met my. 3Hy het vir my gesê: “Mensekind, Ek stuur jou na die Israeliete toe, na daardie rebelse nasies wat teen My in opstand gekom het. Hulle en hulle voorouers het teen My oortree tot op die dag van vandag. 4Dié kinders het stroewe gesigte en harde harte. Ek stuur jou na hulle en jy moet vir hulle sê, ‘So sê my Heer, die Here.’ 5En hulle, of hulle nou luister of verseg om te luister – want hulle is die rebelse huis – hulle sal besef dat daar ‘n profeet onder hulle was. 6Maar jy, mensekind, jy moet nie bang wees vir hulle of vir hulle woorde nie. Moenie bang wees nie, al is dorings en distels jou voorland en al sit jy by skerpioene. Vir hulle woorde moet jy nie bang wees nie, en deur hulle gesigte moet jy jou nie laat afskrik nie, al is hulle die rebelse huis. 7Jy moet my woorde vir hulle sê, of hulle luister of verseg om te luister, want hulle is opstandig. 8En jy, mensekind, luister na wat Ek vir jou sê. Moenie opstandig wees soos die rebelse huis nie. Maak jou mond wyd oop en eet wat Ek vir jou gee.”

9Ek sien toe, kyk, daar is ‘n hand uitgestrek na my – met ‘n •boekrol! 10Hy het dit voor my oopgerol. Op die voor- en agterkant daarvan was daar geskryf; treurliedere, versugtinge en weeklagte was daarop neergeskryf.

Eseg 3:4-9
4Toe sê Hy vir my: “Mensekind, gaan na die huis van Israel en sê vir hulle my woorde, 5want jy word nie na ‘n volk gestuur met spraak wat te moeilik is om te volg en onverstaanbare taal nie, maar na die huis van Israel – 6nie na baie volke met spraak wat te moeilik is om te volg en onverstaanbare taal waarvan jy die woorde nie begryp nie. Ek verseker jou, as Ek jou na hulle gestuur het, sou hulle wel na jou geluister het, 7maar die huis van Israel sal nie na jou wil luister nie, want hulle wil nie na My luister nie. Ja, die hele huis van Israel is hardkoppig en hard van hart. 8Kyk, Ek maak jou gesig net so stug soos hulle s’n, en Ek maak jou net so hardkoppig soos hulle. 9Soos ‘n diamant, harder as vuurklip, het ek jou voorkop gemaak. Jy mag nie vir hulle bang wees en jy mag jou nie deur hulle laat afskrik nie, al is hulle die rebelse huis.”


Sien Figuur 4 van Bylae 2, p 17

Figuur 4
Wenk

WENK: Skryf die visie wat jy vir jou eie lewe geformuleer het op ’n kaartjie. Moet dit nie vandag onder jou oë laat uitgaan nie!
Vra dat die Here vir jou vandag ’n geleentheid skep om met iemand oor visie te praat.
(Agter in die gids is ’n bladsy met kaartjies vir hierdie doel wat uitgeskeur kan word.)

Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za